Könyv-jelző

FÜLEP LAJOS

FÜLEP LAJOS
(1885-1970) művészettörténész, művészetfilozófus, egyetemi tanár


Látogatás a műteremben Zala Györgynél (részlet)

 Nagyon nehéz egy ilyen barokk domborműbe a perspektivikus rajzot belevinni - mondja Zala az egyik Andrássy-relief előtt -, hogy minden oldalról meglegyen a kellő hatás. Ha bent feküdnének az összes alakok a síkban, az más. Akkor az ember jó vonalakat hoz bele, és megvan a rajz. De így egészen kiálló, félig kiálló és egészen lapos alakokkal nehéz. A királynét a perspektíva kedvéért például beljebb kellett tolnom, hogy belejöjjön a rajzba. Ő az összekötő az egészen kint lévő és a háttérbe mélyedt alakok között.
- Ez a dombormű a király koronázását ábrázolja, azt a jelenetet, amint Andrássy és Simor hercegprímás a koronát a király fejére teszik. A korona körülbelül egyarasznyi magasságban van a király feje felett, úgyhogy Simornak és Andrássynak a koronán találkozó karja gótikus ívben borul a király feje fölé. Ez a gótikus ív nem véletlen, mert paralel formát alkot a háttéren lévő gótikus oltár ornamentikájával.
(…)
- Amint láthatja, ez a dolog teljesen barokk módon van megoldva, valamint a másik Andrássy-dombormű, a berlini kongresszus is. Ami az alakokat illeti, azok mind portrék. Jobbról Simor mögött a püspökök, a bal oldalon pedig Vértesy és a koronaőrök. A portréhűség fontos az ilyen történeti dolgokon. A háttérben látható többek között Deák Ferenc és Majláth György országbíró. A berlini kongresszus domborművén Andrássy szemközt áll az ülő helyzetben levő Bismarckkal. A lovas szoborhoz váló tanulmányom itt életnagyságú, Andrássy egy magyar ló hátán. Az eredetije kétszerese lesz az életnagyságúnak. Az eredeti nagyságúhoz a fal mellett, lent a földön van egy tanulmányom, Andrássy feje. Természetes, hogy itt is fontos a portréhűség, de meg intimitást is akarok belehozni a fejbe, ami tekintettel a méretekre, nem kis feladat. Gondolja csak el az egész alakot az eredeti nagyságban s a tetején ezt a fejet ... Mindenesetre arra kell törekednem, hogy élet legyen benne, s összhatásából intimitás sugározzék.

Fülep Lajos: Látogatás a műteremben Zala Györgynél (részlet) – In: Egybegyűjtött írások I. – Bp.: 1988.