konyvoszlop_1_1

000255026

Az 1790/1-ki 26-ik vallásügyi törvény keletkezésének történelme

000304156

Az alkotmányi és igazságügyi politika

000439754

Ásványtan

000312481

A büntetőjog elemei

000296684

Ditsőséges Szent Istvánnak Magyar Ország első királlyának és ...

000297054

Elmélkedések a magyar nemzet viszontagságainak története felett

000296568

Az értelmes, gyakorlott és gondos szarvas-marha-tenyésztő gazda és ...

000399741

Falu pacsirtája

000454339

Felséges Első Ferentz austriai tsászár, Magyar, és Cseh ország ...

000399577

A Frithiof-monda

000368033

Görgei és fegyverletétele

000296678

A' hit melly szeretet által munkálodik

000456945

Jelentése Komárom vármegye 1839/40 évi országgyülési követeinek

000296560

Képek a' magyar politikal[!] és törvényhozási életből

000381503

Kisérlet a rendezési kérdések részletezett megoldására

000382247

Közös ügyek, közös intézése a magyar közjog szempontjából

000218841

Magyar irók és államférfiak

000336894

A magyar mezőgazdaság

000308089

A' magyar váltójog

000383933

Magyarország helyzete a Reálunióban

000316540

Magyarországnak és királyának törvényes joga

000382030

Mit kell az 1848-iki törvényeken változtatni?

000441848

Naponként-való jegyzései az 1802dik esztendőben felséges második Ferentz ...

000296462

Növénytudomány

000442121

Az ország-gyűlésének irásai

000296579

A pálinkafőzés titka melly szerint télen 's nyáron egyaránt 100 tt. ...

000382356

Restauratió vagy revolutio?

000441432

Series Actorum in Generalibus Regni Comitiis Anno 1792. Budae ...

000296685

Szent István első magyar király ditsőséges királyi méltóságában ...

000296466

Találmányok könyve a legújabb adatok és források után szerkeszti ...

000296456

Természettani ismeretek

000160820

Uj házassági törvény a katholikusok házasságai iránt, az austriai ...

000381444

A választások előtt

konyvoszlop_2_1

000159586

1840-dik évi országgyűlés

000454768

Álladalomtan

000309893

Ausztriai átalános [!általános] polgári törvénykönyv

000162910

Collectio repraesentationum et Prothocollorum I. I. Statuum et Ordinum ...

000296449

Egyetemes irodalomtörténet

000296675

Első apostoli magyar királynak Szent Istvánnak országán, és magán való ...

000317469

Észrevételek a megyék átalakítása körül

000381819

Falusi levelek a polgári házasságról

000340185

A fiumei kikötő

000440293

Gabrielis Kolinovics Senquicziensis Inclytae Tabulae Regiae ...

000296605

Gyakorlati dinnye-termelés melegágyban s a szabadban

000368412

A honvédelmi bizottmány keletkezése s a forradalom kitörése 1848-ban

000304114

Jogbölcsészet

000399585

Két színmű

000368235

Kossuth levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel, 1848-1849-ben

000296514

Légtüneménytan 's a' két Magyarhon égaljviszonyai 's ezek befolyása ...

000314584

A' magyar királyok', és királynék' koronázásához ősi, és a' magyar ...

000398085

A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől kezdve a ...

000306515

Magyar-mutató tükör ...

000331683

Magyarország ismertetése statistikai, földirati s történelmi ...

000398148

A magyaros szórendről

000367898

A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti ...

000296476

Népszerű csillagászat

000457292

Opinio Excelsae Regnicolaris Deputationis per Artic.[ulum] 8-vum 1827. ...

000167088

Az Országos Tanács és országgyűlések története, 1445─1452

000160121

A parlament Debrecenben

000382056

Röpirat a választókhoz

000296477

Sulyos testek' természettana

000296428

Szent István, első apostoli magyar király

000296482

A' természet könyve

000446876

Themis

000296467

Utasítás madarak, emlősök, hüllők, és halak bőrének lefejtésére, ...

000296470

Vegytani készítmények

konyvoszlop_3_1

000454418

Acta Comitiorum Regni Hungariae a Serenissimo ac Potentissimo ...

000296486

Állattan a gerinczesekről

000296545

Bányászat és ipar

000296460

A csillagos ég

000457061

Elaborata Excelsae Deputationis in Commercialibus Articulo 67. ...

000296439

Erényképző hasznos olvasókönyv a' haza mindkét nembeli ifjúságának ...

000331677

Európa államainak rövid statistikája

000455255

Felséges Első Ferencz Ausztriai Császár, Magyar és Cseh Ország ...

000220045

A föld őstörténelme

000471867

A Gazdaságbéli erőnek használásárol, és igazgatásáról

000296582

Gyümölcsfa-kertészet vagy, A gyümölcsfák tenyésztése-, nemesítése-, ...

000454453

Hunyadi János élete és viselt dolgai

000296618

Juhász-káté, vagyis, A' juhok' tartásáról, tenyésztéséről, javíttásáról ...

000296473

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története alapittatásától ...

000297056

Közép kor történetei

000421553

A lélektudománynak nevelési fontosságáról

000296667

A Magyar Korona Országainak nemzetközi egészségügye. Az egyes ...

000318560

Magyar ország karainak, s rendeinek szavazati joga a köz gyűléseken

000369597

Magyarok születésnapjai, Országgyűlési emlény az 1843/4-iki ...

000296536

Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre

000367635

Mészáros Lázár emlékiratai

000296589

A nagyméltóságú magyar királyi Helytartótanácshoz hivatali alázatos ...

000296475

Népszerű természettan

000367251

Az orosz interventió Magyarországon

000246713

Országgyűlési zsebkönyv

000368256

Rajzolatok a' magyar nemzet legrégiebb történeteiből

000317776

A sajtószabadság lényege és szüksége, mely a magyar országgyűlés ...

000296563

Szelelő méhtenyésztés vagy, A' méhtenyésztésnek újmódjáról és a' ...

000296666

A szívbetegségek különös kór- és gyógytana

000296465

Természetrajz

000456978

Tolna vármegyének az 1836dik eszt. julius 5kén tartott közgyülése ...

000392096

Úti-rajzok

000364801

Világtörténet

konyvoszlop_4_1

000296564

Alistáli 's padányi-Máttyus Nep. János által készített Lótudomány ...

000296520

Az ásványok országa

000296588

Barmászat avagy, A hasznos házi állatok betegségeinek megismerése s ...

000396843

Diák-magyar műszókönyv a' magyarhoni törvény- és országtudománybul

000312520

Eljárási rendszer

000296656

Értekezés a' törvényszéki orvosnak gyakran kétes ítéletéről

000296680

Az evangeliomi keresztyén tolerantzia. Két prédikátziókban elől adva ...

000454361

Felséges Első Ferentz austriai császár, Magyar' és Cseh ország' ...

000479116

A franczia büntetőtörvénykönyv

000348075

Gazdasági kis tükör

000296632

A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotjához

000296548

Igazságszolgáltatás

000397636

Kazinczy Ferenc levelezése Berzsenyi Dániellel

000319196

Kisdedóvási nefelejts

000296580

Közhasznú baromorvosi könyv vagy, Népszerű útmutatás lovakat, ...

000381232

Magyar életképek 1843-ból

000309297

Magyar közpolgári törvénytudomány elemei

000382588

A magyar polgári alkotmány vesztének vád- és véd okai

000297053

A magyarok története

000307768

A Magyarországban ideiglenesen behozandó bírósági szerkezetet és ...

000296606

Mezei gazda népszerű gyám- és vezér-könyve, az új rendszer kívánatai ...

000441278

Naponként-való jegyzései az 1790dik esztendőben Felséges IIdik Leopold ...

000218038

Nézetek a' magyar nemzet míveltségi és technikai kifejlése tárgyában

000307669

Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában

000381823

Önbírálat

000316486

Reform

000318701

A sáros-pataki ref. kollégiomnak rövid históriája, fő patrónusainak, ...

000438893

Szent István első apostoli magyar király' bölcs országlását a' nemzet ...

000166984

Szózat a magyar kérdés érdemében

000296554

Természettani földrajz különös tekintettel a magyar birodalom ...

000229131

Törvénytudományi műszótár

000296572

Útmutatás az okszerű dohánytermesztésre