000160121 - címsor

A parlament Debrecenben : 1849

000160121 - bal

000160121

ugras

Cím: A parlament Debrecenben : 1849
Szerző: Pap Dénes (1826-1869)
Impresszum: Lipcse : Köhler, 1870
URI: https://go.ogyk.hu/ogy01-000160121

000160121 - könyvismertető

Pap Dénes (Veszprém, 1826. ápr. 9. – Győr, 1869. okt. 25.), ügyvéd Győrött. Életéről kevés adat ismeretes. Kossuth Lajos mellett futárszolgálatot teljesített. Cikkei a Győri Közlönyben, valamint a Századokban jelentek meg. Kiadta a szabadságharc okmánytárát: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez 1848 – 49-ben (Pest, 1869).

Az 1848-1849-es népképviseleti országgyűlés naplója a szabadságharc alatt önállóan nem jelent meg, viszont a „Közlöny“ nevű lapban naponta közölték az országgyűlésen elhangzott beszédeket. A Közlöny az első hivatalos lapja Magyarországnak, amiben hírek, törvényközlések, kinevezések, országgyűlési napló is megjelent az 1848-1849-es időszakban. Így a „Közlöny“ volt parlamentáris történelmünk eme nevezetes korszakának egyedüli hiteles forrása. A megtorlás időszaka alatt azonban alig maradt a lapból példány, így Pap Dénes úgy gondolta, könyvben kiadja a hivatalos lapban megjelent országgyűlési szövegeket. Két műben, három kötetben jelentek ezek meg: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban (I – II., Pest, 1866); és A parlament Debreczenben 1849-ben (I – II., Lipcse, 1870)

Utóbbi kötet bevezetőjében munkamódszerét is ismerteti:
„Részletes naplóját adom az országgyűlésnek ülésről ülésre; a kisebb érdekü vitatkozások s szónoklatok kivonatos, a nagyobb érdeküeknek teljes följegyzésével. Sőt a jelentéktelenebb viták s szónaklatok rövidítését is vagy épen mellőzését csak akkor engedtem meg magamnak, ha ez által a tárgyalások, jelleme, színezete nem szenvedett, mert célom az volt, hogy ama nagyfontosságú országgyűlés képét egész teljességében s elevenségében állítsam az olvasó elé.”
A kötet időrendben tartalmazza képviselőházban elhangzottakat 1849. január 9-től március 24-ig (I-XXIV. ülés), valamint a felsőház I-IV. ülését, mely 1849. március 12. és 24. között volt. A 111. oldaltól két Jókai írást is közöl, amelyekről 1849. február 9-én és 10-én zajlott az ülésen vita.

VJ