Lezárva: 2021. szeptember 8.

Már a lisszaboni szerződés hatályba lépését megelőzően az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetésre kerültek bizonyos mechanizmusok, amelyek az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek közötti közvetlen konzultációt célozták. Az új kezdeményezés ösztönözni kívánta a nemzeti parlamentek nagyobb mértékű részvételét az Európai Unió tevékenységében, teret engedve nézeteik kifejtésére az Európai Unió jogalkotási aktusainak tervezetére vonatkozóan, valamint azokban az ügyekben, amelyek különös érdeklődésükre tarthatnak számot.

A politikai párbeszéd intézményét José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke indította el 2006-ban azáltal, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatait nem csak az uniós jogalkotó intézményeknek, hanem a tagállami parlamenti kamaráknak is elkezdte közvetlenül megküldeni. Az ún. Barroso-kezdeményezés lényege az volt, hogy kötetlen formában, eljárási szabályoktól mentes keretek között induljon párbeszéd a különböző szakpolitikai kérdésekről, jogalkotási aktus tervezetekről a Bizottság és a nemzeti parlamentek között. Ez a jogalkotási és konzultációs dokumentumokról folytatott információ- és eszmecsere a lisszaboni szerződésben szabályozott szubszidiaritásvizsgálatnál tágabb jellegű, amelyben a véleménynyilvánítás lehetőségén van a hangsúly.

Magyar szabályozás

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat alapján az Európai ügyek bizottsága bármely európai uniós tervezetet, javaslatot megvizsgálhat – tartalmi, formai és időbeli korlátokra tekintet nélkül – és megállapításait, illetve észrevételeit közvetlenül eljuttathatja az Európai Bizottság részére. E jogilag uniós szinten nem szabályozott eljárásban a plenáris ülés nem vesz rész. Az Európai ügyek bizottsága által elfogadott véleményről az Országgyűlés elnökét kell tájékoztatni.

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága által a politikai párbeszéd keretében elfogadott vélemények

Az Európai ügyek bizottsága által a politikai párbeszéd keretében megküldött véleményekről az IPEX (www.ipex.eu), az uniós parlamentközi információcserét szolgáló honlap ad tájékoztatást.

Az Európai ügyek bizottsága által a politikai párbeszéd keretében első alkalommal kialakított véleménye az ún. dohányirányelv-tervezetre vonatkozott:

 • A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezete [COM (2012) 788; 2012/366 (COD)]

A fent említett irányelvtervezet először 2013. február 18-án szerepelt az Európai ügyek bizottsága napirendjén. Ezt követően a bizottság 2013. február 25-i ülésén fogadta el véleményét a politikai párbeszéd keretében. Az Európai Bizottság 2013. június 23-án válaszolt az Európai ügyek bizottsága véleményében megfogalmazottakra. Az Európai ügyek bizottsága véleménye, valamint az Európai Bizottság válasza az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2012-0788/huors

A tagállami parlamentek európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak 2015. januári brüsszeli informális találkozóján a holland Képviselőház arra tett javaslatot, hogy az Európai Bizottság adott évre vonatkozó éves munkaprogramját lehetőség szerint március végéig minél több nemzeti parlament vitassa meg és véleményében jelölje meg a legfontosabb prioritásokat. Az Európai Bizottság 2015. évi munkaprogramját 14, a testület 2016-os évre vonatkozó munkaprogramját pedig 17 tagállami kamara vitatta meg.

 • Összhangban a holland kezdeményezéssel az Európai Bizottság 2015. évi munkaprogramját [COM (2014) 910] az Európai ügyek bizottsága 2015. március 30-i ülésén ismertette az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője. A bizottság véleménye, valamint az Európai Bizottság válasza az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2014-0910/huors

 • Az Európai Bizottság 2016. évi munkaprogramja [COM (2015) 610] két alkalommal is szerepelt az Európai ügyek bizottsága napirendjén. Első alkalommal az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője ismertette a munkaprogram célkitűzéseit és javaslatait a bizottság 2015. november 16-i ülésén. A 2016. évi tavaszi ülésszak első bizottsági ülésén, 2016. február 15-én Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja is kitért a munkaprogram fő célkitűzéseire. Az Európai Bizottság 2016. évi munkaprogramja vonatkozásában a bizottság véleményét a 2016. február 29-i ülésén fogadta el. A bizottság véleménye, valamint az Európai Bizottság válasza az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2015-0610/huors

 • Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága az európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. november 11-i európai parlamenti állásfoglalás és jogalkotási javaslat (2015/2035 (INL)) vonatkozásában a politikai párbeszéd keretében alakította ki véleményét. A javaslatot a bizottság először 2016. március 29-én vitatta meg, az állásfoglalás és a javaslat lényeges elemeit Dr. Szájer József EP-képviselő ismertette, a Kormány álláspontját pedig Takács Szabolcs európai uniós ügyekért felelős államtitkár mutatta be. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez egy atipikus, különleges jogalkotási eljárás, ahol az EP az előterjesztő, míg a jogszabályt a Tanács egyhangúlag fogadja el. Ezt követően a tagállamoknak saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóvá kell hagyniuk a jogszabályt. Az Európai ügyek bizottsága által 2016. május 2-án egyhangúlag elfogadott vélemény az európai uniós dokumentum egyes tartalmi elemeit - ún. csúcsjelölt intézményére és a közös választókerületre vonatkozó javaslatot - ellentétesnek ítélte az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó cikkével, s azt is kifogásolta, hogy az EP az előterjesztését a nemzeti parlamenteknek oly módon küldte meg, amely nem felelt meg a lisszaboni szerződés 1. és 2. jegyzőkönyve rendelkezéseinek. A bizottság továbbá nem értett egyet azzal, hogy a választási okmány végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatala tekintetében a Tanácsban az egyhangúság helyett a minősített többség elve érvényesüljön. Az Európai ügyek bizottsága ugyanakkor támogathatónak tartotta a kötelező választási küszöb meghatározására, továbbá a harmadik országban élő uniós polgárok szavazati jogosultságának biztosítására irányuló javaslatot és az európai pártcsaládok nevének és logójának az európai parlamenti szavazólapon – önkéntes alapon – való feltüntetését. Az Európai ügyek bizottsága politikai párbeszéd keretében kialakított véleménye angol és magyar nyelven az IPEX honlapon érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/PE-2015-2035/huors

 • Az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramja [COM (2016) 710] először az Európai ügyek bizottsága 2016. november 28-i ülésén került megvitatásra. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja az országgyűlési képviselőkkel rendszeresen folytatott eszmecsere keretében kitért a munkaprogram fő célkitűzéseire is. A bizottság véleményét a 2017. március 6-i ülésén fogadta el, melyre az Európai Bizottság 2017. május 2-án küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye és az Európai Bizottság válasza az alábbi linken olvasható:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2016-0710/huors

 • A Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapításáról [COM (2017) 257; 2017/0087 (COD)]

A fent említett rendelettervezetet az Európai ügyek bizottsága 2017. június 7-i ülésén vitatta  meg, majd június 15-i ülésén fogadta el véleményét politikai párbeszéd keretében. Az Európai Bizottság felé az Európai ügyek bizottsága 2017. június 16-án küldte meg véleményét, melyre az Európai Bizottság 2017. december 13-án küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye és az Európai Bizottság válasza az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2017-0257/huors

 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról [COM (2017) 277; 2017/0122 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról [COM (2017) 278; 2017/0121 (COD)]

A fent említett javaslatokat az Európai ügyek bizottsága 2017. november 7-i ülésén vitatta  meg, majd december 11-i ülésén fogadta el véleményét politikai párbeszéd keretében. Az Európai Bizottság felé az Európai ügyek bizottsága 2017. december 12-én küldte meg véleményét, mely az alábbi linkeken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2017-0277/huors

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2017-0278/huors

 • Az Európai Bizottság 2018. évi munkaprogramja [COM (2017) 650] először az Európai ügyek bizottsága 2018. február 19-i ülésén került megvitatásra. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője az országgyűlési képviselőkkel rendszeresen folytatott eszmecsere keretében kitért a munkaprogram fő célkitűzéseire is. A bizottság véleményét a 2018. február 20-i ülésén fogadta el. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2017-0650/huors

 • Az Európai Bizottság 2019. évi munkaprogramja [COM (2018) 800] először az Európai ügyek bizottsága 2018. december 10-i ülésén került megvitatásra. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa és Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője az országgyűlési képviselőkkel rendszeresen folytatott eszmecsere keretében kitért a munkaprogram fő célkitűzéseire is. A bizottság véleményét a 2019. március 4-i ülésén fogadta el, melyre az Európai Bizottság 2019. május 21-én küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2018-0800/huors

 • Az Európai Bizottság EU bővítéséről szóló közleményét [COM (2019) 260] az Európai ügyek bizottsága 2019. június 26-i ülésén vette először napirendre. Klein András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője ismertette a közlemény főbb pontjait, továbbá beszámolt a magyar álláspontról is az Európai Unió bővítési politikáját tekintve. A bizottság 2019. október 28-i ülésén fogadta el véleményét, melyre az Európai Bizottság 2020. január 14-én küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2019-0260/huors

 • Az Európai ügyek bizottsága első ízben 2019. június 11-i ülésén tárgyalta a közös kül- és biztonságpolitikára [COM (2018) 647), az adópolitikára [COM (2019) 8] és a szociálpolitika területére [COM (2019) 186] vonatkozó döntéshozatali eljárások jövőjével kapcsolatos európai uniós kezdeményezéséket. A kormány álláspontját és az uniós közlemények tartalmát Schmitt Pál Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára vázolta fel. A bizottság a három közleményre vonatkozó véleményét 2019. október 28-i ülésén fogadta el, melyre az Európai Bizottság 2020. február 5-én küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linkeken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2018-0647/huors

​​​​​​​https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2019-0008/huors

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2019-0186/huors

 • Az Európai Bizottság 2020. évi munkaprogramjának [COM (2020) 37] megvitatását az Európai ügyek bizottsága 2020. március 9-i ülésén tűzte napirendre. Az Európai Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramját [COM (2020) 440] a bizottság 2020. június 3-i ülésén tárgyalta, melyet követően véleményét a 2020. július 1-i ülésén fogadta el, melyre az Európai Bizottság 2020. augusztus 26-án küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0440/huors

 • Az Európai Bizottság 2021. évi munkaprogramjának [COM (2020) 690] megvitatását az Európai ügyek bizottsága 2020. október 26-i ülésén tűzte napirendjére. Ezt követően a bizottság 2021. február 22-i ülésén fogadta el véleményét a közleményről, melyre az Európai Bizottság 2021. április 27-én küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0690/huors

 • ​Az Európai Bizottság 2020. évi EU bővítési politikájáról szóló közleményét [COM (2020) 660] az Európai ügyek bizottsága 2020. november 30-i ülésén tűzte napirendjére. Ezt követően a bizottság 2021. február 22-i ülésén fogadta el véleményét a közleményről, melyre az Európai Bizottság 2021. április 27-én küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0660/huors

 • Az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezetet [COM (2020) 682, 2020/0310 (COD)] az Európai ügyek bizottsága 2020. november 9-i ülésén tűzte napirendjére. Ezt követően a bizottság 2021. február 22-i ülésén fogadta el véleményét az irányelvtervezetről, melyre az Európai Bizottság 2021. április 27-én küldte meg válaszát. Az Európai ügyek bizottsága véleménye az alábbi linken érhető el:

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0682/huors