Tisztelt Szerkesztőség!

 

Az alábbiakban olvashatják a 9/2013. számú "az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás, valamint az Országgyűlési Őrség e feladatkörével összefüggő tevékenysége részletes szabályairól" szóló házelnöki rendelkezés sajtótudósításra vonatkozó részleteit.

 

7. § (3)  a) Az ülésterem első emeleti karzatának I. számú páholyában az ülésterem szavazatszámláló és hangosítási rendszerét kezelő munkatársak, a X. számú páholyban a 3. § (7) bekezdése szerinti belépővel rendelkező személyek tartózkodhatnak.

7. § (11)  A plenáris ülés napján az Országház főemeletének a kupolacsarnoktól délre eső területén a média munkatársa csak a Sajtóiroda külön engedélyével tartózkodhat. Az Országgyűlés sajtóterme és az ülésteremnek a média munkatársai részére fenntartott X. számú páholya a félemeleten keresztül a kijelölt útvonalon közelíthető meg.
 

8. § A sajtótudósítással kapcsolatos szabályok


(1) E rendelkezés alkalmazásában felvétel az Országházban vagy az Irodaházban a média munkatársa által történő hang- és képrögzítés minden formája. A felvételkészítés nem zavarhatja, és nem akadályozhatja sem a képviselői sem a hivatali munkavégzést.

(2) A Sajtóirodától és a Terembiztos Szolgálattól kapott, a sajtótudósítás rendjével összefüggő utasításokat a média munkatársa köteles betartani. 

(3) Az Országgyűlés bizottságainak üléstermeiben interjú nem készíthető, az ülések résztvevőinek munkáját a média munkatársa nem zavarhatja.

(4) Az Országház, valamint az Irodaház területén rejtett kamerák és rejtett hangfelvételre szolgáló eszközök használata tilos.

(5) A plenáris ülésről és a Törvényalkotási bizottság üléséről az Országház televíziós rendszere által közvetített élő adás jelét a Hivatal bármely médium rendelkezésére bocsátja. 

(6) A felvételkészítés a következő területeken és feltételek mellett engedélyezett, kivéve, ha a 12. § (15) bekezdése szerinti eseti biztonsági intézkedések kerültek bevezetésre:

a)    a plenáris ülések során az ülésterem X. számú páholyában, ahonnan kizárólag állókép készíthető, tilos a vaku, illetve a kiegészítő fényforrás használata; 

b) egyéb helyszíneken

- a nyilvános bizottsági üléseken – a (3) bekezdésben leírtak betartásával – a média munkatársa részére kijelölt helyeken,
-    sajtótájékoztatón,
-    az országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló irodájában, az országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló jelenlétében, amennyiben az érintett országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló erre előzetesen engedélyt adott,
-    az Országház északi társalgójában, valamint a kupolacsarnoknak az északi társalgóhoz közel eső, kordonnal kijelölt területén,
-    az Országház sajtótermében és annak előterében, valamint a frakciók sajtótermeiben, 
-    az Irodaház aulájában a sajtó számára kordonnal kijelölt helyen az interjúadásra felkért képviselő előzetes beleegyezésével vagy az interjúra előzetesen engedélyt adó frakcióvezető hozzájárulásával, 
-    a sajtófőnöknek a házelnökkel egyeztetett – fotózásra is kiterjedő, – egyedi engedélye szerinti helyszíneken,
-    a Sajtóiroda által meghirdetett események kijelölt helyszínein. 

(7) A (6) bekezdésben nem szereplő helyszínen történő felvételkészítésre – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – külön engedély kérhető a Sajtóirodától.

(8) A sajtótájékoztatók rendje:

a)    sajtótájékoztató céljára az Országgyűlés sajtóterme, a képviselőcsoportok sajtótermei, valamint az Országház északi társalgója vehető igénybe, 

b)    a képviselőcsoportok Országházban és az Irodaházban szervezett sajtótájékoztatóiról a képviselőcsoportok sajtóirodái előzetesen tájékoztatják a Sajtóirodát, 

c)    az Országgyűlés bizottsági üléseihez kapcsolódó sajtótájékoztatókat a bizottság elnökének döntése alapján az adott bizottság üléstermében vagy az Országház északi társalgójában, illetve az Irodaház aulájában lehet megtartani, 

d)    a Kormány képviselői a Sajtóirodával egyeztetve az Országház északi társalgójában tarthatnak sajtótájékoztatót,

e)    a Kormány munkatársai az Országház más helyiségeiben tervezett sajtótájékoztató megtartásához a helyiségbiztosításra és a rendezvények engedélyezésére vonatkozó szabályok szerint kérhetik a Sajtóiroda engedélyét, illetve közreműködését, 

f)    sajtótájékoztatót kizárólag országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, az Európai Parlament magyarországi képviselője, a Kormány képviselője vagy a Hivatal nyilatkozattételre kijelölt tisztségviselője tarthat az Országgyűlés munkájával kapcsolatos témakörben, 

g)    a Kormány tagjainak a diplomáciai eseményekhez kapcsolódó vagy az Országgyűlés munkájához nem kötődő sajtótájékoztatója csak a házelnök előzetes engedélyével és térítés ellenében lehetséges.

(9) Tilos a felvételkészítés

a)    a plenáris üléstermet körülvevő folyosón, valamint az Országház földszinti és félemeleti folyosóin,

b)    valamennyi étteremben és büfében,

c)    az Országház épületének bejáratainál a biztonsági berendezésekkel ellátott területeken, 

d)    a Hivatal szervezeti egységei számára fenntartott valamennyi területen és irodában, beleértve a gépkocsi-parkolókat, az adminisztratív irodákat és tereket, valamint minden olyan területet, ahová korlátozott a belépés,

e)    azokon a területeken, ahol egyértelmű jelzések tiltják a felvételkészítést.
(10) A média munkatársa köteles tiszteletben tartani az épületben tartózkodó valamennyi személy méltóságát és magánéletét, valamint köteles vigyázni a Hivatal tulajdonának és berendezéseinek épségére. 

(11) Az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a Kormány tagjai, az Európai Parlament magyarországi képviselői bármikor visszautasíthatják az interjúra való felkérést, illetve bármikor befejezhetik az interjút. A média munkatársának e döntést tiszteletben kell tartania.  Előzetes hozzájárulásuk nélkül tilos a Hivatal munkatársait működésben lévő felvételkészítő berendezéssel megszólítani.

(12) A média munkatársa által végzett munkának (fotózásnak, forgatásnak, interjúkészítésnek) az Országgyűlés feladat- és hatásköreinek gyakorlásával, a képviselői jogállással vagy az Országházban, illetve az Irodaházban megtartott nyilvános rendezvényekkel kell összefüggésben lennie. Az Országházban és az Irodaházban kereskedelmi és szórakoztató tevékenységhez kapcsolódó felvételkészítés nem megengedett.

(13) Ha a 3. § (7) bekezdése szerinti belépővel rendelkező személy megsérti a 7. §, illetve e § rendelkezéseit, belépési jogosultságát a sajtófőnök legfeljebb hat hónapra vagy az adott ülésszak végéig felfüggesztheti. Amennyiben e § rendelkezéseinek megsértése egyben a 12. § (1) bekezdésében foglaltak sérelmét is megvalósítja, a sajtófőnök a belépési jogosultságot legfeljebb az országgyűlési ciklus végéig felfüggesztheti. 

(14) A (13) bekezdés szerinti felfüggesztésről szóló döntés során az alapul szolgáló tudósítást, felvételt, illetve magatartást, valamint a szabályszegés tudatosságát, ismételt jellegét, tárgyi súlyát figyelembe kell venni. A felfüggesztésről szóló döntésről és annak indokairól a sajtófőnök elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a média munkatársát és a delegáló szerkesztőséget. 

(15) A (13) bekezdés szerinti felfüggesztéssel szemben a média munkatársa a (14) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 15 napon belül a házelnökhöz címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést elektronikus úton a sajtófőnökhöz kell benyújtani, aki azt az ügy valamennyi iratával együtt haladéktalanul továbbítja a házelnöknek. 

(16) A fellebbezést a házelnök – a felfüggesztésről való döntés során mérlegelt szempontok figyelembevételével, a tudósítás, illetve felvétel, valamint a fellebbezésben foglaltak alapján – 15 napon belül bírálja el, ennek eredményéhez képest a felfüggesztést megszüntetheti, helybenhagyhatja vagy időtartamát – a (13) bekezdés szerinti keretek között – megváltoztathatja. A fellebbezés elbírálásáról a házelnök a Sajtóiroda útján haladéktalanul tájékoztatja a média munkatársát és a delegáló szerkesztőséget.

 

12. § Vegyes rendelkezések

(1) Tilos az Országgyűlés, az Országház, valamint az Irodaház rendjét bármilyen módon megzavarni. Az Országházban és az Irodaházban tiltott tevékenységek különösen a következők:

a) a Szent Korona és a koronázási jelvények, valamint az Országgyűlés méltóságát, tekintélyét sértő magatartás tanúsítása;

b) a közbiztonságra különösen veszélyes és az élet kioltására, valamint személyi sérülés okozására alkalmas eszköz, tárgy behozatala az 5. § (6) bekezdésében foglalt kivételekkel;

c) élő állat behozatala, vakvezető kutya és rendőrségi szolgálati kutya kivételével; d) az Országház méltóságához nem illő öltözék viselése;

e) tiltott önkényuralmi jelképek viselése, demonstrációs eszközök behozatala;

f) hangoskodás, demonstráció tartása, vagy az Országgyűlés rendjét zavaró más tevékenység;

g) a folyosókon – a rendezvényekhez kötődő külön engedély nélkül – élelmiszert, italt fogyasztani;

h) az Országház kupolacsarnokában a fényképezés;

i) a folyosókon és egyéb közös használatú területeken a járófelületen történő ülés, fekvés;

j) alkohol vagy más bódítószer hatása alatt az épületekbe történő belépés, illetve ott-tartózkodás

k) az Országházba látogatók kézitáskánál nagyobb csomagjának behozatala.

(2) A jelen rendelkezés alapján belépésre feljogosított személyek az OGY. tv. 54. § (4) bekezdése alapján belépésükkel elfogadják, hogy a beléptetéssel összefüggő adataikat a Hivatal és az Országgyűlési Őrség a vonatkozó jogszabályok szerint öt évig kezeli. A szükséges adatvédelmi tájékoztatásokat a bejáratoknál a megfelelő módon ki kell függeszteni.

(3) A beléptetést kezdeményezők kötelesek gondoskodni arról, hogy az Országházba, az Irodaházba, valamint a Balassi utcai épületbe belépő személy megismerje a belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályokat.

(4) 127Az Országgyűlés, az Országház, valamint az Irodaház rendjét és tekintélyét megsértő személyt – amennyiben arra más jogszabály nem állapít meg rendelkezést, az országgyűlési képviselő és az európai parlament magyarországi képviselője kivételével – az Országgyűlési Őrség – az OGY. tv. 54. § (6) és 135. § (1) bekezdéseire tekintettel – az Országházból, az Irodaházból kikíséri. 21

(5) Az Országgyűlési Őrségnek az Igazgatási Iroda átadja a hatályos igazolvány- és belépőmintákat, valamint a napi belépési engedélyek (vendégkártyák) és a Közönségszolgálati Irodának átadott Országház-látogatói belépők adatait.

(6) A ruhatárnál, a karzati feljárónál és az ülésterem első emeleti karzatának IV–X. számú páholyainál megfelelően fel kell tüntetni a karzaton való viselkedés szabályait, amelyek a következők:

a) a ruhatár használata kötelező;

b) közlekedésre csak a kijelölt útvonal vehető igénybe;

c) a karzatra való feljutás előtt részt kell venni az ismételt biztonságtechnikai ellenőrzésen;

d) a karzaton a látogatók ülve kísérhetik figyelemmel az Országgyűlés munkáját;

e) a karzaton mindennemű véleménynyilvánítástól tartózkodni kell;

f) a fényképezés és videó felvétel készítése nem engedélyezett;

g) a páholyok könyöklőire tilos bármilyen tárgyat elhelyezni.

(7)

(8) E rendelkezés vonatkozásában:

- Országház: az Országház épülete, valamint az Országházat körülvevő, létesítménybiztosítási intézkedésben meghatározott, lezárt terület;

- Irodaház: a Budapest V. kerület, Széchenyi rkp. 19. szám alatti épület és a körülötte, közlekedési jelző- és kiegészítő táblával kijelölt járda és útszakasz.

- Balassi utcai épület: Budapest V. kerület Balassi Bálint u. 5. szám alatti épület félemeleti, I. és III. emeleti szintjei és az épület előtti közlekedési jelző- és kiegészítő táblával kijelölt parkoló, illetve útszakasz.

- Kossuth tér felszín alatti mélygarázs: az Országház északi oldala előtt elterülő 24893. helyrajzi számú terület felszíne alatti létesítmény és a közlekedési jelző- és kiegészítő táblával kijelölt parkoló.

(9) A Köztársasági Elnöki Hivatal, a Miniszterelnökség és a minisztériumok kezdeményezésére kiállított, illetve a Hivatal elektronikus beléptetési rendszerébe regisztrált igazolványok, belépők kiállításának, regisztrációjának és visszavonásának rendjéről a Hivatal a Köztársasági Elnöki Hivatallal, a Miniszterelnökséggel, illetve a kezdeményező minisztériumokkal megállapodást köt.

(10) A 3. § (11) bekezdés alapján napi belépési engedély elektronikus rögzítését érvényesítő jogosultságok megadásának és visszavonásának rendjéről a Hivatal a Miniszterelnökséggel megállapodást köt.

(11) A főigazgató az Országház, az Irodaház és a Balassi utcai épület egyes bejáratainak rendeltetését és nyitvatartási idejüket, a jelen rendelkezés 3. §-ában felsorolt igazolványokkal és belépőkkel igénybe vehető bejáratokat, az Országházat idegenforgalmi céllal látogató csoportok látogatási idejét, az Országgyűlési Könyvtár, az Országgyűlési Múzeum és a Látogatóközpont nyitvatartási idejét, az ülésterem földszinti páholyai igénybevételének rendjét, a gépjármű-behajtás és várakozás rendjét szabályzatban, valamint a jelen rendelkezés tárgyi hatályával 22 érintett kérdésekben a napi működéshez alkalmazkodó további előírásokat külön eseti intézkedésben határozhatja meg.

(12) A jelen rendelkezés előírásainak be nem tartása esetén a főigazgató jogosult a hivatali szervek, valamint a külső szervezetek beléptetés kezdeményezési jogosultságának, a házelnök pedig a belépés, illetve a beléptetési jogosultság korlátozására.

 

Országgyűlés Sajtóirodája