visszalépés a Házszabályhoz

A Házbizottság rendelkezése a képviselők szavazásról való távollétével összefüggő egyes kérdésekről

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 44. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtásának részletes szabályait a Házbizottság - a Házszabály 44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következők szerint állapítja meg:

Általános szabályok

1. A havi szavazások egyharmadánál több szavazásról igazolatlanul hiányzó képviselő tiszteletdíját az igazolatlan távollét és az egyharmados határ különbsége arányának megfelelő összeggel csökkenteni kell.

2. A távollét szempontjából a Házbizottság által kiküldött napirendi javaslatban előre jelzett szavazásokat (ideértve a napirendi javaslatban szereplő alternatívákat is) kell figyelembe venni.

3. A gépi, illetve név szerinti szavazások (a továbbiakban együtt: szavazás) egyenértékűek.

4. Nem tekintendő távollétnek a képviselőcsoport vezetője által - kimentés céljából - előzetesen bejelentett hiányzás.

5. Mulasztás oka lehet:

     a) parlamenti képviselői munkával összefüggő elfoglaltság,
     b) Parlamenten kívüli képviselői munkával összefüggő elfoglaltság,
     c) más közérdekű tevékenység,
     d) állampolgári kötelezettség teljesítése,
     e)* keresőképtelenséggel járó betegség, egyéb.
     f) *

Az igazolatlan távollétek megállapításának rendje

6. A gazdasági főigazgató a tárgyhót követő hónap 5-éig "távolléti listát" készít a képviselőcsoportok vezetői és - a független képviselő(k) vonatkozásában - az Országgyűlés elnöke és a független képviselő(k) részére, amelyben megjelöli a 2. pont szerinti szavazások számát, az elmulasztott szavazások számát és időpontját, kiemelve az egyharmados távolléti arányt meghaladó képviselőket.

7. A képviselőcsoport vezetője az egyharmados távolléti arányt meghaladó képviselő(ke)t felkéri az elmulasztott szavazások időpontjára vonatkozó igazolásai bemutatására. Független képviselő(k) esetében a lista, amennyiben az egyharmados arányt meghaladó hiányzást jelez, automatikus felkérést jelent az igazolásoknak az Országgyűlés elnökéhez való benyújtására.

8. A képviselőnek a távollétet a tárgyhót követő hó 10-éig kell igazolnia a képviselőcsoport vezetőjénél vagy - független képviselő esetében a hó 15-éig - az Országgyűlés elnökénél.

9. A képviselőcsoport vezetője a képviselők által benyújtott igazolás(ok) mérlegelésével -a tárgyhót követő hónap 15-éig, a melléklet alkalmazásával - tesz javaslatot az Országgyűlés elnökének azok elfogadásáról. Azon képviselőt illetően, akiről hatáskörében - igazolások hiányában - megállapítja az egyharmados igazolatlan távolléti arányt, erről értesíti a gazdasági főigazgatót.

10. A Házszabály 138. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az igazolás(oka)t - a képviselőcsoport-vezetők javaslatának figyelembevételével - az Országgyűlés elnöke a tárgyhót követő hónap 20-áig - a gazdasági főigazgató egyidejű tájékoztatása mellett - bírálja el.

Vegyes rendelkezések

11. A gazdasági főigazgató - az Országgyűlés elnökétől és a képviselőcsoportok vezetőitől kapott tájékoztatás alapján - intézkedik a tiszteletdíj csökkentett folyósítására, illetőleg a 12. pont alapján történő pótlólagos kifizetésére.

12. Kivételes esetben - a 8-10. pontokban foglaltak figyelembevételével - a képviselői távollétek igazolására utólagosan a tárgyhót követő második hónapban is lehetőség van.

13.* A képviselői távollét ténye közérdekű adat. A távollét indokai közül az 5. pont e) alpontja szerinti indokok személyes adatok. Erre tekintettel a Házbizottság felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy az 5. pont e) alpontja alapján keletkezett adatokat az Országgyűlés Hivatala Szolgálati Titokkörének Jegyzékébe vegye fel.

14. E rendelkezéseket az Országgyűlés elnökére és alelnökeire - figyelemmel a Házszabály 64. § (3) bekezdésére - nem kell alkalmazni.

15.) E rendelkezéseket 1995. május hó 1-jétől kell alkalmazni.

Melléklet

Képviselői távollét igazolása
( 199..... év .................... hó; szavazások száma: ......... db )

Képviselő neve

Mulasztott szavazások napjai

Mulasztott szavazások száma
(db/%)

Mulasztás oka

Igazolom***
(db)

Nem igazolom***
(db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 199..... ..........................


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
frakcióvezető

* Csak azon képviselők nevének feltüntetése szükséges, akik a szavazások több mint egyharmadán nem vettek részt.

** A távollét okának megjelölésénél elégséges az alábbiak szerinti betűjelzésre történő utalás:

 

a) parlamenti képviselői munkával összefüggő elfoglaltság
b) Parlamenten kívüli képviselői munkával összefüggő elfoglaltság
c) más közérdekű tevékenység
d) állampolgári kötelezettség teljesítése (erről szóló igazolás a frakcióvezetőnek bemutatva)
e) keresőképtelenséggel járó betegség (erről szóló igazolás a frakcióvezetőnek bemutatva)
Egyéb esetben az iratmintában a távollét okának rövid ismertetése szükséges.

*** A megfelelő helyre az igazolt illetve nem igazolt szavazások száma irandó.

A Házszabály 138. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a mulasztás igazolását a frakcióvezető fenti ajánlásával egyezően fogadom el.

Budapest, 199..... ..........................


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
az Országgyűlés elnöke

Tájékoztatásul kapja:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . képviselőcsoport vezetője

2. Az Országgyűlés Hivatalának gazdasági főigazgatója (amennyiben van igazolatlan távollét)


* A Házbizottság a rendelkezést 1998. február 12-én módosította.

 

visszalépés a Házszabályhoz