ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2024.04.13.14:18:47

Lezárva: 2024. február 26. 17:10 óra
Elfogadott

Az Országgyűlés 2024. évi február - március havi ülésterve


No Előterjesztések februármárcius
február 26, 27 és március 41118, 19, 20, 21 és 25
Az ülés 1. hete Az ülés 2. hete Az ülés 1. hete Az ülés 2. hete
február 26, 27
(H, K)
március 4
(H)
11
(H)
18, 19, 20, 21
(H, K, Sze, Cs)
25
(H)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]          
2A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/638)a zárószavazás [3]        
3Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1612) [1]          
4Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1613) [1]          
5Az áruknak TIR igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásra vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3271)          
6Egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7423)összevont vita döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás [4]        
7Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása szóló törvényjavaslat (T/7105) [5]          
8A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2022. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/3717) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6058)          
9A Magyar Nemzeti Bank 2022. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/4055) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...) [6]          
10Az ügyészség 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/5010) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6059)          
11Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2022. évi beszámolója szóló beszámoló (B/5618) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6056)          
12Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (B/7268) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/7964) [6]          
13Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]          
14A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2023.12.12-i ülésnapján elfogadott "A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről" szóló törvény (T/4252/9) [7]          
15Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló határozati javaslat (H/6394) [1]          
16Az életvégi döntésekről címmel benyújtott politikai vitakezdeményezése (V/6517) [8] a vita        
17A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló törvényjavaslat (T/6547)általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.  
18Dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/7429) [9] tárgyalás és döntés        
19A köztársasági elnök lemondó nyilatkozata (Novák Katalin) szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/7131) [10] a döntés        
20Az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről (Lezsák Sándor) szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/7422) [11] a döntés        
21Ajánlóív a 2024. évi köztársaságielnök-választáshoz (Dr. Sulyok Tamás) szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/7414)a választás        

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

[4] Kivételes eljárásban!

[5] A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[6] Bizottsági előkészítéstől függően!

[7] Az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezései az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülnek.

[8] Benyújtva: 2023. december 11. A HHSZ 86. § (2) bekezdése alapján a politikai vitát az Országgyűlés az indítvány benyújtásától számított 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg. . (2024. február 11. - 2024. február 24.) Az Ogytv. 72/A. § (4) bekezdése alapján, ha a határidő utolsó napja nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkanapra esik, a határidő az azt követő munkanapon jár le (2024. február 26.).

[9] Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

[10] A HHSZ 128/B. § (1) bekezdése alapján ha a köztársasági elnök az Országgyűléshez írásbeli lemondó nyilatkozatot intézett, annak elfogadásáról az Országgyűlés a lemondó nyilatkozat beérkezésétől számított tizenöt napon belül határoz, azzal, hogy ennek érdekében - szükség esetén - rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni. A HHSZ 128/B. § (2) bekezdése alapján a lemondó nyilatkozatot nem kell kiadni bizottsági előkészítésre, a lemondó nyilatkozat alapján a határozati javaslatot a házelnök nyújtja be. A HHSZ 128/B. § (3) bekezdése alapján a határozati javaslat tárgyalása során a 34. § (1) bekezdése szerinti határidőt nem kell alkalmazni. A határozati javaslathoz módosító javaslatot és bizottsági jelentést nem lehet benyújtani. A HHSZ 128/B. § (4) bekezdése alapján az Országgyűlés a lemondó nyilatkozat elfogadásáról vita nélkül határoz azzal, hogy a határozathozatal előtt a köztársasági elnök ötperces időtartamban felszólalhat. A HHSZ 128/B. § (5) bekezdése alapján, ha az Országgyűlés a lemondó nyilatkozatot - a (4) bekezdés szerinti határozathozatala során - nem fogadja el, azt úgy kell tekinteni, hogy az Országgyűlés a köztársasági elnököt a lemondás megfontolására kéri.

[11] Az Alaptörvény 14. cikk (1) bekezdése alapján a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja. Az Alaptörvény 14. cikk (3) bekezdése alapján a köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. Az Ogytv. 3. § (3) bekezdése alapján az Alaptörvény 14. cikk (3) bekezdésében foglalt esetben a köztársasági elnököt helyettesítő házelnök feladatát ellátó alelnök kijelöléséről az Országgyűlés a házelnök javaslata alapján határoz.

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat