ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2024.02.26.17:10:13


2024. február 26. 17:10 órai állapot szerint

Elfogadott

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
FEBRUÁR 26. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra

A köztársasági elnök választása

16:40 -
határozathozatalok:
legkorábban 16:20 órától
és
legkorábban 16:40 órától
ülés befejezése:
a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
FEBRUÁR 27. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 13:00 órától
ülés befejezése:
kb. 16:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁRCIUS 04. HÉTFŐ
üléskezdés:
11:00 óra
ülés befejezése:
kb. 16:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
FEBRUÁR 26. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselő(k)ről
 

 

 

Megemlékezés
 

Miniszterelnök napirend előtti felszólalása
 
A Magyarország előtt álló kihívásokról és feladatokról

Megjegyzés:

A Házbizottság állásfoglalása alapján, arra figyelemmel, hogy a miniszterelnök felszólalásának időtartama nem haladta meg a 20 percet: a képviselőcsoport-vezetők 5-5 perces időkeretben szólalhattak fel.


Napirend előtti felszólalások
 
Grexa Liliána, ukrán nemzetiségi szószóló (5 perc)

Megjegyzés:

A nemzetiségi szószóló napirend előtti felszólalását a házelnök engedélyezte.


Legkorábban: 16:20 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Döntés az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszakának munkarendjéről
Megjegyzés:

A javaslatot az Országgyűlés elfogadta.

Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
  T/7423/1
Egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról

- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő három órán belül legyen lehetőség,

- az összevont vitára 2024. február 27-én (kedden) – első napirendi pontként – kerüljön sor,

- az összegző módosító javaslatról való döntésre 2024. február 27-én (kedden) kerüljön sor,

- a zárószavazásra 2024. február 27-én (kedden) kerüljön sor

.

Megjegyzés:

A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz!

Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés a kivételességi javaslatot elfogadta.


Döntés időkeretben történő tárgyalásról
  V/6517
Az életvégi döntésekről

Megjegyzés:

A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás időkeretben kerüljön sor.

Az Országgyűlés az időkeretre vonatkozó javaslatot elfogadta.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 15. § (4)
bekezdése alapján kezdeményezem, hogy az Országgyűlés 2024. február 26-27-ei ülésének
napirendi javaslata az alábbiak szerint módosuljon:
Az február 26-ai (hétfő) ülésnap napirendje egészüljön ki:
"Alekszej Navalnij haláláról" szóló P/7390. számú politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat
megtárgyalásával és zárószavazásával.

Megjegyzés:

A Párbeszéd képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot - a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló részt érintően - az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: Házszabály) 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy a 2024.
február 27-ei plenáris ülés napirendje egészüljön ki a következők szerint:
A köztársasági elnök közvetlen választására és a választás első
fordulójának a 2024. évi európai parlamenti és önkormányzati
választásokkal együtt történő megtartásáról szóló H/7127. számú
határozati javaslat általános vitájára a lezárásig a 2024. február 27-ei
ülésnapon az interpellációkról történő szavazást követően 2. napirendi pontként
kerüljön sor.

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot - a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló részt érintően - az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
S/7131
A köztársasági elnök lemondó nyilatkozata (Novák Katalin)
(köztársasági elnök)

Megjegyzés:

A HHSZ 128/B. § (1) bekezdése alapján ha a köztársasági elnök az Országgyűléshez írásbeli lemondó nyilatkozatot intézett, annak elfogadásáról az Országgyűlés a lemondó nyilatkozat beérkezésétől számított tizenöt napon belül határoz, azzal, hogy ennek érdekében - szükség esetén - rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni.
A HHSZ 128/B. § (2) bekezdése alapján a lemondó nyilatkozatot nem kell kiadni bizottsági előkészítésre, a lemondó nyilatkozat alapján a határozati javaslatot a házelnök nyújtja be.

A HHSZ 128/B. § (3) bekezdése alapján a határozati javaslat tárgyalása során a 34. § (1) bekezdése szerinti határidőt nem kell alkalmazni. A határozati javaslathoz módosító javaslatot és bizottsági jelentést nem lehet benyújtani.

A HHSZ 128/B. § (4) bekezdése alapján az Országgyűlés a lemondó nyilatkozat elfogadásáról vita nélkül határoz azzal, hogy a határozathozatal előtt a köztársasági elnök ötperces időtartamban felszólalhat.

A HHSZ 128/B. § (5) bekezdése alapján, ha az Országgyűlés a lemondó nyilatkozatot - a (4) bekezdés szerinti határozathozatala során - nem fogadja el, azt úgy kell tekinteni, hogy az Országgyűlés a köztársasági elnököt a lemondás megfontolására kéri.


2.
S/7422
Az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről (Lezsák Sándor)
(az Országgyűlés elnöke)

Megjegyzés:

Az Alaptörvény 14. cikk (1) bekezdése alapján a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

Az Alaptörvény 14. cikk (3) bekezdése alapján a köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

Az Ogytv. 3. § (3) bekezdése alapján az Alaptörvény 14. cikk (3) bekezdésében foglalt esetben a köztársasági elnököt helyettesítő házelnök feladatát ellátó alelnök kijelöléséről az Országgyűlés a házelnök javaslata alapján határoz.


3.
T/638
A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
a.
B/6631/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2022. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól címmel benyújtott beszámoló (B/6631) esetén a kijelölt Gazdasági Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

b.
B/6545/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2022. évi tevékenységéről címmel benyújtott beszámoló (B/6545) esetén a kijelölt Igazságügyi Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

Döntések, határozathozatalok
4.
H/7429
Dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


5.
S/7428
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
(az Országgyűlés elnöke)

A határozathozatalokat követően
Szünet
Legkorábban: 16:40 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok

A köztársasági elnök választása

16:40 -
Megjegyzés:

(Várható kezdési időpont.)

A választás menete
 
_

Bejelentés a köztársaságielnök-választáshoz kapcsolódóan leadott ajánlásokról
Megjegyzés:

A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen. [Alaptörvény 11. cikk (2) bekezdés]

A köztársasági elnök jelölésére vonatkozó ajánlás(ok) érvénytelenségének megállapítása a Házbizottság ajánlása alapján
Megjegyzés:

S/7415/1. - Dr. Csath Magdolna

Döntések, határozathozatalok
6.
S/7414
Ajánlóív a 2024. évi köztársaságielnök-választáshoz (Dr. Sulyok Tamás)
(Orbán Viktor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Aradszki András (KDNP), Ágh Péter (Fidesz), Balla György (Fidesz), Balla Mihály (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Barcza Attila (Fidesz), Bartos Mónika (Fidesz), Becsó Zsolt (Fidesz), Bencsik János (Fidesz), Bodó Sándor (Fidesz), Bóna Zoltán (Fidesz), Dr. Budai Gyula (Fidesz), Czerván György (Fidesz), Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz), Csöbör Katalin (Fidesz), Dankó Béla (Fidesz), Dr. Demeter András (Fidesz), Demeter Zoltán (Fidesz), Dömötör Csaba (Fidesz), Dunai Mónika (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Erős Gábor (Fidesz), F. Kovács Sándor (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), Dr. Ferencz Orsolya (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Font Sándor (Fidesz), Földi László (KDNP), Földesi Gyula (Fidesz), Gelencsér Attila (Fidesz), Gulyás Gergely (Fidesz), Gyopáros Alpár (Fidesz), Győrffy Balázs (Fidesz), Halász János (Fidesz), Dr. Hargitai János (KDNP), Harrach Péter (KDNP), Héjj Dávid (Fidesz), Hende Csaba (Fidesz), Herczeg Tamás (Fidesz), Herczeg Zsolt (Fidesz), Hollik István (KDNP), Dr. Hoppál Péter (Fidesz), Hornung Ágnes (Fidesz), Horváth István (Fidesz), Horváth László (Fidesz), Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), Illés Boglárka (Fidesz), Jakab István (Fidesz), Dr. Juhász Hajnalka (KDNP), Dr. Kállai Mária (Fidesz), Kara Ákos (Fidesz), Dr. Kiss János (Fidesz), Dr. Koncz Zsófia (Fidesz), Kontrát Károly (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Kovács József (Fidesz), Kovács Sándor (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Kovács Zsolt (Fidesz), Kubatov Gábor (Fidesz), Dr. Latorcai János (KDNP), Dr. Láng Zsolt (Fidesz), Lázár János (Fidesz), Lezsák Sándor (Fidesz), Mihálffy Béla (KDNP), Mátrai Márta (Fidesz), Menczer Tamás (Fidesz), Dr. Mészáros Lajos (Fidesz), Dr. Molnár Ágnes (Fidesz), Móring József Attila (KDNP), Nagy Bálint (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP), Nagy Csaba (Fidesz), Dr. Nagy István (Fidesz), Dr. Navracsics Tibor (KDNP), Németh Szilárd István (Fidesz), Németh Zsolt (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Dr. Orbán Balázs (Fidesz), Ovádi Péter (Fidesz), Dr. Pajtók Gábor (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Dr. Pesti Imre (Fidesz), Pócs János (Fidesz), Pogácsás Tibor (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Potápi Árpád János (Fidesz), Rétvári Bence (KDNP), Riz Gábor (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Dr. Salacz László (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Seszták Miklós (KDNP), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Simon Róbert Balázs (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP), Süli János (KDNP), Dr. Szabó Tünde (Fidesz), Szabó Zsolt (Fidesz), Szászfalvi László (KDNP), Szatmáry Kristóf (Fidesz), Dr. Szeberényi Gyula Tamás (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz), Sztojka Attila (Fidesz), Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz), Tasó László (Fidesz), Tessely Zoltán (Fidesz), Dr. Tiba István (Fidesz), Dr. Tilki Attila (Fidesz), Törő Gábor (Fidesz), Tuzson Bence (Fidesz), V. Németh Zsolt (Fidesz), Varga Gábor (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Vargha Tamás (Fidesz), Vécsey László (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Vigh László (Fidesz), Dr. Vinnai Győző (Fidesz), Vitályos Eszter (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), Witzmann Mihály (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Kocsis Máté (Fidesz) képviselők)

Megjegyzés:

A köztársasági elnököt az Országgyűlés választja meg öt évre. [Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 10. cikk (1) bekezdés]
Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. [Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]

Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát megkapta. [Alaptörvény 11. cikk (3) bekezdés]


A titkos szavazás menetének ismertetése
A titkos szavazás elrendelése
Szünet
A szünetben titkos szavazás
Megjegyzés:

A szavazatok leadására negyven perc, az értékelésre egy jelölt esetében húsz perc, két vagy több jelölt esetében negyven perc áll rendelkezésre. [HHSZ 4. melléklet 2.1. pont]

A köztársaságielnök-választás első szavazásának eredményhirdetése
Eredményes szavazás esetén: a megválasztott köztársasági elnök ünnepélyes eskütétele
Megjegyzés:

A megválasztott köztársasági elnök a megbízatás idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Alaptörvény 11. cikk (6) bekezdés]

A megválasztott köztársasági elnök hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel.
[HHSZ 4. melléklet 2.6. pont]

A megválasztott köztársasági elnök felszólalása
Eredménytelen első szavazás esetén: a második szavazás
Megjegyzés:

Ha az első szavazás eredménytelen volt, második szavazást kell tartani. A második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni. Ha az első szavazáskor az első helyen szavazategyenlőség alakul ki, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a legmagasabb számú szavazatot kapták. Ha az első szavazáskor csak a második helyen áll elő szavazategyenlőség, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a két legmagasabb számú szavazatot kapták. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki - tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára - a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. [Alaptörvény 11. cikk (4) bekezdés]

Amennyiben az első szavazás eredménytelen, úgy minden további napirendi pont tárgyalására az előzetesen jelzettekhez képest kb. 60/80 perccel később kerül sor.

A titkos szavazás menetének ismertetése
A titkos szavazás elrendelése
Szünet
A szünetben titkos szavazás
Megjegyzés:

A HHSZ 4. melléklet 2.1. pontja alapján a szavazatok leadására negyven perc, az értékelésre egy jelölt esetében húsz perc, két vagy több jelölt esetében negyven perc áll rendelkezésre.

A köztársaságielnök-választás második szavazásának eredményhirdetése
Eredményes szavazás esetén: a megválasztott köztársasági elnök ünnepélyes eskütétele
Megjegyzés:

A megválasztott köztársasági elnök a megbízatás idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Alaptörvény 11. cikk (6) bekezdés]

A megválasztott köztársasági elnök hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel.
[HHSZ 4. melléklet 2.6. pont]

A megválasztott köztársasági elnök felszólalása
Szünet
A határozathozatalokat követően
7.
Kb. 18:30- kb. 20:00 óráig

8.
Kb. 20:00- kb. 21:00 óráig

A vita
9.
V/6517
Az életvégi döntésekről
Vita

Megjegyzés:

Benyújtva: 2023. december 11. A HHSZ 86. § (2) bekezdése alapján a politikai vitát az Országgyűlés az indítvány benyújtásától számított 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg. . (2024. február 11. - 2024. február 24.) Az Ogytv. 72/A. § (4) bekezdése alapján, ha a határidő utolsó napja nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend szerinti munkanapra esik, a határidő az azt követő munkanapon jár le (2024. február 26.).


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
FEBRUÁR 27. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Az összevont vita
1.
T/7423
Egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Összevont vita

Megjegyzés:

Kivételes eljárásban!


Legkorábban: 13:00 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
2.
T/7423
Egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Kivételes eljárásban!


3.
Interpellációk
A szavazás

4.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
Az általános vita a lezárásig
5.
T/6547
A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről
Általános vita a lezárásig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁRCIUS 04. HÉTFŐ
Üléskezdés: 11:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
Kb. 12:35- kb. 14:05 óráig

2.
Kb. 14:05- kb. 15:05 óráig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról