Az I. Országgyűlés fejezet 2004. évi költségvetésének végrehajtása

Budapest, 2005. május

Az I. Országgyűlés fejezet feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása. A fejezet intézményei küldetésüket az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával valósították meg. Így az Országgyűlés Hivatala

 • eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai, valamint az Országgyűlés tisztségviselői törvényalkotó munkáját,
 • gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
 • biztosította a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
 • közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
 • gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról.

A Levéltár

 • az érintettek számára biztosította a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,
 • törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatást,
 • nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

A tervezési prioritások - a képviselő-testület munkájának zavartalansága, az uniós csatlakozással összefüggő feladatok végrehajtása, valamint az állampolgárok személyes adatainak megismerhetőségének folyamatos biztosítása - zökkenőmentesen valósultak meg.

Feladatkör, tevékenység

A fejezet felügyeletét ellátó szerv az Országgyűlés Hivatala (PIR szám: 313326-0-00, honlap címe: www.parlament.hu). A Hivatal tevékenységi sturktúrája a beszámolási időszakban alapvetően nem változott, új feladatként az Európai Parlament magyarországi képviselőinek tiszteletdíja, juttatása és kedvezményei biztosításának feladata jelentkezett, melyet eredményesen hajtott végre a Hivatal. A Levéltár eredményesen oldotta meg a vonatkozó törvény alapján lényegesen megnövekedett mennyiségben az intézményhez került iratok átvételét, az iratraktározásra szánt területek megnövelését, a székház átalakítását. 2004. év folyamán a Hivatalnál az uniós csatlakozással összefüggésben szervezeti változások váltak szükségessé, így önálló főosztály intézi az Európai Unióval kapcsolatos ügyeket, megerősítésre kerültek továbbá - megfelelő nyelvi és szaktudású köztisztviselőkkel - az Országgyűlés érintett bizottságainak titkárságai. Az Országgyűlési Könyvtár könyvraktározási gondjai enyhítése céljából a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól használtba átvett épület rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételével és a kijelölt könyvállomány kiszállításával összekötve a felszabadult területek hasznosítása is megtörtént (Képviselői Kutatószolgálat 7 fővel stb.).

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a fejezet intézményeinek működőképessége egyenletesen biztosította a szükséges feltételeket a képviselő-testület munkájához, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a fejezet 1. és 2. címeinek kiadási előirányzatát 14.209,8 millió forintban, bevételi előirányzatát 253,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 13.956,8 millió forintban állapította meg.

Megnevezés

2003. évi tény

2004. évi eredeti előirányzat

2004. évi módosított előirányzat

2004. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

millió forintban egy tizedessel

%-ban

Kiadás

14.587,2

14.209,8

15.678,1

14.761,2

101,2%

94,2%

ebből: személyi juttatás

7.186,2

7.546,2

7.811,9

7.574,8

105,4%

97,0%

központi beruházás

-

-

-

-

-

-

Folyó bevétel

889,0

253,0

824,2

823,5

92,6%

99,9%

Támogatás

13.035,1

13.956,8

14.415,3

14.415,3

110,6%

100,0%

Előirányzat-maradvány

1.101,7

-

438,6

438,6

39,8%

100,0%

Létszám(fő)

1261

1331

1331

1269

100,6%

94,8%

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-

módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2003. évi CXVI. törvény szerint előirányzat

14.209,8

253,0

13 956,8

7.546,2

Módosítások jogcímenként

 • Céltartalék

15,4

15,4

11,7

 • Általános tartalék

253,8

253,8

182,0

 • Előirányzat-maradvány igénybevétele

438,6

438,6

159,8

 • Működési célra átvett pénzeszköz

119,7

119,7

12,5

 • Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

27,1

27,1

 • Kölcsönök visszatérülése

24,1

24,1

 • Fejezetek közötti előirányzat átadás

189,3

189,3

-8,9

 • Többletbevételek

400,3

400,3

 • Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

-91,4

Módosított előirányzat

15.678,1

1.262,8

14.415,3

7.811,9

A tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

 • a szakmai feladatok teljesítése és az uniós csatlakozással összefüggő teendők feltétlen prioritást élveztek,
 • a közbeszerzési eljárások kedvező hatása,
 • a 2004. évi költségvetésben jóváhagyott dologi előirányzatok növekedése elmaradt az áremelkedés tényleges szintjétől.

Az Országgyűlés hatáskörében előirányzat engedélyezésre nem került sor.

A Kormány hatáskörében 3 alkalommal, összesen 250,3 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek megválasztásával kapcsolatos költségek finanszírozásáról szóló 2284/2004. (XI. 13.) Korm. határozat alapján 253,8 millió forint, a 2004. évi létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásai fedezetére 15,4 millió forint előirányzat engedélyezésére került sor. Az előirányzatok minden esetben a megnevezett célok érdekében kerültek felhasználásra. Az Országgyűlés Hivatalától a Külügyminisztériumhoz áthelyezett 1 fő köztisztviselő az előirányzatot 18,9 millió forinttal csökkentette. A saját bevételek többlete döntően az országházi látogatások díjbevételéből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered. Jellege nem tartós, mivel a tapasztalat az, hogy a bevételek adminisztratív módon való (díj-, áremelés) növelése már nem lehetséges. A Levéltárnál a saját bevételek tervezettől való elmaradásának oka, hogy a Levéltár épületének felújítása miatt az Ügyfélszolgálati Iroda és a kutatóterem nem volt látogatható. Az előirányzat-maradvány összege az elmúlt évit meghaladja, a keletkezés oka alapvetően egyes feladatok áthúzódó hatása.

Egyéb

A fejezet mérlegfőösszege 14,0%-kal növekedett (11.137,7 millió forintról 12.701,3 millió forintra). A befektetett eszközállomány nettó értéke 1.022,1 millió forinttal (10.519,3 millió forintról 11.541,4 millió forintra) nőtt. Legjelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

Törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. Az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok munkájával, a Hivatal működésével, továbbá a törvényhozási munka szakirodalmi támogatásával összefüggő kiadások a következőképpen alakultak:

Megnevezés

2003. évi tény

2004. évi eredeti előirányzat

2004. évi módosított előirányzat

2004. évi tény

4/1.

4/3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

millió forintban egy tizedessel

%-ban

Kiadás

13.991,9

13.504,0

14.944,5

14.068,3

100,5

94,1

ebből: személyi juttatás

6.884,3

7.260,9

7.519,4

7.285,6

105,8

96,9

központi beruházás

-

-

-

-

-

-

Folyó bevétel

790,2

250,0

813,6

813,9

103,0

100,0

Támogatás

12.523,7

13.254,0

13.712,0

13.712,0

109,5

100,0

Előirányzat-maradvány

1.096,9

-

418,9

418,9

38,2

100,0

Létszám (fő)

1177

1247

1247

1185

100,7

94,4


2004. évi előirányzat-

módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2003. évi CXVI. törvény szerint előirányzat

13.504,0

250,0

13.254,0

7.260,9

Módosítások jogcímenként

-

-

-

-

 • Céltartalék

15,4

-

15,4

11,7

 • Általános tartalék

253,8

-

253,8

182,0

 • Előirányzat-maradvány igénybevétele

418,9

418,9

-

159,0

 • Működési célra átvett pénzeszköz

119,2

119,2

-

12,2

 • Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

26,3

26,3

-

-

 • Kölcsönök visszatérülése

17,8

17,8

-

-

17. Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel

188,8

-

188,8

-9,0

18. Többletbevételek

400,3

400,3

-

-

19. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

-

-

-

-97,4

Módosított előirányzat

14.944,5

1.232,5

13.712,0

7.519,4

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, a kormány általános tartaléka és céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is. A dologi kiadások nyújtották a fedezetet az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok és az EP képviselők, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátására és a munka informatikai, telekommunikációs hátterének biztosítására, valamint a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartására, az Országházban a Miniszterelnöki Hivatal szükségleteinek a biztosítására, az állami protokoll részére a reprezentatív környezet megteremtésére. A felhalmozási kiadások keretében 2004. évben az Országházban informatikai beruházások (számítástechnikai és telekommunikációs eszközök beszerzése) történtek, az Országgyűlés Irodaházában irodacsoportok, illetve az Országházban működő konyha és étterem felújításra kerültek. Folytatódott az Országház XI-XIII. számú homlokzatainak rekonstrukciója. A saját bevételek többlete döntően az Országházi látogatások díjbevételéből, valamint egyéb, nem tervezhető bevételekből (kártérítés, bírság, kötbér, ÁFA visszatérülés) ered. A felhalmozási célú bevételek döntő része feleslegesé vált tárgyi eszközök értékesítéséből, elhasználódott személygépkocsik cseréjéből származott. 2004. évben 876,2 millió forint előirányzat-maradvány képződött, ebből a személyi juttatásokból 233,8 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékból 76,9 millió forint, a dologi kiadásokból 148,5 millió forint, az intézményi beruházási kiadások előirányzatából - egyes feladatok áthúzódása miatt - 300,8 millió forint, a felújítás előirányzatából 115,6 millió forint, kölcsönnyújtásból 0,6 millió forint keletkezett. A bevételi többlet 0,3 millió forint. A Hivatal mérlegfőösszege (10 336,8 millió forintról 11 757,5 millió forintra) 14%-kal növekedett. A befektetett eszközállomány nettó értéke (9.741,9 millió forintról 10.641,9 millió forintra) 900 millió forinttal nőtt. Jelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott. A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására (építés, korszerűsítés, vásárlás) 15 fő részére összesen 17,2 millió forint került kifizetésre. A letéti számlán forgalom nem volt.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

Megnevezés

2003. évi tény

2004. évi eredeti előirányzat

2004. évi módosított előirányzat

2004. évi tény

4/1.

4/3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

millió forintban egy tizedessel

%-ban

Kiadás

595,3

705,9

733,6

692,9

116,4%

94,5%

ebből: személyi juttatás

301,9

285,3

292,5

289,2

95,8%

98,9%

központi beruházás

-

-

-

-

-

-

Folyó bevétel

98,8

3,0

10,6

9,6

9,7%

90,6%

Támogatás

511,4

702,8

703,3

703,3

137,5%

100,0%

Előirányzat-maradvány

4,8

-

19,7

19,7

410,4%

100,0%

Létszám (fő)

84

84

84

84

100,0%

100,0%


millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-
módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2003. évi CXVI. törvény szerint előirányzat

705,8

3,0

702,8

285,3

Módosítások jogcímenként

20. Előirányzat-maradvány igénybevétele

19,7

19,7

-

0,8

21. Fejezetek közötti előirányzat- átadás

0,5

-

0,5

0,1

22. Működési célra átvett pénzeszköz

0,5

0,5

-

0,3

23. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0,8

0,8

-

-

24. Kölcsönök visszatérülése

6,3

6,3

-

-

25. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

-

-

-

6,0

Módosított előirányzat

733,6

30,3

703,3

292,5

A személyi juttatások eredeti előirányzata 285,3 millió forint, módosított előirányzata 292,6 millió forint. Az éves felhasználás 289,2 millió forint, ami 99%-os teljesítést jelent. Az előirányzat változás összege 7,2 millió forint, melyből felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás 6,1 millió forint, intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás 1,1 millió forint. A felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosításból 0,1 millió forint OTKA pályázatból kapott összeg, 6,0 millió forint a 2004. évi egyhavi külön juttatás 1/12 részének kifizetésére, továbbá felmentési illetményre került átcsoportosításra. Intézményi hatáskörben 0,8 millió forint a 2003. évi előirányzat-maradványból történt átcsoportosítás, 0,2 millió forint a Széchenyi Könyvtártól szervezett képzés támogatására átvett pénzeszköz. A dologi kiadások eredeti előirányzata 118,4 millió forint, a módosított előirányzat 122,8 millió forint, teljesítés 118,5 millió forint (96,5%). A módosítás felügyeleti szinten a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodás alapján OTKA pályázaton elnyert 0,4 millió forint. Intézményi szinten az előző évi előirányzat-maradványból 4,0 millió forint került átcsoportosításra. Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 178,0 millió forint, módosított előirányzata 192,9 millió forint, teljesítés 175,3 millió forint (90,1%). Az 14,9 millió forint intézményi szintű előirányzat-módosítás összetevői az alábbiak:

 • 8,1 millió forint a 2003. évi előirányzat-maradványból történt átcsoportosítás,
 • 6,0 millió forint a dolgozók lakástámogatására adott kölcsön visszatérülése,
 • 0,8 millió forint az NKA pályázatból kapott összeg.

A beruházási kiadások döntő része az év során zajló épület-átalakítási, bővítési munkákkal függ össze. A munkálatok kiterjedtek az épület alap-megerősítésére, a pincében és a földszinten új irattárak, a tetőtér teljes beépítésével új irodák kialakítására. Az újonnan kialakított iratraktárak berendezésével a Levéltárba újonnan beérkező iratok elhelyezése megoldódott. A beruházási kiadásokból közel 30 millió forint különböző gépek, berendezések, felszerelések, valamint szoftver vásárlására szolgált. A felújítás eredeti előirányzata 25,0 millió forint, módosított előirányzata 19,0 millió forint, teljesítése 14,1 millió forint, amely összeg a Levéltár épületében ablakcserékre, lépcsők, márványoszlopok felújítására nyújtott lehetőséget. A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási kölcsönök eredeti 4,0 millió forintos előirányzata év közben a visszatérülésekből 4,3 millió forintra módosult, melyet a Levéltár teljes egészében felhasznált. A működési költségvetés bevétele eredeti előirányzata 3,0 millió forint módosított 3,5 millió forint, a teljesítés 2,5 millió forint. A saját bevételek tervezettől való elmaradásának oka, hogy a Levéltár épületének felújítása miatt az Ügyfélszolgálati Iroda és a kutatóterem nem volt látogatható. A felhalmozási bevétel módosított előirányzata és teljesítése 0,8 millió forint, mely a felügyeleti szervtől kapott átvett pénzeszközből és gépjármű eladásból tevődik össze.

 

Bakos Emil
gazdasági főigazgató