Készült: 2020.08.13.22:51:15 Dinamikus lap

Képviselő által benyújtott indítványok 2010-2014

Paraméterek:
Képviselő: Dr. Gaudi-Nagy Tamás

Önálló indítványok
Iromány Cím Benyújtók Benyújtva
K/14058 Mit tett a Honvédelmi Minisztérium azért, hogy a hadgyakorlatra érkező katonai egységek csapatmozgásukat Veszprém-Jutaspuszta városrész közelében úgy szervezzék, hogy azok a civil lakosságot semmilyen formába ne korlátozzák, a civil életet ne zavarják? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.18
K/14039 Ki manipulálja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt és ezáltal a Magyar Államot, avagy mi az oka az MNV Zrt. 180 fokos pálfordulásának egy értékes állami tulajdonú ingatlan ügyében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.07
K/14037 Mikor kíván a rendőrség érvényt szerezni a Btk. 334. §-ának, meddig tűrik a Szent Korona meggyalázását célul tűző budapesti kiállítást? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik) 2014.04.03
K/14036 Miért asszisztál az ingatlan-nyilvántartás csalóknak, avagy az iratbetekintés során a jogi érdekeltség önkényesen szűk értelmezésével miért fosztják meg a bűncselekmény áldozatává vált személyeket attól, hogy az őket megkárosító szerződéseket az ingatlan-nyilvántartásból megismerhessék? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.03
K/14034 Jelenleg hány magyar katona szolgál külföldön, hol és milyen feltételekkel, és mennyi időt venne igénybe hazahozataluk és hadrendbe állításuk? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.02
K/14033 A Magyar Honvédségnek vannak-e tervei a kárpátaljai magyarság megvédésére vonatkozóan, illetve milyen lépéseket terveznek, ha tömeges fizikai atrocitás, erőszak éri a Kárpátalján élő magyarokat, tervezik-e ebben az esetben a Magyar Honvédség bevetését, illetve az ENSZ Biztonsági Tanácshoz való fordulást, és nemzetközi békefenntartó erők részvételének kezdeményezését, amelyben a Magyar Honvédség alakulatai is részt vennének a Kárpátalj a területére történő bevonulással, hogy megelőzzék illetve megszüntessék a magyar és ruszin közösség tagjai elleni erőszakos cselekményeket? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.02
K/14032 Egyetért-e azzal, hogy Magyarországnak minden síkon ki kell állnia az Ukrajna területén jogfosztottságban élő népcsoportok önrendelkezési joga mellett, így különösen a lengyelek, románok, bolgárok, oroszok ilyen törekvései mellett, és az ezen népcsoportokért felelős államokkal közösen kell fellépnie széleskörű és adott esetben összehangolt diplomáciai, stratégiai és taktikai lépésekkel az önrendelkezési törekvések közös sikere elérése érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.02
K/14031 Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Honvédségnek szükség esetén védelmet kell adni a Kárpátalján élő 150 ezer magyar honfitársunknak, aki közül minden harmadik ember, közel 50 ezer fő már magyar állampolgár és ezáltal uniós állampolgár is? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.02
K/14030 Mikor kívánja meneszteni Martonyi János külügyminisztert, aki hosszú évek alatti munkásságával már többször, de legutóbb az ukrajnai helyzet vonatkozásában a kárpátaljai magyarságot kiemelten érintő ügyben tett megnyilatkozásával már végérvényesen bizonyította, hogy alkalmatlan magyar nemzet érdekeinek külügyi képviseletére? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.01
K/14029 Egyetért-e azzal, hogy Magyarországnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy érvényt szerezzen az 1991-es kárpátaljai népszavazásnak, amely Kárpátalja, ezen belül a Bereg - vidéken élő magyar közösség számára széleskörű területi autonómiát biztosít? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.01
K/14028 Egyetért-e azzal, hogy hazánknak jogos igénye van a magyar és ruszin nép által lakott Kárpátalja Magyarországhoz történő visszatéréséhez, amelyre egyszer már 1939. március 15-én sor került az igazságtalan trianoni békediktátum revíziója körében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.01
K/14027 Egyetért-e azzal, hogy a Kormány haladéktalanul ismerje el a Krím-félszigeten 2014. március 16-án szervezett népszavazást, és tekintse azt a nemzetközi joggal összeegyeztethető lépésnek, az önrendelkezési jog törvényes gyakorlásának, és ebből fakadóan ismerje el érvényesnek a Krím - félsziget Oroszországhoz történő visszatérését? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.01
K/14026 Egyetért-e azzal, hogy a Kormánynak azonnali hatállyal vissza kell vonnia a támogatását a Krím- félszigeti népszavazással és a visszacsatolással kapcsolatosan Oroszországgal szemben életbeléptetett szankciókat tartalmazó döntésektől, és a jövőben semmi ilyen lépést nem szabad támogatnia, lévén az ilyen lépések épp a nemzetközi jog szerint garantált önrendelkezési jog elveibe ütköznek, amely joga az elszakított területeken élő magyar közösségeknek is folyamatosan sértve van? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.01
K/14025 Egyetért-e azzal, hogy Magyarországnak fel kell lépnie az Európai Unió Külügyi Szolgálatánál és az Európai Unió Bizottságánál annak érdekében, hogy az Európai Unió haladéktalanul tegyen érdemi lépéseket a 150 ezer kárpátaljai magyar megvédésére és jogaik védelmére, figyelemmel arra is, hogy a 150 ezer kárpátaljai magyarból 50 ezer magyar állampolgár, így ők egyúttal uniós állampolgárok is, tehát értük felelősséggel tartozik az Európai Unió is? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.01
K/14024 Egyetért-e azzal, hogy haladéktalanul szükséges az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának összehívása annak érdekében, hogy a jelenleg Ukrajnához tartozó, de közel 1000 évig Magyarországon, a Szent Korona országában élt, veszélyeztetett magyar és ruszin közösség nemzetközi felügyelet mellett szervezett népszavazáson dönthessen önrendelkezési jogának gyakorlásáról? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.04.01
K/14019 A rendészeti szerveknél történő előremenetelben mennyire meghatározó a hozzátartozók személye a szakmai felkészültséggel és elhivatottsággal szemben, mennyire gyakori, hogy valaki egy hozzátartozója befolyása által előnyt élvezhet a képzés és az elhelyezkedés során másokkal szemben? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.28
K/13991 Mit kíván tenni a kormány az új termőföld forgalmazási szabályok által tisztességes belföldi vevők jogszerzését gátló anomáliák megszüntetése érdekében? Mikor kívánja módosítani a kormány az Ingatlan-nyilvántartási törvényt arra tekintettel, hogy elutasítási okok között nevesítetten is szerepeljen a biztonsági kellékhiányos okiraton történő szerződés benyújtás? Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy 2014. május 1-től hatályos jogszabály módosítás nyomán az ingatlan-nyilvántartási törvény 39.§ (4) bekezdése két e) pontot tartalmazzon? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.19
K/13986 Mit tett eddig és milyen stratégiával rendelkezik a kormány a székely-magyar rovásírás népszerűsítése és az Alaptörvényben foglalt védelme érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.18
K/13985 Hogyan tervezi-e a kormány a különböző nyelvjárási sajátosságok ápolását, széles körű ismeretterjesztő bemutatását? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.18
K/13983 Mit tett a Kormány azért, hogy a magyar munkavállalók ugyanazért vagy adott esetben több munkáért ne kevesebb pénzt kapjanak mint a külföldön munkát vállalók? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.18
K/13982 Az I. Világháború kitörésének 100. évfordulója kapcsán milyen előzetes lépéseket tett a magyar Kormány annak érdekében, hogy a nemzet egésze, de különösen a diákjaink megismerjék a háború kitörésének okait, illetve a trianoni békeparancs igazságtalanságát? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.18
K/13981 Mi volt az oka annak, hogy a valódi társadalmi vitát megkerülve, a társadalmi igényként jelentkező népszavazást elszabotálva került sor az Alaptörvény elfogadására? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.18
K/13980 Mit tett a Vidékfejlesztési Minisztérium eddig a hazánkban tapasztalható mértéktelen szemetelés visszaszorítása és megelőzése, a napról-napra növekvő és szaporodó illegális hulladéklerakatok felszámolásának érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.18
K/13955 Mit tettek annak érdekében, hogy Esterházy János, a legnagyobb felvidéki mártír magyar politikus megítélése kedvező irányban változzon, szomszédaink pedig rehabilitálják végre? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.14
K/13954 Mit tettek annak érdekében, hogy Esterházy János, a legnagyobb felvidéki mártír magyar politikus megítélése kedvező irányban változzon, szomszédaink pedig rehabilitálják végre? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.14
K/13953 Legitimeknek mondhatók-e a Nemzeti Hitvallásunk által is érvénytelenített 1949. évi kommunista alkotmány hatálya alatt hatalomra került kormányok? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.14
K/13952 Hogy lehet az, hogy természeti kincseink termelése felett idegen cégóriások diszponálnak? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.14
K/13951 Mi a Kormány és személy szerint az Ön véleménye arról, hogy a Lunacek-jelentés elfogadása kapcsán a jelentést támogató kormánypárti képviselők az Alaptörvényben meghatározott értékekkel szemben foglaltak állást? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.14
K/13950 Mit tett a Kormány a kommunista diktatúrához köthető borzalmak elszenvedőinek igazságtételéért? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.14
K/13941 Helyesen jártak-e el kollégái, amikor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala SZMSZ információbiztonsági mulasztásokért felelős vezetőjét bízták meg a részben önmaga ellen folytatott vizsgálattal, mikor mozdítják el a helyéről a magyar találmányokat külföldieknek kiszolgáltató felelős elnököt? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.12
K/13880 Szakértők szerint több mint 2500 milliárdos privát magyar vagyon áramlott ki az elmúlt 15-20 évben magyar tulajdonból idegen kézre, nem beszélve a szintén jelentős, adóoptimalizációs céllal kivitt pénzekről. Mit tett a Kormány mindezek felderítésére,visszaszerzésére, a közteherviselésbe történő bevonására? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.12
K/13879 Mikor kívánják egységesíteni a boltokban árusított termékeken látható dátumformátumot? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.12
K/13869 Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása szerint is hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszítette állami önrendelkezését, milyen címen állapítják meg a magyar állam felelősségét a holokausztban, ha ez az egyébként kétségtelen szörnyűség a német megszállás után történt? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13868 Miként kívánnak érvényt szerezni az Alaptörvényben garantált törvény előtti egyenlőség elvének, mi lehet az oka annak, hogy míg másokat ugyanazért - de más előjelű - bűncselekményért alig több mint egy év alatt jogerősen elítélnek, addig Biszku Bélával szemben három és fél év sem elegendő idő az első tárgyalási nap kitűzésére? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13867 Miért utasították el korábban, hogy nemzeti lobogónkra visszakerüljön a koronás címer, tervezik-e a címer visszahelyezését a zászlóra, miért nem kapott a választópolgár az erre irányuló kérdésére a mai napig semmiféle választ? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13866 Mikorra várhatók konkrétumok a tavaly decemberben meglebegtetett közszolgálati hitellel kapcsolatban? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13865 Magyarország jelenlegi kormánya milyen előzetes koncepcióval rendelkezik nemzeti tragédiánk, a Trianoni-békediktátum világgal történő megismertetésére a közelgő 100. évforduló fényében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13864 Miért nem vezették be az országgyűlési képviselők visszahívhatóságát, illetve tervezik-e ezt a jövőben megtenni? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13863 Mit kíván tenni a Kormány a hazai bérek nyugati bérszínvonalhoz történő emelése érdekében, támogatnának-e egy egységes EU-s minimálbér megállapítására irányuló elképzelést? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13862 Miképpen lehetséges az, hogy több mint húsz év alatt, a több száz politikus, aki mind csak megannyi jót ígért ennek a szerencsétlen országnak, nem tud többet felmutatni, mint külföldre menekített milliárdokat? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13861 Meddig tart még ez az adósságkezelésnek nevezett gyarmatpolitika, mikor látják már be végre, hogy az államadósság visszafizetésére a magyarság nem tud több áldozatot hozni? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.10
K/13849 Miként kívánnak érvényt szerezni az Alaptörvényben garantált törvény előtti egyenlőség elvének, mi lehet az oka annak, hogy míg másokat ugyanazért - de más előjelű - bűncselekményért alig több mint egy év alatt jogerősen elítélnek, addig Biszku Bélával szemben három és fél év sem elegendő idő az első tárgyalási nap kitűzésére? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.03.06
K/13808 Mikor menti fel Bendzsel Miklóst, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.02.20
K/13807 Milyen lépések történtek a Külügyminisztérium és a társszervek részéről a tavalyi év december 13-án, a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren velem kapcsolatban történt önkényes, diplomáciai védettségemet sértő történtek mielőbbi megnyugtató tisztázása érdekében, megtörtént-e a kapcsolatfelvétel a francia hatóságokkal, követelték-e a bocsánatkérést, egyáltalán milyen érdemi lépéseket tett a minisztérium az üggyel kapcsolatban? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.02.20
K/13801 Mikor kívánják elszámoltatni a stadion-beléptetőkapuk megvásárlásával a központi költségvetésből 4 milliárd forintot eltapsoló személyeket, mi a kormányzat hivatalos álláspontja a 2001-ben megvásárolt, de a valóságban soha ki nem épített rendszerről, melynek egy tekintélyes része rendeltetésszerű használat nélkül szeméttelepre került mint elektronikai hulladék? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.02.19
K/13746 Meddig várunk még a gyarmatosító Európai Unióból való kilépéssel? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.02.12
K/13745 Meddig kívánnak várni a pásztói szovjet emlékmű eltávolításával, miután a település polgárai és a város képviselő-testülete már évekkel ezelőtt kifejezték, és töretlenül képviselik az eltávolítást, mit üzen a Kormány a kommunizmus borzalmai alatt a hazának két vértanút adó Pásztó polgárainak? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.02.12
K/13515 Milyen tételekből áll össze a költségvetésben több mint 6 milliárd forintra előirányzott legújabb Holokauszt emlékhely, miért nem bocsátották előzetesen társadalmi vitára az emlékhely megépítésének a tervét, az Európai Oktatási Központ projektjeként mire, és milyen tematika szerint oktatnák a tanulókat, továbbá miért tesz különbséget a Kormány a történelem különböző szörnyűségei által értelmetlenül áldozatul esett életek között? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.01.15
K/13514 Milyen tételekből áll össze a költségvetésben több mint 6 milliárd forintra előirányzott legújabb Holokauszt emlékhely? Miért nem bocsátották előzetesen társadalmi vitára az emlékhely megépítésének a tervét? Az Európai Oktatási Központ keretében mire, és milyen tematika szerint oktatnák a tanulókat, továbbá miért tesz különbséget a Kormány a történelem különböző szörnyűségei által értelmetlenül áldozatul esett életek között? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2014.01.14
T/13452 Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek valós vagyonelszámoltatásáról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
2014.04.02.: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
2013.12.19
H/13085 A magyar termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó moratórium meghosszabbításáról Vona Gábor (Jobbik), Balczó Zoltán (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Suhajda Krisztián (Jobbik), Varga Géza (Jobbik) 2013.11.18
K/13005 Miként kíván javítani a Belügyminisztérium a Veszprém megyei Dabrony község egyre romló közbiztonságán? Ferenczi Gábor (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.11.11
T/13004 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.11.11
K/12868 Kívánja-e kihasználni a Külügyminisztérium azt a lendületet, melyet a délvidéki, a jelenlegi Szerbia területén élő magyarság kapott az Európa Tanács őszi Parlamenti Közgyűlésén a jogfosztottság megszüntetéséért, és a területi autonómia kivívásáért? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.10.28
A/12802 Elégedett-e Ön a 2006-os őszi rendőrterror igazságtételével - különösen a felelősségre vonással? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.10.21
T/12733 A választással kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében szükséges törvénymódosításokról Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Szabó Gábor (Jobbik) 2013.10.14
K/12650 Mikor kívánják eltávolítani az Egri Rendőrkapitányság aulájában díszszemlére tett, egyebek mellett a szóhasználatában is nyíltan a kommunista önkényuralmi rendszert dicsőítő táblát? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik) 2013.10.08
K/12572 Továbbra is : Hogyan kívánják megnyugtatóan orvosolni azt az igazságtalanságot, mely szerint a 65 év feletti EU lakosság (azaz több tízmillió ember) korlátlanul ingyen utazhat hazánk tömegközlekedési eszközein, míg a magyar - sok esetben 70-80 ezer, vagy kevesebb forintból élő - kisnyugdíjasok ezen szolgáltatás igénybevételéért fizetni kötelesek külföldön? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.10.02
K/12571 Hatályban van-e az 1979. július 13-án a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaság Szövetségének kormánya között létrejött, " a Szovjetunióból a Magyar Népköztársaságba szállítandó gépek, berendezések, műszerek műszaki kiszolgálását elősegítő szovjet műszaki központok, bemutatóterem és lakóház magyarországi megépítése céljára földterületek biztosításáról és ezen létesítmények építésének feltételeiről" szóló Megállapodás? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.10.02
A/12358 Elégedett-e Ön a 2006-os őszi rendőrterror igazságtételével - különösen a felelősségre vonással? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.09.23
I/12289 Mikor kerül megalkotásra az 1945-1948 közötti időszakban a Felvidékről kitelepített testvéreink jóvátételére irányuló törvény? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.09.18
K/12068 Mikor kívánja a kormány érvényre juttatni az Alaptörvényben deklarált testi és lelki egészséghez, az egészséges környezethez fűződő jogokat például a sugárzási határértékek salzburgi norma szintjére való csökkentésével? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.09.04
K/12067 Számíthatnak-e a pásztói polgárok a Honvédelmi Minisztérium támogatására azon törekvésükben, hogy az évtizedes politikusi ígérgetés után végre eltávolításra kerüljön a helyieket a megszállásra, megaláztatásokra emlékeztető szovjet emlékmű? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.09.04
K/11797 Kinek az utasítására és milyen okokból utasították ki az Ujgur Világkongresszus (WUC) alelnökét, Ümit Hamit urat, illetve mikor és hogyan kívánja a külügyi kormányzat helyrehozni az önkényes intézkedések nyomán a magyarság nemzetközi megítélésében okozott kárt? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.07.19
K/11796 Melyik szerv, milyen tartalmú megkeresése alapján jutottak arra a téves következtetésre, hogy Magyarország biztonságára különös veszélyt jelent Ümit Hamit, a Ujgur Világkongresszus (WUC) német állampolgárságú és ujgur nemzetiségű alelnöke, és milyen okból utasította ki őt Magyarországról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2013. május 30-án, mikor kívánják visszavonni ezt megalapozatlan és hazánk tekintélyét súlyosan romboló döntést, továbbá mi indokolta a WUC Ifjúsági Tagozata budapesti ülésének önkényes meghiúsítását, ideértve a tervezett rendezvénynek helyt adó Magyarok Háza és a résztvevőknek szállást biztosító Attila Hotel elleni koncentrált hatósági fellépést (katasztrófavédelem, rendőrség) és ennek keretében ezen intézmények időleges bezárását, továbbá indult-e eljárás a Magyarok Világszövetsége székházában, a Magyarok Házában állítólagos bombát bejelentő állítólagos ismeretlen személy ellen, amennyiben igen, hol tart nyomozás, ha nem, miért maradt el a hasonló esetekben automatikusan megindított eljárás? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.07.19
K/11558 Hogyan kíván a kormány érvényt szerezni az Alaptörvény IX. cikkében (5) foglaltaknak, mely szerint a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának a megsértésére? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik) 2013.06.14
A/11409 Vállalja-e végre Magyarország a védhatalmi fellépést az elcsatolt területeken élő magyar közösségek önrendelkezési törekvései, egyéni és közösségi jogaik kivívása érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.06.03
A/11222 Lesz-e következménye Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőr Szakszervezet főtitkára elleni kényszerintézkedések törvénytelen meghosszabbításának? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.05.21
I/11161 Mit kíván tenni a Kormány az MSZMP, KISZ, DEMISZ, MSZP, valamint a Magyar Úttörőszövetség neve alatt ítéletekkel és más okiratokkal bizonyított törvénysértések sorozatával elvont milliárdos értékű állami vagyonok visszaszerzése és az állapot-bűncselekményekben közreműködő és haszonélvező személyek felelősségre vonása érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.05.15
K/11018 Az ún. Élet Menete rendezvénnyel összefüggésben a Margit-hídon garázda magatartást tanúsító, magából kivetkőzve fenyegetőző férfivel szemben a helyszínen milyen megfontolásból maradt el az intézkedés, történt-e lépés a beazonosítására, indított-e a rendőrség nyomozást az eset kapcsán? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.05.06
K/10872 A magyar-román labdarúgó mérkőzésen a HírTV által rögzített eseményekkel kapcsolatban megtörtént-e az érintett rendőrök szükséges felelősségre vonása, mit tesz a jövőben azért a Belügyminisztérium, hogy a labdarúgó szurkolókat se kezeljék a rendőrök másodrangú állampolgárként, továbbá a rendőri jogsértések rögzítői ne szenvedjenek el retorziókat? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.04.24
K/10864 A magyar-román labdarúgó mérkőzésen a HírTV által rögzített eseményekkel kapcsolatban megtörtént-e az érintett rendőrök szükséges felelősségre vonása, mit tesz a jövőben ezért a Belügyminisztérium, hogy a labdarúgó szurkolókat se kezeljék a rendőrök másodrangú állampolgárként, továbbá a rendőri jogsértések rögzítői ne szenvedjenek el retorziókat? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.04.23
K/10794 Alapi László és Geczkó István pásztói ötvenhatos mártírok kivégzésének közelgő 56. évfordulója alkalmából szülővárosuk polgárai számíthatnak-e a település központi részén található szovjet emlékmű eltávolításában a Külügyminisztérium segítségére? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Murányi Levente (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Bertha Szilvia (Jobbik), Farkas Gergely (Jobbik), Baráth Zsolt (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik) 2013.04.16
K/10791 Támogatja-e az 1992. évi XI. törvény módosítását, hogy az abban tárgyalt időszakban (1963 és 1989 között) kémkedés miatt történt elítélések is semmissé nyilváníthatóak legyenek, és az ezzel sújtottak ne minősüljenek a mai napig hazaárulónak? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.04.16
K/10790 Hogy halad a nyomozás a Margit hídon található Szent Korona ábrázolások megrongálói ellen, milyen lépéseket kíván tenni a Belügyminisztérium a hasonló esetek megelőzése érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.04.16
K/10735 Megengedhető, hogy rendőrök multinacionális cégek megbízásából szakszervezeti vezetőkről készítsenek környezettanulmányt? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.04.11
K/10634 Tervezi-e a kormány a szabad vállalkozási övezetek kiterjesztését, Pásztó és kistérsége polgárai számíthatnak a közeljövőben kedvező változásra az őket kedvezőtlenül érintő korábbi döntéssel kapcsolatban? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.04.04
K/10586 Mikor kerülnek megszüntetésre a hivatásos gondnokokkal kapcsolatos anomáliák Budapesten? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.03.29
A/10524 Milyen lépéseket tervez az ügyészség az MSZMP és KISZ vagyon államtól történt elvonása és az MSZP mai napig elmaradt vagyonelszámolása miatt? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.03.25
T/10484 Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Vona Gábor (Jobbik), Murányi Levente (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Szávay István (Jobbik), Baráth Zsolt (Jobbik) 2013.03.20
K/10481 Számíthatunk a jövőben az izraeli nagykövet az Országgyűlés Hivatalában megejtett akciófilmekbe illő látogatásához hasonló jelenetek megismétlődésére, megoldható-e a jövőben, hogy a testőrökkel és luxusautókkal érkező nagykövet ne szállja meg szimbolikusan és valóságosan is a magyar Országgyűlés Hivatalát és az épület előtti parkolóhelyiséget? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.03.20
K/10449 Mit kíván tenni a kormány a felelősen gondolkodó házastársak gyermekvállalásának ösztönzése érdekében, miként kívánnak érvényt szerezni az Alaptörvény II. cikkében foglaltaknak, mely szerint a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.03.19
K/10448 Milyen lépéseket tett a Külügyminisztérium a március 15-én, a kárpátaljai Ungváron történtekkel kapcsolatban, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a jövőben hasonló megaláztatást ne kelljen elszenvednie magyar állampolgároknak sem Kárpátalján, sem más elszakított területeken? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.03.19
T/10273 A nemzeti jelképeink és történelmi értékeink védelme érdekében szükséges, egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Dr. Apáti István (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Baráth Zsolt (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Pörzse Sándor (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.03.04
K/10207 Mely jogszabály alapján, kinek az utasítására tiltották meg a nemzeti zászlónk és a székely zászló bevitelét a Szolnoki Olaj-Hapoel Holon kosárlabda mérkőzés kapcsán, mi indokolta a Terrorelhárító Központ jelenlétét? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Baráth Zsolt (Jobbik) 2013.02.27
A/10153 Igazságot a gárdistáknak és a meghurcolt hazafiaknak, avagy miért védi még most is a rendőrség a Gyurcsány-Bajnai korszak jogsértéseit és miért nem ad jóvátételt teljes körűen a 2002-2010 politikai okból jogsérelmet szenvedetteknek? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.02.25
T/9726 Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása Szilágyi György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.01.10
T/9725 Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása Szilágyi György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2013.01.10
K/9311 Hogyan kívánják megnyugtatóan orvosolni azt az igazságtalanságot, mely szerint a 65 év feletti EU lakosság (azaz több tízmillió ember) korlátlanul ingyen utazhat hazánk tömegközlekedési eszközein, míg a magyar - sok esetben 70-80 ezer, vagy kevesebb forintból élő - kisnyugdíjasok ezen szolgáltatás igénybevételéért fizetni kötelesek külföldön? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.11.29
T/9185 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.11.19
A/9171 Terrorcselekmény miatt is vádat emelnek a 2006 őszi rendőrterror felelősei ellen? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.11.19
H/9018 A családbarát intézményekről Dúró Dóra (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Novák Előd (Jobbik) 2012.11.05
K/8968 Mely városokban találhatók azok a szovjet emlékművek, amelyek áthelyezésére vonatkozó kérelem a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg elbírálás alatt van, továbbá meddig kívánják a többit hazánk utcáin és terein közszemlén tartani? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik), Murányi Levente (Jobbik) 2012.10.30
K/8876 A jövőben is elkötelezett a rendőrség a költségvetési hiány méltánytalan bírságolásokkal történő kiegészítésére, vagy a szegényebbekkel kapcsolatban alkalmazott drákói szigor és zéró tolerancia a jövőben inkább a módosabbakat fogja sújtani? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik) 2012.10.26
K/8875 Milyen konkrét lépéseket tett a Kormány a Temerinben 2012. október 22-én előállított hét fiatal délvidéki magyar ügyében, mit tett és tesz a magyar külügy annak érdekében, hogy az érintettek emberi jogai és az eljárásjogi garanciák ne szenvedjenek csorbát? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.10.26
H/8783 Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szóló szerződése módosításának kezdeményezéséről Vona Gábor (Jobbik), Balczó Zoltán (Jobbik), Varga Géza (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.10.15
A/8768 Mikor emelnek vádat a 2006-os őszi rendőrterror felelősei ellen? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.10.15
K/8316 Mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy a Duna budapesti szakaszán állomásozó és rendkívül alacsony kikötői díjat fizető, külföldi lajstromozású luxushajók által okozott nemzeti turizmusrombolást megszüntesse? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.09.10
I/8251 A csalódott milliókkal ellentétben Lázár Jánoshoz hasonlóan Ön szerint is sikertörténet a nemzeti vagyont fosztogatók és szemkilövők büntetése nélkül lezárt elszámoltatás? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.09.05
K/7711 Mikor kívánják eltávolítani az Egri Rendőrkapitányság aulájában díszszemlére tett, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében és az azt követő megtorlásban tisztázatlan szerepet betöltő Fehér József rendőr alhdgy. "elvtársnak" emléket állító táblát? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik) 2012.06.18
H/7499 A külföldi kézbe került magyarországi ingatlanok, gazdasági érdekeltségek visszavásárlásával, állami tulajdonba vételének pénzügyi-gazdasági alapjának létrehozásával kapcsolatos jogalkotási feladatokról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik) 2012.06.11
K/7484 Mikor bontják el hazánk köztereiről a szovjet megszállást dicsőítő szovjet emlékműveket? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.06.11
I/7369 Trianon gyógyírja az önrendelkezés avagy számíthat-e a székely autonómia mozgalom a magyar kormány védhatalmi támogatására? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.05.30
K/7339 Mit kíván tenni a Belügyminisztérium a rendőrökre nézve terhelő bizonyítékok megsemmisítésének megszüntetése érdekében, hogyan tűnhetett el az Egri Rendőrkapitányságról a hangfelvétel, kit terhel ezért felelősség? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.05.29
T/7016 Magyarország Alaptörvényének módosításáról Vona Gábor (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.05.09
T/7015 Magyarország Alaptörvényének módosításáról Vona Gábor (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.05.09
T/7014 A Magyar Szent Korona nevében való ítélkezés érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról Vona Gábor (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.05.09
A/6986 Van élet az Európai Unión kívül? Novák Előd (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.05.07
T/6961 Az európai zászló kitűzése és az európai lobogó felvonása kötelező jellegének megszüntetése érdekében szükséges törvénymódosításokról Murányi Levente (Jobbik), Novák Előd (Jobbik)
2012.05.07.: Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
2012.05.02
A/6785 Mikor kezdi meg működését a tavalyi költségvetési törvénnyel felállítani rendelt Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.04.16
T/5893 Magyarország Alaptörvényének módosításáról Balczó Zoltán (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 2012.02.14
K/5844 Mikor kerül megalkotásra az 1945-1948 közötti időszakban Felvidékről kitelepített testvéreink jóvátételére irányuló törvény? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.02.13
K/5843 Még meddig, milyen jogcímen, mennyi összeget fizet még és a mai napig mennyi kárpótlást fizetett a Magyar Állam, az állami költségvetés terhére a zsidó honfitársainknak? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2012.02.13
H/5387 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30) OGY határozat módosításáról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 2011.12.23
H/5386 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30) OGY határozat módosításáról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 2011.12.23
A/4753 Mit tett az ügyészség a 2006 őszi rendőrterror felelőseinek felelősségre vonása érdekében és mikor távolítják el a megtorlásokban részt vevő és a felelőseket mentegető ügyészeket? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.10.24
K/4335 Miért folytat boszorkányüldözést a Gazdasági Versenyhivatal a rákos emberek ezreit a halálból visszahozó magyar készítménnyel szemben? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.09.26
I/4177 Támogatja-e a Kormány, hogy a végrehajtásban elakadt semmisségi törvény helyett közkegyelemben részesüljenek mindazok, akik 2002-2010 közötti időszakban politikai okból ítéltek el és vontak eljárás alá? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.09.19
A/4147 Miért nem hozzák nyilvánosságra a Balsai-jelentést és miért hagyják futni a 2006 őszi rendőri brutalitások felelőseit? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.09.19
A/3514 Meddig és miért járatja le magát az ügyészség politikailag kényes ügyekben képviselt törvénytelen vádakkal? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.06.14
K/2737 Isten, áld meg a Magyart? Avagy a kormány szavai és a valóság. Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.03.29
A/2574 Mit kíván tenni a kormány a 2006 őszi rendőrterrort tagadó helleri hazugságok ellensúlyozása érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.03.07
I/2281 Kinek áll érdekében az EU - Izrael társulási megállapodás? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2011.02.09
A/1265 Kíván-e tenni valamit és ha igen, akkor mit a kormány annak érdekében, hogy 2006 őszén és azt követően esküjüket és rájuk vonatkozó jogszabályokat megszegő, törvénytelen megtorló eljárásokhoz asszisztáló, továbbá a pártállami időkben pártutasításokat végrehajtó bírák és ügyészek ne maradhassanak a helyükön és a bírák függetlensége ne a jogszabályoktól való felelőtlen függetlenség legyen? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.10.04
T/1213 Egyes büntetőjogi és szabálysértési jogszabályok módosításáról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.09.22
T/1171 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.09.13
T/1169 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Hegedűs Tamás (Jobbik), Pörzse Sándor (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.09.13
A/1141 Kíván-e tenni valamit, és ha igen, mit kíván tenni az igazságügy annak kikényszerítése érdekében, hogy Gyurcsány Ferenc és társai az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a 2002 és 2010 között elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottsága előtti személyes megjelenésükre vonatkozó alkotmányos kötelezettségeiknek eleget tegyenek? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.09.13
K/976 A 2010. év július hó 4. napján a budapesti Erzsébet téren tartott rendezvényen történt rendőri intézkedések tisztázása Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.08.09
T/893 A szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról Bödecs Barna (Jobbik), Novák Előd (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), Zagyva György Gyula (Jobbik), Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Samu Tamás Gergő (Jobbik), Dr. Apáti István (Jobbik), Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik), Dúró Dóra (Jobbik), Németh Zsolt (Jobbik), Ferenczi Gábor (Jobbik) 2010.07.22
A/597 Miként fordulhatott elő, hogy az Európa Tanács Magyarországról készült, elmúlt négy évet értékelő emberi jogi jelentésében a 2006 őszi rendőrterror és a Gyurcsány-rezsim politikai szabadságjogok gyakorlóival szemben elkövetett jogsértései egy szóval sem kerültek említésre és mit tervez a magyar diplomácia ennek megváltoztatása érdekében? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.07.05
I/176 Mikor veszi észre az Ügyészség, hogy forradalom volt és ennek megfelelően mikor állítja le a bukott rendszer által politikai ellenfelek ellen indított koncepciós eljárásokat, különös tekintettel Szima Judit rendőr szakszervezeti vezető, a Hunnia Csoport tagjai - köztük Budaházy György - és végül, de nem utolsósorban Vona Gábor, a Jobbik elnöke és Kiss Róbert, a vonatkozó jogszabályi előírások ellenére kormányzati megrendelésre feloszlatott Magyar Gárda volt főkapitánya elleni eljárásokat? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.06.02
A/122 A 2006 őszi tömeges rendőri jogsértések kivizsgálása mikor kezdődik meg? Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) 2010.05.31