Készült: 2020.02.26.23:36:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

17. ülésnap (2018.07.03.),  49-72. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 51:03


Felszólalások:   29-48   49-72   73-99      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Bánki Erik és Nagy Csaba fideszes képviselők által benyújtott előterjesztés T/712. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Nagy Csaba úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, képviselő úr!

NAGY CSABA (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A T/712. számon benyújtott törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítását tartalmazza. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 36-37. §-ai értelmében a sporttevékenység, a sportversenyek televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus, digitális technikákkal történő közvetítésének, rögzítésének és ezek kereskedelmi célú hasznosításának  beleértve a reklám- és marketingjogokat is  engedélyezése, továbbá a versenyrendszer kiírása, szervezése, lebonyolítása vagyoni értékű jogot képez.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

A sporttevékenységgel összefüggő vagyoni értékű jogok a sportszervezetet illetik meg, a válogatott keretek mérkőzéseivel, versenyeivel, valamint a versenyrendszer, bajnokság kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, ideértve a válogatott keretek mérkőzéseivel, versenyeivel, valamint versenyrendszerben szervezett versenyekkel, mérkőzésekkel kapcsolatos online fogadások engedélyezésével kapcsolatos vagyoni értékű jogok a sportszövetséget illetik meg.

A sportszövetség jogosult az általa kiírt és szervezett versenyrendszerre nézve szabályzatban úgy rendelkezni, hogy a sportszervezet tagjai egyes vagyoni értékű jogait hasznosítására meghatározott időre magához vonhatja, és az értékesítésre irányuló szerződést a felhasználóval a sportszövetség köti meg.

(11.00)

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat elsődlegesen a közvetítési joggal való rendelkezés módosítására irányul, amely a vagyoni értékű jogok közül a legnagyobb értékkel bír. A jelenleg hatályos szabályozás, figyelemmel arra, hogy a bajnokság kiírása és az azzal kapcsolatos sportszakmai és adminisztratív feladatok, valamint a lebonyolítás a szövetségek feladata, ezért a bajnokság egészével kapcsolatos vagyoni értékű jogokat a szövetségekhez telepíti. Azonban ez sok esetben monopolhelyzetet teremt, és a sportszövetség nemcsak a bajnoksággal kapcsolatos közvetítési jogokat vonja magához, hanem egyéb más sporteseményekét is. A törvényjavaslat célja annak egyértelmű rögzítése, hogy a sporttevékenység, sportversenyek és sportesemények közvetítésével összefüggő vagyoni értékű jog a sportszervezeteket illeti meg.

Ennek érdekében a törvényjavaslat alapján a labdarúgássportban a sportszövetség által el nem vont vagy el nem vonható sporttevékenység, sportversenyek és sportesemények közvetítésével kapcsolatos szerződések hatálya 2018. szeptember 30-án megszűnik, és a közvetítéssel kapcsolatos jogok kártalanítás ellenében a sportszervezetre szállnak vissza, kivéve, ha a jogokkal a sportszövetség rendelkezik. A kártalanítással kapcsolatban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése irányadó, amelynek értelmében a kártalanítás összegét a felek megállapodása hiányában a sportszervezet székhelye szerint illetékes bíróság állapítja meg a jogok visszaállítása időpontjában képviselt valós piaci értéke alapján.

A törvényjavaslat szerint a sporttörvény módosításának másik eleme a választottbírósági eljárásra vonatkozik. A törvényjavaslat szerint a sportszervezetek jogvitában csak a Sport Állandó Választottbíróság, illetve a svájci székhelyű bíróság által állandó és eseti bíróság vonatkozásában tudnak eljárni. A törvényjavaslat ezzel biztosítja, hogy a sportszervezetek sportügyeiben csak speciális sportügyekre szakosodott választott bíróságok járhatnak el. A rendelkezést a módosítás hatálybalépése előtt kötött szerződésekből eredő jogviták esetében is alkalmazni kell. A törvényjavaslat az előbbiekben említetteken túl, gyakorlati tapasztalatok alapján kodifikációs, jogtechnikai, szövegpontosító jellegű módosításokat is tartalmaz.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy a T/712. számon benyújtott törvényjavaslatot megtárgyalni és a szavazás során támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK : Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat. A kormány nevében Szabó Tünde államtitkár asszony mond néhány gondolatot. Parancsoljon, államtitkár asszony!

DR. SZABÓ TÜNDE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Örömmel mondhatom, hogy napjainkban a magyar sport aranykorát éli. Hiszen a kormány a sportot stratégiai ágazatként kezelve az elmúlt két kormányzati ciklus alatt olyan alapvető változásokat hozott a sportágazatban, amelyre a korábbi időszakban soha nem volt példa. Annak ellenére, hogy a sport a magyar nemzet számára, de a világban is olyan közös értékhordozó terület, amelynek a társadalomra, a gazdaságra és a különböző ágazatokra gyakorolt pozitív hatása rendkívüli, éppen ezért azt kiemelten támogatni kell. (Sic!) Az eléréséhez szükséges eszközöket parlamenti, kormányzati és civil ösztönzőkkel is biztosítani szükséges.A rendszerváltás óta egyetlen kormányzat sem tett olyan jelentős előrelépést a hazai sport finanszírozása területén, mint a nemzeti együttműködés kormánya. Gondoljunk csak a sport központi költségvetési támogatásának jelentős megemelésére és az államháztartás alrendszerein belüli források bevonására és átcsoportosítására. Célunk a sport területén a versenysport eredményességének megtartása és fokozása, elérni, hogy minden gyermek sportoljon, és a társadalom minél szélesebb rétegének megfelelő színvonalú sportlétesítményeket tudjunk biztosítani. Emellett az infrastruktúra-fejlesztéssel minél több rangos nemzetközi sportesemény házigazdái is lehessünk.

Ezeken belül külön figyelmet fordítunk a lakosság egészségi állapotának további javítására, a rendszeresen sportolók számának növelésére és a gyermekek sportolási lehetőségeinek széles körű biztosítására. Mindezek érdekében a jövő évi költségvetésben továbbra is kiemelten támogatjuk az élsportot, az utánpótlás-nevelést, a diák- és szabadidősportot, a fogyatékkal élők sportját, a sportinfrastruktúra-fejlesztést és a nemzetközi sportesemények hazai megrendezését.

A sporttörvény 2017. január 1-jétől hatályos módosításával közvetlen finanszírozási rendszert vezettünk be, amely még tervezhetőbbé tette és szakmailag teljeskörűen összehangolta az állami sportcélú támogatások biztosítását, így az állami sportfinanszírozást. A módosítás eredményeként ugyanis közvetlenül biztosítunk állami forrást a szövetségi szintnek, így annak felhasználása átláthatóbbá és hatékonyabbá vált.

A kormány tehát a sport és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód támogatását hasznos és megtérülő társadalmi befektetésnek tekinti. Az említett kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a sportszervezetek európai körülmények között és egyre magasabb színvonalon tudnak működni. Ennek megfelelően a magyar sport valóban aranykorát éli, hiszen a sportszövetségek és a sportszervezetek a bevezetett finanszírozási rendszer és a kialakított irányítási struktúra segítségével kizárólag a szakmai munkával, sportáguk fejlesztési stratégiájával tudnak foglalkozni.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A T/712. számon benyújtott, sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat ezt a tendenciát követve és erősítve a klubok gazdasági függetlenségét kívánja segíteni vagyoni értékű jogaik helyzetének egyértelmű törvényi rendezésével. A sporttörvény alapján a sporttevékenységek, a sportversenyek, mérkőzések televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus, digitális technikákkal, például az interneten történő közvetítésének és ezek kereskedelmi célú hasznosításának engedélyezése, beleértve a reklám- és marketingjogokat is, vagyoni értékű jogokat képeznek. A törvényjavaslat ezen vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos helyzetet kívánja rendezni, nem érintve a sportági szövetségek hatásköreit.

Összefoglalva, a benyújtott módosítás célja annak egyértelmű rögzítése, hogy a sporttevékenység, sportversenyek és sportesemények közvetítésével összefüggő vagyoni értékű jogok a sportszervezeteket illetik meg. Emellett az említett törvényjavaslat módosítja a sporttal kapcsolatos ügyekben történő választottbírósági eljárás szabályait is, a szakmai szempontok még erősebb és erőteljesebb érvényesülését segíti elő. A javaslat szerint ugyanis a sportszervezetek jogvitáiban a jövőben kizárólag a sportért felelős, azaz a Sport Állandó Választottbíróság és a svájci székhelyű CAS lesz jogosult eljárni, más állandó vagy eseti választott bíróság pedig nem.

Ezzel a módosítással azt kívánjuk biztosítani, hogy a sportszervezetek sporttal kapcsolatos ügyeiben, esetleges jogvitáiban csak kifejezetten sportügyekre specializálódott választott bíróságok, fórumok, valamint a jogterületen megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező szakemberek járhassanak el. Ezzel lehetővé válik a sport területén is következetesen ítélkezési gyakorlat kialakítása. Ennek alapján a képviselő urak által javasolt módosításokkal a kormány egyetért, ami alapján a kormány nevében is kérem a tisztelt Ház támogatását, a kormány támogatásával a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! A vezérszónoki felszólalások következnek. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Simon Róbert képviselő úr. Öné a szó, parancsoljon! (11.10)

SIMON RÓBERT BALÁZS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár Asszony! Az általunk most tárgyalt, Bánki Erik és Nagy Csaba képviselőtársaink által benyújtott, a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat több rendelkezésében és több okból módosítja a sporttörvényt.A törvényjavaslat elsődlegesen a közvetítési joggal való rendelkezés módosítására irányul, amely a vagyoni értékű jogok közül a legnagyobb értékkel bír. Az előterjesztés célja nem más, mint annak egyértelmű rögzítése, hogy a sporttevékenység, sportversenyek és sportesemények közvetítésével összefüggő vagyoni értékű jog a sportszervezeteket illeti meg. Ennek érdekében a törvényjavaslat alapján labdarúgássportágban a sportszövetség által el nem vont vagy el nem vonható sporttevékenység, sportversenyek és sportesemények közvetítésével kapcsolatos szerződések hatálya 2018. szeptember 30-án megszűnik, és a közvetítéssel kapcsolatos jogok kártalanítás ellenében a sportszervezetekre szállnak vissza.

A javaslat másik eleme a választottbírósági eljárásra vonatkozik. A törvényjavaslat szerint a sportszervezetek jogvitáiban csak a Sport Állandó Választottbíróság, illetve a svájci székhelyű sport állandó választottbíróság jogosult eljárni, más állandó vagy eseti választottbíróság nem. Az előterjesztés ezzel biztosítja, hogy a sportszervezetek sportügyeiben csak speciális, sportügyekre szakosodott választottbíróságok járhatnak el. A rendelkezést a módosítás hatálybalépése előtt kötött szerződésekből eredő jogviták esetében is alkalmazni kell.

Tisztelt Képviselőtársaim! 2010 óta a magyar kormány sikeres sportpolitikájának köszönhetően a sportszervezetek egyre jobb körülmények között és egyre magasabb színvonalon működhetnek. A javasolt módosítás ezt a irányvonalat követve és erősítve kívánja segíteni a klubok gazdasági függetlenségét és a vagyoni értékű jogaik felhasználásával gazdasági tevékenységük, gazdálkodásuk még hatékonyabbá tételét. A Fidesz vezérszónokaként jelzem, hogy frakciónk támogatni fogja a benyújtott törvényjavaslatot. Arra kérem a többi párt képviselőjét is, hogy önök is támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Ház! A Jobbik képviselőcsoportjának vezérszónoka Szilágyi György képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, jegyző úr, öné a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Sok mindent hallhattunk itt az eddigi felszólalásokban. Államtitkár asszony beszélt a sportról meg a sport aranykoráról, meg virágkoráról, meg felsorolt…  le is írtam magamnak, hogy infrastruktúráról beszélt, lakossági sportról, költségvetésről, élsportról, sporteseményekről, finanszírozási rendszerről és minden egyébről. Megértem, ha erről beszélnek, csak ennek a törvénynek ehhez semmi köze. (Derültség az ellenzéki pártok soraiban.) Ebben a törvényben ilyenekről szó sincs. Egyetlenegy dolog volt  amire majd kitérek , aminek van köze, amikor az állami forrásokról beszélt államtitkár asszony. Hiszen annak elvileg valamilyen közvetett módon lenne köze hozzá, hiszen az MTVA és az MLSZ is az állami forrásokból próbál meg élni és bizniszelt eddig egymással.

Úgy vettem észre és az volt az érzésem, hogy ebben a törvényjavaslatban az 1., 2., 4., 5., 6., 7. §okat azért hozták ide be egyáltalán, hogy ne legyen ennyire egyértelmű, hogy csak a 78/I. §-ról szól ez az egész igazából, tehát a 3-asról. Hiszen olyan korszakalkotó változtatások vannak ebben a sporttörvény-módosításban, mint például az 1. §-ban, ahol egy vesszőt hagynak el; vagy a 2. §-ban, ahol „a doppingtilalomra és a doppingvizsgálatra” mondat helyett a „doppingtilalomra, valamint a doppingvizsgálatra” vonatkozó részletes szabályok vannak. Aztán a 4. §-ban „a sport irányításával, szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos” kitétel helyett „a sport irányításával, szabályozásával és ellenőrzésével összefüggő” szó változott meg, ami nagyon fontos szerintem a jelenlegi törvényjavaslatban. (Derültség az ellenzéki padsorokban.) Vagy az 5. §-ban, ahol „az ingatlanok vagyonkezelője köteles az olimpiai központokat elsődleges sportcélokra használni”, ehelyett, most megváltoztattuk, „az ingatlanok vagyonkezelője köteles e központokat elsődleges sportcélokra használni”.

Ezek mind-mind, úgy látom és úgy érzem  a kedvencem egyébként a 76/G., tehát a 6. §, ahol egyszerűen csak a felsorolásnál az a, b, c, d betűnormákat változtatták meg és más karakterrel írták ki, és ez a változtatás lényege. Tehát úgy gondolom, hogy ezek abszolút nem függnek össze a sport virágkorával, amiről államtitkár asszonytól is hallhattunk itt. Viszont az állami források és a 78/I. teljes mértékben összefügg az állami forrásokkal kapcsolatosan.

Államtitkár asszonyhoz még van egy kérdésem, mert ön a televíziós, rádiós és internetes közvetítési jogoknál is a sportról beszélt. Konkrétan azt mondta, hogy a sportversenyeknél vagy sportági szakszövetségek…  nem sportági szakszövetségek, egy sportági szakszövetség van, a Magyar Labdarúgó-szövetség, tehát ez nem a sport egészéről szól, csak a labdarúgásról, hiszen egyértelműen le is van írva.

Miről is szól végül is az a törvénymódosítás, ami miatt ezt benyújtották? Igazából arról szól, hogy van egy kormányhoz közeli úr, akit úgy hívnak, hogy Andy Vajna. Ez az Andy Vajna működtet bizonyos televíziókat, és a TV2-csoporthoz tartozik egy olyan televízió, amit úgy hívnak, hogy Spíler TV, amit Magyarországon kevés helyen lehet egyébként még fogni, hiszen több olyan digitális csatornában nincs benne, mint például a Digi TV-nél sem fogható. Ez a Spíler TV elkezd terjeszkedni. Jelen pillanatban ott tart ez a Spíler TV, hogy a MotoGP-versenyeken kívül és a Premier League-en kívül, az angol bajnokságon kívül az idén megszerezte az olasz A osztály közvetítési jogát és sajnos egyébként a spanyol La Ligának is a közvetítési jogát. Így az ország egy jelentős része majd ezeket az eseményeket nem fogja tudni követni, hiszen ha nem a UPC-nél van előfizetése, akkor az ország más részein, akinek nem UPC-előfizetése van, nem fogja tudni követni ezeket a versenyeket.

De itt nem áll meg a Spíler TV, hiszen kell neki az NB I-es jog is valószínűleg, és valószínűleg az NB I-es mérkőzések is ezen a tévén fognak majd a jövőben futni, és a következő idényben és a következő bajnokságban az NB I-es mérkőzéseket is majd a Spíler TV, aki az önök segítségével egyeduralkodóként lesz valószínűleg ezen a piacon jelen, ő fogja közvetíteni az NB I-es mérkőzéseket. Mert mi történik most? Az történik, hogy 2021-ig a Magyar Labdarúgó-szövetségnek szerződése van az MTVA-val. Tehát 2021-ig az NB I-es labdarúgó-mérkőzéseket az MTVA közvetíthetné, tehát az M4 Sport. Az MTVA keretein belül vannak ezek a kimondottan tematikus műsoradók. Tudják, van az M1, amelyik csak a migránsokkal foglalkozik. (Derültség az ellenzéki padsorokban.) Van az M4, amelyik a sporttal foglalkozott eddig. Nem tudom, most majd mit fog közvetíteni, hiszen a fő sportközvetítése az NBI-es labdarúgó-mérkőzések voltak.

Van is egy szerződésük, hiszen az MTVA állami pénzből végül is a Magyar Labdarúgó-szövetségnek  amelyik szintén állami pénzből és forrásokból működik  fizetett ezekért a közvetítési jogokért. 2016-tól van érvényben, a 2016-17-es bajnokságtól kezdődően van érvényben a 2021-ig szóló megállapodás. Ezt elég furcsa lett volna fölbontani vagy újra megversenyeztetni. Egy élő szerződést azért nehéz így megversenyeztetni.

Ezért akkor valószínűleg önök kitalálták most ezt a törvényjavaslatot, amely semmi másról nem szól, mint arról, ami eddig is így volt egyébként, hogy a közvetítési jogok a sportszervezeteknél vannak. Ezek a sportszervezetek engedélyezhetik a sportági szakszövetségnek, nevezetesen a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, hogy ők összeállnak és a Magyar Labdarúgó-szövetség egy csomagban értékesítse ezeket a jogokat. Eddig is így volt, ezután is így lesz, mert gondolom, most visszaszállnak majd a sportszervezetekre ezek a jogok.

A sportszervezetek kötni fognak a Magyar Labdarúgó-szövetséggel egy szerződést, hogy csomagban értékesítse az NB I-es jogokat, és a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig úgy fogja gondolni, hogy majd a Spíler TV-vel fog szerződést kötni. Erről szól az egész, és azért, hogy az MTVA-hoz tudjon kerülni még egy kis közpénz a közpénzből, majd az MTVA kap egy kis kártalanítást azért, mert ez a szerződés nem az övé lesz.

(11.20)

Az én véleményem szerint ez így, ebben a formában azért elfogadhatatlan, mert ez nem a piacról szól. Azért elfogadhatatlan, mert ismét látszik az, hogy önöknek semmi nem fontos, csak az, hogy a haverok minél nagyobb bevételre tegyenek szert, hogy a haverok minél jobban éljenek ebben az országban. Hiszen jelen pillanatban azzal sem foglalkoznak, hogy az ország nagy része a magyar NB I-es mérkőzéseket, amennyiben a Spíler TV fogja közvetíteni, nem fogja tudni nézni. Nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nem érdekli önöket. Annyira fontos a magyar labdarúgás, amelybe az elmúlt időszakban súlyos tíz- és százmilliárdokat öltek, hogy csak két dologgal nem foglalkoztak az elmúlt időszakban azon kívül, hogy ezeket a súlyos tíz- és százmilliárdokat odaadják a sportegyesületeknek, odaadják a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, és a saját embereiket ültessék be a nagyobb klubok élére.

Egy dologgal nem foglalkoztak, hogy a labdarúgás legfőbb két eleme a labdarúgó meg a néző. Először is kezdték azzal, hogy a nézőket úgy, ahogy vannak, kiszorították a stadionokból, mert önöknek nem kellenek a nézők, önöknek nem kell az, hogy mondjuk, egy labdarúgó-mérkőzésen, ha éppen a tömegnek nem tetszik Orbán Viktor, akkor kifütyülje. Ez nem érdekes. Az a lényeg, hogy legyenek szép stadionok, mert ezeket a stadionokat fel lehet úgy építeni, amiből nagyon sok pénzt lehet keresni a haveroknak. Az, hogy utána ezeket a stadionokat piaci alapon az önök által kinevezett egyesületi vezetők már nem tudják megtölteni, mert azzal már nem foglalkoznak, hogy milyen merchandising jogokat értékesítenek, hogy hogy foglalkoznak a szurkolókkal, mennyire szolgálják ki őket, mennyire van minőségi labdarúgás az országban, az nem érdekes. De most már az sem érdekes önöknek, hogy egyáltalán ezeket a mérkőzéseket valaki nézze, mondjuk, otthon. Tehát nem a stadionban, hanem otthon. Az az érdekes, hogy Andy Vajna a Spíler TV-jét minél inkább be tudja futtatni, és egyeduralkodó legyen, és ezzel az összes más sportcsatornát Magyarországon megölje és megfojtsa.

Tehát én úgy gondolom, hogy nem így kellene kezelni a sportot sem, nem így kellene kezelni egyébként a magyar labdarúgást sem, és legfőképpen nem így kellene kezelni a mérkőzések közvetítési jogdíjait, és ebbe beleavatkozni a kormánynak ilyen drasztikusan egyébként, ennyire átlátszó módon, és úgy gondolom, hogy ennyire felháborító módon, ami ismét semmi mást nem szolgál, mint a haverok gazdagodását, jólétét és annak a féldiktatórikus államnak a kialakítását, amelyben önök érdekeltek. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik, a DK és a Párbeszéd soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Földi László képviselő úr. Jegyző úr, öné a szó. Parancsoljon!

FÖLDI LÁSZLÓ, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A jelenleg megtárgyalandó előttünk fekvő törvényjavaslat egyrészt rendezi a nem egyesületi formában működő labdarúgó-sportszervezetek labdarúgó-sporttevékenysége, -sportversenyei, -sporteseményei televíziós, rádiós, internetes vagy a nyilvánosság számára más módon történő közvetítésével kapcsolatos, centralizáció alá nem eső szerződések hatályát, másrészt pedig arról rendelkezik, hogy a sportszervezetek ügyeiben speciális, sportügyekre szakosodott választott bíróságok járjanak el, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. A speciális választottbírósági út igénybevétele elősegíti és elősegítheti a sport függetlenségét és integritását. Tisztelt Képviselőtársaim! A KDNP-frakció támogatja a törvényjavaslatot, és arra kérem önöket, önök is támogassák. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Varga Lászlónak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr, jegyző úr!

DR. VARGA LÁSZLÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Én is három részre osztanám a módosítást, és egy kicsit hosszabban beszélnék róla, mint az előttem szóló. Egyrészt valóban tartalmaz egy csomó technikai jellegű dolgot, amit én nem fogok megismételni. Ezek nyilván támogatható javaslatok. Nyilván azt, hogy ennek pont ma van itt az apropója, én is, mondjuk úgy, hogy közepesen értem. A másik eleme nyilván itt a 78/I. kiegészítés, amelyre Szilágyi György képviselőtársam nagyon részletesen utalt, amelynek az időszerűsége azért komoly kérdőjeleket vet föl bennem, és azt kell mondjam, hogy sem az előterjesztők, sem a kormány képviselője nem indokolta meg megfelelően, hogy ennek mi az aktualitása. Felvet egy csomó kérdést a dolog. Persze nem zárja ki, hogy egyébként szeptember 30-ig, mondjuk, egy verseny megelőzze ezt a kérdést, hogy az NB I-es közvetítéseket ki fogja bonyolítani ebben az országban, és nagyon remélem, hogy nyilván ebből a sportszervezetek, illetve konkrétan az MLSZ a lehető legtöbbet tudnak majd például utánpótlásra fordítani az ilyen típusú bevételekből, de az időpontja, a körülményei ennek a módosításnak valóban teljesen jogossá teszik a Szilágyi képviselőtársam által feltett kérdéseket.

Tehát adódik a kérdés, hány sportszervezetet, hány sportszövetséget, hány szakszövetséget érint ez a kérdés, ami annyira prompttá teszi ennek a módosításnak az elfogadását, hogy egyébként, most erről nem is beszéltünk, de mondjuk, szezon közben történjen egy ilyen megváltozása a jelenlegi helyzetnek, magyarán, hogy szeptember 30-ig adott esetben az MTVA közvetít NB I-es mérkőzéseket, azután pedig más. Ez nyilván kérdőjeleket vet fel az egész előterjesztéssel kapcsolatban. Azt kell mondjam, hogy ha erre normális, tisztességes válaszokat nem fognak tudni adni, akkor nyilván az egész javaslat támogatására nézve is negatív hatással lehet ez. Tehát kérném a válaszokat.

Másrészt a 8. § kapcsán, én akárhogy nézem  ez a harmadik észrevételem , szerintem ez értelmetlen. Erről még nem nagyon beszélt senki előttem. Kérnék erre egy választ. Az a helyzet, hogy konkrétan arra utal a javaslat, hogy a már megkötött szerződések érvényesek, de legfeljebb 2006. december 31-ig. Én nagyon azt gondolom, hogy konkrétan lehet, hogy elírás történt itt a ParLexben, vagy valami hasonló, de cáfoljanak meg, vagy magyarázzák már el nekem, hogy ennek mi az értelme; nem sikerült fölfedeznem.

A sport fontossága számomra is kiemelkedő dolog. Elhiszem, hogy önöknek is ez fontos, bár konkrét döntéseikből nem mindig ez derül ki. Inkább csak szavak szintjén. Teljesen jogosak azok az észrevételek, amelyek a sokszor túlzó vagy értelmetlen nagyságrendű sportberuházások kapcsán elhangzottak. Az is kérdőjeles, hogy a megépített nagyszámú, nagy méretű sportlétesítményeket ki fogja használni. Mindig elmondom itt, de természetesen vannak azért jó helyre építettek is, ilyen a diósgyőri stadionberuházás is, ahol lesznek nézők is például, ez teljesen unikális lesz egyébként a labdarúgásban (Dr. Fónagy János: Egyetértünk.), de itt azért lesznek. Szemben egyébként például a Felcsútra elköltött tízmilliárdokkal, ahol azért a stadion nyomokban nézőket is tartalmaz adott esetben. Elnézést a pikírtségért, de tényleg ez a helyzet.

Elmondok önöknek most valamit ebben a dologban, mert számomra tényleg nagyon fontos a sport. Nekem mondták egyszer azt, hogy nekem egyfajta meditáció lehet a labdarúgás biztosan, és valóban így is van, mert amíg az ember sportol, pláne közösségben, addig elhiszi, hogy teljesen csak az adott sportág szabályai és a saját teljesítménye határozza meg, hogy egyébként mennyire sikeres, és a magyar közéletben ez egy unikális dolog, mert millió más dolog határozza meg Magyarországon ma az emberek sikerét, például az, hogy egyébként mennyire jó fideszes kapcsolatai vannak. Nyilván egy-egy választáson a tisztességtelen politikai küzdelemből is kap az önök térfeléről rendesen az ember negatív kampányokat, nagyon sok tisztességtelen dolgot. Ilyen körülmények között nyilván egy csapatsportágat űzni nagy dolog, és hinni benne is nagy dolog. Szerintem ezt a hitét vették el az embereknek. Ez a probléma a magyarországi sport helyzetével, az NB I-gyel, a labdarúgással és sok minden mással. Egész egyszerűen az emberek nem hiszik el, hogy ott a pályán nyújtott teljesítmény a meghatározó abban, hogy melyik csapat nyeri a bajnokságot, egy-egy meccsen mi történik, hanem például az, hogy éppen az adott település csapata hogy fekszik fideszes politikusoknál, milyen forrásokat tudnak szervezni, vagy mondjuk, egy konkrét falu csapata egyébként konkrétan azért sikeres, merthogy az a konkrét falu a miniszterelnök szülőfaluja.

Szerintem amíg ezt a hitet nem adjuk vissza az embereknek abban, hogy ennek van értelme, van értelme figyelni, van értelme izgulni azon, hogy egy-egy sporteseményen mi történik, addig ennek az egésznek semmi értelme, mert iszonyatos pénzeket fognak kidobni, kiönteni egy lyukas fazékba, és az olyan sportszerető emberek, mint én, sem tudják semmilyen módon védeni ezt a védhetetlen politikát, amit önök folytatnak, mert az emberek így egészen jogosan mondják el, hogy miért nem egészségügyre, miért nem oktatásra fordít inkább nagy összegeket Magyarország a központi költségvetésből.

(11.30)

Még egyszer mondom tehát, az előterjesztésben foglaltak 80 százaléka technikai, és támogatható. A Szilágyi György által felvetetteket, tehát a 78/I. § kapcsán, ott konkrét válaszokat kérnék. A 8. § meg, még egyszer mondom, szerintem el van írva, ennyi történhet, vagy én nem értem rendesen, az is lehet, de erre is kérek majd válaszokat önöktől.

Az meg, hogy minden egyes ilyen előterjesztés kapcsán egy ilyen sportpropaganda vagy annak kapcsán egy ilyen kormányzati propagandadömping hangzik el, annak nem sok értelme van egészen addig, amíg minden magyar állampolgár számára nem szabályozzuk megnyugtatóan a magyar sporteseményeknek és a sportszervezeteknek a kereteit. Köszönöm, elnök úr. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő, jegyző úr. A Párbeszéd képviselőcsoportjának vezérszónoka Tordai Bence képviselő úr. A képviselő úr jelzi, hogy...  megvárom, míg felteszi a mikrofont.

TORDAI BENCE, a Párbeszéd képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Azt hiszem, hogy Szilágyi György képviselőtársam megfejtette az egész törvénymódosításnak az értelmét. Egyetlen kiegészítést tennék hozzá, illetve ahhoz, amit Varga László is feszegetett, hogy miért éppen most, miért most kell az MLSZ közvetítési jogait visszaadni a szövetségnek, hogy aztán várhatóan újra értékesíthessék a Spíler TV-nek, ami jelenleg még Andy Vajna birtokában van, de hogyha hihetünk a felröppenő híreszteléseknek, amelyek általában megalapozottnak szoktak bizonyulni, akkor a nem kellően lojális Vajnától átveszi Orbán Viktor legközelebbi pénztárosa, Mészáros Lőrinc. (Varju László: Így van!) Tehát ez egy évi 4 milliárd forintos biznisz, ennyi a szerződéses értéke az MLSZ és az MTVA közötti megállapodásnak, ezt a 4 milliárdos bizniszt, illetve az ezzel járó várható nézettségnövekedést fogja bezsebelni a Spíler TV, amely most már Mészáros vagy „Pénztáros” Lőrinc bácsinak fogja hozni a pénzt, és ezen keresztül közvetve Orbán Viktornak és a Fidesznek. Erről a törvényről szerintem ennél többet nem is érdemes mondani, úgyhogy megköszönöm a lehetőséget. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások véget értek. Most van lehetőség kétperces felszólalásra, a Házszabály előírásainak megfelelően frakciónként egy főnek. A DK képviselőcsoportjából Hajdu László képviselő úr jelentkezett kétperces felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Asszony! Azt gondolom, hogy ez a törvénymódosítási javaslat lehetőséget adott volna arra is, hogy a sport, mondjuk, csak a labdarúgás részét is figyelembe véve, más területére is egy kicsike kis vidámságot, például pénzt hozzon. Látszik, hogy a törvényjavaslat egyértelműen üzletet szolgáló, üzletet segítő előterjesztés, de azt gondolom, hogy nagyon jó alkalom lett volna foglalkozni azzal, hogy mi is az oka annak, hogy nem voltunk ott az olimpián fociban, nem voltunk ott a világbajnokságon, nem voltunk ott az Európa-bajnokságon, évtizedek óta nem vagyunk ott, noha stadionok épülnek, üresek a lelátók és sok minden egyéb. De én az utánpótlásra gondolok, amikor szót kértem, arra, hogy ma az utánpótlásról igen keveset tudunk, még a labdarúgást illetően is. A választókerületemben, ahonnan én érkeztem, egyébként 26 sportegyesület van, és sok futballegyesület is. Ma abból lesz futballista, akinek a szülei meg tudják fizetni az edzőt, a fenntartást és minden egyebet, nem a tehetségesből, hanem akinek a szülei a 10-15 ezer forintot havonta meg tudják fizetni. Tehát amikor a finanszírozásról beszélünk  és most ez a törvény nem beszél erről , a finanszírozással le kellene menni egészen az önkormányzati kis egyesületek szintjére, hogy legyen valami tehetségfeltáró lehetőség. Most lényegében a tehetséget az jelenti, ha a szülő tudja fizetni.

Azt szeretném kérni, üzenni, hogy az utánpótlással a futball tekintetében is és mindegyiknél sokkal többet kell foglalkozni, és arra kell nagyon rámenni, hogy ösztöndíjrendszer teljes szélességben, nem csak akadémiákon legyen meg. (Az elnök csenget.) Úgy gondolom, hogy ezt hiányolom a törvényjavaslatból. Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most ismételt képviselői felszólalások következnek. Ismételt képviselői felszólalásra Szilágyi György képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr, jegyző úr!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak fel szeretném hívni mind az előterjesztő, mind esetleg az államtitkár asszony figyelmét arra, hogy ez vita, a vita általában úgy működhet, hogy ha mi felteszünk kérdéseket, önök pedig válaszolnak rá, de még úgy válaszolnak rá, amikor mi is tudunk válaszolni, tehát nem zárszóként, amikor a képviselőknek, nekem sem és más képviselőknek sem lesz már joga esetleg még kérdéseket feltenni ezekkel a válaszokkal kapcsolatosan. Mert egyébként önök semmi mást nem csinálnak, mint benyújtanak egy törvényjavaslatot, aztán hagyják, hogy az ellenzék elmondja arról a véleményét, aztán önök úgyis megcsinálják, majd a zárszóban pedig jól elmondják, hogy mennyire nincs igazunk, merthogy például Orbán Viktor akaratát valósítják meg ebben a kérdésben, és hogy Orbán Viktornak mennyire fontos a labdarúgás. De térjünk vissza akkor, felteszek még majd kérdéseket, aztán meglátjuk, hogy kapunke rájuk válaszokat. Képviselőtársam azt mondta, hogy itt változások lesznek majd, merthogy már nem Andy Vajna, hanem Mészáros Lőrinc fogja birtokolni. Nem mindegy, hogy melyik NER-lovag birtokolja? Orbán Viktor birtokolja mind a két emberrel kapcsolatosan, Orbán Viktor dönt arról, hogy mi történjen, és mire történjen, a Spíler TV-nél is Orbán Viktor fog erről a kérdésről dönteni, és az az Orbán Viktor egyébként, akiről egyértelműen kijelenthető, hogy a labdarúgás nagy szerelmese, annyira, hogy Orbán Viktor nyíltan kijelentette, hogy a nagy focitornákat és az NB I-es mérkőzéseket, ez stratégiai kérdés, csak az állami televízió közvetítheti. Most oda jutottunk el ebből a mondatból, hogy kivéve, ha az én tévém, tehát Orbán Viktor tévéje közvetíti, akkor már nem számít, hogy nem az állami televízió közvetíti, és akkor az sem számít, hogy esetleg hány ember tudja azokat megnézni.

Hozzáteszem  hogy azért beszéljünk egy kicsit a TV2-ről, ahova a Spíler TV tartozik, tehát a TV2-csoportról , hogy az a TV2 az MKB bő 20 milliárdos kölcsönéből tengeti az életét az előző évben 7 milliárdos veszteséget produkálva, és egy ilyen üzletpolitikával tud rálicitálni a BL-mérkőzésekre, tudja majd megvenni az NB I-es mérkőzéseket, és mint ahogy említettem, az olasz bajnokság és az angol bajnokság mellett még a spanyol bajnokság közvetítéseit is.

Még egy dolog arra, amit Varga László mondott, hogy ő reménykedik abban, hogy majd verseny alakul ki decemberig a sportközvetítési jogokkal kapcsolatban. Hát, képviselő úr, ön régóta itt ül a Parlamentben (Dr. Varga László: Álnaiv remény volt, álnaiv!), a sportbizottságban is együtt voltunk, én abszolút méltányolom az ön pozitív hozzáállását a kérdéshez, de azt kell mondanom, hogy nem fog semmilyen verseny kialakulni. Hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy 2012-től 2016-ig az MTVA mellett a Sport TV birtokolta a közvetítési jogokat, tehát ketten közvetítették az NB I-es meccseket, aztán hogy, hogy nem, a Sport TV élő szerződés birtokában a 2015-16-os idényben lemondott az NB I-es mérkőzések közvetítéséről. Hogy miért mondott le, hogy valamilyen nyomás nehezedett rá, vagy pedig valamilyen pénzbeli juttatást kapott, vagy kárpótlást, mint ahogy itt le van írva a törvényben, azt nem tudjuk meg, de élő szerződéssel a Sport TV nem közvetítette a mérkőzéseket. Na most, ha valakinek élő szerződése van, úgy, hogy közvetítheti a mérkőzéseket, és mégsem közvetíti, ott nem nagyon tudom elképzelni, hogy verseny alakuljon ki. (Jelzés az ellenzéki padsorokból.) Ahogy itt mutatják képviselőtársaim, biztos jött egy telefon a Sport TV-nek, azt mondták, hogy ha benn akar maradni különböző csomagokban, akkor gyorsan ne közvetítse az NB I-es meccseket (Korózs Lajos bólogat.), és akkor így gondolták, hogy ez megfelelő.

Én tehát még mindig úgy gondolom, hogy válaszokat várnánk, főleg olyan kijelentések alapján, amikor én azt mondtam  legalább ebben cáfoljanak meg , hogy itt aranykorról, a sport aranykoráról meg virágkoráról beszélünk, én meg azt mondom, hogy ez ugyanúgy, mint ahogy az országnak is, az elmúlt nyolc év a sportmaffia kora, az a maffiakor, amiben semmi nem számít, nem a sport számít, csak a minél több pénz eltüntetése és a haverok minél inkábbi helyzetbe hozása. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

(11.40)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíváne még valaki felszólalni rendes felszólalásra. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Újabb kétperces körre van lehetőség. A DK képviselőcsoportjából Gréczy Zsolt képviselő úr jelentkezett felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.

GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Valamennyien osztozunk abban az igényben és reményben, hogy a magyar sportolók sikeresen szerepeljenek a világversenyeken. Én magam is nagyon drukkolok a magyar sportolóknak. Egyrészt azt az állítását éppen vitatnám államtitkár asszonynak, hogy ma a sportnak aranykora lenne. Az utolsó aranykor szerintem nagyjából ’88 és ’92, ez a két olimpia, amikor úgy szóródtak az aranyérmek, hogy a lehető legtöbb sportág hozta ezeket az aranyérmeket. A legutóbbi olimpián nagyjából két sportoló hozta az aranyérmek 90 százalékát: Kozák Danuta és Hosszú Katinka, tehát aranykornak semmiképpen nem nevezném. Természetesen ennek az aranykornak én tudom, hogy ön is részese volt, és ezúton gratulálok is az úszópályafutásához.A másik probléma az, hogy éppen a miniszterelnök kedvenc sportága az, amelyik csődöt mond ebben az állítólagos aranykorban, hiszen most ott tartunk, hogy andorrai pékek és luxemburgi fogászok kacarásznak rajtunk, miután győztesen vonultak le a pályáról a magyar válogatott elleni küzdelemben, amiben különösebben meg sem izzadtak azért, hogy győzzenek. Tehát azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem győzelem.

És ha már labdarúgás, és itt szó esett az NB I-ről, azért felhívnám a figyelmet arra is, hogy Magyarország nagyvárosaiban gyakorlatilag meghalt a futball az Orbán-kormánynak köszönhetően. Nincs futball Győrben, Szegeden, Pécsen, Nyíregyházán, és még sorolhatnám (Korózs Lajos: Egerben.), Egerben, tehát gyakorlatilag a megyeszékhelyeken nincs, Felcsúton viszont van, ahol 14-en mennek a mérkőzésre, és néznek nyolc darab idegenlégióst és jó esetben három darab magyar labdarúgót.

És még van 20 másodpercem; ha már sporttörvény, nem ártana arról is rendelkezni, hogy a taopénzek átláthatósága megvalósuljon. A DK kiperelte a felcsúti taopénzeket, de az NB azóta sem adja ki a pénzt, illetve az iratokat, pedig Mészáros Lőrinc levelet írt nekünk arról, hogy önöknél vannak a felcsúti taopénzeket felhasználó dokumentumok. Ezeket most is várjuk. Köszönöm szépen. (Taps a DK és az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugyancsak kétperces felszólalásra jelentkezett Szilágyi György képviselő úr, jegyző úr. Parancsoljon!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és előre elnézést kérek államtitkár asszonytól is és elnök úrtól is, csak egy nagyon kicsit eltérek a törvényjavaslattól.Én arra szeretném megkérni államtitkár asszonyt, ön többet beszélhet valószínűleg miniszterelnök úrral, hogy emlékeztesse, legyen szíves, miniszterelnök urat arra az ígéretére, amit a választások előtt Diósgyőrben tett, a diósgyőri szurkolóknak, amikor is azt mondta, hogy neki nagyon hiányzik  tehát miniszterelnök úrnak is nagyon hiányzik  a pirotechnika a mérkőzésekről és a hangulat. Ő ott megígérte a szurkolóknak, hogy ezeket a pirotechnikai eszközöket felül fogják vizsgálni és esetleg engedélyezni fogják. Esetleg emlékeztesse rá, hogy ezt az ígéretét nagyon egyszerű lenne betartani, hiszen törvénymódosításokat kellene csak végrehajtani.

Ez egyébként azért is lenne jó, azon kívül, hogy Orbán Viktor megígérte, és egy miniszterelnöknek be kell tartania az ígéreteit, mert súlyos problémák lehetnek ezzel kapcsolatban egy-egy labdarúgó-mérkőzésen. Sajnos történt már olyan baleset a Ferencváros mérkőzésén, ahol egy kisgyermek sérült meg.

Én régóta, hosszú évek óta mondom, hogy betiltani teljesen a pirotechnikai eszközöket nem lehet. Akkor inkább próbáljuk meg ellenőrzött formában és legalizált formában engedélyezni, hogy olyan eszközöket használjanak, amelyek be vannak vizsgálva, hiszen így sajnos különböző beszerzési forrásokból beszerzett eszközöket használnak a szurkolók, így is használnak, ami veszélyes, hiszen ők sem tudják, hogy milyen hatást válthat ki egy-egy begyújtott füstbomba vagy egy-egy begyújtott ilyen pirotechnikai eszköz.

Erre volt már példa, amikor nem akarták, mondjuk, a mérkőzést félbeszakítani, de az a füstbomba, amit a szurkolók begyújtottak, az olyan hatással volt, hogy beterítette az egész pályát. Hogyha tudták volna, akkor biztosan nem csinálták volna. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát lehet, hogy nem érzik képviselőtársaim, de ez egy nagyon fontos kérdés a labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatban. Miniszterelnök úr megígérte, akkor tartsa a szavát, legalább kezdjünk el róla beszélni, és próbáljunk meg törvénymódosításokat ez ügyben végrehajtani! Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíváne még valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom.Megkérdezem Nagy Csaba képviselő urat mint előterjesztőt, kíváne válaszolni a vitában elhangzottakra. (Nagy Csaba jelzésére:) Igen, kíván. Parancsoljon!

NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Hogyha megengedik, akkor sok felvetés hangzott el, de ezek közül hogyha az én értékítéletemet elfogadják, csak a komoly dolgokkal szeretnék foglalkozni. (Gréczy Zsolt: A taóval?  Zaj, az elnök csenget.) Annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan még önöknek elmondani, hogy nyilvánvalóan a törvénymódosítással kapcsolatosan szeretnék egy-két dolgot elmondani.Elhangzott az, hogy nem érti képviselőtársam, Varga László, hogy mi ez a jogtechnikai módosítás. Én most megnéztem, hogy a jelenleg érvényben lévő szakasz vonatkozásában mi a tényállás és mit tartalmaz most a jogszabály.

Hogyha megengedi, akkor ez a 8. §-t jelenti a módosítási javaslatban. A korábbi szöveg úgy hangzik, hogy a már megkötött polgári jogi szerződések a szerződésben meghatározott időtartam végéig, de legfeljebb 2006. december 31-ig hatályosak. Az új javaslat: a már megkötött polgári jogi szerződések a szerződéses időtartam végéig, de legfeljebb 2006. december 31-ig hatályosak, ez a különbség a régi törvény és a módosítás között.

Ha megengedik, akkor egy-két általános jellegű észrevétellel foglalkoznék. Én azt gondolom, hogy maga a törvényjavaslat teljesen nyílt és egyértelmű. Túl azon, hogy jogtechnikai megoldásokkal módosítja a különböző paragrafusokat, szakaszokat, ezen túlmenően az egyesületeknek, illetve a sportszervezeteknek az önállóságát próbálja meg erősíteni, a gazdasági önállóságát próbálja meg erősíteni és a pénzügyi helyzetét próbálja meg azzal segíteni, hogy ilyen vagyoni értékű jogokat delegál hozzájuk.

Hogy miért időszerű ez a történet? Azt gondolom, hogy azért időszerű, mert most szeretnénk és most jutottunk el oda, hogy ezeket a sportszervezeteket, sportegyesületeket megpróbáljuk ezzel is megerősíteni, és az én véleményem szerint ez mindenképpen segíti az ő gazdasági tevékenységüket és munkájukat. Az ő szerepüket minden tekintetben erősíti, és ezzel a civil szférához telepít olyan jogosultságokat, amelyeket a sportegyesületek vonatkozásában gazdasági jogként tudnak érvényesíteni.

És ha megengedik, én mégiscsak beszélnék egy kicsit a sport aranykoráról, ahogy államtitkár asszony említette. Én kiírtam korábban magamnak egy-két adatot, hogy az igazolt sportolóknak a száma mennyivel nőtt az elmúlt években, mondjuk, 2011-17 között. Hogyha a jégkorongosokat nézzük, akkor 2300-ról 5300-ra, ha a kézilabdásokat nézzük, 24 ezerről 66 ezerre  most ezerre kerekítek, hogy ne untassam önöket a sok-sok számmal , a kosárlabdánál 25 ezerről 60 ezerre, a röplabdánál 2 ezerről 12 ezerre, a vízilabdánál 4 ezerről közel 7 ezerre, és a labdarúgás az, ami nagyon fontos számot produkált, 159 ezerről meghaladja már a 250 ezret az igazolt labdarúgók száma. Ebben jelentős mértéket von maga után az, hogy a fiataljaink elkezdtek focizni, az, hogy igazolt sportolókká váltak, és az, hogy egyfolytában, évről évre nő azoknak a létesítményeknek a száma, ami a XXI. századi követelményszintnek megfelel, és ezzel tudjuk támogatni azt, hogy a sportutánpótlás, illetve a sportolóknak az aránya egyre inkább növekedjen a magyar társadalmon belül.

Én arra kérem önöket, hogy mivel ez a törvényjavaslat nem magántulajdonú tévéknek a fejlesztéséről szól, hanem a sportegyesületeknek az önállóságáról, arról, hogy az ő jogi és gazdasági lehetőségeik, mozgásterük nőjön, támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   29-48   49-72   73-99      Ülésnap adatai