Az Országgyűlés fejezet 2006. évi költségvetésének végrehajtása

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működése feltételeinek előteremtése, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása.

A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg.

Így az Országgyűlés Hivatala

 • eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
 • gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
 • végrehajtotta a 2006. évi képviselőtestület váltásával kapcsolatos feladatokat,
 • biztosította a képviselőtestület működéséhez és annak váltásához szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
 • közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
 • gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról.

A Levéltár

 • az érintettek számára lehetővé tette a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,
 • törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatást,
 • nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

Feladatkör, tevékenység

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fejezet felügyeletét ellátó szerv az Országgyűlés Hivatala (PIR szám: 313326, honlap címe: www.parlament.hu).

A fejezet tevékenységi struktúrájára 2006. évben jelentős hatással volt a 2006. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A fejezet költségvetésében fejezeti kezelésű előirányzatként megtervezett eParlament program keretében a Hivatal és az Országgyűlési Könyvtár adatbázisai elérhetősége javítása, az adatok könnyebb kezelhetősége, elektronikussá tétele, valamint az informatikai rendszer eszközbővítése valósult meg, a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások pedig fedezetet nyújtottak a törvényben előírt feladatok megvalósítására, valamint az új képviselőtestület munkafeltételeinek megteremtésére.

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek a képviselő-testület munkájához, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak. A fejezet teljesítette a 2006. évre jogszabályban és kormányhatározatokban előírt maradványképzési kötelezettségét, valamint az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt felkéréséhez kapcsolódóan 760 millió forintot ajánlott fel a központi költségvetés javára.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 18.436,0 millió forintban, bevételi előirányzatát 353,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 18.083,0 millió forintban állapította meg.

millió forintban

Megnevezés

2005. évi tény

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban

%-ban

Kiadás

16.643,6

18.436,0

19.635,5

17.725,5

106,5

90,3

ebből: személyi juttatás

8.525,8

10.051,2

9.962,9

9.327,9

109,4

93,6

     központi beruházás

-

-

-

-

-

-

Folyó bevétel

593,6

353,0

639,1

673,3

113,4

105,4

Támogatás

16.056,1

18.083,0

18.073,9

17.320,9

107,9

95,8

Előirányzat-maradvány

916,2

-

-

922,4

100,7

-

Létszám (fő)

1.283

1.360

1.358

1.305

101,7

96,1

millió forintban

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat

18.436,0

353,0

18.083,0

10.051,2

Módosítások jogcímenként

0,0

0,0

0,0

0,0

Céltartalék

4,8

0,0

4,8

3,6

Előirányzat-maradvány igénybevétele

922,4

922,4

0,0

59,5

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0,0

0,0

0,0

0,0

Működési célra átvett pénzeszköz

36,1

36,1

0,0

10,9

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0,6

0,6

0,0

0,0

Támogatásértékű bevétel

2,4

2,4

0,0

0,4

Kölcsönök visszatérülése

39,0

39,0

0,0

0,0

Többletbevételek

206,1

206,1

0,0

2,7

Előirányzat-maradvány átvétel

2,0

2,0

0,0

1,6

Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás

-13,9

0,0

-13,9

0,2

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

0,0

0,0

0,0

-167,1

Módosított előirányzat

19.635,5

1.561,6

18.073,9

9.963,0

Az Országgyűlés hatáskörében előirányzat évközi engedélyezésére nem került sor.

A Kormány hatáskörében 3 alkalommal, összesen 4,8 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott 1 fő köztisztviselő 4,7 millió forint, prémiumévek program 0,1 millió forint)

Fejezeti hatáskörben előirányzat-módosításra 29 alkalommal került sor. Az előirányzat-módosítások döntő része a Képviselőtestület váltásával kapcsolatos, valamint az eParlament fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása során történt.

A támogatási előirányzat alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott, foglalkoztatási jogviszonyt támogató intézkedések, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében a Belügyminisztériumtól átvett, illetve a Külügyminisztériumnak és a Belügyminisztériumnak átadott összegek.

A saját bevételek módosított előirányzatának többlete döntően az Országház látogatás díjbevételéből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A fejezetnél 2006. év folyamán az engedélyezett létszámkeret 1360 főről 1358 főre csökkent.

A 2006. évi előirányzat-maradvány összege a fejezetnél 1.944,1 millió forint, mely a Kvtv. 51. §-ának (3)-ában előírt, az előző évivel azonos összegű maradványképzési kötelezettséget (922,4 millió forint) lényegesen meghaladja. Ennek oka, hogy az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt felkéréséhez kapcsolódóan felajánlott 760 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került elszámolásra, annak elvonása 2006-ban nem történt meg.

A 2005. évi előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének (722,1 millió forint) kifizetése 8 ezer forint híján megtörtént, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt (200,3 millió forint) a fejezet a központi költségvetésbe befizette.

Egyéb

A fejezet mérlegfőösszege 18,4%-kal növekedett (14,1 milliárd forintról 16,7 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány nettó értéke 1,6 milliárd forinttal (13,0 millárd forintról 14,6 milliárd forintra) nőtt. Legjelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2006. évben 17 fő összesen 33,9 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A letéti számlán forgalom nem volt.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

A Hivatal alapfeladataként megteremtette a képviselő-testület működése feltételeit, támogatta - változatlan szervezeti struktúrában - az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu.

Kiemelt feladatként jelentkezett a képviselőtestület váltásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása, különös tekintettel a mandátumot nem szerzett országgyűlési képviselők és a felmentett köztisztviselők járandóságainak elszámolására, folyósítására, valamint az újonnan megválasztott országgyűlési képviselők alapellátásával, elhelyezésével, munkafeltételei megteremtésével összefüggő teendőkre.

Az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok munkájával, a Hivatal működésével, továbbá a törvényhozási munka szakirodalmi támogatásával, a nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggő kiadások a következőképpen alakultak:

millió forintban

Megnevezés

2005. évi tény

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban

%-ban

Kiadás

15.878,0

15.430,0

18.126,2

17.008,9

107,1

93,8

ebből: személyi juttatás

8.167,2

8.628,4

9.155,8

8.927,0

109,3

97,5

     központi beruházás

-

-

-

-

-

-

Folyó bevétel

583,2

350,0

617,3

651,1

111,6

105,5

Támogatás

15.299,4

15.080,0

16.627,7

16.627,7

108,7

100,0

Előirányzat-maradvány

876,5

-

-

881,2

100,5

-

Létszám (fő)

1.189

1.261

1.259

1.206

101,4

95,8

millió forintban

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat

15.430,0

350,0

15.080,0

8.628,4

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

Céltartalék

4,8

 

4,8

3,6

Előirányzat-maradvány igénybevétele

881,2

881,2

 

59,0

Fejezeti kezelésű előirányzatból

1.557,0

 

1.557,0

619,3

Működési célra átvett pénzeszköz

36,1

36,1

 

10,9

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0,6

0,6

 

 

Kölcsönök visszatérülése

32,4

32,4

 

 

Többletbevételek

196,2

196,2

 

 

Előirányzat-maradvány átvétel

2,0

2,0

0,0

1,6

Fejezetek közötti előirányzat átcsop.

-14,1

 

-14,1

0,2

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

 

 

 

-167,1

Módosított előirányzat

18.126,2

1.498,5

16.627,7

9.155,9

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, a képviselő-testület váltásával kapcsolatos és az eParlament fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, a Kormány céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 8.628,4 millió forint, módosított előirányzata 9.155,9 millió forint, a teljesítés 8.927,0 millió forint. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is. Az előirányzat-módosítás legnagyobb része a képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból került a Hivatal részére átcsoportosításra, mely a mandátumot nem szerzett országgyűlési képviselők és a felmentett köztisztviselők járandóságainak elszámolására, folyósítására szolgált.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2.143,0 millió forint, a módosított előirányzat 2.316,3 millió forint, a teljesítés 2.247,7 millió forint. A módosítások forrása az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, valamint átvett pénzeszköz voltak.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.945,6 millió forint, módosított előirányzata 3.530,7 millió forint, a teljesítés 3.263,8 millió forint. Az előirányzat biztosította az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok és az EP képviselők, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását és a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartását, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítását.

A központosított közbeszerzési rendszer adta lehetőségek kihasználásával, illetve saját közbeszerzési eljárások kiírásával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra (üzemanyag, hírlap, folyóirat, irodaszer beszerzés, bizottsági ülésekre bekészítés, stb). A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében a Hivatal a 2006-os évben új szerződéseket kötött, melyek eredményeképpen a percdíjak jelentősen csökkentek. A fénymásolók használatában jelentős változás következett be a nagyteljesítményű, hálózati nyomtatórendszerek egyre szélesebb körű használatával. A hálózati nyomtatók nemcsak a fénymásolás területén eredményeztek jelentős megtakarítást, hanem a kisteljesítményű asztali nyomtatók számának csökkenése is nyomtatási költségmegtakarítást eredményezett. A 2005-ben már jelentős tendenciát mutató másolási nyomatszám csökkenés a 2006-os év során tovább folytatódott.

A felhalmozási kiadások révén 2006. évben biztonságosabbá vált az informatikai hálózatüzemeltetés, a számítástechnikai eszközpark, továbbá az országgyűlési képviselők távmunkájának technikai feltételei korszerűsítésre kerültek.

A beruházás eredeti előirányzatához képest a módosítás 954,5 millió forint, melyből

 • előirányzat-maradvány igénybevétele: 303,1 millió forint,
 • képviselőtestület-váltás 388,3 millió forint,
 • eParlament fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása 138,1 millió forint,
 • kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, bevételi többlet, átvett pénzeszköz 125,0 millió forint volt.

A beruházási előirányzatból többek között az adatbáziskezelő szerver, hálózati aktív eszközök bővítése és korszerűsítése történt meg, elektronikus Help desk rendszer épült ki, fénymásológépek, és egyes bizottsági termek hangosításának cseréje történt. Elindult az országházi konyha és étterem gépeinek beszerzése, a Balassi Bálint utcai ingatlan kazánházának bővítése, fejlesztésre került a Delegációs terem hangosítása és a telefonközpont. Rádiós informatikai hálózati lefedettséget kaptak az országházi tárgyalók, a képviselői ülésterem környéke, a parlamenti titkárok és az újságírók munkaszobája, továbbá az Irodaház aulája és tárgyalói.

A felújítási előirányzat 419,7 millió forintos növekedését

 • az előirányzat-maradvány igénybevételéből 166,8 millió forint,
 • képviselőtestület-váltás 66,8 millió forint,
 • a BM Köztársasági Őrezrednek történt előirányzat-átadás 12,1 millió forint,
 • kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból, bevételi többletből 198,2 millió forint

együttesen eredményezte.

A felújítási előirányzatból folytatódott az Országház XIV-XVII. számú homlokzatainak rekonstrukciója, megtörtént a villamos főkapcsoló berendezés felújítása, a tűzoltó-víz vezetékhez nyomásfokozó szivattyúblokk telepítése, és a tűzjelző rendszer bővítésre került. Az Országgyűlés Irodaházában helyiségek felújítása valósult meg, befejeződött a folyosók padlóburkolata cseréje, megtörtént az aula burkolat felújítása, valamint a szélfogó portálok cseréje.

A saját bevételek döntően az Országház látogatás bevételéből, valamint egyéb, nem tervezhető bevételekből (kártérítés, bírság, kötbér, ÁFA visszatérülés) erednek. A felhalmozási célú bevételek döntő része feleslegesé vált tárgyi eszközök, elhasználódott személygépkocsik értékesítéséből származott.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 33,8 millió forint többletet mutat. A többletbevétel a működési bevételeknél, a kötbér, egyéb kártérítés tételnél keletkezett az év utolsó napjaiban történt befizetés miatt.

A saját bevételek összege az előző évhez képest (575,5-ról 618,7 millió forintra) 7,5%-kal nőtt, amely növekedést nagyrészt a járművek s a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése eredményezte.

A 2005. évben keletkezett előirányzat-maradvány összege 881,2 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

személyi kiadásokra

58,9 millió forint,

munkaadókat terhelő járulékokra

19,9 millió forint,

dologi kiadásokra*

330,3 millió forint,

intézményi beruházási kiadásokra

303,1 millió forint,

felújításra

166,8 millió forint

előirányzat-maradvány átadása

2,2 millió forint

*benne: kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 188,4 millió forintos összege az állami költségvetésbe befizetésre került.

A 2006. évi előirányzat-maradvány összesen 1.151,1 millió forint (kiadási megtakarítás 1.117,3 millió forint, bevételi túlteljesítés 33,8 millió forint), amelynek az összetétele:

 • visszaigényelt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 168,3 millió forint,
 • visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 982,8 millió forint.

A Kvtv. 51.§ (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség összege a Hivatalnál 881,2 millió forint volt, amely összeget a 2006. évi előirányzat-maradvány az áthúzódó feladatok miatt jelentősen meghaladta.

A Hivatal mérlegének főösszege (13.053,9 millió forintról 14.942,0 millió forintra) 14,5%-kal növekedett.

A befektetett eszközállomány nettó értéke (12.019,0 millió forintról 13.618,7 millió forintra) 1.599,7 millió forinttal nőtt, ezen belül jelentősebb növekedés az ingatlanok (Országház, illetve az Országgyűlés Irodaháza felújítása), valamint az egyéb beruházások, felújítások körében volt. körében volt.

A forgóeszközök állományában az előző évhez képest (1.034,9 millió forintról 1.323,2 millió forintra) 27,9%-os növekedés következett be, mely a készletek, a követelések és a pénzeszközök állományában egyaránt kimutatható.

A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására (építés, korszerűsítés, vásárlás) 13 fő részére összesen 30,4 millió forint került kifizetésre.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A Levéltár alapfeladatként szaklevéltárként őrizte, kezelte és feldolgozta az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára biztosította a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását.

A Levéltár szervezeti struktúrája módosult 2006. évben, a korábban a Levéltári Főosztály egy szervezeti egységen belül ellátott fontos szakmai alapfeladatok ellátása érdekében a főosztály kettévált.

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

millió forintban

Megnevezés

2005. évi tény

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban

%-ban

Kiadás

765,6

696,0

756,3

716,6

94

95

ebből: személyi juttatás

358,6

399,5

403,1

400,9

112

99

     központi beruházás

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

Folyó bevétel

10,4

3,0

21,8

22,2

213

102

Támogatás

756,7

693,0

693,2

693,2

92

100

Előirányzat-maradvány

39,7

-

-

41,2

104

-

Létszám (fő)

94

99

99

99

105

100

millió forintban

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat

696,0

3,0

693,0

399,5

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

Előirányzat-maradvány igénybevétele

41,2

41,2

 

0,5

Támogatásértékű bevétel

2,4

2,4

 

0,4

Kölcsönök visszatérülése

6,6

6,6

0,0

0,0

Többletbevételek

9,9

9,9

 

2,7

Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás

0,2

 

0,2

0,0

2006. év módosított előirányzat

756,3

63,1

693,2

403,1

A személyi juttatások eredeti előirányzata 399,5 millió forint, módosított előirányzata 403,1 millió forint, az éves felhasználás 400,9 millió forint. Az engedélyezett létszámkeret 99 fő.

Az előirányzat változás összege 3,6 millió forint, mely teljes egészében intézményi hatáskörben történt. A növekedés forrásai az előző évi előirányzat-maradvány (0,5 millió forint), a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton elnyert összeg (0,4 millió forint) valamint többletbevétel (2,7 millió forint) voltak.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 123,4 millió forint, a módosított előirányzat 128,3 millió forint, a felhasználás 121,2 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány 3,9 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton elnyert összeg 0,1 millió forint, többletbevétel 0,9 millió forint.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 123,4 millió forint, a módosított előirányzat 139,0 millió forint, a teljesítés szintén 138,9 millió forint. A módosítások összetevői: előirányzat-maradvány 7,3 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázaton elnyert összeg 1,9 millió forint, OTKA pályázat 0,2 millió forint, többletbevétel 0,7 millió forint, valamint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány, mely a központi költségvetésbe befizetésre került 11,9 millió forint. A dologi kiadásokból az intézményi beruházási kiadásokra intézményi hatáskörben további 5,4 millió forint átcsoportosításra került.

A dologi kiadások tekintetében az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében takarékossági intézkedések történtek. A telefonköltségek mérséklése érdekében személyes használatú kódrendszer került bevezetésre, személyenkénti összeghatár meghatározásával. Folytatódott a nyílászárók hőszigetelése, új fénymásológépek vásárlásával a karbantartási, kisjavítási költségek csökkentek. Elkészült a Levéltár új internetes folyóirata, a Betekintő, a lap arculata, internetes honlapra történő kialakítása.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 36,7 millió forint, módosított előirányzata 71,6 millió forint, teljesítés 43,9 millió forint.

A beruházási kiadások döntő része új, nagy teljesítményű fénymásológépek, számítástechnikai eszközök és bútorok vásárlására adott módot. 2006. évben két személygépkocsi cseréjére is sor került, mivel a meglévő gépkocsik működéséhez szükséges fenntartási költségek rendkívül magasak voltak.

A többletek fedezete a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány (17,5 millió forint), személygépkocsik értékesítéséből származó bevétel 4,9 millió forint, további többletbevétel 0,5 millió forint, valamint saját hatáskörű átcsoportosítás 12,0 millió forint.

A felújítás eredeti előirányzata 10,0 millió forint, módosított előirányzata többletbevételből 10,2 millió forint, teljesítése 8,2 millió forint. Az előirányzat megteremtette a az első emeleti szobai, folyosói, továbbá portai nyílászárók felújításának lehetőségét.

A bevételek eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzat 21,8 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: működési bevétel 5,0 millió forint, személygépkocsi értékesítéséből származó bevétel 4,9 millió forint, támogatásértékű működési bevétel a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegből 2,4 millió forint, lakáskölcsön visszatérülése 6,6 millió forint.

2006. évben a 2005. évben keletkezett 41,2 millió forint előirányzat maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

 • Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 29,3 millió forint, ebből
       - személyi juttatásokra 0,5 millió forint,
       - munkaadókat terhelő járulékokra 4,0 millió forint,
       - dologi kiadásokra 7,3 millió forint,
       - intézményi beruházásra 17,5 millió forint.
 • Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 11,9 millió forint, amely összeg az állami költségvetésbe befizetésre került.

A 2006. évben keletkezett előirányzat maradvány 40,0 millió forint, amelyből kiadási megtakarítás 39,7 millió forint, bevételi többlet 0,3 millió forint, amelynek az összetétele:

 • visszaigényelt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7,0 millió forint,
 • visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 33,0 millió forint.

A Levéltár az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt felkéréséhez kapcsolódóan 7,0 millió forintot ajánlott fel a központi költségvetés javára.

A Levéltár mérlegének főösszege (1.050,9 millió forintról 1041,3 millió forintra) 0,9%-kal csökkent.

A befektetett eszközállomány nettó értéke (1.001,3 millió forintról 985,7 millió forintra) 15,6 millió forinttal csökkent, ezen belül jelentősebb csökkenés a gépek, berendezések állományát érintette.

A forgóeszközök állományában az előző évhez képest (49,6 millió forintról 55,6 millió forintra) 12,1%-os növekedés következett be a késztermékek állománya növekedésének köszönhetően.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási kölcsönök eredeti 4,0 millió forintos előirányzatából a Levéltár 3,5 millió forintot használt fel, amely 4 fő részére került kifizetésre.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. alcím: eParlament

Az eParlament fejezeti kezelésű előirányzaton az Országgyűlés és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium együttműködésében 2004. évben megkezdett eDemokrácia-eParlament program 2006. évi feladatai végrehajtására 200,0 millió forint szolgált.

A programból 2006. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

a Hivatalnál

 • az Országgyűlés honlapjának és korszerűsítése,
 • a korábbi ciklusok adatainak, szöveges és gépi anyagainak az archiválására létrehozott rendszer kialakítása,
 • hálózatbiztonsági rendszer kialakítása.

az Országgyűlési Könyvtárnál

 • az integrált könyvtári rendszer cseréje,
 • a program működéséhez szükséges korszerű informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
 • a képviselői tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése,
 • retrospektív konverzió (monografikus kiadványok bibliográfiai és példányadatainak számítógépre vitele).

A fejezeti kezelésű előirányzat a feladatok végrehajtásának ütemében az intézményi belső szabályzatban foglaltak alapján előirányzat-módosítást követően került átcsoportosításra a Hivatalhoz (200,0 millió forint), és a felhasználás is ott történik.

A 2006. évi előirányzat teljes egészében kifizetésre került, maradvány nem keletkezett. Az előirányzat teljes egészében az alábbiak szerint került a Hivatalhoz átcsoportosításra:

millió forintban

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat

200,0

0

200,0

Módosítások kedvezményezettenként

 

 

 

 • saját intézménynek

-200,0

0

-200,0

     = meghatározott feladatra

-200,0

0

-200,0

Módosított előirányzat

0

0

0

A megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló feladatok mindegyike elősegítette az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának kiterjesztését.

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

A 2006. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások tervezett összege 2.110,0 millió forint volt. Ezek között a személyi juttatások az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény alapján a mandátumot nem szerző képviselők 6 havi tiszteletdíját és a képviselőtestület mandátumának egy havi átfedését, a felmentett köztisztviselők járandóságait tartalmazták. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselőtestület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő felújítási és beruházási kiadásokra szolgált.

A fejezeti kezelésű előirányzat fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítással az Országgyűlés Hivatala részére átadásra került, és a felhasználás is az 1. címen történt. A 2110, 0 millió forintból 1357,0 millió forint átcsoportosítása történt meg, a következők szerint:

millió forintban

Megnevezés

2005. évi tény

2006. évi eredeti előirányzat

2006. évi módosított előirányzat

2006. évi tény*

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban

%-ban

Kiadás

0,0

2.110,0

753,0

0,0

0,0

0,0

ebből: személyi juttatás

0,0

1023,3

0,0

0,0

0,0

0,0

     központi beruházás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Folyó bevétel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Támogatás

0,0

2.110,0

753,0

0,0

0,0

0,0

Előirányzat-maradvány

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Létszám (fő)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*a fejezeti kezelésű előirányzat a Hivatalnál kerül felhasználásra, így a teljesítés is ott jelentkezik.

millió forintban

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat

2.110,0

0,0

2.110,0

1023,3

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása

-1.357,0

 

-1.357,0

-619,3

Módosított előirányzat

753,0

0,0

753,0

404,0

millió forintban

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat

2.110,00

0

2.110,0

Módosítások kedvezményezettenként

 

 

 

 • saját intézménynek

-1.357,0

0

-1.357,0

     = meghatározott feladatra

-1.357,0

0

-1.357,0

Módosított előirányzat

753,0

0

404,0

millió forintban

2006. évi teljesítés levezetése

Kiadás

Kiadásból

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

 

 

 

saját intézmény (Országgyűlés Hivatala)

1.357,0

 

1.357,0

Összes kifizetés

1.357,0

 

1.357,0

A 2006. évi ciklusváltás során 114 országgyűlési képviselő nem szerzett mandátumot, a képviselők munkáját segítő köztisztviselők közül 41 került felmentésre. A kifizetett személyi juttatások a 114 országgyűlési képviselő részére az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvényben előírt juttatásokat, a felmentett munkavállalók járandóságait, a képviselőtestület mandátumának mintegy egy havi átfedését tartalmazzák.

A dologi kiadások között került elszámolásra a képviselőcsoportok alapellátását szolgáló eszközök és anyagok beszerzése, az Országgyűlés munkáját bemutató kiadványok készítésének költségei, új igazolványok készítésének kiadásai, megvalósult a telefonközpont és a telefoneszközök bővítése. Az előirányzat lehetőséget teremtett továbbá az országgyűlési képviselők távmunkavégzésével kapcsolatos kiadások finanszírozására.

Az intézményi beruházási kiadások fedezetet nyújtottak az irodák bebútorozására, az országgyűlési képviselők távmunkavégzésének segítését szolgáló eszközök megvásárlására, az Országház és az Irodaház új elektronikus beléptetőrendszere kiépítésére, a képviselőcsoportoknál a szükségessé vált informatikai munkaállomások cseréjére.

A felújítás előirányzata lehetőséget teremtett az országházi frakcióirodák, valamint az Irodaházban helyiségek felújítására.

A fel nem használt 9,8 millió forintból 2,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A fejezeti kezelésű előirányzatból az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges intézkedésekről szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt felkéréséhez kapcsolódóan a Hivatal 753 millió forintot ajánlott fel a központi költségvetés javára.

 

Bakos Emil
gazdasági főigazgató