Az Országgyűlés 2005. évi költségvetésének végrehajtása

Az I. Országgyűlés fejezet feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása.

A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával valósították meg.

Így az Országgyűlés Hivatala

 • eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
 • gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
 • biztosította a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
 • közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
 • gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról.

A Levéltár

 • az érintettek számára biztosította a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,
 • törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatást,
 • nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

Feladatkör, tevékenység

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fejezet felügyeletét ellátó szerv az Országgyűlés Hivatala (PIR szám: 313326, honlap címe: www.parlament.hu).

A Hivatal tevékenységi struktúrája 2005. évben alapvetően nem változott, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek tiszteletdíja, juttatása és kedvezményei biztosításának feladata, továbbá az Országgyűlés és a Kormány integrációs ügyekben történő együttműködésével összefüggő teendők már teljes évben jelentkeztek.

A Levéltár eredményesen oldotta meg a vonatkozó törvény alapján lényegesen megnövekedett mennyiségben az intézményhez került iratok kezelését, befejeződött továbbá a székház felső szintjén az újabb munkaterületek kialakítása, az iratraktározásra szánt területek megnövelése.

2005. évben a fejezet költségvetésében fejezeti kezelésű előirányzatként megtervezett eParlament program keretében a Hivatal és az Országgyűlési Könyvtár adatbázisai elérhetősége javítása, az adatok könnyebb kezelhetősége valósult meg.

Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXV. törvény értelmében 2005. december 31-én a bizottság ellenőrző munkája befejeződött.

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a fejezet intézményeinek működőképessége egyenletesen biztosította a szükséges feltételeket a képviselő-testület munkájához, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához. A fejezet intézményei teljesítették a 2005. évre jogszabályban és kormányhatározatokban előírt megtakarítási kötelezettségeket (államháztartási tartalék, maradványképzési kötelezettség).

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2. illetve 4. címeinek kiadási előirányzatát 16.489,4 millió forintban, bevételi előirányzatát 333,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 16.156,4 millió forintban állapította meg.

Megnevezés

2004. évi tény

2005. évi eredeti előirányzat

2005. évi módosított előirányzat

2005. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban

%-ban

Kiadás

14.761,2

16.489,4

17.578,4

16.643,6

112,8%

94,7%

ebből:  személyi juttatás

7.574,8

8.771,9

8.741,3

8.525,8

112,6%

97,5%

     központi beruházás

-

-

-

-

-

-

Folyó bevétel

823,5

333,0

605,9

593,7

72,1%

98,0%

Támogatás

14.415,3

16.156,4

16.056,1

16.056,1

111,4%

100,0%

Előirányzat-maradvány

438,6

-

916,2

916,2

208,9%

100,0%

Létszám (fő)

1269,0

1369,0

1369,0

1283,0

101,1%

93,7%

millió forintban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2004. évi CXXXV. törvény szerint előirányzat

16.489,4

333,0

16.156,4

8.771,9

Módosítások jogcímenként

0,0

0,0

0,0

0,0

 • Céltartalék

8,7

0,0

8,7

6,6

 • Államháztartási tartalék

-110,7

0,0

-110,7

0,0

 • Előirányzat-maradvány igénybevétele

916,2

916,2

0,0

51,5

 • Működési célra átvett pénzeszköz

32,2

32,2

0,0

12,4

 • Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

24,6

24,6

0,0

0,0

 • Kölcsönök visszatérülése

8,7

8,7

0,0

0,0

 • Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel

1,7

0,0

1,7

0,3

 • Fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása

180,0

0,0

180,0

0,0

 • Fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása

-180,0

0,0

-180,0

0,0

 • Többletbevételek

207,5

207,5

0,0

2,1

 • Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

0,0

0,0

0,0

-103,5

Módosított előirányzat

17.578,3

1.522,2

16.056,1

8.741,3

Az Országgyűlés hatáskörében előirányzat évközi engedélyezésére nem került sor.

A Kormány hatáskörében 4 alkalommal, összesen -102,0 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás (létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásai 8,0 millió forint, az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott 1 fő köztisztviselő 0,7 millió forint, államháztartási tartalék a Hivatalnál 83,1 millió forint, a Levéltárnál 7,6 millió forint, az eParlament fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében 20,0 millió forint).

Fejezeti hatáskörben előirányzat-módosításra 8 alkalommal került sor. Az előirányzat-módosítások döntő része az eParlament fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatban történt.

A támogatási előirányzat alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból finanszírozott létszámintézkedések, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében a Belügyminisztériumtól, illetve a Magyar Tudományos Akadémiától átvett összegek.

A saját bevételek módosított előirányzatának többlete döntően az Országház látogatás díjbevételéből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A követelések állománya 2004. évről 2005-re 12,5 millió forinttal, mintegy 32,5%-kal csökkent.

A Hivatalnál 2005. év folyamán 2 fős, továbbá az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére létrehozott bizottságok, illetve a bírák ellenőrző munkája befejeződésével 7 fős létszámcsökkenésre került sor.

Az előirányzat-maradvány összege (922,4 millió forint) a Kvtv. 51. §-ának (6)-ában előírt, az előző évivel azonos összegű maradványképzési kötelezettség következtében a 2004. évi előirányzat maradvány összegét mintegy 6,2 millió forinttal haladja meg.

Egyéb

A fejezet mérlegfőösszege 11,1%-kal növekedett (12,7 millió forintról 14,1 millió forintra). A befektetett eszközállomány nettó értéke 1,5 millió forinttal (11,5 millió forintról 13,0 millió forintra) nőtt. Legjelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott.

Munkáltatói kölcsönben 2005. évben 14 fő összesen 12,2 millió forint összegben részesült.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

A Hivatal alapfeladataként biztosította a törvényalkotás feltételeit, az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységének támogatását. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu.

Az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok munkájával, a Hivatal működésével, továbbá a törvényhozási munka szakirodalmi támogatásával összefüggő kiadások a következőképpen alakultak:

Megnevezés

2004. évi tény

2005. évi eredeti előirányzat

2005. évi módosított előirányzat

2005. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban

%-ban

Kiadás

14.068,3

15.522,6

16.771,7

15.878,0

112,9%

94,7%

ebből: személyi juttatás

7.285,6

8.416,8

8.382,2

8.167,2

112,1%

97,4%

     központi beruházás

0

0

0

0

-

-

Folyó bevétel

813,9

330,0

595,7

583,3

71,7%

97,9%

Támogatás

13.712,0

15.192,6

15.299,4

15.299,4

111,6%

100,0%

Előirányzat-maradvány

418,9

-

876,5

876,5

209,2%

100,0%

Létszám (fő)

1185

1275

1275

1189

100,3%

93,3%

millió forintban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2004. évi CXXXV. törvény szerint előirányzat

15.522,6

330

15.192,6

8.416,8

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

 • Céltartalék

8,7

0

8,7

6,6

 • Államháztartási tartalék

-83,1

0

-83,1

0

 • Előirányzat-maradvány igénybevétele

876,5

876,5

0

49,6

 • Működési célra átvett pénzeszköz

28,7

28,7

0

12,4

 • Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

23,1

23,1

0

0

 • Kölcsönök visszatérülése

8,7

8,7

0

0

 • Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel

1,2

0,0

1,2

0,2

 • Fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása

180,0

0,0

180,0

0,0

 • Többletbevételek

205,3

205,3

0,0

0,1

 • Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

0,0

0,0

0,0

-103,5

Módosított előirányzat

16.771,7

1.472,3

15.299,4

8.382,2

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele, a Kormány céltartaléka, pénzeszköz átvételek, az eParlament fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása, illetve többletbevételek voltak. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 8.416,8 millió forint, módosított előirányzata 8.382,2 millió forint, a teljesítés 8.167,2 millió forint. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.905,4 millió forint, módosított előirányzata 3.341,8 millió forint, a teljesítés 3.206,9 millió forint. Az előirányzat biztosította az országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok és az EP képviselők, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását és a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, valamint a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartását, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet megteremtését.

A központosított közbeszerzési rendszer adta lehetőségek kihasználásával, illetve saját közbeszerzési eljárások kiírásával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra (üzemanyag beszerzés, repülőjegy vásárlás, hírlap, folyóirat, irodaszer beszerzés, bizottsági ülésekre bekészítés, stb).

Megtakarítást eredményezett továbbá a papírfelhasználás területén az információk elektronikus úton való terjesztése, az elektronikus dokumentumok kezelésének korszerűsítése. A kommunikációs költségek csökkentését a mobiltelefon szolgáltatóval kötött előnyösebb szerződés jelentette. Az ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési költségek csökkenését a hőszigetelés, ablakcserék, az energiatakarékos megoldások és a szelektív hulladékgyűjtés Országházra történő kiterjesztése eredményezte; a Hivatal a 2004. évi kísérleti program után 2005. évben átfogó szelektív hulladékgyűjtést valósított meg.

A felhalmozási kiadások keretében 2005. évben az informatikai szolgáltatások színvonalának emelése érdekében - a Hivatal honlapjának átalakításához és az információs portálrendszerének korszerűsítéséhez is kapcsolódóan - biztonságosabb lett a hálózatüzemeltetés, megtörtént a telefonközpont bővítése. A számítástechnikai eszközpark, továbbá az országgyűlési képviselők távmunkájának technikai feltételei korszerűsítetésre kerültek.

Az eredeti előirányzathoz képest a módosítás 601,0 millió forint, melyből

 • előirányzat-maradvány igénybevétele: 316,7 millió forint,
 • eParlament fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása 155,0 millió forint,
 • a Miniszterelnöki Hivataltól felhalmozásra átvett pénzeszköz 16,3 millió forint,
 • kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, bevételi többlet 113,0 millió forint volt.

Az Országgyűlés Irodaházában irodacsoportok, felvonók kerültek felújításra, ablakcserék történtek, folytatódott továbbá az Országház XIV-XVII. számú homlokzatainak rekonstrukciója.

A felújítási előirányzat 248,1 millió forintos növekedését

 • az előirányzat-maradvány igénybevételéből 47,1 millió forint,
 • az Európai Parlamenttől felújításra átvett pénzeszközből 4,6 millió forint,
 • a Miniszterelnöki Hivataltól felújításra átvett pénzeszközből 2,2 millió forint,
 • kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból, bevételi többletből 277,3 millió forint,
 • az államháztartási tartalék elvonása 83,1 millió forint

együttesen eredményezte.

A saját bevételek döntően az Országház látogatás bevételéből, valamint egyéb, nem tervezhető bevételekből (kártérítés, bírság, kötbér, ÁFA visszatérülés) erednek. A felhalmozási célú bevételek döntő része feleslegesé vált tárgyi eszközök, elhasználódott személygépkocsik értékesítéséből származott.

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 12,5 millió forint elmaradást mutat. Az elmaradás a működési bevételeknél és a kölcsönök megtérülésénél mutatkozott.

A saját bevételek összege az előző évhez képest (813,9 millió forintról 583,2 millió forintra) 28,3 %-kal csökkent, amit a működési bevételek, ezen belül az Országház látogatási bevételek - a magyarok és uniós tagországokból érkezők számára a látogatás ingyenes - csökkenése eredményezett.

A 2004. évben keletkezett előirányzat-maradvány összege 876,5 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

személyi kiadásokra

49,6 millió forint,

munkaadókat terhelő járulékokra

15,8 millió forint,

dologi kiadásokra*

447,3 millió forint,

felhalmozási kiadásokra

316,7 millió forint,

felújításra

47,1 millió forint

*benne: kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 304,5 millió forintos összege, illetve önrevízó során további 0,8 millió forint az állami költségvetésbe befizetésre került.

A 2005. évi előirányzat-maradvány összesen 881,2 millió forint (kiadási megtakarítás 893,7 millió forint, bevételi lemaradás 12,5 millió forint), amelynek az összetétele:

 • kötelezettségvállalással nem terhelt, visszafizetendő maradvány 135,9 millió forint,
 • visszaigényelt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 52,5 millió forint,
 • visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 692,8 millió forint.

A Kvtv. 51.§ (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség összege a Hivatalnál 876,5 millió forint volt, amely összeget a 2005. évi előirányzat-maradvány mindössze 4,7 millióval haladta meg. Mindez a likviditás szigorú figyelemmel kísérése és napi ellenőrzése mellett valósulhatott meg.

A Hivatal mérlegének főösszege (11.757,5 millió forintról 13.053,9 millió forintra) 11%-kal növekedett.

A befektetett eszközállomány nettó értéke (10.641,9 millió forintról 12.019,0 millió forintra) 1.377,1 millió forinttal nőtt, ezen belül jelentősebb növekedés (1.493,8 millió forint) az ingatlanok körében volt, amely az Országház, illetve az Országgyűlés Irodaháza felújításához kapcsolódott.

A forgóeszközök állományában az előző évhez képest (1.115,6 millió forintról 1.034,9 millió forintra) 7% csökkenés következett be, mely a készletek, a követelések és a pénzeszközök állományában egyaránt kimutatható.

A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására (építés, korszerűsítés, vásárlás) 8 fő részére összesen 8,2 millió forint került kifizetésre.

A letéti számlán forgalom nem volt.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

A Levéltár alapfeladatként szaklevéltárként őrizte, kezelte és feldolgozta az illetékességébe és gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára biztosította a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

millió forintban

Megnevezés

2004. évi tény

2005. évi eredeti előirányzat

2005. évi módosított előirányzat

2005. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban egy tizedessel

%-ban

Kiadás

692,9

766,8

806,7

765,6

110,5%

94,9%

ebből: személyi juttatás

289,2

355,1

359,1

358,6

124,0%

99,9%

     központi beruházás

0

0

0

0

-

-

Folyó bevétel

9,6

3

10,2

10,4

108,3%

102,0%

Támogatás

703,3

763,8

756,7

756,7

107,6%

100,0%

Előirányzat-maradvány

19,7

0

39,7

39,7

201,5%

100,0%

Létszám (fő)

84

94

94

94

111,9%

100,0%

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2004. évi CXXXV. törvény szerint előirányzat

766,8

3,0

763,8

355,1

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

 • Államháztartási tartalék

-7,6

0

-7,6

0

 • Előirányzat-maradvány igénybevétele

39,7

39,7

0

1,9

 • Működési célra átvett pénzeszköz

3,5

3,5

 

0

 • Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1,5

1,5

0

0

 • Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel

0,5

0

0,5

0,1

 • Többletbevételek

2,2

2,2

0

2,0

Módosított előirányzat

806,6

49,9

756,7

359,1

A személyi juttatások eredeti előirányzata 355,1 millió forint, módosított előirányzata 359,1 millió forint. Az éves felhasználás 358,6 millió forint, ami közel 100%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat változás összege 4,0 millió forint, melyből felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás 0,1 millió forint, intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítás 3,9 millió forint. A felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás (0,1 millió forint) OTKA pályázatból kapott összeg. Intézményi hatáskörben 1,9 millió forint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból történt átcsoportosítás, 2,0 millió forint többletbevétel.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 117,4 millió forint, a módosított előirányzat 118,0 millió forint, a felhasználás 103,3 millió forint volt. A 0,6 millió forintos módosítás a személyi juttatás kötelezettségvállalással terhelt összegének járuléka.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 118,4 millió forint, a módosított előirányzat 134,6 millió forint, teljesítés 128,0 millió forint (95,1%).

A módosítás felügyeleti hatáskörben a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodás alapján OTKA pályázaton elnyert 0,4 millió forint, átcsoportosításra került továbbá a felújítási előirányzat terhére 1,5 millió forint.

Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzat-maradványból (19,5 millió forint) a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 4,2 millió forint, az állami költségvetésbe befizetésre került 15,3 millió forint. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatából 1,9 millió forint, működési célú pénzeszköz átvételből 1,2 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából (restaurátori műhelytechnikai anyag) 0,4 millió forint növelte a dologi kiadások előirányzatát.

Saját hatáskörben a többletbevételből 0,2 millió forint jelentett többletforrást, átcsoportosításra került továbbá 9,0 millió forint az intézményi beruházási kiadásokra.

A 2166/2005. (VIII.2) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően maradványképzési kötelezettségként 6,0 millió forint került megtakarításra.

A dologi kiadások tekintetében az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében takarékossági intézkedések történtek. Korszerűbbé vált a fűtés, a nyílászárók hőszigetelése történt. Piaci áron alul történő papírbeszerzés, továbbá új fénymásoló berendezések vásárlása csökkentette az üzemeltetési kiadásokat.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 150,3 millió forint, módosított előirányzata 178,4 millió forint, teljesítés 160,9 millió forint.

A beruházási többletek fedezete a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány (17,6 millió forint), felhalmozási célú átvett pénzeszköz (1,5 millió forint), valamint a dologi kiadásokból történt átcsoportosítás (9,0 millió forint) volt.

A beruházási kiadások döntő része az év során zajló épület-átalakítási, bővítési munkákkal függ össze. 2005-ben a munkálatok kiterjedtek az épület felső szintjén a munkaterületek kialakítására, fűtésre és hűtésre is alkalmas klíma-berendezések felszerelésére, új irattárak, fotólabor, valamint előkészítő szoba kialakítására.

A kötelező maradványképzés az intézményi beruházási kiadásokból 17,5 millió forint volt.

A felújítás eredeti előirányzata 21,6 millió forint, módosított előirányzata 12,5 millió forint, teljesítése 10,8 millió forint (86,4%). A 2005. évre betervezett felújítások (kapualj, porta, teakonyhák, mosdók, műemlék jellegű ajtók, kutatóterem, I. és II. emeleti nyílászárók) megtörténtek.

A felújítási előirányzatból a 2046/2005. (III.24.) Kormány határozat alapján az 1 %-os államháztartási tartalékképzés céljából 7,6 millió forint került elvonásra, a maradványkövetelmény összege 1,5 millió forint volt.

A saját bevételek eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzat 10,2 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: átvett pénzeszköz (5,0 millió forint), valamint többletbevétel (2,2 millió forint).

OTKA pályázatból 0,5 millió forint támogatást (0,1 millió forint személyi juttatásra, 0,4 millió forint dologi kiadásra) kapott a Levéltár.

2005. évben a 2004. évben keletkezett 39,7 millió előirányzat maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

 • Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány: 24,3 millió forint, ebből
       = személyi juttatásokra 1,9 millió forint,
       = munkaadókat terhelő járulékokra 0,6 millió forint,
       = dologi kiadásokra 4,2 millió forint,
       = intézményi beruházásra 17,6 millió forint.
 • Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány 15,4 millió forint, amely összeg az állami költségvetésbe befizetésre került.

A 2005. évben keletkezett előirányzat maradvány 41,2 millió forint, amelyből kiadási megtakarítás 41,0 millió forint, bevételi többlet 0,2 millió forint, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

személyi juttatások

0,5 millió forint.

munkaadókat terhelő járulékokból

14,8 millió forint.

dologi kiadásokból

6,7 millió forint.

intézményi beruházási kiadásokból

17,5 millió forint.

Felújításból

1,7 millió forint.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási kölcsönök eredeti 4,0 millió forintos előirányzatát év közben a Levéltár teljes egészében felhasználta, amely 6 fő részére került kifizetésre.

4. cím: eParlament

Az eParlament fejezeti kezelésű előirányzaton az Országgyűlés és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium együttműködésében 2004. évben megkezdett eDemokrácia-eParlament program 2005. évi feladatai végrehajtására 200,0 millió forint szolgált.

A programból 2005. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

a Hivatalnál

 • a korábbi ciklusok adatainak, szöveges és gépi anyagainak az archiválására létrehozott rendszer kialakítása,
 • az Országgyűlés honlapjának és információs portálrendszerének korszerűsítése,
 • hálózatbiztonsági rendszer kialakítása,
 • a hálózatos felhasználók informatikai támogatását segítő - help-desk - rendszer kialakítása;

az Országgyűlési Könyvtárnál

 • az integrált könyvtári rendszer cseréje,
 • a program működéséhez szükséges korszerű informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
 • retrospektív konverzió (monografikus kiadványok bibliográfiai és példányadatainak számítógépre vitele).

A fejezeti kezelésű előirányzat a feladatok végrehajtásának ütemében előirányzat-módosítást követően került átcsoportosításra a Hivatalhoz (180,0 millió forint). A Kvtv. 51. §-a, illetve a 2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján az eParlament fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében 20,0 millió forint összegű előirányzat-csökkentés történt. A felhasználás a következők szerint alakult:

Megnevezés

2004. évi tény

2005. évi eredeti előirányzat

2005. évi módosított előirányzat

2005. évi tény*

4/1.

4/3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

millió forintban

%-ban

Kiadás

-

200,0

0,0

0,0

-

-

Folyó bevétel

-

-

0,0

0,0

-

-

Támogatás

-

200,0

0,0

0,0

-

-

Előirányzat-maradvány

-

-

-

-

-

-

Létszám (fő)

-

0

0

0

-

-

*a fejezeti kezelésű előirányzat a Hivatalnál kerül felhasználásra, így a teljesítés is ott jelentkezik.

millió forintban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2004. évi CXXXV. törvény szerint előirányzat

200,0

0,0

200,0

0,0

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

 • Államháztartási tartalék

-20,0

0

-20,0

0

 • Fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása

-180,0

0,0

-180,0

0,0

Módosított előirányzat

0,0

0,0

0,0

0,0

A 2005. évi előirányzat-maradvány összege 150,0 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének oka a feladatok teljesítésének 2006. évre történő áthúzódása.

millió forintban

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat

200,0

0,0

200,0

Módosítások kedvezményezettenként

     

  saját intézménynek

-180,0

0,0

-180,0

      meghatározott feladatra

-180,0

0,0

-180,0

Egyéb: államháztartási tartalék

-20,0

0,0

-20,0

Módosított előirányzat

0,0

0,0

0,0

millió forintban

2005. évi teljesítés levezetése

Kiadás

Kiadásból

működésre

meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

     
 • saját intézmény (Országgyűlés Hivatala)

180,0

 

180,0

Összes kifizetés

180,0

 

180,0

A megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló feladatok mindegyike elősegítette az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának kiterjesztését.


Bakos Emil
gazdasági főigazgató