Az I. Országgyűlés fejezet 2003. évi költségvetésének végrehajtása

Budapest, 2004. május


Az I. Országgyűlés fejezet feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása.

A fejezet intézményei küldetésüket az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával valósították meg.

Így az Országgyűlés Hivatala

 • eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, az Országgyűlés bizottságainak, valamint az Országgyűlés tisztségviselőinek törvényalkotó munkáját,
 • gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
 • biztosította a képviselőtestület működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
 • közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
 • gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról.

A Levéltár

 • az érintettek számára biztosította a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,
 • törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatást,
 • nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

A tervezési prioritások - a képviselő-testület munkájának zavartalansága, valamint az állampolgárok személyes adatai megismerhetőségének folyamatos biztosítása - zökkenőmentesen valósultak meg, az egyre nehezedő gazdasági körülmények hatása a fő célok megvalósulására nem volt érezhető.

Feladatkör, tevékenység

A fejezet felügyeletét ellátó szerv az Országgyűlés Hivatala (PIR szám: 313326-0-00, honlap címe: www.parlament.hu).

A Hivatal tevékenységi sturktúrája a beszámolási időszakban alapvetően nem változott, új feladatként - az EU csatlakozással összefüggésben - 24 országgyűlési képviselő megfigyelő státuszban az Európa Parlamentbe történő utaztatásának feladata jelentkezett, melyet eredményesen hajtott végre a Hivatal.

A Levéltár alapvetően jogelődje, a Történeti Hivatal szervezeti rendszerében és tevékenységi körével alakult meg, a Levéltárat létrehozó törvény alapján azonban lényegesen megnövekedett a Levéltárba került és őrzött iratok mennyisége. Ezzel párhuzamosan jelentkező feladatként elő kellett készíteni az iratraktározásra szánt területek megnövekedésének megoldását, a Levéltár székháza átalakítását.

2003. év folyamán a Hivatalnál nem voltak szervezeti változások és - ugyan a Kormány által elhatározott takarékossági lépések céljaihoz (autók számának csökkentése, vezetők arányának csökkentése az összlétszámon belül, rádiótelefon forgalom korlátozása, stb.) képest a Hivatal már eddig is szerényebb keretek között tartotta a jelentős kiadásokat - új takarékossági intézkedések kerültek bevezetésre.
A keretgazdálkodásban érintett kiadások alapvetően az előző év szintjén befagyasztásra kerültek sőt, egyes területeken csökkentések is történtek. Egyes beszerzéseket elhalasztottunk, beszerzéseink egy részét pedig árleszállítási akciók keretében bonyolítottuk.

A Levéltárban a nagymértékben megnövekedett állampolgári és kutatói betekintési kérelmek célszerűbb kiszolgálására kisebb szervezeti intézkedés vált szükségessé: az anyagok elkészítése és kiadása az ügyfelek részére egy főosztály feladatkörébe került.

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a fejezet intézményeinek működőképessége egyenletesen biztosította a szükséges feltételeket a képviselő-testület munkájához, illetőleg a levéltári feladatok végrehajtásához.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény a fejezet 1. és 2. címeinek kiadási előirányzatát 13.455,2 millió forintban, bevételi előirányzatát 553,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 12.902,2 millió forintban állapította meg.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés

2002. évi tény

2003. évi eredeti előirányzat

2003. évi módosított előirányzat

2003. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban egy tizedessel

%-ban

Kiadás

13.315,8

13.455,2

15.028,8

14.587,2

109,5

97,1

ebből: személyi juttatás

6.588,1

7.221,6

7.393,1

7.186,2

109,1

97,2

       központi beruházás

20,0

-

-

-

-

-

Bevétel

 

553,0

892,0

889,0

113,7

99,7

Támogatás

13.100,9

12.902,2

13.035,1

13.035,1

99,5

100,0

Előirányzat-maradvány

534,7

 

1.101,7

1.101,7

206,0

100,0

Létszám(fő)

1219

1318

1323

1261

103,4

95,3

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat

13.455,2

553,0

12.902,2

7.221,6

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

- Céltartalék

123,7

-

123,7

93,7

- Célelőirányzat

5,6

-

5,6

-

- Előirányzat-maradvány igénybevétele

1.101,7

1.101,7

-

128,3

- Működési célra átvett pénzeszköz

151,1

151,1

-

41,8

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

63,2

63,2

-

-

- Kölcsönök visszatérülése

22,8

22,8

-

-

- Fejezetek közötti előirányzat átadás

3,6

-

3,6

0,2

- Többletbevételek

101,9

101,9

-

-

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

-

-

-

-92,5

Módosított előirányzat

15.028,8

1.993,7

13.035,1

7.393,1

A tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

 • a szakmai feladatok teljesítése feltétlen prioritást élvezett,
 • a közbeszerzési eljárások kedvező hatása,
 • a 2003. évi költségvetésben jóváhagyott dologi előirányzatok növekedése elmaradt az áremelkedés tényleges szintjétől.

Az Országgyűlés hatáskörében előirányzat engedélyezésre nem került sor.

A Kormány hatáskörében négy alkalommal, összesen 129,3 millió forint összegben történt előirányzat módosítás. A gázáremelkedések többletkiadásainak fedezetére 5,6 millió forint, az új illetményrendszer bevezetéséből adódó 2003. évi többletkiadásokra 123,7 millió forint előirányzat engedélyezésére került sor. Az előirányzatok minden esetben a megnevezett célok érdekében kerültek felhasználásra.

A saját bevételek többlete döntően az országházi látogatások díjbevételéből, parlamenti kiadványok értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető bevételekből ered. Jellege nem tartós, mivel a tapasztalat az, hogy a bevételek adminisztratív módon való (díj-, áremelés) növelése már nem lehetséges. A többletbevételek az Országház és berendezései látogatással összefüggő állagromlásának megállítására, felújításokra kerültek felhasználásra.

A Levéltárnál az iratbetekintések megnövekedett számából, valamint az intézmény megalakulása alkalmából, az átállással kapcsolatos teendők fedezetére a felügyeleti szervtől kapott átvett pénzeszközből, valamint egy gépjármű eladásából származott többletbevétel.

A követelések állományváltozása nem jelentős. A fejezet összesen 30,0 millió forintról 30,2 millió forintra nőtt.

A Hivatalnál 6 fő létszámcsökkenés valósult meg, a Levéltárnál - a megnövekedett feladatok miatt - 5 fővel nőtt a létszám.

Az előirányzat-maradványok összege elmarad az elmúlt évitől, a keletkezés oka alapvetően egyes feladatok áthúzódó hatása.

Egyéb

A fejezet mérlegfőösszege 12,6%-kal növekedett (10.655,5 millió forintról 11.137,7 millió forintra). Az eszközállomány növekedését a Levéltár fejezetünkbe való integrálása eredményezte. A befektetett eszközállomány nettó értéke 1.144,02 millió forinttal (9.375,3 millió forintról 10.519,3 millió forintra) nőtt (legjelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott). A forgóeszközök állományában az előző évhez képest (1.280,0 millió forintról 618,4 millió forintra) jelentős csökkenés következett be.

A lakásépítés munkáltatói támogatására a két intézménynél 19 millió Ft került kifizetésre 24 fő részére.

A kincstári finanszírozási, előirányzat-gazdálkodási és információ-szolgáltatási rendszer egyre inkább betölti szerepét.

1. cím: Országgyűlés Hivatala

Törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu.

Az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok munkájával, a Hivatal működésével, továbbá a törvényhozási munka szakirodalmi támogatásával összefüggő kiadások a következőképpen alakultak:

Megnevezés

2002. évi tény

2003. évi eredeti előirányzat

2003. évi módosított előirányzat

2003. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban egy tizedessel

%-ban

Kiadás

12.769,1

12.958,7

14.413,9

13.991,9

109,6

97,1

ebből: személyi juttatás

6.334,2

6.964,0

7.088,4

6.884,3

108,7

97,1

       központi beruházás

20,0

-

-

-

-

-

Bevétel

772,1

550,0

793,3

790,2

102,3

99,6

Támogatás

12.579,5

12.408,7

12.523,7

12.523,7

99,6

100,0

Előirányzat-maradvány

514,4

 

1.096,9

1.096,9

213,2

100,0

Létszám(fő)

1140

1239

1239

1177

103,2

95,0

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat

12.958,7

550,0

12.408,7

6.964,0

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

- Céltartalék

107,1

-

107,1

81,1

- Célelőirányzat

5,3

-

5,3

-

- Előirányzat-maradvány igénybevétele

1.096,9

1.096,9

-

125,3

- Működési célra átvett pénzeszköz

100,8

100,8

-

10,3

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

18,1

18,1

-

-

- Kölcsönök visszatérülése

22,5

22,5

-

-

- Fejezetek közötti előirányzat átadás

2,6

-

2,6

0,2

- Többletbevételek

101,9

101,9

-

-

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

-

-

-

-92,5

Módosított előirányzat

14.413,9

1.890,2

12.523,7

7.088,4

A módosítások forrásai az előirányzat-maradvány igénybevétele és a kormány központi tartaléka és célelőirányzatai voltak. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre ált, a kedvezőtlen költségvetési feltételek a módosításoknak és takarékossági intézkedéseknek köszönhetően nem voltak jelentősen érzékelhetőek.

A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselői alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi juttatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is. 2003. évben 6 fős létszámcsökkentés valósult meg.

A dologi kiadások nyújtották a fedezetet az országgyűlési képviselők és a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátására és a munka informatikai, telekommunikációs hátterének biztosítására, valamint a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés Irodaháza fenntartására, az Országházban a Miniszterelnöki Hivatal szükségleteinek a biztosítására, az állami protokoll részére a reprezentatív környezet megteremtésére.

A felhalmozási kiadások keretében 2003. évben az Országházban jelentős informatikai beruházások (strukturált hálózat fejlesztés, számítástechnikai és telekommunikációs eszközök beszerzése) történtek, továbbá irodacsoportok kerültek felújításra. Megkezdődött az Országház XI-XIII. számú homlokzatainak rekonstrukciója. Az Országgyűlés Irodaházában jelentősebb volumentű vegyes szakipari munkák és ablakcserék történtek.

A saját bevételek többlete döntően az országházi látogatások díjbevételéből, parlamenti kiadványok értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető bevételekből ered.

2003. évben 418,9 millió forint előirányzat-maradvány képződött, ebből a személyi juttatásoknál 204,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékból 77,7 millió forint, átadott pénzeszközökből 7,8 millió forint, a dologi kiadásokból 39,8 millió forint, az intézményi beruházási kiadások előirányzatából - egyes feladatok áthúzódása miatt - 42,1 millió forint. A felújítás előirányzatából 50,5 millió forint maradvány, valamint 3,1 millió forint bevételi elmaradásból keletkezett.

A Hivatal mérleg főösszege (9.891,8 millió forintról 10.336,8 millió forintra) 4%-kal növekedett. A befektetett eszközállomány nettó értéke (8.616,5 millió forintról 9.741,9 millió forintra) 1.125,4 millió forinttal nőtt (legjelentősebb változás az ingatlanok körében volt, annak döntő része az Országház felújításához kapcsolódott). A forgóeszközök állományában az előző évhez képest (1,275,3 millió forintról 594,9 millió forintra) jelentős csökkenés következett be. Az Országgyűlési Könyvtár raktározási gondjainak megoldására új ingatlan használatbavételére került sor.

A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására (építés, korszerűsítés, vásárlás) 16 fő részére összesen 14,7 millió forint került kifizetésre.

A letéti számlán forgalom nem volt.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés

2002. évi tény

2003. évi eredeti előirányzat

2003. évi módosított előirányzat

2003. évi tény

4/1.

4/3.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

millió forintban egy tizedessel

%-ban

Kiadás

546,7

496,5

614,9

595,3

108,9

96,8

ebből: személyi juttatás

253,9

257,6

304,7

301,9

118,9

99,1

       központi beruházás

 

 

-

-

-

-

Bevétel

9,7

3

98,7

98,8

1.018,6

100,0

Támogatás

521,4

493,5

511,4

511,4

98,1

100,0

Előirányzat-maradvány

20,3

 

4,8

4,8

23,6

100,0

Létszám(fő)

79

79

84

84

106,3

100,0

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadásból személyi juttatás

2003. évi LXII. törvény szerinti előirányzat

496,5

3,0

493,5

257,6

Módosítások jogcímenként

 

 

 

 

- Céltartalék

16,6

 

16,6

12,6

- Célelőirányzat

0,3

 

0,3

 

- Előirányzat-maradvány igénybevétele

4,8

4,8

 

3,0

- Működési célra átvett pénzeszköz

50,3

50,3

 

31,5

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

45,1

45,1

 

 

- Kölcsönök visszatérülése

0,3

0,3

 

 

- Fejezetek közötti előirányzat átadás

1,0

 

1,0

 

Módosított előirányzat

614,9

103,5

511,4

304,7

A személyi juttatások eredeti előirányzata 257,6 millió forint, módosított előirányzata 304,7 millió forint. Az éves felhasználás 301,9 millió forint, ami 99%-os teljesítést jelent.

Az előirányzat változás összege 47,1 millió forint, melyből a Kormány hatáskörében történt módosítás 12,6 millió forint, felügyeleti hatáskörben történt módosítás 31,5 millió forint. A felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosításból 22,6 millió forint a korábbi vezetők egy évi átlagkeresetének kifizetésére, 8,5 millió forint az újonnan átadásra kerülő iratok átvételét segítő 5 fő személyi juttatására, 0,1 millió forint a OTKA pályázatra, 0,3 millió forint a Széchenyi Könyvtártól szervezett képzés támogatására átvett pénzeszköz átadás- átvétel formájában. Intézményi szinten a 2002. évi pénzmaradványból 3,0 millió került átcsoportosításra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 95,6 millió forint, a módosított előirányzat 105,1 millió forint, teljesítés 103,7 millió forint (99%).

A módosítás felügyeleti szinten (az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításáról szóló 2063/2003. (III.31.) Korm. határozat alapján) összesen 9,5 millió forint. Ebből 4,3 millió forint az átalakulásnál felmerülő adminisztratív kiadásokra, a honlap átalakítására, iratátadást felügyelő bizottság elhelyezésére, 4,6 millió forint a Csengery utcai bérleti díj fedezetére, 0,4 millió forint OTKA pályázatra, 0,2 millió forint gázkompenzációra került felhasználásra.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 38,0 millió forint, módosított előirányzata 92,8 millió forint, teljesítés 84,7 millió forint (91%).

Az 54,5 millió forint felügyeleti szintű előirányzat-módosítás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

 • 18,8 millió forint számítógép szerver bővítésre,
 • 5,4 millió forint irattári polcok beszerzésére,
 • 9,6 millió forint nagy teljesítményű másológépekre,
 • 1,8 millió forint számítástechnikai eszközökre,
 • 9,5 millió forint a 2004. évben elkezdődő beruházás statikai építészeti tervezési munkáira,
 • 8,9 millió forint a felújításról a beruházásra,
 • 0,5 millió forint OTKA pályázatra.

Intézményi szinten 0,3 millió forint került átcsoportosításra az előző évi előirányzat-maradványból.

A felújítás eredeti előirányzata 15,0 millió forint, módosított előirányzata és teljesítése 6,1 millió forint, amelyből 3,2 millió forint beltéri átalakítási munkák elvégzésére, 1,0 millió forint gázégők részleges felújítására, 1,9 millió forint a biztonságtechnikai rendszer felújítására került felhasználásra.

A működési költségvetés bevétele eredeti előirányzata 3,0 millió forint, módosított 53,3 millió forint, teljesítés 54,3 millió forint.

A felhalmozási bevétel módosított előirányzata 45,1, teljesítése 46,1 millió forint, mely a felügyeleti szervtől kapott átvett pénzeszköz, és a gépjármű eladásból tevődik össze.

A Levéltár 4,0 millió forintot tervezett a dolgozók részére lakáscélú támogatási kölcsönre, melynek teljesülése 4,3 millió forint volt. Növekmény a visszaforgatott 0,3 millió kölcsöntörlesztésből történt. Lakáscélú támogatásban 8 fő részesült.


Bakos Emil
gazdasági főigazgató