A korábbi ösztöndíjas kötetekben megjelent tanulmányok

2002/2003-2011/2012

2002/2003

2003/2004 2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

2011/2012

Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr A minősített többséggel elfogadott törvények múltja, jelene és jövője a magyar jogrendszerben
Molnár Benedek A sarkalatos törvények elfogadásának alkotmányjogi vonatkozásai
Nikula István Az Országgyűlés jogalkotásért való felelőssége
Andrássy Zita Ellenőrzés és beleegyezés
Takács Sára Az 1848-1849. évi Országgyűlés bizottsági rendszere
Jugovits Károly A fiskális fegyelem elmélete és védelme Magyarországon
Merényi Miklós Kis ellenségtan
Cserta Alexandra A nők helyzete a XXI. századi munkaerőpiacon
Kóczán Barbara Az energia érték
Senográczki Zsófia A magyarországi gyógyturizmus, mint nemzeti kitörési pont
Víni Zoltán Alkohol, dohánytermék és szexualitás kontra - gyermek-, illetve fiatalkorúak - a magyar fogyasztóvédelmi és reklámjogban
Barva Mónika A bioetika a magyar jogban
Szakos Judit A helyi önkormányzatok fölötti törvényességi kontroll változásai
Kóródi Krisztina Ifjúságpolitika Magyarországon és az Európai Unióban
Horváth Brigitta Az önkéntesség helyzete Magyarországon és az Európai Unióban az önkéntesség európai évében
Besze Anna A visegrádi népek európában, kölönös tekintettel a visegrádi régió biztonságpolitikájára és annak sperpektíváira

2002/2003

Szoboszlai Judit Az ombudsman szerepe a jogalkotásban
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Az Alkotmánybíróság, mint az Országgyűlés jogalkotó munkájának független őre
Szigeti Szabolcs A köztársasági elnök szerepe a jogszabályalkotásban
Gáli Csaba A külföldön élő és a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok választójoga
Fekete Csilla Szükséges-e a nemzeti parlamentek intézményi elismerése az Európai Unió
alkotmányos rendjében?
Nagy Rita

Az Európai Unió működésének formálódó keretei - a Konvent tevékenységének tükrében

Mráz Ágoston Sámuel Az európai alkotmányozás kezdetei
Kontár Ágnes A Régiók Bizottsága
Pétsy Zsolt Balázs A környezeti érdek érvényesítése a jogalkotásban
Báger Katalin Szociális aspektusok az Európa Tanács tevékenységében
Fülöp Katalin Az antidiszkriminációról
Szabó Ivett Hazánkban zajló gazdasági folyamatok a központi költségvetés tükrében
Kálóczi Eszter Lobbi, az érdekérvényesítés hatásos módja
2003/2004
Kontrát Richárd A kelet-közép európai parlamentek
Juhász András Állandó bizottságok az Országgyűlésben
Bujdosó András

Az ideiglenes bizottságok szerepe az Országgyűlésben
- különös tekintettel azok vizsgálati tevékenységére -

Buczkó Nándor Az országgyűlési képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi
szabályozás
Szabó Krisztián Bence Az országgyűlési képviselői összeférhetetlenség szabályozásának
problémái
Csíky Balázs Kis pártok a mai magyar politikai rendszerben
Karácsonyi Anna A választójogi korcenzus problémája Magyarországon
Baranyi Bertold-Simon Ákos Hazánk európai integrációval összefüggő deregulációs
kötelezettségei
Sebestyén Gábor Európai Alkotmány
Mintál Noémi Közös európai gond: a közös védelem
Pintér Edit Eurorégiók és határon átnyúló együttműködések
- Jogi vonatkozások
Schultz Gábor Az Európai Unió közlekedésfejlesztési koncepciója és annak
magyarországi hatása
Pál András A külföldiek ingatlanszerzése jogi megoldások és jogharmonizáció
Arányi Katalin Tímea A közbeszerzési rendszer bevezetésének hatása a költségvetési gazdálkodásra
Bíró Alma Pró és contra - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény margójára
Kriszt Tamás Az Irányított Betegellátási Rendszer eredményességének titka
2004/2005
Barabás Gergely A konstruktív bizalmatlansági indítvány a magyar alkotmányban
Horváth András A Magyar Köztársaság nemzetközi jogalkotása
Kondár Kata A rendszerváltás utáni választások a női képviselőjelöltek szempontjából (1990-2002)
Laufer Balázs A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése
Salánki Judit A Házszabály mint az Országgyűlés határozata
Varga Máté A "négyigenestől" a "kettős" népszavazásig - Országos népszavazások és elutasított kezdeményezések
Keyha Emese Mennyire köti az Országgyűlést a népszavazás?
Pelhős Gabriella

A magyar állampolgárság szabályozása, nemzetközi (európai uniós) kitekintésekkel

Kolejanisz Márk A kisebbségek és az Országgyűlés
Kovács Szabina Az elektronikus információszabadság
Litter Éva A politikai marketing eszköztára (A 2002-es választások tapasztalatainak felhasználásával)
Maklári István 3G: Generációk lehetőségei avagy a lehetőségek generációja
Tősér Júlia Parlamentáris kommunikáció - hogy az Ország Háza valóban Tisztelt Ház legyen
Inzelt András A kábítószer-probléma jogi szabályozása Magyarországon a rendszerváltás után
Nagy Zsuzsanna A közlekedés helyzete Magyarországon gazdasági és jogi megközelítésben
Okosi Nikolett Átalakuló világrend: válaszlépések a 2001. szeptember 11-ei terrortámadást követően
Soltész Kinga A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Unió döntéshozatalában és a magyar modell
Papp Anita Törökország perspektívái az Európai Unióban
Patek Gábor Az atomenergia jelenlegi helyzete és jövője az Európai Unióban
2005/2006
Kiss Katalin Ágnes A parlamenti frakciók szerepe a jogalkotásban
Kőszegi Árpád A második kamara intézményének története, jelentősége és jövőképe Magyarországon és Európában
Barlangi Tímea Alkotmánysértő megoldások a Házszabályban (megoldási kísérletek)
Wéber Krisztina A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai kódex
Wolf Enid Parlamenti kommunikáció, az Országgyűlés imázsa
Lajter Péter A jövő nemzedékek ombudsmanja
Romsics Viktor A szabad mandátum elvének jelentőségéről és értelmezéséről
Borbély Judit A választási eljárás jogorvoslati rendszere a 2006. évi országgyűlési választások tapasztalatainak fényében

Milánkovits Judit Nikolett

Az Interparlamentáris Unió
Zsebik Anikó Az Országgyűlés és a nemzetközi parlamentáris gyűlések közötti kapcsolatok
Nagy Ildikó A nemzetközi szerződések megkötése a magyar jogban, különös tekintettel a 2005. évi módosításokra
Fazekas Erika Az integrációs klauzulák összehasonlítása és alkalmazása: új kihívások előtt az Alkotmánybíróság
Puncsák Kornélia Ivett Ausztria szerepe és soros elnöksége az Európai Unióban, kitekintés az osztrák-magyar kapcsolatokra

Sándor Barbara

Az ENSZ, a NATO és az Európai Unió a válságkezelés tükrében

Dovalovszki Zsuzsanna

Háborús bűncselekmények és háborús bűnök, valamit a hivatásos katonák által külföldi szolgálat során elkövetett bűncselekmények miatti felelősségre vonás
2006/2007

Szigeti Tamás

Törvények előzetes normakontrollja, avagy egy felemás alkotmánybírósági hatáskör
Heller Gabriella A nyitott jogalkotás elvéről

Soós Eszter Petronella

Az ellenzéki politika eszközei, színterei és korlátai a Magyar Országgyűlésben és a francia Nemzetgyűlésben
Farkas Edit Választási rendszerek és a magyar megoldás
Oláh Angelika A parlamenti demokrácia közkincse: a mentelmi jog
Kőrösi Anna A vizsgálóbizottságok tevékenységének szabályozása

Szurgyi Nikolett

A közszereplők személyiségvédelme a médiával szemben
Szabó Judit A művi meddővé tétel alapjogi aspektusai hazánkban és más országokban
Sín Attila Magyarságpolitika és a Határon Túli Magyarok Hivatala
Virág Péter A fogyasztóvédelem jogharmonizációjáról de lege lata et ferenda

Bogdán Katinka Zita

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának érvényesülése a hazai joggyakorlat és az Európai Bíróság határozatainak tükrében
Bagi Kornélia Az Európai Unió saját forrásrendszerének reformja
Csécsei Henrietta A környezetvédelmi beruházások megvalósíthatósága a II. Nemzeti Fejlesztési Terv alapján - különös tekintettel a megújuló energiahordozó-felhasználás
növelésére
Vadász Márk A nemzetközi migráció hazánkra gyakorolt biztonságpolitikai kihívásai
2007/2008
Bojnár Katinka A házasság és a család alkotmányos védelme, különös tekintettel a regisztrált élettársi kapcsolatra
Marofka Tünde Nem büntethető gyermekkorú elkövetők a gyermekvédelemben

Skultéti Éva Márta

Lobbizás Magyarországon a lobbitörvény hatálybalépése előtt és után
Szabó Imola Anett Elvi és gyakorlati nehézségek a gyülekezési jogról szóló törvényben
Villányi Dóra A magyar médiatörvény módosításának folyamata, és a digitális átálláshoz vezető első lépések
Kristó Katalin Adminisztráció vagy politika? A Miniszterelnöki Hivatal
Berta Rita "Játsszunk elnökséget!" - az Európai Unió elnökségének feladatai a magyar felkészülés  tükrében

Selmeci Alexandra

A törvényhozó és végrehajtó hatalom együttműködése európai uniós ügyekben
Márton Anita Diána Az Európai Unió és a Mediterráneum kapcsolatai, különös tekintettel a francia elnökség mediterrán uniós tervére
Váradi Ágnes

A jogérvényesítés elősegítésének elve a magyar és európai uniós szabályozás tükrében
(A jogi segítségnyújtás kérdése a polgári perben)

Szalai Martin

A minimálbér gyakorlata hazánkban és az Európai Unióban

Salgó László Péter

Az aranyrészvény megítélése az Európai Unióban
Mészáros Éva Katalin A Magyar Köztársaság biztonsága
2008/2009
Tinta Sándor Egy kamara vagy két kamara

Vári Kovács Zsuzsanna

Törvényalkotási kísérlet a női kvótáról
Orbán Balázs A frakciók alakításának és megszűnésének szabályozása az Alkotmánybíróság határozatának tükrében
Bujdosó Csenge A parlamentek megbízatásának megszűnése Magyarország és az új európai uniós tagállamok alkotmányaiban

Szenczy Ákos

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban
Császár Barbara

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozhatósága a Holocaust-tagadás büntetése céljából

Uszkiewicz Erik

A HIV-fertőzés és az AIDS-betegség néhány társadalmi-jogi aspektusa Magyarországon a XXI. század elején
Györbíró András Csaba A Lisszaboni Szerződés főbb hatásai az Európai Unió intézményi struktúrájára és döntéshozatali mechanizmusára

Csernyi Réka

Törökország és az Európai Unió
Lengyel Brigitta Az Európai Unió Balkán-politikája Szerbia nézőpontjából
Némedi Márk A hosszú távú energiavásárlási megállapodások mint az Európai Unión belüli szabad versenyt korlátozó tényezők sorsa a magyar villamosenergia-szektorban és a kapcsolódó eljárások
Köles Márk A Magyar Országgyűlés helyzete és szerepe a globalizáció örvényében, a globális kihívások elleni küzdelemben
Brebán Zsófia Alternatív globalizációs stratégia
Szabadkai Bálint Szabolcs A fenntartható fejlődés Magyarországon néhány EU tagállam viszonylatában
Petró Csilla A környezet és energia operatív program átfogó bemutatása, különös tekintettel az ivóvízminőség-javítást célzó intézkedésekre
2009-2010
Barna Dániel Stabilitás vagy rugalmasság? - az alaptörvény időtállóságát biztosító garanciák külföldön és hazánkban
Csaba Orsolya A kvázi kétpártrendszer kialakulásának időszaka a választói magatartás tükrében
Ráth Olivér Válság.hu
Bártfai István László

"Elfüstölve" - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény módosításának kérdései

Schirochmann Kornélia A magánszféra megjelenése - PPP projektek
Gulyás Virág Oroszország és az Európai Unió kapcsolata - "Egy lépés előre, kettő hátra"
Medovarszki Tamás

Az EU-orosz energiadialógus a kétoldalú gazdasági kapcsolatok tükrében
(Néhány szó az EU - orosz gazdasági kapcsolatokról)

Burián Barbara Fruzsina Az orosz-ukrán gáz(v)iszony
Kurunczi Gábor Európai kormányalakítási modellek
Stifner Dorottya Az Európai Unió migrációs (bevándorlási) politikája, a Stockholmi program lehetőségei
Perjési Adrienn A fogyasztók büntetőjogi védelme
Osikovicz Edit Ágnes

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének védelmi rendszere, különös tekintettel a tulajdonhoz való jog oltalmára

2010-2011
Szabó Dávid Úton Magyarország Alaptörvénye felé - Alkotmánymódosítások az Alaptörvény elfogadása előtt
Csepy Dorottya Az alkotmánybírósági modellek - Normakontroll az európai alkotmánybíróságok gyakorlatában - az Európai Alkotmánybíróságok Konferenciája
Mohos Ildikó A gyermekek jogainak érvényesülése Magyarországon a New York-i Egyezmény és az ENSZ gyermekvédelmi intézményeinek tükrében
Lukács Bálint A jóléti állam rendszere és válsága
Németh Márton Az Országgyűlés feloszlatása az új Alaptörvényben - A szabályozás lehetséges irányai az európai és a magyar alkotmányjogban
Bókay Dóra

Beszédek a történelemben - történelem a beszédekben
A magyar országgyűlés házelnökeinek székfoglaló beszédei 1947-2010 között

Vitályos Fanny

A mentelmi jog és a parlamenti fegyelmi jog

Muzsalyi Róbert

Magyar állampolgársági jog kollektív elvesztésétől a kedvezményes honosításig
Kálmán Annamária Lehetőségek a kisebbségvédelemben az európai unióban
Kepe Nóra A magyar soros elnökség értékelése a külföldi sajtójelenlét alapján
Ruszkai Rita A monetáris unió Európában, Magyarország csatlakozása az eurózónához

Horváth Botond

Autonómiák állama - a spanyol régiók Európában
Muraközi Dóra Horvátország az Európai Unió kapujában
Hegedűs Enikő

Az Európai Unió szociális és gazdasági kihívásai a globalizáció tükrében

Korontos Lilla Az épített környezet világörökségi védelme