Tisztelt Szerkesztőség!

 

Az alábbiakban olvashatják a 9/2013. számú "az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás, valamint az Országgyűlési Őrség e feladatkörével összefüggő tevékenysége részletes szabályairól" szóló házelnöki rendelkezés sajtótudósításra vonatkozó részleteit.

 

8. § A sajtótudósítás rendje

(1) Az Országgyűlés plenáris üléseiről és az azzal kapcsolatos eseményekről, valamint az Országgyűlés bizottságai üléseiről történő sajtótudósítás rendje:

a) Plenáris ülésről való tudósítás során

- az ülésteremben és az üléstermet körülvevő folyosón mozgókép – a Hivatalnak erre a feladatra rendelt munkatársai kivételével nem készíthető;

- az ülés ideje alatt a műsorszolgáltatók az északi társalgóban rögzíthetnek felvételt, vagy onnan adhatnak közvetítést;

- az ülésről az Országház televíziós rendszere által közvetített felvételt a Sajtóteremben a sajtó rendelkezésére kell bocsátani.

b) Nyilvános bizottsági ülésen a sajtó képviselői felvételeket a részükre kijelölt helyekről készíthetnek.

c) Az Országgyűlés nyilvános eseményein a sajtó képviselőinek munkáját a Sajtóiroda segíti.

d) Az Országházban és az Irodaházban a parlamenti napi munkával kapcsolatos forgatásra igénybe vehető helyszínek:

- az Országház északi társalgója; 

- a sajtóterem;

- a sajtóterem előtti folyosó szakasz a kupola terem csapóajtajától a VI. országházi lift utáni csapóajtóig;

- a b) pont szerint meghatározott helyek és a bizottsági üléstermek előtti folyosószakaszok; - a Hivatal sajtófőnökének egyedi utasítása szerinti helyszínek;

- a Sajtóiroda által meghirdetett események helyszínei.

(2) A sajtótájékoztatók rendje

a) A bizottságok sajtótájékoztatóit a Sajtóiroda szervezi a bizottsági elnökök kérései alapján.

b) A képviselőcsoportok Országházban szervezett sajtótájékoztatóiról a képviselőcsoportok sajtóirodái előzetesen tájékoztatják a Sajtóirodát. Sajtótájékoztató céljára az Országgyűlés és a frakciók sajtótermei, valamint az északi társalgó vehető igénybe.

c) A Kormány az Országházban sajtótájékoztatóit elsődlegesen a Miniszterelnökség rendelkezésére álló helyiségekben tartja. Az Országház más helyiségeiben tervezett sajtótájékoztató megtartásához a Kormány munkatársai a helyiségbiztosításra és a rendezvények engedélyezésére vonatkozó szabályok szerint kérik a Hivatal közreműködését.

d) A Hivatal helyiségeiben kizárólag országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, az Európai Parlament magyarországi képviselője vagy a Hivatal nyilatkozattételre kijelölt tisztségviselője tarthat sajtótájékoztatót az Országgyűlés munkájával kapcsolatos témakörben.

e) d) pont rendelkezéseitől eltérni az Országgyűlés elnökének előzetes hozzájárulásával lehet.

 

12. § Vegyes rendelkezések

(1) Tilos az Országgyűlés, az Országház, valamint az Irodaház rendjét bármilyen módon megzavarni. Az Országházban és az Irodaházban tiltott tevékenységek különösen a következők:

a) a Szent Korona és a koronázási jelvények, valamint az Országgyűlés méltóságát, tekintélyét sértő magatartás tanúsítása;

b) a közbiztonságra különösen veszélyes és az élet kioltására, valamint személyi sérülés okozására alkalmas eszköz, tárgy behozatala az 5. § (6) bekezdésében foglalt kivételekkel;

c) élő állat behozatala, vakvezető kutya és rendőrségi szolgálati kutya kivételével; d) az Országház méltóságához nem illő öltözék viselése;

e) tiltott önkényuralmi jelképek viselése, demonstrációs eszközök behozatala;

f) hangoskodás, demonstráció tartása, vagy az Országgyűlés rendjét zavaró más tevékenység;

g) a folyosókon – a rendezvényekhez kötődő külön engedély nélkül – élelmiszert, italt fogyasztani;

h) az Országház kupolacsarnokában a fényképezés;

i) a folyosókon és egyéb közös használatú területeken a járófelületen történő ülés, fekvés;

j) alkohol vagy más bódítószer hatása alatt az épületekbe történő belépés, illetve ott-tartózkodás

k) az Országházba látogatók kézitáskánál nagyobb csomagjának behozatala.

(2) A jelen rendelkezés alapján belépésre feljogosított személyek az OGY. tv. 54. § (4) bekezdése alapján belépésükkel elfogadják, hogy a beléptetéssel összefüggő adataikat a Hivatal és az Országgyűlési Őrség a vonatkozó jogszabályok szerint öt évig kezeli. A szükséges adatvédelmi tájékoztatásokat a bejáratoknál a megfelelő módon ki kell függeszteni.

(3) A beléptetést kezdeményezők kötelesek gondoskodni arról, hogy az Országházba, az Irodaházba, valamint a Balassi utcai épületbe belépő személy megismerje a belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályokat.

(4) 127Az Országgyűlés, az Országház, valamint az Irodaház rendjét és tekintélyét megsértő személyt – amennyiben arra más jogszabály nem állapít meg rendelkezést, az országgyűlési képviselő és az európai parlament magyarországi képviselője kivételével – az Országgyűlési Őrség – az OGY. tv. 54. § (6) és 135. § (1) bekezdéseire tekintettel – az Országházból, az Irodaházból kikíséri. 21

(5) Az Országgyűlési Őrségnek az Igazgatási Iroda átadja a hatályos igazolvány- és belépőmintákat, valamint a napi belépési engedélyek (vendégkártyák) és a Közönségszolgálati Irodának átadott Országház-látogatói belépők adatait.

(6) A ruhatárnál, a karzati feljárónál és az ülésterem első emeleti karzatának IV–X. számú páholyainál megfelelően fel kell tüntetni a karzaton való viselkedés szabályait, amelyek a következők:

a) a ruhatár használata kötelező;

b) közlekedésre csak a kijelölt útvonal vehető igénybe;

c) a karzatra való feljutás előtt részt kell venni az ismételt biztonságtechnikai ellenőrzésen;

d) a karzaton a látogatók ülve kísérhetik figyelemmel az Országgyűlés munkáját;

e) a karzaton mindennemű véleménynyilvánítástól tartózkodni kell;

f) a fényképezés és videó felvétel készítése nem engedélyezett;

g) a páholyok könyöklőire tilos bármilyen tárgyat elhelyezni.

(7)

(8) E rendelkezés vonatkozásában:

- Országház: az Országház épülete, valamint az Országházat körülvevő, létesítménybiztosítási intézkedésben meghatározott, lezárt terület;

- Irodaház: a Budapest V. kerület, Széchenyi rkp. 19. szám alatti épület és a körülötte, közlekedési jelző- és kiegészítő táblával kijelölt járda és útszakasz.

- Balassi utcai épület: Budapest V. kerület Balassi Bálint u. 5. szám alatti épület félemeleti, I. és III. emeleti szintjei és az épület előtti közlekedési jelző- és kiegészítő táblával kijelölt parkoló, illetve útszakasz.

- Kossuth tér felszín alatti mélygarázs: az Országház északi oldala előtt elterülő 24893. helyrajzi számú terület felszíne alatti létesítmény és a közlekedési jelző- és kiegészítő táblával kijelölt parkoló.

(9) A Köztársasági Elnöki Hivatal, a Miniszterelnökség és a minisztériumok kezdeményezésére kiállított, illetve a Hivatal elektronikus beléptetési rendszerébe regisztrált igazolványok, belépők kiállításának, regisztrációjának és visszavonásának rendjéről a Hivatal a Köztársasági Elnöki Hivatallal, a Miniszterelnökséggel, illetve a kezdeményező minisztériumokkal megállapodást köt.

(10) A 3. § (11) bekezdés alapján napi belépési engedély elektronikus rögzítését érvényesítő jogosultságok megadásának és visszavonásának rendjéről a Hivatal a Miniszterelnökséggel megállapodást köt.

(11) A főigazgató az Országház, az Irodaház és a Balassi utcai épület egyes bejáratainak rendeltetését és nyitvatartási idejüket, a jelen rendelkezés 3. §-ában felsorolt igazolványokkal és belépőkkel igénybe vehető bejáratokat, az Országházat idegenforgalmi céllal látogató csoportok látogatási idejét, az Országgyűlési Könyvtár, az Országgyűlési Múzeum és a Látogatóközpont nyitvatartási idejét, az ülésterem földszinti páholyai igénybevételének rendjét, a gépjármű-behajtás és várakozás rendjét szabályzatban, valamint a jelen rendelkezés tárgyi hatályával 22 érintett kérdésekben a napi működéshez alkalmazkodó további előírásokat külön eseti intézkedésben határozhatja meg.

(12) A jelen rendelkezés előírásainak be nem tartása esetén a főigazgató jogosult a hivatali szervek, valamint a külső szervezetek beléptetés kezdeményezési jogosultságának, a házelnök pedig a belépés, illetve a beléptetési jogosultság korlátozására.

 

Országgyűlés Sajtóirodája