TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Tisztelt Képviselõtársaim! Megköszönve miniszternõ elõterjesztését, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy õrizzük meg a Ház határozatképességét. Figyelmeztetem képviselõtársaimat, hogy a most következõ szavazás alkalmával kétharmaduk többségi szavazatára van szükség a kivételes eljárással történõ tárgyalás elfogadásához. Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, egyetért-e a törvényjavaslat kivételes eljárással történõ megtárgyalásával. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyûlés 5 kézfelemeléssel történt szavazattal, 187 "igen+-nel 61 "nem+ ellenében, 5 tartózkodás mellett a kivételes eljárással történõ tárgyalást elfogadta. Tisztelt Országgyûlés! A Kormány kérte a törvényjavaslat sürgõs tárgyalását is. Újabb határozathozatal következik. Kérdezem az Országgyûlést, egyetért-e a javaslat sürgõs tárgyalásba vételével. Most kérem kiírni! Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyûlés ismét 5 kézfelemeléssel és összesen 225 szavazattal 9 ellenében, 8 tartózkodás mellett kimondta a javaslat tárgyalására a sürgõsséget. A Házszabály 49/C §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési bizottságot jelölöm ki a törvényjavaslat vitájának lefolytatására. Tisztelt Országgyûlés! A Kormány új változatban nyújtotta be a HUNGALU RT. állami kölcsöntartozásának, valamint állami alapjuttatáshoz kapcsolódó járadékfizetési kötelezettségének HUNGALU részvénnyé történõ átváltásáról szóló országgyûlési határozati javaslatát, 2986-os számon. A Kormány az országgyûlési határozati javaslat sürgõs megtárgyalását kérte. Határozathozatal következik. Kérdezem az Országgyûlést, egyetért-e a sürgõs tárgyalásba vétellel. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a kézfelemeléseket is beszámítva az Országgyûlés 232 szavazattal 4 ellenében, 13 tartózkodás mellett a sürgõsség kimondását elfogadta. Egyben megkérem, hogy szíveskedjenek Bod Péter Ákos miniszter úr gépének bekapcsolásáról indézkedni. Tisztelt Országgyûlés! Paszternák László és Filló Pál képviselõk a Magyar Szocialista Párt részérõl, sürgõs tárgyalást kérve, együttes, önálló indítványt nyújtottak be a Munka Törvénykönyve módosításáról és a végkielégítéssel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekrõl a 3025-ös számon. Megkérdezem Paszternák Lászlót és Filló Pált, kíván-e valamelyikõjük szólni? (Filló Pál jelentkezik.) Filló Pál.

Homepage