SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Napirend utáni felszólalásom témája a vitézi rend. A vitézi rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak nemzeti fejlődésünk legrégibb korszakaiba. A vitézi tetteket Magyarország királyai Szent István óta nemességgel és földbirtokkal jutalmazták. Szent István hűbéri rendszerében az adománybirtok célja a katonai szolgálat biztosítása volt.

II. Endre megkezdte a kisbirtokos vitézi osztály kialakítását, IV. Béla megerősítette a harcoló hűbéres vitézi elemet. Igen sok érdemes harcost emelt vitézi rangra. Az Árpádok alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül a hadirendszer és ezzel párhuzamosan a vitézi osztály is. Rövid háromszáz esztendő alatt kialakult egy közjogi jellegű nemesi rend. IV. Béla már erre az erős nemességre támaszkodhatott az ország felépítésének munkájában.

A középkor a vitézi címet, magatartást és megjelölést a legelső világi tisztségnek tekintette. Az igazi vitéz az özvegyek és árvák védője és az igazság bajnoka, valamint istenfélő ember volt. A székelység, a szabad hajdúk, a jászok és a kunok hősi magatartásuk alapján különleges kiváltságban részesültek. A katonai és vitézi teljesítménnyel egybekötött földbirtok gondolata a történelem folyamán alakult ki. A vitézi eszme tovább emelkedett a történelmünkben. Így a vitézi rend életre hívása is a magyar történelem alakulásának természetes folytatása.

Az első világháború ismét időszerűvé tette a vitézi magatartás jutalmazását, ezért vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó a hősi magatartás erényére emlékeztetve a vitézi rend megalapításával újraélesztette a hagyományokat. Olyan egyéneket avattak vitézzé, akik a harctereken és a nemzeti felkelések alatt példaadó, személyes bátorsággal állták meg a helyüket, magas kitüntetésben részesültek, vagy önfeláldozó bátorsággal párosult kiváló nemzetszolgálatban tűntek ki. Az igénylőket vitézi telekkel is jutalmazta.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós halála után a Vitézi Szék vitéz József Ágost tábornagyot választotta meg a rend főkapitányának. Az ő érdeme, hogy a vitézi rendet 1962-ben felvették a nemzetközi lovagrendek sorába. Őt vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc követi, majd 1977-től vitéz József Árpád királyi főherceg.

A történelmi vitézi rend 1920-as alapítása óta síkraszáll olyan konzervatív ötvözetű, szociális és demokratikus eszményekért, mint Isten, haza, család, demokratikus társadalmi rend, független ország, jogegyenlőség. Tagjai kötelességüknek érzik a kereszténység, a nemzeti öntudat és a hősi életszemlélet kialakult, évezredes hagyományait követni, ápolni és megismertetni a magyar ifjúsággal.

A Vitézi Szék 1983. szeptember 17-én - a vitézi rend eredeti jellegének megtartása mellett - nemzetvédelmi tagozatot létesített. Ebbe a tagozatba kívánta felvenni mind a hazánkban, mind a külföldön élő magyarság kiváló, a nemzet szempontjából értékes személyiségeit, akik a rendért is értékes szellemi munkát végeztek.

Az ötödik főkapitány személyében vitéz Radnóczy Antal nyugállományú dandártábornok főkapitányra a rend hazatelepítésének nehéz feladata hárult, töretlen hittel és buzgalommal látott a rendkívül bonyolult feladathoz. Az elnyomás éveiben megrendült rendi öntudat helyreállításában érdemei elévülhetetlenek. A főkapitányi tisztséget 1993. július 10-étől 2003. április 28-án bekövetkezett haláláig töltötte be. Az emigrációból 1993-ban hazatelepült történelmi vitézi rend tagjainak létszáma mintegy 3400 fő, ennek körülbelül 20 százaléka Magyarország határain kívül él. Tagjai lehetnek mindazok, akik az előírt feltételekkel rendelkeznek: vagy hadi érdemeket szerzett katonaelődök leszármazottai, vagy ha ilyen elődjük nincs, akkor példamutatásukkal, társadalmi áldozatvállalásukkal, munkásságukkal kiérdemelték a tagságot.

A Vitézi Szék 2003. szeptember 25-én vitéz Hunyadi László helyettes főkapitányt választotta a rend hatodik főkapitányának, aki máig nagy buzgalommal végzi főkapitányi feladatait.

Állami és egyéb külső támogatás nélkül, tagjainak önzetlen adakozásából - legtöbbször kétkezi munkájukkal kipótolva a hiányzó anyagi eszközöket - állítanak emléket nemzetünk nagyjainak, sorsfordító eseményeinek. Pusztuló katonasírokat, hősi temetőket újítanak fel Kárpát-medence szerte. Az elmúlt tíz évben meghaladja a több százat azon projekteknek a száma, amelyek során jelentős értéket hoztak létre önállóan (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) vagy más hagyományőrző szervezetekkel összefogva. Itt hívom fel a kormány figyelmét, hogy eme ősi gyökerekkel rendelkező nemzeti szerveződés érdemes az anyagi támogatásra. (Az elnök ismét csenget.)

A vitéz Hunyadi László főkapitány úr és a vitézi rend munkájához Isten áldását kérem. Köszönöm szépen. Elnézést kérek!

Előző Következő

Eleje Tartalom Homepage