ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

T/4057/30..

Módosító javaslat!

dr. Gál Zoltán úrnak

az Országgyûlés elnöke

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a

Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló

T/4057.. számú törvényjavaslathoz a következõ

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat új 24/A-H pontokkal egészüljön ki:

"24/A. § (1) A Btk XIV. fejezetének címe a következõre változik:

A házasság, a család, az ifjúság és a szexuális önrendelkezés elleni

bûncselekmények

(2) A Btk XIV. fejezete II.címének címe a következõre változik:

A szexuális önrendelkezés elleni bûncselekmények

24/B. § A Btk. 199. §-a hatályát veszti.

24/C. § A Btk. 201. §-a és 202. §-a és az azokat megelõzõ alcím helyébe a

következõ rendelkezések lépnek:

Gyermekkel való szexuális visszaélés

201. § (1) Aki magánál legalább hat évvel fiatalabb, tizennegyedik életévét be

nem töltött személlyel szexuálisan érintkezik, vagy ilyen személyt mással

folytatandó szexuális érintkezésre bír rá bûntettet követ el, és egy évtõl öt

évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,

b) a sértett az elkövetõ hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása

vagy gyógykezelése alatt áll,

c) azonos alkalommal több sértett sérelmére vagy több elkövetõ által valósul

meg szexuális bûncselekmény,

d) a cselekmény súlyos testi sértést okoz.

(3) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a cselekmény a

(2) bekezdés legalább két pontja szerint is minõsül.

202. § (1) Aki magánál legalább hat évvel fiatalabb, tizennegyedik életévét be

nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele vagy mással szexuálisan

érintkezzen, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel

büntetendõ.

(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be

b) a sértett az elkövetõ hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása

vagy gyógykezelése alatt áll.

24/D. § A Btk. 203. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ

rendelkezés lép:

Kiskorú szexuális zaklatása

203. § Aki élettársa vagy jegyese kivételével kiskorú, magánál legalább hat

évvel fiatalabb hozzátartozó vagy nevelése, felügyelete, gondozása vagy

gyógykezelése alatt álló személlyel szexuálisan érintkezik, vagy ilyen

személyt mással folytatandó szexuális érintkezésre bír rá vagy szerez meg,

valamint aki ennek alapján élettársa vagy jegyese kivételével a magánál

legalább hat évvel fiatalabb kiskorúval szexuálisan érintkezik, bûntettet

követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

24/E. § A Btk. 209. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

209. § A 197. § (1), a 201.§ (1) és 202. § (1) bekezdésekben meghatározott

bûncselekmények magánindítványra büntetendõk, kivéve, ha azokkal

összefüggésben nem magánindítványra büntetendõ bûncselekményt is elkövetnek.

24/F. § A Btk. 210 § hatályát veszti.

24/G. § A Btk. 210/A. § számozása 210. §-ra változik és helyébe a következõ

rendelkezés lép:

210. § (1) E Cím alkalmazásában szexuális tevékenység: nemi szerv, mell vagy

végbélnyílás közvetlen vagy ruházaton keresztüli intenzív ingerlése. Szexuális

érintkezés ezen belül az, ha a résztvevõ személyek egyike ingerli a másikat.

(2) Üzletszerû kéjelgést folytat az, aki rendszeres haszonszerzésre törekedve

szexuális tevékenységet folytat.

24/H. § A Btk. 207. §-ában, a "közösülésre vagy fajtalanságra" szövegrész

helyébe "szexuális tevékenységre" lép. "

Indokolás:

A javaslat a szexuális bûncselekmények korszerû, a személyi szabadságon és az

emberi méltóságon esett sérelemmel arányos szankcionálását, az alkotmányos

alapjogokkal való összhang megteremtését célozza. Fokozza továbbá a kiskorúak

védelmét a szexuális visszaélésektõl.

Budapest, 1997. május 12.

Donáth László

országgyûlési képviselõ

Eleje Honlap