Készült: 2021.04.20.09:05:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

172. ülésnap (2016.10.10.), 234. felszólalás
Felszólaló Giricz Vera (ruszin nemzetiségi szószóló)
Beosztás  
Bizottsági előadó Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:44


Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GIRICZ VERA, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Честованый пан предсї­да­тель! Панї и панове! Дякуву за можность выс­тупити. Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága ‑ kapcsolódó bizottságként - megtárgyalta az alap­ve­tő jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2015 címmel B/9278. számon benyújtott beszá­molót, és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 22. § (2) bekezdése alapján arról ál­lás­foglalást alakított ki, amelyhez figyelembe vette az or­szágos nemzetiségi önkormányzatok véleményét is.

Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény szűkszavúan rendezi a feladatmegosztást. A szabályzat 12. §-ában meghatározott átruházott hatáskörök gyakorlásának bemutatása határozta meg a beszámoló szerkezetét. Elsőrendű feladat volt a nemzetiségek jogainak érvényesülését biztosító jogszabályok hatályosulásának figyelemmel kísérése, értékelése és ellenőrzése, ami a titkárság tagjainak közreműködésével valósult meg. Az ombudsmanhelyettes rendszeres kapcsolatot tartott a közösségek képviselőivel, részt vett szakmai fórumokon, rendezvényeken. Előrelépés tapasztalható az ombudsmani munka nyilvánosságával, valamint a közvélemény tájékoztatásával kapcsolatban is. A tevékenységet segítette a hazai és a nemzetközi médiajelenlét.

A beszámoló kitér a kormány társadalmi felzárkózásról szóló stratégiája romákat érintő célkitűzései megvalósulásának figyelemmel kísérésére. Több eredményes vizsgálatra került sor a roma felzárkózással kapcsolatban. A biztoshelyettes figyelemmel kísérte az EMMI munkáját, megfigyelőként jelen volt az antiszegregációs kerekasztal és a Roma Koordinációs Tanács ülésein. Megnyugtató, hogy a nemzetiségi jogok védelmével kapcsolatos visszásság ügyében nem kellett formális intézkedést kezdeményezni a biztosnál, ezt sikerült szakmai együttműködés keretében megoldani.

Előrelépésnek tekintjük, hogy 2015. január 1-jé­től az új munkamegosztásnak megfelelően a nemzetiségi biztoshelyettes nagyobb önállósággal végezhette munkáját a nemzetiségi jogi területen. Valamennyi nemzetiségi tematikájú ügyben a biztos­he­lyet­tes szakmai iránymutatásai az irányadók.

A jogszabályok, kormányzati előterjesztések véleményezésében is előrelépés tapasztalható. A biz­tos­helyettes közel 20 esetben közreműködött a nemzetiségi jogokat érintő jogszabálytervezetek véleményezésében. Az alkotmánybírósági indítványra, az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló indítványra, valamint a jogszabály-véleményezésre vo­natkozóan a biztos a kiadmányozási jogát nem adta át a nemzetiségi biztoshelyettesnek, de a jó együttműködést és a szakmai megalapozást jelzi, hogy a nemzetiségi területet érintően a kiadmányozást együttesen gyakorolják, amelyet a beszámoló má­sodik része is alátámaszt.

Elismerést érdemel az ombudsmanhelyettes nemzetközi tevékenysége, amely elősegítette a hazai intézményrendszer értékeinek bemutatását. A szakmai munkát segíti, hogy a nemzetiségi titkárság felett munkáltatói jogokkal rendelkezik, és véleményt nyilváníthat a nemzetiségi jogi osztály tagjainak jogviszonyával kapcsolatban. Továbbra is támogatjuk a nemzetiségi közösségekhez tartozó szakemberek alkalmazását.

A beszámolási időszakban közel 200 ügy volt nemzetiségi jogi jellegű. A beszámoló igazolja, hogy a helyi önkormányzatok továbbra sem tekintik egyenrangú partnernek a nemzetiségi önkormányzatokat. Ezen a téren hathatósabb intézkedéseket sürgetünk. A közszolgálati médiaszolgáltatás nemzetiségi műsorainak problémáival nap mint nap szembesülünk, ezek megoldásának megalapozása érdekében érdeklődéssel várjuk a vizsgálat eredményeit.

Osztjuk az ombudsmanhelyettes kiemelt ügyek vizsgálatával kapcsolatos megállapításait: egyértelműen sérültek a nemzetiségi önkormányzatok együttdöntési jogosítványai; a kulturális autonómia kiterjedtebb formájaként jelenhet meg az átalakult nemzetiségi önkormányzat; a nemzetiségi óvodák működtetése kiemelt támogatást kellene hogy élvezzen; a nemzetiségi alapon elkülönült oktatás nem jelent szegregációt, támogatjuk az integrált oktatást; a telepfelszámolási programok végrehajtása súlyos gondokat és problémákat mutat, nem hozta meg a várt eredményeket, Miskolc megyei jogú város önkormányzatának intézkedései ellentétesek a jogállamiság elvével, méltóságellenesek.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a biztosi beszámoló átölelte az Alaptörvényben rögzített fe­la­dat­ellátási területeket. A nemzetiségi biztos­he­lyet­tes munkája során partneri kapcsolatot alakított ki a Ma­gyarországi nemzetiségek bizottságával, amit ja­vas­lunk kiterjeszteni az országos nemzetiségi önkor­mányzatok, illetve szövetségük vonatkozásában is.

A fentiek alapján a Magyarországi nemzetiségek bizottsága az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2015 címmel B/9278. számon benyújtott beszámolóról szóló országgyűlési határozati javaslatot támogatja. Köszönöm a figyelmet. Дякуву за позур! (Taps.)
Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai