Készült: 2024.06.21.05:58:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

325. ülésnap, 221. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:34

Felszólalások:  <<  221  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott módosító javaslatokról történő határozathozatalra és a zárószavazásra később, még a mai ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvényeknek az alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/12912. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 236 igen szavazattal, 38 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról szóló T/12570. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 278 igen szavazattal, 7 ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló T/12910. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az előterjesztést az Országgyűlés 291 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/12974. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 239 igen szavazattal, 65 ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló T/12908. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 307 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló T/12664. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 276 igen szavazattal, 12 ellenében, 28 tartózkodással részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/12897. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12897. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 323 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

(17.30)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/12790. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/12790/5. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Engedjék meg, hogy újólag tisztelettel köszöntsem Juhász Miklós urat, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és munkatársait, akik a helyszínen kísérik figyelemmel a zárószavazást. Az egységes javaslathoz érkezett módosító javaslatról az Országgyűlés a záróvitát már lefolytatta.

Most a szavazás következik. A T/12790/7. számú bizottsági ajánlás összesen 14 pontot tartalmaz. Ezek közül az ajánlás 1., 2. és 14. pontjait előterjesztője visszavonta. A további indítványokról a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 3-13. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 251 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12790. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 256 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/12911. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/12911/7. számon kapták kézhez.

Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6. és 7. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP az 1. és 2. pontokról, továbbá az 5., 6. és 7. pontokban szereplő javaslatsorról kérte a szavazást. Annak érdekében, hogy ez utóbbiról dönteni lehessen, a frakció indítványozta az előterjesztő által támogatott 4. pontról történő külön szavazást is. Most tehát erről az alternatíváról döntünk.

Az 5., 6. és 7. pontokban Varga László és mások az 53. §-ban a gyermekvédelmi törvény, a 66. §-ban a családtámogatási törvény egy-egy rendelkezésének elhagyását kezdeményezik, és javaslatot tesznek a hatályukat vesztő rendelkezések körének módosítására is. Az alaprendelkezések a gyermekgondozási támogatási jogosultság megszűnését tartalmazzák. A javaslatsor elfogadása kizárja a 4. pontot. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 57 igen szavazattal, 245 nem ellenében, 35 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A 4. pontban Rónaszékiné Keresztes Monika az 53. §-ban határidő-módosítást kezdeményez. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 286 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 41 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérésre figyelemmel még két indítványról szavaznunk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Varga László és mások a 7. §-ban a gyermekvédelmi törvény 48/A. § (4) bekezdésének módosítását kezdeményezik a nevelőszülő által ellátható helyettes szülői feladatokkal kapcsolatban. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 55 igen szavazattal, 244 nem ellenében, 35 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Varga László és mások a 18. § (2) bekezdésében a törvény 66/B. § (5) bekezdésében a nevelőszülői keresőtevékenység maximális időtartamát emelik meg. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 57 igen szavazattal, 237 nem ellenében, 40 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig soron következik az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/12833. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/12833/23. és 29. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem a jegyző urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat.

Felszólalások:  <<  221  >>    Ülésnap adatai