Készült: 2020.07.05.05:49:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.),  83-88. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 10:12


Felszólalások:   77-82   83-88   89-90      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség.Most soron következik „A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/4363. számon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhető.

Elsőként megadom a szót Mosóczi László államtitkár úrnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárának, a törvényjavaslat előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem a tisztelt Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat főbb tartalmi elemeit. A Mongólia és Magyarország közötti közúti személyszállítást és árufuvarozást jelenleg nem szabályozza kétoldalú dokumentum, ezért kiemelten fontos az e tevékenységek jogi keretét megteremtő kormányközi megállapodás létrehozása. A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról szóló 95/2017. számú miniszterelnökségi határozat alapján a magyar és a mongol fél a 2018. november 20-21. között Budapesten megrendezett, magyar-mongol kormányközi gazdasági együttműködési vegyes bizottság hatodik ülésének margóján aláírta a megállapodást.

(15.30)

Magyarország eddig is kiemelt partnerként tekintett Mongóliára e régióban, és kész arra, hogy a kétoldalú kapcsolatokat szorosabbra fűzze. A felek számos alkalommal jelezték elkötelezettségüket abban, hogy Magyarország és Mongólia több projektben is együttműködjön.

Tisztelt Országgyűlés! A kidolgozott megállapodás a közúton végzett személyszállítási és árufuvarozási tevékenységet szabályozza. A megállapodás rögzíti a személyszállítás és az árufuvarozás végzésének feltételeit és kereteit, az árufuvarozás adó- és engedélymentességének eseteit, szabályozza a túlméretes vagy veszélyes áruk szállítását, rendelkezik a fuvarozó kötelezettségeiről és szabálysértés esetén hozandó intézkedésekről, valamint meghatározza a megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes szerveket és vegyes bizottságot.

A két ország közötti közúti személyszállításra vonatkozó engedélyeket a magyar és a mongol fél illetékes hatóságai adják ki az útvonalnak a saját államuk területére eső részére, és közösen határozzák meg az engedély időbeli hatályát, a menetrendet, az útvonalat és az alkalmazandó díjszabásokat. Az árufuvarozás kapcsán a megállapodás többek között megköti, hogy minden gépjármű részére külön engedélyt szükséges kiadni, amely engedély egyszeri oda- és visszaútra jogosít és üres vagy rakott gépjárműre egyaránt vonatkozik. A jelen megállapodás végrehajtása és alkalmazása érdekében a szerződő felek az illetékes hatóságok képviselőiből álló vegyes bizottságot hoznak létre. A szerződő felek illetékes hatóságai jogosultak a vegyes bizottság üléseire további szakértőket is meghívni. Üléseit bármelyik szerződő fél kérésére tartja meg az egyik vagy a másik szerződő fél államának területén felváltva, és jogosult a jelen megállapodás módosítását kezdeményezni, vagy annak felmondására javaslatot tenni.

A vegyes bizottság ülésein a felek rögzítik többek között az árufuvarozáshoz szükséges engedélyek típusát, számát, kiadásuk és használatuk rendjét. A megállapodásban a felek nevesítik azokat a szállításokat, amelyek engedélymentesen és adómentesen végezhetők a két ország területén. A teljesség igénye nélkül ilyenek a reklám vagy oktatás céljait szolgáló tárgyak fuvarozása, színházi, zenei, film-, sport- és cirkuszi rendezvények, bemutatók, vásárok, vagy rádió-, film-, televíziós felvételek célját szolgáló berendezések és tartozékaik, továbbá az előadásokhoz tartozó állatok szállítása vagy segélyszállítmányok, orvosi eszközök fuvarozása.

A megállapodás nem érinti a szerződő felek egyéb nemzetközi megállapodásokból származó jogait és kötelezettségeit, semmilyen módon nem befolyásolja Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Következésképpen a jelen megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem alkalmazhatók vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az európai uniós csatlakozási szerződéssel vállalt és az Európai Unió alapító szerződéseiből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásaiból származó kötelezettségeit.

A jelen törvényjavaslat megtárgyalásával és elfogadásával a magyar-mongol kereskedelmi és gazdasági együttműködések további fejlődésére is számítani lehet. A megállapodás létrehozása lehetővé teszi Magyarország keleti irányú gazdasági kapcsolatainak erősítését, nagymértékben hozzájárul az üzleti és kereskedelmi kapcsolatok fejlődéséhez Mongólia és Magyarország, valamint az Európai Unió között.

Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslat elfogadását, az ahhoz tartozó megállapodás kihirdetését támogatni szíveskedjen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Mint az előző tárgyalás esetében, most is csak a Fidesz képviselőcsoportja állított vezérszónokot. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Dunai Mónika képviselő asszony. Parancsoljon, képviselő asszony, öné a szó.

DUNAI MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! A T/4363. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzeti közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetését célozza. A kétoldalú kormányközi közlekedési egyezmények fontos szerepet játszanak a nemzeti közúti fuvarozásban. A megállapodások a viszonosság és kölcsönös érdekek alapján szabályozzák a két ország közötti, valamint a területükön tranzitforgalomban áthaladó közúti személyszállítást és árufuvarozást. Ez a megállapodás további lendületet adhat a kétoldalú gazdasági együttműködésnek a két ország viszonylatában. A megállapodás aláírására 2018 novemberében került sor a magyar-mongol kormányközi gazdasági együttműködési vegyes bizottság hatodik ülése keretében. Az a tény, tisztelt képviselőtársaim, hogy már hatodszor került sor a vegyes bizottság ülésére, mutatja, hogy milyen intenzívek a két ország közötti kapcsolatok. A vegyes bizottság ugyanakkor áttekintette a kereskedelmi, befektetési és kötött segélyhitellel kapcsolatos ügyeket, továbbá a mezőgazdasági, vízgazdálkodási, oktatási, kulturális és turisztikai együttműködés területeit. Mindkét fél részéről komoly érdeklődés van a kötött segélyhitelből megvalósuló projektek iránt, elsősorban a bányászat és a vízgazdálkodás területén.

Mongol részről jelentős igény mutatkozik a magyar állat-egészségügyi, élelmiszer-biztonsági, a hús-, tej- és bőrfeldolgozási technológia átvétele iránt. A magyar fél egyúttal nyitott az élelmiszeripar, akvakultúra, erdészet, valamint az állatállomány genetikai kutatása terén folytatandó közös tudományos projektek megvalósítása iránt. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében legutóbb 191 mongol diák kezdte meg tanulmányait magyar felsőoktatási intézményekben. A megállapodás az egyezményes szabályozáson túl elősegíti hazánk keleti irányú gazdasági kapcsolatainak erősítését és a bilaterális kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok kiterjesztését, elmélyítését.

Mindezek alapján a Fidesz képviselőcsoportja támogatja a benyújtott javaslatot, és erre kérem az Országgyűlés egészét is. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki még a vitában felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. További felszólalásra senki sem jelentkezett, így az általános vitát lezárom.Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Mosóczi László: Igen.) Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Nagyon szépen köszönjük a támogatást, így egy újabb olyan országgal születik kétoldalú megállapodás, amelytől komoly kereskedelmi, illetve személyszállítási kapcsolatokat várunk. Köszönöm szépen.
Felszólalások:   77-82   83-88   89-90      Ülésnap adatai