Készült: 2020.07.08.06:15:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.),  25-27. felszólalás
Felszólalás oka Mentelmi ügy megtárgyalása
Felszólalás ideje 11:58


Felszólalások:   25   25-27   27-28      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Most az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott képviselőket pedig arra, hogy kézjegyükkel lássák el azokat. (Megtörténik. - Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál az esküt tett képviselőknek, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát. - Az esküt tett képviselőknek elsőként Boldog István, dr. Keresztes László Lóránt, Kocsis-Cake Olivio, Gyöngyösi Márton, Csárdi Antal, Harrach Péter, dr. Kocsis Máté, Ritter Imre gratulál. - Taps.)

(14.00)

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés új képviselőinek eredményes munkát és sok sikert kívánjak az Országgyűlés és a magam nevében. (Taps.) Egyúttal bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma ismét 199 fő.

Ahogy a mandátumvizsgáló bizottság elnökének szájából is elhangzott, azzal összhangban tájékoztatom önöket, hogy Hollik István képviselő úr úgy nyilatkozott, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így annak megszüntetéséig, illetve a megszüntetés kezdeményezéséig képviselői megbízatásából eredő jogait nem gyakorolhatja, és javadalmazásra sem jogosult.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány alapján most előterjesztések bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Igazságügyi bizottságot az „Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017. évi tevékenységéről” című, B/4006. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 115 igen szavazattal, 20 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottságot „A honvédelmi feladatok 2017. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS)” című, B/4064. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a bizottságot 115 igen szavazattal, 24 nem ellenében, tartózkodás nélkül szintén felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot „A Nemzeti Fejlesztés - 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megvalósulásáról 2014-2016” című, B/4071. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház a bizottságot határozathozatalra 114 igen szavazattal, 29 nem ellenében, tartózkodás nélkül kérte fel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottságot „A 2015-2017. évi magyarországi főbb természeti csapásokra és az ember okozta katasztrófákra kiterjedő kockázatelemzésekről, a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés helyzetéről, illetve a védekezésről” című, B/4478. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 114 igen szavazattal, 29 nem ellenében, tartózkodás nélkül kérte fel a bizottságot a határozathozatalra.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/1656. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/1656/2. számon kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1656. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 142 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a törvényjavaslatot.

Soron következik az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója elfogadásáról szóló H/3896. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadja-e a H/3896. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház a határozati javaslatot 117 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/3895. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadja-e a H/3895. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A határozati javaslatot a Ház 117 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

Soron következik mentelmi ügy megtárgyalása és határozathozatala.

Tájékoztatom önöket, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság a 9.Bpk.50.427/2018/2. számú végzésében Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta magánvádas ügyben. Ezt megvizsgálásra átadtam a Mentelmi bizottságnak. A Mentelmi bizottság 2019. február 12-ei ülésén döntött, és javasolta az Országgyűlésnek a H/4530. számon benyújtott országgyűlési határozati javaslattal, hogy dr. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz. Azonban ezt megelőzően megadom a szót Hargitai Jánosnak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni, 5 perces időkeretben.

DR. HARGITAI JÁNOS, a Mentelmi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy elhangzott, Budai Gyula ügyét a Mentelmi bizottság tárgyalta. Egy magánszemély volt a feljelentő, becsületsértés vétsége miatt tett feljelentést. A Mentelmi bizottság egyhangúlag úgy döntött, ahogy hosszú ideje ezekben az ügyekben eljár, mivel magánvádas ügyről van szó, és egyébként a megszólalás, amit Budai Gyula ebben a tárgyban tett, az abszolút a politikai térben hangzott el Czeglédy Csabát érintő ügyben, egyhangúlag úgy foglalt állást a Mentelmi bizottság, hogy tartjuk magunkat ahhoz a gyakorlathoz, mint eddig, és magánvádas ügyekben a képviselő mentelmi jogát nem kívánjuk kiadni. Ezt javaslom a Háznak is. Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Ház! Most a határozathozatalra kerül sor. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel.Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 22 igen szavazattal, 117 nem ellenében, tartózkodás nélkül Budai Gyula képviselő úr mentelmi jogát nem függesztette fel.

Tisztelt Országgyűlés! Most fegyelmi ügyek döntéshozatalával folytatjuk munkánkat.

Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (1) bekezdése alapján, a 13. § (6) bekezdésében foglalt elnöki jogkörömben eljárva Tordai Bence, Párbeszéd, képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését rendeltem el. A képviselő kérte a Mentelmi bizottságtól a döntés hatályon kívül helyezését, de a bizottság ennek nem adott helyt.

Ezt követően az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (9) bekezdése alapján a képviselő kérte, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a házelnöki döntést. Erre figyelemmel a házszabály 148. § (2) bekezdése alapján határozati javaslatot terjesztettem elő H/4605. számon a képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését elrendelő, korábbi döntésemmel azonos tartalommal.

Felhívom figyelmüket, hogy a határozati javaslatot, az ahhoz kapcsolódó házelnöki döntést, az erre vonatkozó képviselői kérelmet és a Mentelmi bizottság döntését a honlapon megismerhették.

(14.10)

Tisztelt Ház! A házszabály rendelkezései szerint a határozati javaslathoz sem módosító javaslatot, sem bizottsági jelentést nem lehet benyújtani. Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a házelnöki döntést az Országgyűlés hatályon kívül helyezi, a képviselő esedékes tiszteletdíja nem csökken, az Országgyűlésről szóló törvény 51/A. § (1) bekezdése alapján vele szemben indított eljárás megszűnik. A tiszteletdíj csökkentéséről szóló házelnöki döntésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hatályában fenntartja-e a Tordai Bence képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére irányuló házelnöki döntést a H/4605. számú határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a házelnöki döntést 118 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fenntartotta.

Most felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse a Tordai Bence képviselőre vonatkozó elfogadott határozat szövegét.
Felszólalások:   25   25-27   27-28      Ülésnap adatai