Készült: 2020.05.26.14:46:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

86. ülésnap (2019.10.22.),  59-76. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 33:50


Felszólalások:   37-58   59-76   77-96      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! A módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség.Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/7690. számon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhető.

Elsőként megadom a szót Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, a Belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Ház előtt lévő törvényjavaslat célja egyes eljárások elektronizálása, egyszerűsítése, továbbá egyéb informatikai fejlesztések kialakításához és alkalmazásához szükséges jogszabályi háttér megteremtése. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása tekintetében a tervezet a következőkre tesz javaslatot.A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos eljárások. A tervezet célja, hogy a vezetői engedélyhez kapcsolódó eljárások nagymértékű elektronizálásával, valamint a személyes megjelenési kötelezettség korlátozásával az első vezetői engedélyt szerző, az új vizsgakategóriát teljesítő vagy az orvosi alkalmasságot meghosszabbító személy  valamennyi feltétel teljesítését követően  azonnal rendelkezzen vezetési jogosultsággal. A vezetői engedély ingénylése és gyártása automatikusan és illetékmentesen történjen. Olyan videotechnológia alkalmazása indokolt, amely lehetővé teszi, hogy az eljárás során az ügyfél teljesen elektronikusan azonosítsa magát anélkül, hogy személyesen megjelenne a hatóság előtt, továbbá amely biztosítja az okmányok kiadásához szükséges arcképfelvételek elkészítését is. Az eljárások elektronizálása lehetővé teszi, hogy az első vezetői engedélyt megszerző ügyfél a sikeres vizsgákat követően anélkül vezethessen, hogy jogosítványát fizikailag kézhez kapná, továbbá a vezetői okmányát úgy kaphatja majd kézbe, hogy nem lesz szükség arra, hogy a hatóságnál személyesen is megjelenjen.

Újszülöttek okmányainak kiadásával kapcsolatos eljárások. A tervezet célja, hogy a Magyarországon intézeti környezetben született, egyértelmű jogi státuszú újszülöttek részére, akiknek az anyakönyvezését az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi, hivatalból kerüljön kiállításra a születési anyakönyvi kivonat, a személyazonosító igazolvány, a lakcímkártya, a taj-kártya és az adókártya. Az okmányok kézbesítésére egy csomagban kerüljön sor a szülők által kért címre. További cél, hogy az alanyi jogon járó családtámogatási ellátások, így a nevelési ellátás és az anyasági támogatás igénylésére irányuló eljárás az adatok automatikus átadásával elektronikusan hivatalból induljon meg.

A házasságkötést követően szükséges okmányok kiadásával összefüggő eljárások egyszerűsítése. A tervezet célja, hogy a születési névtől, egyéb viselt névtől eltérő, a házasságkötés során választott házassági névhez kapcsolódó okmánycserék automatikusan valósuljanak meg. E körben hivatalból is kiállításra kerülhet majd az állandó személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímkártya annak a polgárnak, akinek a névadata a házasságkötéssel egyidejűleg megváltozott. Továbbá a hatóságok hivatalból intézkedjenek a névváltoztatás okán az új adóigazolvány, a taj-kártya, a vezetői engedély, a forgalmi engedély, a törzskönyv és az útlevél kiállításáról is.

Elhalálozást követő államigazgatási eljárások automatizálása. A halálozást követő adminisztrációs és egyéb intézkedések tekintetében az automatizálás lehetősége korlátozott, így kizárólag az anyakönyvezéshez kapcsolódó bejelentési eljárás és értesítések, valamint az okmányok esetében kerülhet sor a folyamatok bizonyos fokú elektronizálására. A cél azonban az, hogy az elektronikus ügyintézés eszközrendszerének felhasználásával az elhalt hozzátartozói adminisztrációs terhei csökkenjenek.

A tervezet ezért előírja a halottvizsgálati bizonyítvány továbbításával kapcsolatos feladatok elektronizálását, továbbá az automatikus adattovábbítást az érintett szakrendszerek között. Ezáltal az anyakönyvvezetőtől a személyiadat- és a lakcím-nyilvántartáshoz az információk gyorsabban jutnak el, illetve gyorsabb lesz az információáramlás a többi közhiteles nyilvántartás esetén is.

A törvényjavaslat alapján új szolgáltatásként jelenik meg, hogy azon személyek, akik az elhunyt természetes személyazonosító adatainak megismerésére egyébként jogosultak, meghatározott adatokról  az elhalálozás ténye, helye, ideje  tájékoztatást kérhetnek majd.

Továbbá a törvényjavaslat alapján a polgár elektronikus kapcsolattartás útján nyilatkozatot tehet majd arról, hogy saját halála esetén mely szolgáltatókat lehet elektronikusan értesíteni az elhalálozott természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről, az elhalálozás tényéről, helyéről és idejéről.

A NAVASZ keretében a személyazonosítóigazolvány-kérelmező szakrendszer megújításához szükséges jogszabályi környezet a projekt keretében megújításra kerül. Megújításra kerül a személyazonosítóigazolvány-kérelem kezelőrendszere.

(11.50)

Lehetővé válik az állandó személyazonosító igazolvány elektronikus úton történő pótlása  jogszabályban előírt kivétellel , a korábbi okmányokkal megegyező adattartalommal.

A NAVASZ mobilalkalmazás fejlesztése. A személyazonosság megállapításának sikeressége esetén az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény, valamint a rendőrségről szóló törvény módosítása szükséges ahhoz, hogy az igazoltatottról fényképfelvétel legyen készíthető, majd a fényképfelvétel azonnal összehasonlításra kerülhessen online módon az arcképtárban tárolt felvételekkel.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A fentiek figyelembevételével kérem a tisztelt Házat, hogy, a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm, elnök úr. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Salacz László képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó.

DR. SALACZ LÁSZLÓ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A modern európai gyakorlatot követve a magyar kormány számos olyan döntést hozott, amellyel az állampolgárok túlnyomó többségét érintő eljárások elektronizálását és azok egyszerűsítését célozza. Ehhez kapcsolódóan érdemes szemléltetésképpen néhány példát kiragadni a benyújtott javaslatból. Elsőként szeretném kiemelni, hogy a vezetői engedély igényléséhez, kiállításához, érvényességének meghosszabbításához kapcsolódó ügyintézési folyamatok egyszerűsítése és elektronizálása érdekében a hazánkban első jogosítványt szerző, új vizsgakategóriát teljesítő vagy az orvosi alkalmasságot meghosszabbító személy a szükséges feltételek teljesítését követően szinte rögtön rendelkezhet jogosítvánnyal, mindamellett annak igénylése és gyártása automatikusan és illetékmentesen fog megtörténni.

Tisztelt Ház! Előremutató elgondolásként fogalmazódik meg, hogy a születési vagy egyéb, viselt névtől eltérő, a házassági névhez kapcsolódó okmánycserék automatikusan valósuljanak meg. Ily módon az illetékes hatóságok a személyazonosító és lakcímigazolvány, az új adóigazolvány, valamint a taj-kártya kiállításáról hivatalból kötelesek majd gondoskodni. Ezen rendelkezés hatálya alá a magyar állampolgárok Magyarországon kötött házassága és az ahhoz kapcsolódó eljárások fognak tartozni.

A kormány részéről célként fogalmazódott meg, hogy elhalálozás esetén az állam hatókörén kívül eső folyamatok az elektronikus ügyintézés eszközrendszerének felhasználásával gyorsabbá, illetve tehermentesebbé váljanak. Ideértendő többek között a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus dokumentumként történő továbbítása az érintettek részére, a hozzátartozók bejelentési kötelezettségeinek csökkentése, a közüzemi szolgáltatók értesítése, valamint a halál tényére vonatkozó adat automatikus továbbítása a hagyatéki eljárás megindítása végett.

A hatályos szabályozás értelmében az intézetben történt születést anyakönyvező anyakönyvvezető kötelessége a szükséges okmányoknak az újszülött törvényes képviselője részére történő átadása. A javaslat szerint a születést követően az egészségügyi szolgáltató elektronikus úton, haladéktalanul elindítja az okmányok kiállításához szükséges adatokat, amelyek eljutnak az illetékes hatóságokhoz, ahonnan a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőhöz kerülnek az elkészült okmányok, aki gondoskodik azok megfelelő kézbesítéséről.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő javaslat figyelemre méltó és példaértékű elképzeléseket tartalmaz a magyar állampolgárokat érintő elektronikus eljárások egyszerűsítése, valamint az őket terhelő adminisztrációs terhek csökkentése érdekében. A javaslat elfogadását a Fidesz képviselőcsoportja támogatja. Kérem valamennyi képviselőtársamat, tegyenek így önök is. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Jobbik képviselőcsoportjának vezérszónoka Varga-Damm Andrea képviselő asszony, aki felszólalását itt, az emelvényen mondja el. Parancsoljon, képviselő asszony, öné a szó.

DR. VARGA-DAMM ANDREA, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy köszöntsem képviselőtársaimat az új őszi ülésszak kezdetén. Nagy öröm számomra mindig, amikor a kormányzat részéről olyan javaslatok terjesztődnek elő, amelyek egyértelműen a polgárok adminisztrációs terheit csökkentik, illetőleg olyan adminisztrációs automatizmusokat vezetnek be, amelyekkel biztos lehet a polgár abban, hogy ha esetleg nem figyelt is valamely névváltozása, okmányváltozása, személyiadat-változása kapcsán, a rendszer, az automatikus állami nyilvántartási rendszer ezt kezeli, gondozza, és nem kerül abba a helyzetbe, hogy esetleg egy figyelmetlenség vagy mulasztás számára a későbbiekben az élethelyzete elnehezítését szolgálja.

A kormány által benyújtott javaslat alapvetően a vezető engedélyek, a házassági jog kérdéseiben történő változások, az újszülöttek okmányellátása, illetőleg a halállal kapcsolatos adminisztrációs kényszer, illetőleg annak a nyilvántartási rendszerben való minél hatékonyabb adatnyilvántartást és adattovábbítást szolgálja. Ezen témák kapcsán a kormány kénytelen volt 20 törvény módosítását kezdeményezni, amelyet, gondoltam először, hogy felsorolok, de aztán mégsem, mert nem szeretném képviselőtársaimat untatni, mindenesetre az tény, hogy ez a törekvés helyénvaló volt, és szerintem a kormány maga lepődött meg azon, amikor maga ebbe a munkába belefogott, hogy milyen sok jogszabályt kell ahhoz módosítani, néha abszolút technikai kérdésekkel, hogy azt a célt, alapvetően a nyilvántartási adatbázisok összekötését meg tudja teremteni.

Ennek a törvényjavaslatnak, ahogy én láttam, azon túl, hogy a polgárok adminisztrációját csökkenteni kívánja, illetőleg az adatnyilvántartásokat egységesíteni, összeköthetővé tenni kívánta, azért alapvetően célja emellett a bűnüldözés hatékonyságának növelése. Ebben a törvényjavaslatban elég hosszan lehet olvasni az arcfelismerő rendszerek összekötéséről más nyilvántartási rendszerekhez. Nem gondolom, hogy olyan visszafogottnak kellene lennünk, és nem is nagyon értem, hogy a kormány miért nem tette meg indoklásában azt, hogy kifejezi, hogy bizony azért is törekvés a nyilvántartási rendszerek összekötése, a meglehetősen fejletté tett állami elektronikus nyilvántartások továbbfejlesztése és egymással való harmonizálása, hogy az arcfelismerő rendszer útján a bűnüldözés is hatékonyabb tudjon lenni. Nem kell ebben a kérdésben szerénynek lenni, minden magyar polgárnak az a célja, hogy ha bűncselekményeket követnek el, akkor a lehető legerőteljesebb technikai eszközrendszer álljon rendelkezésre ahhoz, hogy azonosítani lehessen.

Rendkívüli módon örülök neki, mert egy régi hiányt pótol az újszülöttek dokumentumokkal való ellátása. Ugyan ennek a folyamata nem most kezdődött el, de magam annak idején ügyvédként tapasztaltam, hogy bizony hogy csempésztek újszülötteket külföldre okmányok nélkül, azt előadva, hogy éppen az egyébként semmilyen rokoni kapcsolatban nem álló férfi és nő kiviszi a határon. Tehát valóban azt gondolom, hogy ahogy egy újszülött megszületik, neki is legyen okmánya, még akkor is, ha valóban egy újszülött képe napról napra változik, ily módon gyakrabban kell cserélni, de mindenképpen fontos, hogy egy gyermeknek saját okmánya legyen.

Azt mindig elmondjuk, és amikor belügyminiszter úrral már nemegyszer egyeztettünk törvénymódosítási kérdésekről, mindig kiemeltem azt, hogy valóban fontos számunkra a különböző nyilvántartások összekötése. Fontos számunkra, hogy az adminisztrációs terhek csökkenjenek. Fontos számunkra, hogy olyan eszközök álljanak a bűnüldöző hatóság részére, amelyek valóban könnyebbé teszik a felderítést, de mindig-mindig hangsúlyoztuk, hogy ez soha nem mehet az egyén személyi integritásának kárára.

Minden ilyenfajta rendszer kialakítása és működtetése erőteljes próbája annak, hogy beavatkozik-e az állam olyan személyi viszonyokba, ahol nincs helye. Átlépi-e azt a határt, ami akár egy polgár számára zaklató jellegű lehet? Vissza tud-e élni olyan, egyébként teljes mértékben személyi viszonyokat jelentő eseményekkel, amelyek bármilyen módon akár a személy hátrányára később felhasználhatóak? Így például a képmásának rögzítése után bárhol olyan helyen való hozzáférhetőség és megjelenítés, ami az egyén egyéni érdekeit szolgálja, és közösségi érdeket semmilyen módon nem szolgál.

(12.00)

Tehát ennek a jogszabály-módosításnak is majd az élet lesz a próbája, és azt reméljük, hogy minden, bevezetni kívánó intézkedés ezt csak gazdagítja.

Szeretnék még pár kérdést vagy pár gondolatot a halálozással kapcsolatos adminisztrációról elmondani. Üdvözlendők ezek a változtatási javaslatok, de én mindig az életből, a szakmai életemből hozom ide azokat a példákat, amelyekről szólok, amikor még további javaslatokat teszek. Ugyan valóban egy magyar állampolgár, ha külföldön hal meg, és csak magyar okmányai vannak, akkor nem kérdéses, hogy a külföldi hatóságok értesítik a magyar hatóságokat, és tulajdonképpen a halálozást követő eljárás, adminisztráció megy a maga törvényes útján. Viszont, miután egyre több honfitársunk él külföldön, egyre több honfitársunk külföldön otthont teremtett, sőt egyre több honfitársunknak más állampolgársága is van, nagyon sokszor fordul elő az, egyre gyakrabban fordul elő az, hogy külföldön elhunyt honfitársunk halálozásáról a külföldi hatóság azért nem értesíti a magyar hatóságot, mert vagy nem feladata, vagy van abban az országban állampolgársága a mi honfitársunknak, vagy van más országbeli állampolgársága, és a külföldi ország ahhoz fér hozzá, azokhoz az adatokhoz fér hozzá, és csak ott indul el ennek az eljárása. Ha ilyen módon Magyarországon született vagy magyarországi nyilvántartásban szereplő polgár külföldön elhunyt, és nem kap  hiszen nem szükséges  a magyar hatóság erről értesítést, de e honfitársunknak Magyarországon akár nyugdíja, akár bármilyen más vagyontárgya van, amely a hagyatéki eljárásra tartozik, akkor hosszú idő az, miután egyáltalán a magyar hatóságok értesítenek arról, hogy dolguk van egy haláleset utáni öröklés vagy bármifajta egyéb, alanyi jogon járó juttatások megszüntetésére, ezért azt kérem a magyar kormánytól, hogy találjon ki egy olyan rendszert  ma még valóban csak európai színtéren tudjuk ezt megvalósítani, mert az európai országokkal vannak olyan uniós, vagy ha nem uniós ország, kétoldalú megállapodások , alakítsanak ki egy olyan rendszert, hogy ha van külföldön elhunyt, más állampolgársággal bíró honfitársunknak olyan adata a személyi adatai között, amely utal arra, hogy ő Magyarországhoz köthető, akkor az ottani halálozás nyilvántartását automatikusan hazánknak is továbbítsák. Ezzel rendkívül sok jövőbeni problémától óvja meg a kormányzat mind a polgárokat, mind azokat a személyeket, akiknek esetleg ilyen elhunyt emberek jogviszonyával kapcsolatban valamifajta kötődése van, öröklésről nem is beszélve.

Úgyhogy valóban nem jellemző, hogy egy törvényjavaslat tárgyalása során javaslatokat teszünk, de ha már a kormány ilyen velősen és mélységében hozzányúlt ezen nyilvántartási rendszerek fejlesztéséhez, és kiemeli azokat a szempontokat, amelyeket ez szolgál, és különösen a halálozást követő magyar adminisztráció rendszerébe is hatékonyan belenyúl, akkor próbáljuk meg ezt a kérdést, persze nem könnyű, mert ki kell lépnünk Magyarország joghatóságán és a nemzetközi rendszereket, a kapcsolatainkat kell felhasználni arra, hogy esetlegesen egy ilyenfajta értesítési rendszer működjön, de mégis engedje meg a kormány képviselője, hogy ezt a javaslatot elé tárjam.

Egyébiránt, tekintettel arra, hogy ennek a javaslatnak is majd az élet lesz az igazolója, hogy megalapozott volt-e, és valóban úgy fog-e működni, ahogy az a javaslatból eredően látható, illetőleg a kormány képviselője ezt előadta előttünk, a Jobbik frakciója természetesen az igen szavazatával támogatni fogja ezt a javaslatot. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. További szép napot kívánok mindenkinek. (Taps a Jobbik és a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A következő felszólaló a DK képviselőcsoportjának vezérszónoka, Arató Gergely képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó.

ARATÓ GERGELY, a DK képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Megszokhatták már, hogy a hasonló törvényjavaslatok esetében elsősorban adatvédelmi szempontokat szoktam a tisztelt Ház figyelmébe ajánlani, és ez így lesz most is. Sajnos, ugyanazt a tendenciát látjuk ebben a törvényjavaslatban is, mint ami már több korábbi törvényjavaslatban is megjelent, hogy a kormány adatéhsége továbbra is határtalan. Lényegében mindent szeretne tudni a polgárokról, és hogy őszinték legyünk, fütyül arra, hogy az európai adatvédelmi szabályok milyen módon védik az európai polgárok adatait. Most mondom, nem lennék nyugodt a kormány helyében abból a szempontból, hogy ez a törvény, ha elfogadja az Országgyűlés, akkor az európai adatvédelmi szabályokkal való ütközés tekintetében, magyarul, ezzel a legendás és híres GDPR-ral való összevetésben hogyan fog szerepelni. Továbbra is elképesztőnek és felháborítónak tartjuk, hogy miközben a kisvállalkozók csodákat csinálnak azért, hogy megfeleljenek a GDPR-nak, egy sor, egyébként szükséges garanciát kell biztosítaniuk, eközben a kormány fütyül mind a célhoz kötöttség elvére, mind pedig az adatokkal való rendelkezés elvére.Hadd hozzak néhány példát ebből a törvényjavaslatból is! Például a törvényjavaslat 3. §-ában lényegében követhetetlenül kibővülnek a lakcímnyilvántartásból való adatszolgáltatás feltételei. A közjegyző, a bíróság, az ügyészség, a külügyi elemző központ, az országgyűlési központ vagy Országgyűlési Őrség, a búr és a búrkalap is hozzájuthat ezekhez az adatokhoz válogatás nélkül, és anélkül, hogy egyébként ennek különösebb értelme lenne.

Még problémásabbnak látjuk a 16. §-t. A 16. §-ban ugyanis kimondottan egészségügyi adatokat, tehát különösen védett adatokat ad, adhat át a rendszer az egészségügyi rendszeren kívüli, de különböző hatóságoknak, például a közlekedési hatóságnak. Lehet, hogy ez kényelmes önöknek, vagy kényelmes a hatóságoknak, vagy van egy csomó uniós pénz, amit el akarnak költeni, és erre pont jól jön, hogy egy ilyen rendszert, elektronikus rendszert építsenek ki, de ez nyilvánvaló módon sérti az állampolgárok saját adataikhoz való jogát, és egyébként a célhoz kötöttség nagyon nehezen igazolható.

Tudom, hogy majd elmondja államtitkár úr, hogy de csak azért, merthogy majd akkor a jogosítványnál, nem tudom, micsoda, egyszerűbb lesz, de azt kell önöknek mondanom, hogy pontosan ezek a típusú kiskapuk azok, ahol valamelyik hivatal kényelme érdekében feláldozzuk az adatokhoz való jogot, és feláldozzuk az adatbiztonságot.

Nem mondom tovább, hasonlóképpen az arcképpel is nagyon könnyedén bánik a törvényjavaslat. Ez az elektronikus arcfelismerés korában ugyanolyan érzékeny, személyes adattá válik, mint a numerikusan vagy digitálisan, szövegesen rögzíthető adatok, és ezeket is nagyon széles körben teszi megoszthatóvá, megismerhetővé a hatóságok számára ez a törvényjavaslat.

Összességében ez nem egy korszerű adatvédelmi szemléletet, hanem az igazi, klasszikus rendőrállami szemléletet tükröző javaslat, a rendőrség ilyen-olyan nemzetbiztonsági meg egyéb, bürokratikus érdekeire hivatkozik, és a különböző állami hatóságok minden adathoz hozzáférhetnek. Ez nem egy európai törvény, nem egy európai megoldás, nem is fogjuk támogatni. Köszönöm szépen. (Taps a DK soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most van lehetőség kettőperces felszólalásra. Harangozó Tamás képviselő úr kér szót, az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Némi technikai hiba miatt ez maga a vezérszónoki felszólalásom lesz, de nem is igényel több időt. A javaslat iránya és az, hogy a választópolgárok, az állampolgárok, adófizetők idejét, pénzét megspórolandó egyébként, a kormány elektronizálja ezeket az eljárásokat, maximálisan támogatható. Mind a jogosítvány megszerzésénél, a házasságkötés, újszülöttek igazolványellátása és az elhalálozás tekintetében, azt gondoljuk, hogy ez egy előre lépő, előremutató folyamat, nyilván a megfelelő garanciák mellett, de a mai digitális világban valóban az adatbázisok összekapcsolásának van veszélye is. Mindezzel együtt az itt élő emberek, a honfitársaink nagyon sok keserűségtől, nagyon sok sorban állástól vagy éppen felesleges időtöltéstől menekülnek meg, nem is beszélve arról, hogy mennyi probléma, jogi probléma vagy éppen félreértés adódhat egy-egy ilyen adatbázis nem kellő kezelése vagy lejelentése alapján.Még csak arra szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy az nagyon jó, hogy az eljárások gyorsulnak, és kevesebb erőforrást igényelnek a kormányhivatalok részéről is, de itt hadd jegyezzem meg, miniszter úr, hogy ettől függetlenül a kormányhivatalokban lévő áldatlan állapotokkal, a munkaerőhiánnyal és az elképesztően megalázó fizetésekkel valamit tenniük kell, mert csak digitális eljárással ezen nem tudnak változtatni.

(12.10)

Éppúgy egyébként, mint a Belügyminisztérium hatálya alatt lévő teljes rendvédelmi szervek munkaerő-problémájával, a létszámhiánnyal és a túlórákkal, ez a törvény ezeken nem fog segíteni.

Végezetül hadd utaljak vissza jobbikos képviselőtársam vezérszónoklatára, az elhalálozások anomáliájára! A szekszárdi névjegyzékben ezen az önkormányzati választáson egy 115 éves honfitársunk szerepelt, na nem mintha ő élne és köztünk élne, hanem egyszerűen külföldön elhalálozott valószínűleg, és ez soha nem fog a magyar hatóságok tudomására jutni. Tehát én is csak azt szeretném mondani, hogy ezzel az üggyel a jövőben valamit kezdeni kell. Köszönöm, hogy meghallgattak. Támogatjuk a javaslatot. (Taps az MSZP padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a további képviselői felszólalások következnek. Ugyancsak az MSZP képviselőcsoportjából Mesterházy Attila képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr!

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Két gondolattal egészíteném ki azt, amit Harangozó képviselőtársam elmondott. Az egyik, hogy szerintem is ez egy jó irány, a digitalizáció. Két dologra mindenféleképpen érdemes odafigyelni, hogy ezekben a kérdésekben ez minél felhasználóbarátabb legyen, hiszen nem tízmillió informatikus országában élünk, és ami adott esetben egy rendszertervező számára evidencia, az lehet, hogy egy felhasználó számára egy megoldhatatlan feladványt jelent, különösen, ha adott esetben valaki nem rendelkezik régebb óta, fiatalabb korosztályokból ilyen tudással és ilyen gyakorlattal.

A másik az automatizmusra vonatkozik, hogy az automatizmus akkor működik jól, ha precíz és pontos adatok vannak benne, különben csak a problémákat növeli. De ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor azt gondolom, hogy valóban egy jó irány az, hogy egyszerűsítjük ezeket az eljárásokat.

A másik gondolat az, hogy én itt egy picit azért másként látom, mint a DK-s képviselőtársam. Nagyon régóta elvárt követelmény a választópolgárok részéről  ezt régen úgy hívták, hogy egyablakos rendszer, ami aztán nem volt feltétlenül egyablakos , hogy azokat az információkat, amikkel az állam rendelkezik, ne kérjük be újra és újra a választópolgároktól vagy az állampolgároktól. Tehát szerintem az egy helyes irány a különböző adatbázisok összekapcsolásával, hogy ami rendelkezésre áll az államnál, azt ne kelljen mindig újra és újra bizonyítani az adott ügyintéző polgárnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez az irány nem feltétlenül rossz irány.

Természetesen az egyensúlynak van egy másik nagyon fontos eleme, amelyik arról szól, hogy az azokkal való visszaélést szintén ellenőrizni kell értelemszerűen, és büntetni, ha valaki ezzel jogosulatlanul él vissza. Ettől függetlenül, ha valahol ezt az egyensúlyt megtalálják, akkor, azt gondolom, hogy egyelőre még mindig nagyobb veszély leselkedik egy választópolgárra vagy egy polgárra a Facebook vagy a Google gondatlan adatkezelése miatt, mint adott esetben a magyar állam részéről egy jogosítvány kiadásakor. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP, szórványos taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy rendes felszólalásra kíván-e valaki jelentkezni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem. Akkor kétperces felszólalásra Arató Gergely képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon!

ARATÓ GERGELY (DK): Valóban, van itt némi szakmai vitánk Harangozó és Mesterházy képviselő úrral. Úgy látszik, ezt a szakmai vitát egy szűk ellenzéki körben folytatjuk ma le, ugyanis természetesen nem az adatbázisok összekapcsolása ellen van nekünk sem kifogásunk, hanem az ellen, hogy ez a törvényjavaslat nem tartalmazza azokat a garanciákat, amik egyébként uniós elvárások, sem abból a szempontból, hogy az adattal való rendelkezés és az adatkezelés átláthatósága ebből a szempontból megvalósulna, sem abból a szempontból, hogy egyébként szükséges lenne mindaz a fajta jogosítvány, és megfelelőképpen célhoz kötött lenne az adatok átadása. Mesterházy képviselő úr azt mondja, hogy ha majd megfelelő megoldás lesz, akkor ez támogatható, de látjuk a törvényben, hogy nincs megfelelő megoldás. Őszintén szólva, én nem osztom a magyar kormány iránti bizalmát semmilyen szempontból és ebben az ügyben sem, ezért aztán engem mindig jobban aggaszt, ha kormányszervek szereznek meg korlátlan adatokat. Ezek sokkal érzékenyebb és problémásabb adatok lehetnek, mint azok az adatok, amelyek mondjuk, a szociális hálózatokon keletkeznek, és hozzá kell tennem, ott mindenki maga dönt arról, hogy mit oszt meg. Itt pedig olyan adatok vannak, amelyek kötelességszerűen keletkeznek, és utána ezeket vidáman adogatják egymásnak a kormányzati szervezetek, ha kell, ha nem. Nekünk ezzel szemben van kifogásunk.

Még egyszer mondom, nagyon tudnánk támogatni egy ilyen törvényjavaslatot, ha a kormány elvégezte volna a házi feladatot adatvédelmi szempontból is. (Taps a DK padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugyancsak kétperces felszólalásra jelentkezett az MSZP képviselőcsoportjából Mesterházy Attila képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Szerintem valamit félreért, Arató képviselőtársam. Bizonyos szempontból ezek már az államnál ott lévő adatok, tehát nem megszerzik ezeket az adatokat, egy adatbázisban bent lévő adat már ott kell hogy legyen. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból valóban egy technikai megoldást jelent. A másik oldalról pedig: szerintem, ha bejönnek a módosító indítványok a DK részéről, amik garantálják azt, amit ők is kifogásolnak, akkor biztos csak jobbá lehet tenni ezt a törvényt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki felszólalni a vitában. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem Pogácsás Tibor államtitkár urat, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is nyilvánvalóan köszönöm szépen a támogató hozzászólásokat, és köszönöm azt, hogy képviselőtársaim is alapvetően érzékelik, hogy ennek a törvényjavaslatnak a célja az, hogy az állampolgárokra minél kevesebb adminisztratív teher jusson, és mindazokat a technikai, technológiai vívmányokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, használhassuk.Az adatkezelés és egyáltalán minden elektronikus adatnyilvántartás, adatbázisok összekapcsolása esetén értelemszerűen felmerülnek kérdések az adatkezelés szabályosságával kapcsolatban. Hozzá kell tennem, hogy a törvény előkészítésekor lépésről lépésre minden ilyen kérdést megvizsgáltak az előkészítés során, és a ma hatályos európai, illetve magyar szabályozásnak a törvény megfelel.

Én emlékszem arra a vitára, amely az új típusú személyi igazolvány bevezetése kapcsán a jogszabály-módosításokhoz kötődött, és akkor is hasonló felvetések hangzottak el, és azért ma már tudjuk, hogy az új típusú személyi igazolvány, azon túlmenően, hogy a polgárok részéről népszerű és jól használható  és jól is használják , és mindazok az aggályok, amik akkor felmerültek az adattárolással, illetve az adatbázisok összekapcsolásával kapcsolatban, nem voltak megalapozottak.

Én biztos vagyok abban, hogy amikor ez a rendszer elindul, amelyik egyébként valóban nagy feladatot hárít még a működtetésben részt vevő munkatársakra, ez a rendszer is minden igényt ki fog szolgálni. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
Felszólalások:   37-58   59-76   77-96      Ülésnap adatai