Készült: 2019.10.18.04:59:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  149-152. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 8:02


Felszólalások:   145-148   149-152   153-156      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3369. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Törő Gábor képviselő úrnak, a bizottság előadójának.

(17.20)

TÖRŐ GÁBOR, a Törvényalkotási bizottság előadója: Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2018. november 29-én tartott ülésén megtárgyalta az állami vagyongazdálkodással és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló T/3369. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a házszabály 46. §-a alapján 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.A törvényjavaslat egyik alapvető célja a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fejlesztési banki tevékenységi kereteinek kiszélesítése annak érdekében, hogy az MFB Zrt. hatékonyabban láthassa el a kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosításához kapcsolódó feladatait.

Az indítvány a nemzeti vagyonnal és a nemzeti vagyongazdálkodással kapcsolatos módosításokat tartalmaz, amelyek célja az egységes jogértelmezés érdekében szükséges módosító rendelkezések megalkotása, valamint az elmúlt időszakban a nemzeti vagyont, a vagyongazdálkodás szereplőit érintően bekövetkezett változások jogszabályi átvezetése.

A helyi önkormányzatokat érintően az önkormányzati törvény módosítása az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásnak az önkormányzati vagyon ingyenes átruházására vonatkozó szabályait egészíti ki. A módosítás bővíti az ingyenes vagyonátruházás kedvezményezettjeinek körét az egyházzal, az egyházi jogi személlyel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a Magyar Művészeti Akadémiával, továbbá a közhasznú szervezetekkel, az állami vagyon ingyenes átruházására vonatkozó szabályokkal összhangban.

A módosító rendelkezések a fentiek mellett azt is tartalmazzák, hogy az önkormányzati vagyon ingyenes átruházására vonatkozó döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a képviselő-testület e tárgyban döntését minősített többséggel hozza meg.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat további célja, hogy a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szervezete hatékonyabban láthassa el intézményvédelmi feladatait a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjainak ellenőrző befolyása alatt álló szervezetek tekintetében is, így a törvényjavaslat biztosítja az integrációs szervezet részére a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozóan is az irányelvi szabályozói kompetenciát, a jogszerű működés biztosítása érdekében.

Az elhangzottakra tekintettel kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.  Varga Szimeon tapsol.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Fónagy János államtitkár urat mint előterjesztőt, a vita e szakaszában vagy esetleg egy későbbi szakaszban… (Dr. Fónagy János: Később, köszönöm.) Igen, köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót.

Most a képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnake élni ezzel a lehetőséggel. (Nincs ilyen jelzés.)

Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.

Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak, aki most kíván felszólalni az előterjesztő képviseletében.

DR. FÓNAGY JÁNOS, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felelősségi körébe tartozó szabályozási tárgyköröket érinti, és a nemzeti vagyon, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatások terén megfelelő jogi környezetet teremt. Az állami vagyonról és a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítása segíti a jogalkalmazást, amelynek eredményeként a jogrendszer egységesebbé válik, növekszik a jogbiztonság, az állampolgárok bizalma erősödik.

A rakparttörvény módosításával biztosítani kívánjuk a Duna-part menti ingatlanok egységes vagyonkezelését. Az önkormányzati törvény módosítása az önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodásra vonatkozó rendelkezést igazítja az ingyenes vagyonátruházás tekintetében az állami vagyongazdálkodást szabályozó rendelkezésekhez. Teszi mindezt úgy, hogy a képviselő-testület hatáskörébe utalt vagyonátruházás a kötelező önkormányzati feladatellátást nem veszélyezteti. Az egyházak tevékenységének folytatásához szükséges tárgyi, anyagi feltételek biztosítása érdekében kerül sor az önkormányzati tulajdonú csornai premontrei park ingyenes egyházi tulajdonba adására.

A törvényjavaslat a parlamenti döntéshozatal során a szövetkezeti hitelintézeti integrációt érintően kiegészült egy további, a szövetkezetek átalakulásával kapcsolatos módosító rendelkezéssel. A javaslat az integrációt, az egységes üzleti továbbfejlődést, a belső prudens működést erősíti. A parlamenti munka eredményeként a Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító javaslatot támogatva pontosítottuk az MNB Zrt. tevékenységének szabályozási körében az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket.

A fenti tartalmi módosító indítványokon túl több bizottsági módosító javaslat is megfogalmazódott, amelyek a normaszövegben nyelvi, jogtechnikai pontosításokat tartalmaztak. Köszönöm a tisztelt Ház és a bizottságok támogató munkáját, amellyel hozzájárultak a törvényjavaslat szövegének pontosításához, annak szakmai szempontú kiegészítéséhez.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat által kitűzött szabályozási célok előmozdítják a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás további racionalizálását, valamint hozzájárulnak a nemzeti pénzügyi szolgáltatások fejlesztéséhez. Mindezek alapján kérem önöket, hogy a T/3369. számú törvényjavaslatot és az azt összegző módosító javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket, elnök úr, önnek a lehetőséget. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:   145-148   149-152   153-156      Ülésnap adatai