Készült: 2020.07.13.08:19:39 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
40 359 2006.12.04. 3:48  358-361

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Felszólalásomban a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő ingatlanokkal, az elkótyavetyélt ingatlanokkal és a szükséges, ám az önök részéről figyelmet sem érdemlő ingatlanokkal szeretnék foglalkozni.

Másfél éven keresztül hallgattuk a Honvédelmi Minisztérium vezetőitől, hogy az új Honvéd Kórházat az ingatlanértékesítésekből befolyó összegekből fogják finanszírozni, amikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez bizonytalan, mint a kutya vacsorája, de ha már terveznek ingatlanértékesítésből bevételt, azt a kiadási oldalon is meg kellett volna jeleníteni.

Azt is mondták, hogy olyan volumenű ingatlanbevételre számítanak, amiből lakásvásárlást és -építést is tudnak majd fedezni. Utóbb kiderült, hogy a fejezeti államháztartási tartalékból finanszírozták a kórház építését az idén, új lakások beszerzésére pedig csak a költségvetésben betervezett 122 millió forintot fordították.

Köztudott - csak az összeg pontos nagysága rejtély -, hogy sok-sok milliárdot fordított a honvédelmi tárca ezen laktanyák rekonstrukciójára, amit később a honvédség számára feleslegesnek nyilvánítottak, mint például az aszódi laktanyát is.

(23.40)

És nem tudni mennyiért és kinek értékesítették vagy kívánják értékesíteni, kiváltképp nem tudni, hogy a beruházási költségek egyáltalán vissza- és megtérülnek-e.

A kormány a korábbi években tartotta magát ahhoz, hogy nem kényszerített ki saját bevételi kötelezettséget a Honvédelmi Minisztérium számára, hanem a költségvetési támogatásokból finanszírozta a honvédelmi feladatokat. Most ismét megjelent egy 2,5 milliárd forintos saját bevételi kötelezettség, amelyet ugyancsak ingatlaneladásból kívánnak teljesíteni. A bizottsági ülésen megtudtuk, hogy biztonságosnak érzik a jelen bevétel megvalósulását, sőt jóval több bevétellel számolnak, amit ismételten lakások vásárlására vagy építésére fordítanak majd. Ezért a költségvetésben nem is szerepeltetik a laktanya-beruházások tervét.

Megállapíthatjuk, hogy a szocialista kormányzat idején az ingatlangazdálkodás területén hatalmas káosz uralkodik, átláthatatlan annak a sok tíz milliárd forint értékű ingatlannak a mozgása, amely kikerül a honvédség kezeléséből, s amelyek évente sok milliárdot emésztenek fel a honvédség költségvetéséből nemcsak a működtetés, a fenntartás, hanem a nagy értékű beruházások által. Megengedhetetlen az a gyakorlat, amit az ingatlanvagyonnal tesz a honvédelmi tárca, de ennél sokkal súlyosabb az, hogy mintegy 1500 első kategóriás lakásigénylő katona szolgál a hadseregben, reményét vesztetten arra nézve, hogy belátható időn belül a szolgálati helyén kaphat lakást, és együtt élhet a családjával.

Természetesen ennek következményei vannak a hadsereg morális állapotára is, a szolgálatteljesítés minőségére nézve egyaránt. Önök szívesen beszélnek korszerű, professzionális haderő létrehozásáról, csak azt nem akarják tudomásul venni, hogy az emberi tényező nélkül ez nem sikerülhet. Elsődleges kötelezettségük lenne a döntéshozóknak a tisztességes munka- és életfeltételek megteremtése a katonák számára, hogy elvárhassák azt az áldozatvállalást, amit a haza védelmével ezek az emberek vállalnak, és amihez jár.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 233 2007.11.14. 8:17  228-240

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség véleménye szerint a Magyar Honvédséget a szocialista kormányok az elmúlt években szisztematikusan leépítették. Nem értünk egyet azzal a kormányzati állásponttal, hogy jelenleg a kor követelményeinek megfelelő hadserege van az országnak, hiszen a honvédelmi költségvetés évről évre csökken, nem tudunk megfelelni a NATO által támasztott elvárásoknak, de ami ennél is veszélyesebb, az ország biztonságának a honvédség általi szavatolását is sok szakértő megkérdőjelezi.

Az utóbbi években sajnos, csökkent a katonai életpálya presztízse, ma nem tudnak a haza szolgálatára felesküdött katonáink hosszú távra tervezni, hiszen mindennapi gondokkal küszködnek. A sorállományú honvédség megszűnésével sajnos, ma még nem beszélhetünk profi hadseregről, sőt a GDP százalékában védelemre fordított kiadások mértéke Magyarországon jelenleg 1 százalék körüli értéken mozog. Ennél kevesebbet csak Luxemburg és Izland fordít honvédelmére. Mindez tarthatatlan, és jelentősen növeli Magyarország biztonsági kockázatát.

Az előttünk fekvő határozati javaslatot a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciója nem fogja támogatni, tartózkodni fogunk a szavazásnál, hiszen keveselljük a javaslatban feltüntetett létszámot. Nem támogathatunk olyan javaslatot, amely a Magyar Honvédség létszámát legfeljebb 23 950 főben határozza meg. Meglátásunk szerint az ambíciószintet növelni kellene, a tervezetben szereplő létszámot minimális értéknek fogadhatjuk el. Erre vonatkozó módosítóinkat Nyitray és Simicskó képviselőtársaim be is terjesztették az Országgyűlésnek.

Tisztelt Ház! A határozattervezet indoklásában precízen megfogalmazza az előterjesztő, hogy a honvédelemről, a Magyar Honvédségről szóló törvények alapján a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az Országgyűlés állapítja meg. Figyelembe véve azt, hogy a honvédség létszáma 2005. évben 34 574 fő, 2006 végén pedig 28 783 fő volt, az előttünk fekvő tervezetben szereplő pedig 23 950 fő a honvédségi létszám, usque két év alatt több mint 10 ezer fővel csökkent. Ez a szám nagyon magas. Gondoljunk csak bele, hogy hány szakképzett, a magyar adófizetők pénzéből kiművelt katonaembert érintettek a meggyőződésünk szerint téves kormányzati átalakítások, hány olyan szakembert veszített el az utóbbi években a Magyar Honvédség, akik tudására, rutinjára elengedhetetlen szüksége lenne a hazának. Rengeteget. Ezek a létszámbeli különbségek a papírlapon statisztikának tűnnek, de a valóságban emberi sorsokról van szó.

A javaslat indoklásában szerepel az is, hogy a Magyar Honvédségre vonatkozó változatlan ambíciószintet a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól szóló 51/2007. (VI. 6.) országgyűlési határozat rögzíti, amely alapján lehetségessé és szükségessé vált a honvédelmi törvényben megfogalmazott és a NATO-tagságból fakadó feladatok ellátásához szükséges békelétszám pontosítása. Az országgyűlési határozat kidolgozása folyamatában a kormány felhatalmazása alapján lefolytatott ötpárti egyeztetések során a pártok képviselői egyetértettek azzal, hogy a kitűzött ambíciószint eléréséhez szükséges, hogy a Magyar Honvédség létszáma a honvédelmi törvény alapján új országgyűlési határozatban kerüljön meghatározásra. Ez is pontos megfogalmazás, hiszen az ötpárti egyeztetéseken ebben maradtak a felek. Ennek okán van létjogosultsága a határozati javaslatnak, de tartózkodó szavazatunkat az is indokolja, hogy az új határozat figyelembe veszi-e a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. VI. 30-án kelt, valamint az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. VI. 30-án kelt kormányhatározatokból következő feladatokat is.

Ezek a jogszabályok arról rendelkeznek, hogy át kell gondolni a honvédelmi tárca fejlesztési lehetőségeit, egyes szervezetek a tárca alárendeltségéből más minisztériumi hatáskörbe, egyes szervezetek pedig racionalizálásra, átszervezésre, összevonásra vagy megszüntetésre kerülnek. Azzal a törekvéssel egyetértünk, hogy a bürokrácia leépítésre kerüljön, azonban azt az álláspontot képviseljük, hogy a tiszthelyettesi, illetve legénységi állomány létszámát a tervezetben szereplő létszámnál sokkal nagyobb mértékben kell növelni.

Sajnos, a határozati javaslat is része annak a folyamatnak, amelyért az elmúlt évek szocialista kormányainak kell viselni a felelősséget. A 2006 nyarán hivatalba lépett második Gyurcsány-kormány programja és az eddigi tevékenysége arról árulkodik, hogy a kormányzatnak semmiféle elképzelése nincs a hadsereg valódi rendeltetése szerepére nézve. "A honvédség találja meg azokat a képességeket, amelyekkel a magyar haderő érdemben tud hozzájárulni a szövetség által elhatározott misszió teljesítéséhez" - olvasható a kormány programjában. A kormány, úgy tűnik, a Magyar Honvédség feladatrendjében kizárólag az egyébként a Fidesz szerint is szükséges külföldi missziókat látja. A honvédelmi kormányzat intézkedései alapján azonban azt tapasztaljuk, hogy a külföldi szerepvállalás eltúlzott mértékű. A szárazföldi erők NATO- és egyéb műveletekben való részvételében az egy főre jutó GDP-hez viszonyítva Magyarország az első helyen áll a NATO-ban. Ez azt jelenti, hogy Magyarország az egységnyi életszínvonalhoz viszonyítva az észak-atlanti szövetségben a legmagasabb arányú szárazföldi erejét képes műveletben tartani.

A Fidesz álláspontja az, hogy az ország védelme a honvédség első számú feladata, tehát a prioritási szintek meghatározásánál is ezt a szempontot kell első helyre emelni. Az expedíciós szerepvállalásunknak sok fontos feladata van, de a haza védelmének kiemelt feladata nem törpülhet el emellett.

A határozati javaslatban természetesen nincs feltüntetve a külföldi missziókban részt vevők létszáma. Ez nem is volt feladata az előterjesztőnek, de ha a tisztelt Ház a Magyar Honvédséggel kapcsolatos napirendi javaslatot tárgyalja, mindenképpen beszélnünk kell katonáink külföldi szerepvállalásának mértékéről. Mint már említettem, a Magyar Honvédség jelenlegi állapotában már csak a haderőt nem fenntartó Izlandhoz vagy a rendkívül csekély létszámú haderőt fenntartó Luxemburg szintjéhez hasonlítható. Ez pedig azért elszomorító, mert miközben a Magyar Honvédség létszáma az évről évre elénk kerülő jogszabályok szerint drasztikusan csökken, a honvédelmi tárca megpróbálja mindezt sikerként, valamifajta professzionális hadsereg felé való elmozdulásként beállítani. A számok, a tények sajnálatos módon ellentmondanak a kormányzati törekvéseknek.

Ahogy az a közelmúltban több napilapban megjelent, a miniszternek készült feljegyzésből kiderült, eddig még volt lehetőségünk azzal takarózni, hogy Spanyolország, Litvánia, Kanada, Csehország, Belgium relatív védelmi kiadásai is velünk teljesen hasonló mértékben maradtak el az elvárt szinttől, mostantól már erre sem lesz lehetőségünk, hiszen a 2007. évi költségvetési számokhoz képest GDP-arányosan nem nő a honvédelemre szánt költségvetési hozzájárulás.

Tisztelt Ház! A fentiekben vázolt okok miatt a javaslatot nem tudjuk támogatni. Amennyiben azonban a kormányoldal elfogadja érveinket, a benyújtott módosító javaslatainkat, úgy hajlandók vagyunk tárgyalni a továbblépés lehetőségéről.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

(18.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
226 169 2009.10.05. 1:32  168-172

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A megnövekedett gépjárműforgalom, továbbá az ehhez kapcsolódó járulékos problémák, mint például a parkolás az egész világon óriási gondokat okoz a nagyvárosokban és az azok agglomerációjában élő emberek számára. A logikus és polgárbarát megoldások felé való törekvés világszerte tapasztalható, így valamit ellesni közelebbi vagy távolabbi országok gyakorlatából korántsem szégyen.

Nemrégiben az Országgyűlés módosította a közterület-felügyelettel kapcsolatos törvényt, mégpedig úgy, hogy a közterületisek is elszállíttathatják a tilosban parkoló gépjárműveket. Mint tudjuk, a nagy értékű gépjárművek elszállítása nem kis fejfájást okoz a tulajdonosoknak, főleg abban az esetben, ha az érintett nem tudja, hogy hová tűnt az autója. Erre jelenthet megoldást az a spanyol gyakorlat, amelyet magam láttam.

(16.40)

A spanyol rendőr lefotózta az elszállítandó gépjárművet, jött a szállítóautó, elvitte a tilosban parkoló gépjárművet, majd ezt követően az előre elkészített matricát a rendőr leragasztotta az aszfaltra, arra az esetre, ha az autós visszamegy, tudja, hol találja meg az autóját - címmel, telefonszámmal, tehát mindenfajta elérhetőséggel. Ez nem csupán polgárbarát, hanem költségkímélő is, mind az állampolgárok, mind a hatóságok részére.

Tisztelt Államtitkár Úr! Mi a véleménye erről a humánus megoldásról? Gondolkodik-e a minisztérium vagy a rendőrség hasonló polgárbarát szisztéma kidolgozásán?

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
243 172 2009.11.16. 2:00  171-174

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár Úr! A 3-as számú főút bag-domonyi kereszteződése hosszú évek óta baleseti gócpont, ezért a körforgalommá való átalakítására égető szükség lenne. A Galga-Menti Újság számára adott válaszában pár hónappal ezelőtt a minisztérium azt közölte: a GKM a baleseti statisztikák áttanulmányozása után úgy döntött, hogy "a 3. számú főút 40-871 szelvényében lévő Bag-Domony közötti összekötő út kereszteződésének körforgalmi csomóponttá való átépítése, előkészítéssel, megkezdődhet. Az átépítés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában történik, útpénztárforrás felhasználásával. Az építkezés a tervek szerint 2009 nyarán indul, addig az előkészítés - tervezés, engedélyezés, területbiztosítás - folyik. A beavatkozás várhatóan 2009 végéig befejeződik."

Most november közepe van, de ismereteim szerint még a tervezés sem kezdődött el. Választókerületem körforgalomban érintett települései, Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Aszód, Kartal, Verseg, Iklad, Domony önkormányzatai határozatban követelik a tarthatatlan helyzet megoldását, a csomópont megfelelő, biztonságos átépítését. Országgyűlési képviselőként első számú kötelességem, hogy megpróbáljak változtatni a tarthatatlan helyzeten, segítsem 40 ezer naponta erre közlekedő ember biztonságos közlekedését. Ezért a költségvetési törvényjavaslathoz módosító javaslatot nyújtottam be a körforgalom megépítése érdekében, azonban a kormánypárti képviselők nem támogatták a bizottsági szakban.

Tisztelt Államtitkár Úr! Miért nem tartják vállalásukat, miért nem biztosítják a forrást a körforgalom megépítésére? Mikor indul el a tervezés, majd az építkezés? Nem ígéreteket, hanem pontos dátumot várunk. Várom megtisztelő válaszát, választóim nevében nyomatékosan követelve, hogy végre lépjenek a kérdésben.

Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)