Készült: 2020.08.10.21:07:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

2. ülésnap (1998.06.25.),  72-92. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 26:55


Felszólalások:   72   72-92  Előző      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, frakcióvezető úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom az Országgyűlés tagjait, hogy az előterjesztő a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslatot új változatban T/19. számon terjesztette elő. A korábbi változathoz több képviselő nyújtott be módosító javaslatot. Felkérem az indítványokat benyújtó képviselőket, hogy amennyiben javaslataikat fenn kívánják tartani, azokat az új változathoz még a mai napon terjesszék elő.

Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát ezennel lezárom.

A benyújtott módosító javaslatokra figyelemmel most a részletes vitára bocsátásról határozunk. Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy az előterjesztést bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - 156 igen, 1 nem, 7 tartózkodás.) Az ülés nem határozatképes.

Kísérletet teszek még egyszer arra, hogy megvan-e a határozatképesség. Felkérem a teremőröket, hogy a folyosón lévő képviselőtársakat hívják be, hiszen nem volt határozatképes az előbbi szavazás! Pár percet várunk, addig ne hagyja el senki sem az üléstermet. Megkérem a frakcióvezető urakat is, hogy ha módjuk van rá, próbálják a határozatképességet biztosítani. (Rövid szünet.) Megkérem képviselőtársaimat, hogy ismételten szavazzanak.

Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy az előterjesztést bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 187 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

A részletes vitára és a határozathozatalra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítását kezdeményező, új változatban benyújtott T/18. számú törvényjavaslat általános vitája és lehetőség szerinti határozathozatala. Az előterjesztést Mátrai Márta és Frajna Imre képviselők terjesztették elő a Fidesz részéről. Megkérdezem, hogy melyikük kíván szólni. (Dr. Frajna Imre jelzi hozzászólási szándékát.)

Frajna Imre képviselő úrnak megadom a szót.

 

DR. FRAJNA IMRE (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy a napirend kapcsán megejtett szavazásból látszik, az általam jegyzett javaslat kevésbé nagy támogatottságnak örvend a parlamentben, mint a nyugdíjemelésről szóló javaslatok.

 

(17.20)

 

A javaslat valóban egy ellentmondásos helyzetet próbál meg orvosolni. A

z egészségügyi törvény, amit még az előző parlament fogadott el, most július 1-jén lépne hatályba. A hatályba léptetés érdekében a kormány kihirdetett tizennégy jogszabályt, nyolc jogszabály készenlétben áll, amit szintén életbe kellene léptetni, és a törvény körülbelül még harminc hiányzó jogszabály elkészítését írja elő. Hogy csak néhányat soroljak fel ezek közül: ilyen az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása, amit szabályozni kell; ilyen az egészségügyi dolgozók rendtartása; a várólisták alapján nyújtható egészségügyi ellátások; a felsőfokú szakirányú továbbképzés szabályozása; a kórházi felügyelőtanácsok és etikai bizottságok működése. Ezek mind az új kormány feladatai, amelyeket igen sürgősen meg kellene oldani a törvény hatálybalépése kapcsán, és ezeknek a hiánya feltehetően jogbizonytalanságot eredményezne.

Azt nem mondhatni, hogy az általunk beterjesztett javaslat nem hordoz magában hasonló veszélyeket. Az a törvény most már lassan fél éve kihirdetésre került, és az információk szerint a fe

lkészülés az alkalmazására egyes intézményekben már igen előrehaladott, más intézmények el vannak vele késve.

Vannak a törvénynek olyan területei, amelyeknek a hatálybalépése legalábbis kívánatos lenne; ilyenek az egészségügyi törvénynek a humán reprodukcióról szóló részei; vagy ilyen például az ellátás visszautasításával kapcsolatos betegjogi nyilatkozatok szabályozása, amelyet, úgy gondolom, nem lenne szerencsés dolog e pillanatban eltörölni. Ennek ellenére a javaslat az egészségügyi törvény féléves elha

lasztását javasolja, tekintettel arra, hogy az ebből fakadó előnyöket a hátrányoknál nagyobbnak ítéltük meg.

Az időközben beérkezett módosító indítvány ugyan egy kompromisszumos megoldás lehetőségét vetíti előre, miszerint a törvény vitatott részeit függe

sszük fel, a jónak ítélt részeit léptessük hatályba. Ez ügyben a Fidesz frakciója fogadókész, viszont az idő sürgetése miatt ebben az esetben nemcsak megállapodásra kell jutni az egyezség tartalmában, hanem a Házszabálytól való eltérés kérdésében ismét megállapodásra kell jutni, ellenkező esetben 30-áig nem kerülhet kihirdetésre ez a jogszabály.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A szociális bizot

tság ülésén kisebbségi vélemény is megfogalmazódott.

Először dr. Hegedűs Mihálynak adom meg a szót, a bizottság előadójának.

 

DR. HEGEDŰS MIHÁLY, az egészségügyi és szoci

ális bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőház! Megkaptam a szót, de a többségi indítványt fogom javasolni, ugyanis az egészségügyi és szociális bizottság megtárgyalta Mátrai Márta és Frajna Imre képviselők önálló indítványát, és a vita után elfogadásra és vitára alkalmasnak találta 11:8 arányban. Tette ezt azért, hogy az új kormánynak lehetősége legyen a szükséges és a lehető legjobb törvényeket meghozni.

Köszönöm szépen. (Taps az FKGP padsoraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót dr. Vojnik Máriának, aki a kisebbségi véleményt isme

rteti.

 

DR. VOJNIK MÁRIA, az egészségügyi és szociális bizottság kisebbségi véleményének előadója: Tisztelt Országgyűlés! Az egészségügyről szóló '97. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában kisebbségi vélemény fogalmazódott meg. A bizottság nyolc ellenzéki képviselője a törvényjavaslatot nem tarto

tta alkalmasnak általános vitára.

Az érveink nagyjából az előterjesztő érveivel esnek egybe, azonban a következtetésünk különbözik. Valóban azt gondoljuk, amit Frajna úr is elmondott. A törvényj

avaslat jelenlegi változata nem oldja fel azokat az ellentmondásokat és nem oldja meg azokat a problémákat, amire válaszolni akar. Maga az előterjesztő is elismerte: a jelenlegi egészségügyről szóló törvény nem tartalmaz olyan paragrafusokat, amelyeket a leendő kormány vagy a kormánykoalíció többségi parlamentje meg kíván változtatni.

A jelenleg hatályos kormányrendeletek, illetve nép

jóléti miniszteri rendeletek elegendő számban és minőségben állnak rendelkezésre ahhoz, hogy július 1-jén ez a törvény hatályba léphessen és működjön. Abban az esetben, ha a törvényjavaslatot a jelenlegi változatában fogadja el az Országgyűlés, jogbizonytalanság alakul ki, hiszen akkor szükség lenne a jelenleg hatályban lévő intézkedések visszavonására. Ebben az esetben érvényre kerülne az a '72. évi törvény, amelynek megszüntetésére éppen a '97. évi törvényt hozták meg a képviselők. A betegjogok érvényesülése csorbát szenvedne, ezért a javaslat érvényesülése esetén az adatvédelmi törvénybe is ütköznénk.

Mindezek alapján arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy fontolja meg a kisebbségi véleményt, amelyben a törvényja

vaslatot általános vitára nem tartjuk alkalmasnak; illetve a kompromisszumos javaslatunk az, hogy amennyiben múlhatatlanul szükséges, a törvény konkrét paragrafusaihoz tartozó végrehajtási rendeleteket, illetve a törvény konkrét paragrafusainak felfüggesztését vagy érvénybe lépésének halasztását kérjék az előterjesztők.

Köszönöm. (Taps a bal oldalon.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót dr. Pokol Bélának, az alkotmányügyi bizottság elnökének.

 

DR. POKOL BÉLA, az alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az alkotmány- és igazságügyi bizottság a többi bizottság mellett megvitatta az egészségügyi törvényről szóló, T/18. szám alatt benyújtott képviselői önálló módosítást. A bizottságunk 17 igen szavazattal, 9 nem és 1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a jobb oldalon.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót dr. Hegedűs Mihály képviselő úrnak, Független Kisgazdapárt, aki írá

sban előzetesen jelezte felszólalási szándékát.

 

DR. HEGEDŰS MIHÁLY (FKGP): Elnök Úr! Kösz

önöm szépen a szót, de végül is a hozzászólásom most okafogyottá vált, mivel a bizottsági véleménnyel megegyezik.

Köszönöm szépen.

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni e tárgykörben. (Jelzésre:) Igen, Csáky András úr következik, Magyar Demokrata Fórum.

 

DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm szépen a szót. A Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja támogatja az előterjesztést, két ok miatt. Úgy ítéljük meg, hogy kisebb bizonytalanságot, jogbizonytalanságot okoz az, ha fél évvel elhalasztjuk a hatályba léptetést, mint hogy ilyen formában, számos fontos kiegészítő rendelkezés nélkül lépjen hatályba a törvény.

A másik, hogy jóllehet itt elhangzott, hogy bizonyos intézmények már készek a törvény fogadására és annak a végrehajtására, saját tapasztalataink szerint nagyon sok intézményben nincsenek meg a feltételek arra, hogy meg

felelő módon alkalmazni tudják a hatályba lépő új törvényt. Úgyhogy mi támogatjuk azt, hogy csak jövő év januárjában lépjen életbe.

Köszönöm szépen. (Taps az MDF padsoraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Béki Gabriella következik, SZDSZ.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért kértem szót, mert a szabaddemokraták véleménye szerint sokkal több zavart keltene, hogyha ezt a fideszes országgyűlési határozati javaslatot változtatás nélkül fogadnánk el, mint amennyi gond abból keletkezik, hogy néhány jogszabály még nem készült el.

Azt gondolom, ha képviselőtársaim figyeltek Frajna Imre felszólalására, ő kompromisszumkészséget mutatott abban az irányban, hogy ne en bloc halasszuk el a hatályba léptetést, hanem csak a kritikus részek tekintetében, ahol valamilyen súlyos érv hozható azzal kapcsolatban, hogy érdemes legyen a törvényi hatályba léptetéshez hozzányúlni; nem véletlenül tette, hogy ő maga is kompromisszumkészséget mutat ebben az irányban.

Azért is kértem szót, mert egy új parlament érdemi munkájának az elején tartunk, sok új képviselőtár

sam van, akik nem vettek részt ennek a törvényalkotásnak a folyamatában. Szeretném felidézni, hogy egy nagyon hosszú, nagyon alapos előkészítő munka előzte meg az egészségügyi törvény megszületését. Egy olyan törvényt váltottunk ki, a '72. évi törvényt, amely teljesen idejét múlt volt.

 

(17.30)

 

Nagyon időszerű volt, hogy kompromisszumra jutva egy új jogszabály, egy új törvény rendezze ezt a területet.

Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat arra, hogy az előző ciklusban az akkori ellenzék nagyon aktívan részt vett ebben a törvényalkotási munkában. Pusztai Erzsébet képviselőtársam egymaga több módosító indítványt nyú

jtott be, mint az összes többi képviselő, és a Népjóléti Minisztérium a munkával érdemben foglalkozó szakembereiben partnert talált ahhoz, hogy kompromisszumos szövegváltozat szülessen meg.

A törvénynek nagyon-nagyon sok részlete úgy került kimunkálásra, hogy azt ellenzéki képviselőtársaink is el tudták fogadni. Éppen ezért arra kérném a képviselőtársa

imat, hogy keressük a megoldást a kompromisszumok irányába, még egyszer mondom, amihez az előterjesztő is készséget mutatott.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a bal oldalon.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót dr. Vojnik Máriának, MSZP.

 

DR. VOJNIK MÁRIA (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Ahogy Béki Gabriella is mondta, az egészségügyről szóló törvény hosszú, tartalmas és eredményes vita eredményeként született meg. Ahogy ezt - ma az idézetek napja van - Frajna Imre a mai bizottsági ülésen elmondta: ez a törvény fényévekkel jobb, mint az 1972-es törvény. Azt gondolom, szerencsére nemcsak ő mondja, de az is jó, hogy ő mondja; mi is azt mondjuk, hogy ez a törvény megfelel a kor színvonalának, alkalmas mind az egészségügyi szolgáltatók, mind pedig a betegek jogainak és kötelességeinek rögzítésére, és alkalmas a betegek szolgálatára.

A végrehajtási utasítások azokhoz a pontokhoz születtek meg, amelyek nélkül ez a törvény végrehajthatatlan lett volna. Megjelent azonban és hatályban van tizenegy olyan kormány- és népjóléti miniszteri rendelet, amely nélkül ez a törvény valóban nem működne.

Vizsgáljuk meg azonban, melyek azok a javaslatok, melyek azok a hiányzó végrehajtási utasítások, amelyekről ma azt gondoljuk, hogy ezek nélkül nem megy! Részben hiányoznak olyan végrehajtási utasítások, melyek a törvényben foglalt jogszabályok részletes kibontását jelentik, de ezek nélkül a törvény még alkalmazható. Vagy van jelenleg is hatályos jogszabály, melyet ugyan felül lehet vizsgálni, de ezek is elegendőek a hatálybalépést követően az új jogszabályok megszületéséig. Harmadsorban: egyes esetekben, ahogy a törvény is fogalmaz, a törvény maga is később, 2000-ben lép hatályba, és ezért elegendő addig a végrehajtási rendeleteket kiadni.

Ha a törvényalkotó és a törvényalkalmazó nem kíván ehhez a korszerű és alkalmas törvényhez hozzányúlni, mert azt gondolja, hogy maga a törvény alkalmas és működőképes, ha a jelenleg érvényes jogszabályok mind lehetővé teszik, hogy ez a törvény valóban alkalmazható legyen, akkor, úgy érzem, nem elegendő érv a hatálybalépés elhalasztására sem az, hogy a leendő népjóléti minisztériumnak még nem volt erre ideje összességében, sem az, hogy vannak olyan intézmények vagy szervezetek, amelyek nem tették meg azokat az intézkedéseket, nem hozták meg azokat a döntéseket és határozatokat saját hatáskörükben, melyekre egyébként ez a törvény több mint fél éve kötelezné őket.

Úgy gondolom, nagyobb bizonytalanság lenne akkor, ha ezt a törvényjavaslatot változatlan formájában fogad

nánk el, úgy, ahogy képviselőtársaim mondták. Ezért a szocialista frakció a törvényjavaslatnak ezt a változatát nem támogatja, de támogat minden kompromisszumos javaslatot, amely a konkrét paragrafusokhoz fűződik.

Köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)

 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Felszólalásra következik Selmeczi Gabriella, Fi

desz-Magyar Polgári Párt.

 

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy komoly tanulsága azért van az ügynek, és a tanulságot érdemes levonni a mai történetből, ez pedig az, hogy ko

rmányváltás idejére nem szabad ilyen nagy terjedelmű törvény végrehajtását időzíteni.

Az élet és a gyakorlat bebizonyította, hogy ezt a törvényt jelen formájában jelen pillanatban nem lehet végrehajtani. A kérdés az: vajon miért nem lehet végrehajtani? Azért, mert közel harminc rendeletet a Népjóléti Minisztérium nem készített el. Ezt azért szögezzük le, hogy világosan lássuk a problémát. (Dr. Csapody Miklós: Így van! - Taps a jobb oldalon.)

Mit szeretne a Fidesz-Magyar Polgári Párt? Mi a feladat? Meg kell oldani egy problémát. A problémát mi ilyen módon szeretnénk megoldani, hogy felfüggesztjük ennek a törvénynek a végrehajtását. A mai vita során azonban az is látszik, hogy kompromisszumot köthetnek a parlamenti frakciók, és ha jól értettem az ellenzéki képvis

elők felszólalását, akkor ők is hajlandóak bizonyos fokú kompromisszum megkötésére. Ezért az a javaslatom, hogy próbáljuk meg ennek a gondolatmenetnek az alapján megoldani a feladatot, és ezt a törvényt a jövőben végrehajthatóvá tenni.

Bár visszamenőleg sz

ól a javaslatom, de talán saját magunknak is, a tanulság második része az, amit sokszor elmondtunk az elmúlt négy év alatt: vegyük magunkat annyira komolyan, hogy csak olyan törvényeket, csak olyan jogszabályokat alkossunk, ami végrehajtható - mert lehet, hogy nem véletlen, hogy bizonyos egészségügyi intézmények hozzá sem kezdtek a törvény végrehajtásához.

Akkor vesznek bennünket is komolyan az állampol

gárok, ha komolyan vesszük magunkat, és felelősségteljes törvényhozói munkát fogunk végezni az elkövetkezendő években. Ezt a magam részéről a Fidesz-Magyar Polgári Párt frakciójának nevében meg is ígérhetem.

Köszönöm szépen. (Taps a jobb oldalon.)

 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Frajna Imre jelzi, hogy szólni kíván.)

Frajna Imre képviselő úré a szó.

 

DR. FRAJNA IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Összefoglalván a vita tapasztalatát: a Fidesz-frakció kényszerhelyzetben találta magát, amikor áttekintette ennek a törvénynek az állapotát; úgy láttuk, jogbizonytalanság így is, úgy is keletkezik, bármit lépünk ezzel a törvénnyel kapcsolatban.

A benyújtás óta eltelt tárgyalásaink azt a reményt vetítik előre, hogy ezt a jogbizonytalanságot, ami itt a törvény hatályba léptetése körül keletkezett, lehetséges a minimálisan legkisebb szintre szorítani. Úgyhogy minden olyan javaslattal szemben, ami ebbe az irányba mutat, természetesen fogadókészek vagyunk.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a jobb oldalon.)

 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Orszá

ggyűlés! Az általános vitát lezárom. A benyújtott módosító javaslatokra figyelemmel most a részletes vitára bocsátásról határozunk.

Indítványozom a tisztelt Orsz

ággyűlésnek, hogy az előterjesztést bocsássa részletes vitára. Megvárom, míg helyet foglalnak képviselőtársaim és bejönnek a folyosóról. (Rövid szünet. - Képviselők érkeznek az ülésterembe.) Kérem, most szavazzanak! (Szavazás. - 168 igen, 2 nem, 4 tartózkodás.)

A Ház nem határozatképes. Ismételten megpróbáljuk. Kérem a teremőröket és a frakcióvezetőket, hogy biztosí

tsák a határozatképességet! (Rövid szünet.)

Kérem képviselőtársaimat, jelezzék, kinek nem műk

ödik a gépe. (Jelzésre:) Hegedűs Mihály képviselő úr gépét kérem bekapcsolni! Rajta kívül? (Kósa Gyula: Tollernek nem működik!) Toller képviselő úr működik? (Dr. Toller László: Én teljesen. - Derültség.) Akkor rossz információt kaptam. (Zaj.)

 

 

(17.40)

 

Kovács Kálmán, Tímár György (Dr. Toller László: Elnök úr, lehet nyugodtan. Megvagyunk, elnök úr, mehet!), Rubovszky György és Nógrádi László gépét is kérem bekapcsolni.

Tisztelt Országgyűlés! Ismételten megpróbálkozunk a határozatképességgel. Kérem, sz

avazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Orsz

ággyűlés 189 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 10 tartózkodással az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslat me

gtárgyalására tárgyalási szünetet rendelek el, és kérem a két kijelölt bizottságot, szíveskedjenek a bizottsági ajánlásaikat benyújtani. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Melyik kettő?) Ugyanott ülésezik a két bizottság, ahol az előbbi szünetben (Közbeszólás: De melyik?); az alkotmányügyi bizottság a 37-es szobában, a Gobelin teremben pedig a szociális bizottság.

 

 

(Szünet: 17.42-18.38

Elnök: Gyimóthy Géza

Jegyzők: Molnár Róbert, Kapronczi Mihály)

 

 
Felszólalások:   72   72-92  Előző      Ülésnap adatai