Készült: 2019.11.13.23:58:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

218. ülésnap (2017.05.03.), 64. felszólalás
Felszólaló Zsigó Róbert (Fidesz)
Beosztás Földművelésügyi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 7:08


Felszólalások:  Előző  64  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ZSIGÓ RÓBERT földművelésügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy az állatok kímélete uniós érték is, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkelye is tartalmaz, valamint arra, hogy az állatkísérletekkel kapcsolatos tagállami szabályozás különbözősége akadályozhatja az olyan termékek és anyagok kereskedelmét, amelyek kifejlesztése állatkísérletekkel jár, 2010. szeptember 22-én kiadásra került a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv. Ez az irányelv rendelkezéseket tartalmaz, a tagállamoknak 2012. november 10-ig ezeket át kell ültetniük a nemzeti jogukba, és 2013. január 1-jétől kezdődően alkalmazniuk is kell.

Az Európai Bizottság valamennyi tagállam esetében értékelte az irányelv átültetésének megfelelőségét, és több tagállam esetében talált megoldásra váró hiányosságot. A magyar jogszabály esetében feltárt hiányosságok miatt 2016 őszén a Bizottság EU-piloteljárást indított. Hazánk az irányelv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a Bizottságnak küldött hivatalos válaszában vállalást tett az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítására. A most tárgyalt törvényjavaslat gerincét így a Bizottság felé tett vállalásokból eredő módosítások alkotják.

Tisztelt Ház! Emellett a törvényjavaslat tartalmazza az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos, valamint a jogtechnikai okokból szükségessé vált módosításokat is, továbbá a törvényjavaslat néhány, a jogalkalmazásban felmerülő probléma feloldását is célozza.

Nagyon fontos hangsúlyoznom ugyanakkor, hogy e törvényjavaslat benyújtásával az állatvédelmi tör­vény módosítása nem tekinthető lezártnak. A to­vábbi módosítások tekintetében a civil szervezetekkel való egyeztetés jelenleg is zajlik. (Zaj a Jobbik soraiban.) Tisztelt elnök úr, remélem, nem zavarom a mögöttem beszélgető képviselőket.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat az EU-piloteljárás lezárása érdekében újraszabályozza az állatkísérlet engedélyezésére irányuló eljárás legalapvetőbb szabályait, így megállapítja az állatkísérlet engedélyezésére irányuló eljárásban irányadó ügyintézési határidőket is. Biztosítja, hogy csak olyan állatkísérlet megkezdésére kerüljön sor, amelyet a szakértőként eljáró Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács értékel, és annak elvégzését javasolja. A törvényjavaslat biztosítja továbbá, hogy csak olyan tenyésztő, beszállító és felhasználó működhessen, amely rendelkezik az állatvédelmi hatóság engedélyével, illetve abban az esetben, ha a tenyésztő, beszállító és felhasználó már nem felel meg az engedélyben megállapított feltételeknek, az engedélyt az állatvédelmi hatóság visszavonhassa.

A törvényjavaslat a jogalkalmazásban felmerülő problémák megoldása érdekében újraszabályozza az állatkínzás fogalmát, amelynek során kifejezésre juttatja, hogy az állat bántalmazása minden körülmények között tilos, nem csak azokban az esetekben, amikor ez szükségtelen vagy fájdalmat okoz. (Zaj a Jobbik soraiban.) Tisztelt képviselőtársaim, remélem, hogy majd arra is tudnak reagálni, amit nem hallottak most. A törvényjavaslat a jogalkalmazásban felmerülő problémák megoldása érdekében, mint említettem, újraszabályozza az állatkínzás fogalmát. A fogalom szigorításával egy állat bántalmazása esetén a hatóságnak nem kell vizsgálatot lefolytatnia arra vonatkozóan, hogy a bántalmazás szükségtelennek minősül-e.

Tisztelt Országgyűlés! E módosításokkal párhuzamosan szükségessé vált az állatvédelmi törvény szerkezetének felülvizsgálata is, így az állatvédelmi törvényben a módosítással önálló fejezetben kerülnek elhelyezésre a helyi önkormányzatok feladatai, a transzponderrel megjelölt ebek országos elektronikus adatbázisára, a hatósági eljárás és ellenőrzés általános szabályaira, valamint az intézkedésekre és a jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezések. A település belterületén befogott kóbor állatokkal kapcsolatos rendelkezések, valamint a kísérleti célra állatot tenyésztők, beszállítók, felhasználók működésének általános szabályai, azok sajátosságaira tekintettel, önálló alcímben kerülnek elhelyezésre, ezáltal a törvény áttekinthetőbbé és könnyebben kezelhetővé válik. A törvényjavaslat a települési önkormányzatok jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló kormányrendeletben megállapított intézkedéseket beemeli az állatvédelmi törvény rendelkezései közé. Ezek a következők: az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott épí­té­si munkákra kötelezés, a meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére és abbahagyására kötelezés, valamint az állattartás korlátozása és megtiltása.

(12.30)

Ezáltal az említett intézkedések alkalmazására valamennyi állatvédelmi hatóság kijelölhetővé válik, és azokat az állatvédelmi törvényből adódó feladatok tekintetében a természetvédelmi hatóságok is gyakorolhatják majd. Ezáltal hatékonyabban láthatják el az állatvédelmi feladatokat.

Tisztelt Országgyűlés! Mindezeknek megfelelően kérem, hogy az Országgyűlés vitassa meg az előttünk álló törvényjavaslatot, a képviselők hozzászólásaikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy valóban megfelelő legyen az állatvédelmi szabályozás. Kérem, hogy támogassák a kormány által beterjesztett javaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  64  Következő    Ülésnap adatai