Készült: 2020.11.27.15:25:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

238. ülésnap (2001.11.08.), 30. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba
Beosztás igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:44


Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A demokratikus társadalom csak akkor tudja megfelelően teljesíteni feladatait, ha jogállami keretek között szervezetten és az egyének számára átláthatóan működik. A közmegbízatást betöltőknek, a közvagyonnal gazdálkodóknak e feladatukat a legjobb tudásuk és képességük szerint, tisztességesen és befolyásolástól mentesen, a társadalom tagjainak megbecsülését és bizalmát kiérdemelve kell teljesíteniük. Tevékenységük során fokozott elvárásoknak kell megfelelniük, és magánérdekeik nem befolyásolhatják a közfeladat ellátását. Olyan jogszabályi környezetet kell tehát teremteni, amely ezt a követelményt hatékonyan tudja garantálni. A közfeladat befolyásolástól mentes végzésének biztosítását és ellenőrzését szolgálja a szóban forgó tisztségek betöltése kapcsán irányadó összeférhetetlenségi szabályrendszer, illetve a tisztséget betöltő és közvetlen hozzátartozói vagyoni helyzetének feltárására vonatkozó kötelezettség.

Az említett két jogintézményre vonatkozó szabályrendszer ily módon egymással szoros összefüggésben áll. Erre figyelemmel áttekintettük a jogrendszer egészét, és megvizsgáltuk, hogy a közhatalmi feladatot ellátókra, illetve a közpénzek felett döntési joggal rendelkező személyekre milyen összeférhetetlenségi, illetve vagyonnyilatkozat-tételi szabályok vonatkoznak. A vizsgálat eredményeként elkészítettük azokat a törvénymódosításokat, amelyek megalapozzák, hogy teljeskörűen és egységes elvek alapján legyen biztosított annak intézményi garanciája, hogy az érintett személyek közmegbízatásukat befolyástól mentesen végezzék.

A hatályos szabályok áttekintése alapján megállapítható, hogy a fent említett személyek esetében az összeférhetetlenség szabályozása egységes elveken nyugszik és kellő részletességű. E tárgykörben kizárólag az alkotmánybírák tekintetében indokolt a módosítás, mert esetükben csak a közjogi összeférhetetlenség rendezett, az úgynevezett gazdasági összeférhetetlenségre viszont nincsenek előírások. A javaslat pótolja ezt a hiányt. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályozása tekintetében azonban a szóban forgó személyi kört illetően már lényegesen több hiányosság tapasztalható.

Tisztelt Ház! Az országgyűlési képviselők, a kormánytagok, a politikai államtitkárok s immár a bírák, az ügyészek, a köztisztviselők, az igazságügyi alkalmazottak, a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége rendezett, illetőleg rendezése folyamatban van, gondolok itt a katonák jogállásáról szóló törvényre. Hiszen emlékezetes, hogy az Országgyűlés a köztisztviselői törvény, valamint a képviselői jogállási törvény módosítása során új és a korábbinál lényegesen szigorúbb szabályozást fogadott el, s ezzel kifejezésre juttatta a korrupció elleni küzdelem iránti elkötelezettségét.

Nincs azonban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége számos más, részben kiemelkedő közjogi tisztséget viselő személynek, így például a köztársasági elnöknek, az alkotmánybíráknak, az országgyűlési biztosoknak, az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank vezetőinek, a polgármestereknek és az önkormányzati képviselőknek sem. Nem kell továbbá vagyonnyilatkozatot tennie jelenleg a közvagyonnal gazdálkodók jelentős részének, így többek között a közalapítványok, köztestületek vezetőinek, a közbeszerzési biztosoknak, az állami, önkormányzati támogatások döntés-előkészítésében részt vevő, egyébként köztisztviselőnek nem minősülő személyeknek.

Jogos társadalmi igény ugyanakkor, hogy vagyoni helyzetéről minden jelentős közmegbízatást teljesítő, illetve közvagyonnal gazdálkodó személy egyaránt számot adjon. Ez az a bizonyos üvegzsebűség, amelyről oly sok szó esett már ebben a Házban az elmúlt tíz esztendőben, és az elhangzott szavakhoz képest oly kevés történt. Legfőbb ideje, hogy az Országgyűlés fontos és elhatározó lépéseket tegyen.

A javaslat ennek érdekében a vonatkozó törvények megfelelő kiegészítésével kimondja az említett tisztségviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. A törvényjavaslat szabályozási elve alapján a hatálya alá tartozó személyi körből fő szabályként azok, akik választással kerülnek az adott tisztségbe, az országgyűlési képviselőkhöz hasonló szabályok szerint tennék meg vagyonnyilatkozatukat. Azok vagyonnyilatkozat-tételét pedig, akik kinevezéssel nyerik el megbízatásukat, a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok határozzák meg. A javaslat a szabályozási módszert tekintve egyrészt utaló szabállyal rögzíti, hogy az adott köztisztviselő az országgyűlési képviselőkre vagy a köztisztviselőkre vonatkozó törvényi előírások szerint teszi meg nyilatkozatát. Emellett az adott tisztség jellemzői miatt szükséges eltéréseket - ilyen lehet például a nyilatkozat tételének időpontja vagy nyilvánossága, illetve az ellenőrző szerv - kifejezett rendelkezéssel határozza meg.

Kiemelést érdemel, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármesterek tekintetében külön részletszabályok és mellékletként külön vagyonnyilatkozat került beépítésre a jogállásukat szabályozó, amúgy kétharmados törvénybe. Az önkormányzati területen kialakított szabályok az országgyűlési képviselőkre vonatkozó rendelkezések szerkezetét és tartalmát követik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek jogállásából eredő sajátosságokhoz igazítva az előírásokat.

A törvényjavaslatot előzetesen a lehető legszélesebb körben, minden érintett szervnek és személynek megküldtük véleményezésre. A tervezett szabályozással - és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni - az érintettek messzemenőkig egyetértettek.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek, mert a tervezett szabályozás a befolyásmentes és átlátható közszolgálat iránti jogos társadalmi igénynek kíván megfelelni azzal, hogy egységes elvek alapján teljes körűvé teszi a közhatalmi feladatokat ellátó, valamint a közvagyonnal gazdálkodó tisztséget betöltő személyek összeférhetetlenségére, illetve vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó szabályokat. Kérjük tehát támogatásukat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai