Készült: 2020.08.13.21:35:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

149. ülésnap (2004.05.11.), 200. felszólalás
Felszólaló Dr. Karakó László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Emberi jogi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:03


Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KARAKÓ LÁSZLÓ, az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság előadója: Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A Magyar Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága 2004. március 2-i ülésén tárgyalta a T/7730. számon előterjesztett, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Szomorúan állapítottuk meg, hogy bizottsági ülésünk óta több mint két hónap telt el. Tudjuk, hogy a kormány már 2003 decemberében beterjesztette a törvényjavaslatot a tisztelt Ház elé, majd a kormányzati többség levette napirendről, aztán hosszú csend következett. Öt hónap telt el a benyújtás óta. Mindez azt látszik alátámasztani, hogy a koalícióban sincs egységes álláspont a törvényjavaslat megítélésében. A kormány késésben van az EU-források fogadására alkalmas intézményrendszer kialakításában. A bizottságunkban elhangzott vélemények is ezt támasztották alá, amely alapján 9 igen és 10 nem szavazattal a törvényjavaslatot nem tartottuk alkalmasnak általános vitára.

Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a rendelkezésemre álló időt arra használjam fel, hogy a többség által megfogalmazott főbb kifogásokra és kételyekre irányítsam figyelmüket.

Bizottságunk többsége nem ért egyet a törvényjavaslat koncepciójával és alapvető célkitűzéseivel, és nem támogatja a tervezett intézményrendszeri változtatásokat sem. Véleményünk szerint a törvényjavaslat nem járul hozzá az összefogottabb szabályozáshoz, és elmarad a kormányprogramban megígért közigazgatási reformok következetes megvalósítása is. A törvényjavaslat nem vizsgálja komplexen és egységesen a régió, a megye, kistérségi társulás problémáját.

Kérdésként hangzott el az előterjesztőhöz, hogy hol tart az átfogó közigazgatási reform kérdése, és mi lesz a régiókra vonatkozó szabályozással, illetve ezekhez hogyan viszonyul a jelen törvényjavaslat. Erre nem kaptunk kielégítő választ.

E vélemény képviselői pozitív elmozdulásnak tekintik a kistérségi munkaszervezet munkáltatói jogára vonatkozó, jelenleg tervezett szabályozást. Amennyiben azonban a kistérségi megbízottak nem lehetnek a kistérségek alkalmazottjai, abban az esetben a törvénynek egyértelművé kell tenni a megbízottak szakmai szerepét és politikamentességét, valamint jogkörének tervezett szabályozását.

Jogbiztonsági szempontból nem szerencsés, hogy a kistérségi lehatárolás ügyében előbb döntött a kormány, mintsem erre a törvény felhatalmazta volna, még akkor sem, ha eddig nem jogszabályi formában jelölték ki a kistérségeket. Tudjuk, hogy KSH-elnöki közlemény döntött erről régebben.

Bizottságunk többsége nem tartja helyesnek a kistérségi tanács belső szavazati arányára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a megyei fejlesztési tanácsokban túlreprezentáltnak találjuk a megyei közgyűlés és a megyei jogú város képviseletét. Ugyanakkor a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok csupán két főt delegálhatnak, így a kistérségi elv háttérbe szorul, óhatatlanul előtérbe helyezi a tervezet a pártpolitikai elveket. Javasoltuk, hogy a megyék valamennyi kistérsége képviseltesse magát az adott megyei fejlesztési tanácsokban.

Bizottságunk üdvözli, hogy a tanács munkájában tanácskozási joggal részt vehet a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek egy-egy képviselője, ugyanakkor kifogásolták, hogy miért nem az adott területen a legnagyobb létszámban élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviselői kapcsolódnak be a fejlesztési tanács munkájába. A tervezetben, mint tudjuk, analógiaként a törvényjavaslat a cigány kisebbségekkel operál.

Az elmondottakon túl azonban véleményem szerint a szervezeti struktúrák hiányosságai mellett is a törvénymódosítás csak akkor töltheti be a szerepét, ha a területfejlesztés szereplői részére a működésükhöz szükséges források rendelkezésre állnak. Sajnos ebben a tekintetben a törvényjavaslatban nincsenek beépített garanciák.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az általános vitában ennyiben kívántam bizottságunk többségi véleményét összefoglalni. A részletes vitában természetesen több, számunkra kifogásolható technikára is felhívjuk a tisztelt Ház és az előterjesztő figyelmét.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az ellenzéki képviselők padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai