Készült: 2020.09.29.23:32:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

235. ülésnap (2012.11.07.), 12. felszólalás
Felszólaló Pánczél Károly (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:37


Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Kedves Képviselőtársaim! Az önkormányzati intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény általános vitájában először engedjék meg nekem, hogy az előzményekről szóljak, és szerintem az egyik legfontosabb előzmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény, amelyet 2011 decemberében fogadtunk el, hiszen ott alapvető irányokat szabtunk meg. Ennek az új köznevelési törvénynek a legfőbb célja az volt és az ma is, hogy a minőséget és a hatékonyságot emelje az oktatásban, és ezáltal az ország versenyképességét növelje. Azt gondolom, hogy egyetlenegy ország sem engedheti meg azt magának, hogy az oktatás-nevelés minősége romoljon, és ezáltal a versenyképesség csökkenjen.

Nagyon sok problémára kellett választ adni akkor ott ebben a törvényben, olyanokra, hogy csökken a gyermeklétszám, hogy nő a leszakadók száma, hogy az integrációra és felzárkóztatásra elköltött milliárdok hatástalanok maradtak. Választ kellett arra adni, hogy a legtöbb önkormányzat a csökkenő állami normatíva miatt anyagilag roppant meg az intézményfenntartásban, választ kellett adni arra, hogy a nevelés háttérbe szorult az intézményekben, a Nemzeti alaptanterv már nem töltötte be azt a tartalmi szabályozó szerepét, és mindezekre a problémákra kellett választ adni.

Azt gondolom, hogy kormánypárti és ellenzéki oldalon talán egyetérthetünk abban, hogy a minőség emelése, a hatékonyság emelése egy fontos cél. A minőség emelésének több más eszköze is van. Ilyen például a pedagógusképzés megújítása, ilyen - ami reméljük, bekövetkezik jövő év szeptemberben - a pedagógus-életpályamodell bevezetése, ami több mint egy béremelés, hiszen szó van minősítésről és minőségről, ilyen a külső ellenőrzés és értékelés bevezetése, az új tartalmi szabályozás, az ingyenes tankönyvek behozása az oktatás világába. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind a jövőben a minőség emelését fogják szolgálni.

Ezekből az átalakításokból a leginkább vitatott kérdés az állami szerepvállalás növelése, amiről itt a mai napon is beszélünk. A köznevelési törvényben elfogadtuk, hogy 2013. január 1-jétől az állam lesz a fenntartója - az óvodák kivételével - a köznevelési intézményeknek. Meg kell erősítenem azt, ami elhangzott az elmúlt napokban is többször, hogy eddig is az állam feladata volt a közoktatás, köznevelés biztosítása, de a rendszerváltástól kezdődően egy olyan rendszer épült ki, amelyben ezt a feladatot átadta az állam az önkormányzatoknak, és ehhez normatívát biztosított. Viszont azt is tudjuk, hogy ezek mellett az egyébként csökkenő normatívák mellett hogyan lehetetlenültek el egyre inkább az intézményfenntartó önkormányzatok.

Felteszem ezzel kapcsolatban a kérdést, hogy függhet-e az önkormányzatok anyagi helyzetétől az oktatás minősége. Függhet-e az oktatás minősége attól, hogy egy településen van-e iparűzési adó, és annak mekkora a mértéke? Azt gondolom, hogy az a közös válaszunk, hogy nem. Nem mehet a minőség rovására a települések esetleges pénztelensége. Ezt kellett orvosolni az állami szerepvállalás növelésével.

2012 nyarán elfogadtuk a köznevelési törvény módosítását, amelyben pontosítottuk azt a helyzetet, hogy mit jelent az, hogy 2013-tól az állam lesz a fenntartó. Pontosítottuk a helyzetet, az állam a fenntartó, fizeti a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők bérét és annak járulékait, ugyanakkor generálisan az önkormányzatok az iskolaépületek üzemeltetői és fenntartói.

Fontos szabály, hogy 3 ezer fő lakos fölött kötelező ezt a feladatot ellátni, illetve 3 ezer fő alatt az állam kezeli az épületeket is, de mindkét esetben, a 3 ezernél nagyobb vagy kisebb lélekszámú települések esetében is önkormányzati döntés, kérelem alapján ettől a helyzettől el lehet térni az önkormányzati nyilatkozat alapján. Az idén nyáron létrehoztuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot is, most pedig egy törvényben szabályozzuk az átadás-átvétel legfontosabb szabályait.

Elhangzott itt már a határidő szűkössége. Én is úgy gondolom, hogy a határidők bizony elég rövidek, hiszen november hónapot írunk. Nem megoldhatatlan, de azt gondolom, hogy rohammunkát igényel itt az év hátralévő részében lévő időszak, hiszen 198 járási tankerület veszi át a közel 2 ezer fenntartó szerepét. Ez egy hatalmas munka. Szeretnék mondani egy-két példát a szűk határidőre, amivel meg kell küzdeni. Itt, ha jó esetben november második felében, végén elfogadjuk a törvényt és hatályba lép, már december 15-éig pontos listával, névsorral, béradatokkal kell rendelkeznie az Intézményfenntartó Központnak ahhoz, hogy január 3-áig itt megtörténjen a bérfizetés.

Szintén egy fontos határidő, önkormányzati szempontból mondanám, hogy azok a technikai dolgozók, akik az önkormányzatoknál fognak maradni a jövőben és ők látják el az épület üzemeltetését és működtetését, munkáltatói jogukat tekintve a közalkalmazotti intézményi szférából átkerülnek az önkormányzathoz vagy annak egy Gamesz-jellegű szervezetéhez, vagy település-fenntartó cégéhez. Itt is a Kjt. szerint ma egyhónapos határidő van annak közlésére, hogy az ő munkáltatójuk megváltozik, tehát a határidő elég szűk.

A benyújtott törvényjavaslat nagyon fontos feladatokat rögzít. Ilyen fontos feladat például a többcélú intézmények alapító okiratának a módosítása. Fontos feladatként megszabja, hogy az önkormányzati társulásoknak milyen teendői vannak az átadás-átvétellel kapcsolatban, megszabja, hogy hogyan kerülnek át az intézmények az Intézményfenntartó Központhoz, megszabja, hogy hogyan lesz biztosítva - nagyon fontosnak tartom - a foglalkoztatottak jogviszonyának a folytonossága. Rendelkezik az oktatási feladatok ellátásához szükséges vagyon sorsáról, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, tartalmazza a 2013. januári bérfizetéshez kapcsolódó intézkedéseket, valamint rendezi a folyamatban lévő uniós projektek sorsát is, amelyek ma az intézményekben folynak.

(9.40)

Tehát nagyon fontos feladatokat rögzít a törvényjavaslat.

Egy hatalmas rendszer átalakításáról van szó, aggodalmaink vannak, ezért a Fidesz-frakció részéről is módosító javaslatokkal igyekszünk a törvényjavaslatot pontosítani, és reményeink szerint jobbá tenni. Ilyen módosító javaslatunk lesz, és mindenféleképpen szükségesnek tartjuk, hogy szóba hozzuk azokat a dolgozókat, azokat a köztisztviselőket, akiket az önkormányzatoktól vesz át a központ, vesznek át a járási tankerületi igazgatóságok. Itt tapasztalt köztisztviselőkről van szó, akik eddig is az intézményfenntartás munkájában részt vettek. Ma a törvény azt mondja, hogy ezeket kötelező átadni és átvenni. Mi ennek a lehetőségét szeretnénk megteremteni, hiszen sok esetben vagy a legtöbb esetben - még egészen nagy városoknál is - nincsenek tiszta feladatok, hanem ezek a köztisztviselők mellette - sport, ifjúság, egészségügy, kultúra - más ügyekkel is foglalkoznak, illetve miután az óvodák mint köznevelési feladat ottmaradnak az önkormányzatoknál, továbbra is szükség lesz az önkormányzatoknál is olyan szakemberekre, akik ezen a területen dolgoznak.

Az önkormányzati törvény szerint nem szűnnek meg, létezhetnek a jövőben is kistérségek és társulások. Ezzel kapcsolatban mi szeretnénk egy olyan módosító javaslatot tenni, hogy ezek a társulások, ezek az intézményfenntartó társulások vagy kistérségi társulások lehessenek jogutódok ebben az átadás-átvételben, például az intézmények további működtetésében és üzemeltetésében.

Veszélyesnek tartjuk a gyermekotthonok iskoláinak kiszervezését. Ez gondot okozhat. Itt a többcélú gyermekvédelmi intézményekre gondolok. Meg kell fontolni, hogy érdemes és szabad-e kiszervezni onnan az iskolát. Rendezni kell az óraadó pedagógusok sorsát. Sok pedagógus kolléga van, aki szerződéssel látja el az óraadói feladatokat. Azt gondoljuk, hogy őket is át kell venni a központnak, és a központtal álljanak jogviszonyban.

Fontosnak tartjuk, hogy adjunk átmeneti időt azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel, és a képesítésük megszerzéséhez adjunk egy türelmi időt, legalább azoknak, akik már tanulmányokat folytatnak, azoknak engedjük meg, hogy ezeket a tanulmányaikat befejezzék, és természetesen elvárjuk, hogy a központ átvegye őket. A taneszközök mozgatása intézmények között vagy akár tankerületek között is aggodalommal tölt el minket, különösen azokban az esetekben, ahol ezeket a taneszközöket nemrég lezárt vagy éppen folyó uniós projektekből szerezték be.

Végezetül szeretném elmondani, hogy a nemzeti köznevelési törvényben és az ehhez kapcsolódó mostani átadás-átvételi törvényben is, azt gondolom, a legfontosabb szereplő a gyerek, a legfontosabb az, hogy gyerekeink oktatás-nevelésének a minősége emelkedjen. És fontosnak tartom elmondani azt - és ez sokszor, sok helyen elhangzott már -, hogy köszönettel tartozunk az önkormányzatoknak azért, hogy az elmúlt több mint két évtizedben jó gazdái voltak ennek a területnek, igyekeztek a legjobb gazdái lenni, és anyagi nehézségeik ellenére, bevételeik szűkössége mellett is igyekeztek a legjobb minőségben fönntartani az oktatási intézményeiket. Köszönet illeti ezért az önkormányzatokat.

Végezetül pedig elnök urat szeretném kérni arra, legyen szíves engedélyezni azt, hogy ne a napirendi pont lezárásánál, hanem az ülésnap végéig lehessen módosító javaslatokat benyújtani.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai