Készült: 2020.10.20.02:29:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

269. ülésnap (2018.02.20.), 122. felszólalás
Felszólaló Bánki Erik (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:57


Felszólalások:  Előző  122  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁNKI ERIK, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ez év december 12-én (sic!) fogadta el a tisztelt Ház, illetve december 18-án került kihirdetésre az a 2017. évi CXCI. számú törvény, amely a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról rendelkezett. Ez a decemberben elfogadott törvénymódosítás a Magyar Nemzeti Bank eljárásainak teremtette meg a jogszabályi hátterét. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletével összefüggő eljárások ugyanis 2018. január 1-jétől kikerültek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alól. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 2018. január 1-jei hatálybalépésével hatályát vesztette ugyanis a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  népszerű nevén és parlamenti nevén a Ket., a közigazgatási eljárásról szóló törvény , amely számos esetben az általános eljárási szabályoknál háttérjogszabályként volt alkalmazható. Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő, a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat célja az, hogy a 2018. január 1-jét megelőzően indított, a korábban hatályos polgári perrendtartás alapján lefolytatott közigazgatási perben, valamint az ezekkel kapcsolatos perújítások során lehetőség nyíljon a jegybank számára egy 30 napos időintervallumban a megtámadott döntéseivel kapcsolatos jogsérelem orvoslására. Ez a javaslat a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényhez hasonlóan hézagmentes jogvédelmet, illetve az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogát kívánja biztosítani.

A javaslat rögzíti, hogy az önkorrekció lehetősége nem nyílik meg a felülvizsgálati eljárásokban, azonban minden más típusú bírósági eljárásban ez alkalmazható. Így alkalmazható például az elsőfokú közigazgatási percben, a másodfokú közigazgatási perben, a mulasztási perben, valamint egyéb nem peres eljárásokban.

A javaslat előírja, hogy a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozó döntések ellen a 2018. január 1jét megelőzően indított perek és perújítások a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe kerülnek. A rendelkezés indoka az, hogy a régi polgári perrendtartás XX. fejezete alapján zajló, első fokon lévő ügyekben a közigazgatási és munkaügyi bíróságok járnak el, tehát az egységes jogi szabályozás és az eljárásrend biztosításához indokolt a fórumrendszer hozzáigazítása is.

A javaslat rögzíti továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank döntése kapcsán lehetővé válik a megsemmisítés vagy visszavonás helyett a megtámadott döntés hatályon kívül helyezése, ezzel egyidejűleg pedig új döntés meghozatala, mely a jogbiztonságot és a forgalom biztonságát garantáló előírás lesz.

Az új döntés okafogyottsága esetén a jegybanknak nem szükséges új döntést hoznia. Ilyen eset például, amikor a vitatott döntés konkrét időtartamra szól, és már nem állnak fenn az új döntés feltételei, vagy az már nem lenne az új körülmények között értelmezhető.

A javaslat két további garanciát rögzít a jegybank önkorrekciót megvalósító döntéseivel szemben. Az új döntések nem korlátozhatnak jogosultságot, illetve a kötelezettség és a szankció nem tehető terhesebbé. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a bíróságok esetén legfeljebb a bírság összegének helybenhagyására, illetve csökkentésére kerülhet sor, másfelől a már megadott engedélyek esetében kvázi újbóli megerősítést nyerhetnek a hatósági döntések, illetve jogosultságok.

A javaslat rendezi továbbá a fizetési kötelezettséget előíró döntések orvoslása folytán felmerülő esetleges kérdéseket is. Rögzítésre kerül, hogy ha a megtámadott döntés fizetési kötelezettséget ír elő, az új döntésben a Magyar Nemzeti Bank akként rendelkezhet, hogy a fizetési kötelezettség megfizetettnek tekintendő a megtámadott döntés folytán teljesített fizetési kötelezettség erejéig. E garanciális követelmények az önkorrekció során hozott döntésekkel szemben alkalmazandóvá válnak a 2018. január 1-jét követően induló közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szabályai alapján zajló perekben is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Összességében tehát azt tudom javasolni önöknek, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslat elfogadását, hiszen így a 2018. január 1-jével hatályba lépett eljárásrendi törvényi változásokkal összhangban a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét, az MNB eljárásrendjét teszi ésszerűbbé, hatékonyabbá, illetve átláthatóbbá, és egyben a kormány bürokráciacsökkentési céljait is szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  122  Következő    Ülésnap adatai