Készült: 2020.07.04.21:04:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

169. ülésnap (2016.09.26.), 224. felszólalás
Felszólaló Vigh László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 3:40


Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz), a napirendi pont elő­adója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló korábbi módosítás alapján a megyei múzeu­mok és a megyei könyvtárak a megyeszékhely, me­gyei jogú városok fenntartásába, a megyei múzeum tagintézményei pedig az illetékes települési önkor­mányzatok fenntartásába kerültek.

A feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szük­séges ingó vagyontárgyak térítésmentesen a fenn­tartó önkormányzatok tulajdonába kerültek. Az akkor elfogadott jogszabály azonban nem ren­del­ke­zett a könyvtári és a múzeumi feladatellátást szolgáló ingatlanok átadásáról. Az ingatlanok a magyar állam tulajdonában maradtak, és a közművelődési intéz­mények vagyonkezelői jogosítványt kaptak. Az így kialakított hármas fenntartói konstrukció azonban nehezítette az intézményi feladatellátást, a pályázati részvételt, valamint a szükséges fejlesztések gyors és hatékony végrehajtását.

Ezért az Országgyűlés 2015 júniusában elfo­gad­ta a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartásának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkor­mányzati tulajdonba adásáról szóló törvényt. Ennek eredményeként a megyei múzeumok és a megyei könyvtárak feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyontárgyak a vagyonátadást igénylő fenntartó ön­kor­mányzatok tulajdonába kerültek, segítve ezzel az önkormányzati kötelező feladatok hatékonyabb és eredményesebb ellátását.

A törvény előkészítése során Zalaegerszeg me­gyei jogú város is megküldte azon ingatlanok listáját, amelyeket a fenti feladatok ellátására tulajdonba kíván venni. Ebben szerepelt a Göcseji Múzeumnak is helyet biztosító 217/6 helyrajzi számú ingatlan is, amelynek azonban csak 15 százalékát használta a város önkormányzata múzeumi célokra. Az ingatlan jelentős részén kiemelt államigazgatási feladatot lát el a Zala Megyei Kormányhivatal, többek között nép­egészségügyi és fogyasztóvédelmi feladatokat, így indokolt a kormányhivatal vagyonkezelői jogának is­mé­telt biztosítása az ingatlan fejlesztése és ered­ményes kezelése érdekében. Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesterének írásbeli nyilatkozata és hozzájárulása alapján az önkormányzati feladatok ellátását az ingatlan csak kisebb részben szolgálja, így egyetért azzal, hogy törvénymódosítással ismét ál­lami tulajdonba kerüljön az ingatlan. A törvény ezen irányú módosítása nem érinti a sarkalatos ren­delkezést.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa az önkormányzat és az állami vagyonkezelő által is tá­mogatott javaslat elfogadását. Köszönöm meg­tisz­telő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai