Készült: 2020.05.26.12:04:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

340. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:05

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Az elutasításban termékeny időszakot tapsolták meg vagy a jegyző úr kiváló hosszú teljesítményét - köszönettel vesszük itt a pulpituson.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy az elfogadott napirendnek megfelelően a T/13478., illetőleg a T/13628. számú előterjesztésekhez módosító javaslatot ma 16 óráig lehet benyújtani.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 254 igen, 15 nem, 1 tartózkodó szavazattal részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13628. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 254 igen, 21 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most zárószavazás előtti módosító javaslatokról történő határozathozatalok és zárószavazások következnek. Emlékeztetem önöket, hogy az Országgyűlés a záróvitákat már lefolytatta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozati javaslat zárószavazása. Szabó Tamás és más képviselők önálló indítványát H/13092. számon, az egységes javaslatot pedig H/13092/7. számon kapták kézhez. Tájékoztatom önöket, hogy az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a jászsági önkormányzatok polgármestereit, a jászkun kapitányokat, akik Jakab István alelnök úr meghívására a helyszínen kísérik figyelemmel a határozathozatalt. (A nevezettek felállnak a karzaton. - Taps.) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/13092. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 277 igen, egyhangú szavazással a határozati javaslatot elfogadta. (Nagy taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló, az Országgyűlés 2013. október 28-ai ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal és a zárószavazás. A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/11187/17. számon került kiosztásra. Az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatok közül a T/11187/19. és 21. számú ajánlásban szereplő indítványokat benyújtója visszavonta. A további módosító javaslatot az alkotmányügyi bizottság terjesztette elő, és ezt a T/11187/23. számú ajánlás tartalmazza. Most ennek az indítványnak az ajánlásban szereplő pontjairól - az előterjesztői támogatottságra figyelemmel - egy gombnyomással döntünk.

Kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a T/11187/23. számú ajánlás 1-6. pontjaiban szereplő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak. (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 238 igen, 23 nem, 18 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Ez kiegészül Rétvári Bence államtitkár úr szavazógép-meghibásodás miatt jelzett plusz 1 szavazatával és Szatmáry államtitkár úr szintén plusz 1 igen szavazatával, tehát az igen szavazatok száma 240. Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11187. számú ki nem hirdetett törvényt az iménti módosítással. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen, 2 nem, 16 tartózkodó szavazattal a törvényt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2013. december 9-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító javaslatokról történő határozathozatal és a zárószavazás. A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/12976/8. számon került kiosztásra. Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, amelyet az alkotmányügyi bizottság megtárgyalt és arról ajánlást készített. Ezt T/12976/10. számon kapták kézhez.

Most a módosító javaslatról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. és 2. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 261 igen, 2 nem, 18 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló törvényt az iménti módosítással. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 262 igen, 4 nem, 16 tartózkodó szavazattal a törvényt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Fontos technikai bejelentést teszek: a T/13478. számú törvényjavaslat részletes vitája előtt a bizottsági ajánlás kiadásáig most egyórás szünetet rendelek el.

(Szünet: 9.40 - 10.44

Elnök: Balczó Zoltán

Jegyző: Móring József Attila)

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai