Készült: 2020.10.28.01:26:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

215. ülésnap (2001.06.12.), 360. felszólalás
Felszólaló Várhegyi Attila (Fidesz)
Beosztás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 5:02


Felszólalások:  Előző  360  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÁRHEGYI ATTILA, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1997-ben megállapodás jött létre a katolikus egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről.

A megállapodás megkötését követően, még az előző kormány idején megkezdődtek az annak végrehajtását célzó törvényhozási munkálatok, így a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosítása is megtörtént. Ez a módosítás azonban nem felelt meg teljes mértékben a megállapodásban foglaltaknak (Bauer Tamás: Nem igaz!), így például a megállapodás szellemével ellentétesen nehezíteni kívánta az iskolák átadását az egyházak részére.

A polgári kormány vegyes bizottságot állított fel a szentszéki megállapodásban foglaltak végrehajtási kérdéseinek tisztázására, különös tekintettel a szükséges törvénymódosítások előkészítésére. A vegyes bizottság megfogalmazta a maga ajánlásait, amelyek a törvényhozás területét is érintik, s ezzel munkáját be is fejezte.

Ezen ajánlásokon alapul többek között az említett törvény módosításáról szóló újabb, a kormány által korábban elfogadott, majd az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat. A javaslat az iskolaátadások vonatkozásában felmerült, az egyházak által sérelmezett gondot is orvosolni kívánja, másrészt viszont a gyakorlatban felmerült problémák megoldása érdekében lehetővé kívánja tenni az egyházak pénzbeli kártalanításának szélesebb körű alkalmazását, a volt egyházi ingatlanok természetbeni átadása helyett. Természetesen a pénzbeli kártalanítások a továbbiakban is csak hitéleti vagy más közcélú ingatlanok létesítésére fordíthatók.

Előírja a javaslat az átadásra váró volt egyházi ingatlanok megfelelő karbantartási kötelezettségét is, valamint azt, hogy az ingatlan átvételére jogosult egyház ezen kötelezettség teljesítését figyelemmel kísérheti. A javaslat egyidejűleg rendelkezik más, idejétmúlt törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről is.

A javaslattal kapcsolatban MSZP-s képviselők több módosító javaslatot is előterjesztettek, részben az iskolaátadást korlátozó 2/A. § hatályon kívül helyezését, részben pedig az önkormányzati karbantartási kötelezettség deklarálását ellenezve. A módosító javaslatok országgyűlési vitája kapcsán már részletesen kifejtettem, hogy ezekkel miért nem értünk egyet. Most csak röviden kívánom áttekinteni a témát.

A volt egyházi ingatlanok jelenlegi tulajdonosai, kezelői, használói számára előírt karbantartási kötelezettség semmiféle többletterhet nem ró a nevezettekre, elsődlegesen az önkormányzatokra, hiszen ezen kötelezettségeket - mint arra már többször hivatkoztunk - más jogszabályok, így a polgári törvénykönyv, a műemlékvédelmi törvény vagy az épített környezet védelméről szóló törvény is tartalmazzák. Azzal, hogy ezt az egyházi ingatlanrendezési törvényben is nevesíteni kívánjuk, pusztán külön is fel akarjuk hívni az érintettek figyelmét ezen kötelezettség teljesítésére, amely a hatályos polgári jogi gyakorlat szerint nem megy túl a festésen, mázoláson vagy a felmerült hibák kijavításán.

Ugyancsak nem tartjuk indokoltnak az iskolaátadást megnehezíteni kívánó 2/A. § további hatályban tartását. Ezzel kapcsolatban szeretném ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolafenntartó egyházak igen komoly sérelemként élték meg az előző kormány alatt e módosítás országgyűlési elfogadását, különösen a szentszéki megállapodást követően, amely elvileg a Magyar Katolikus Egyház és a magyar állam kapcsolatainak pozitív szabályozását tűzte ki célul, így részükről is elvi kérdés ennek a hatályon kívül helyezése.

Ismételten le kell szögeznünk, hogy az egyházi ingatlanrendezési törvényben foglalt egyéb garanciákon, valamint az Alkotmánybíróság már korábban említett, mindenkire kötelező határozatában foglaltakon túl a közoktatási törvény előírásai széles körű garanciát jelentenek az állami önkormányzati oktatás mint állampolgári alapjog biztosítására, s e törvény előírásainak a betartása az egyházi ingatlanrendezési folyamat kapcsán eleve megakadályozza a módosító javaslatok előterjesztői által jelzett aggályokat.

 

 

(21.10)

 

Így például a közoktatási törvény alapján iskolamegszüntetésre, -átszervezésre, a fenntartói jog átadására csak akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat továbbra is megfelelő feltételeket biztosít a lakosság számára az önkormányzati iskolák igénybevételére úgy, hogy az ne jelentsen aránytalan terhet az iskolába járó tanulók, illetve szüleik részére.

Másrészt pedig, mint arra már szintén többször utaltunk, a 2011-ig rendezendő ingatlanok végleges jegyzékének elfogadásával valamennyi ingatlan, így az iskolák átadására vonatkozóan megállapodás jött létre az érdekeltek között, amelynek során maximálisan figyelembevételre került az önkormányzatok alapellátási kötelezettségének teljesítése is.

Mindezeknek megfelelően kérem a tisztelt Országgyűlést a benyújtott törvénymódosító javaslat eredeti formájában történő elfogadására. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti képviselők padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  360  Következő    Ülésnap adatai