Készült: 2020.11.28.19:53:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

84. ülésnap (2007.06.18.), 200. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Videó/Felszólalás ideje 14:39


Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Amint hallották, az egyetlen módosító javaslatot az előterjesztők támogatják.

Az alkotmányügyi bizottság mai ülésén az előterjesztő és a bizottság egyaránt úgy foglalt állást, hogy a módosító javaslat és az előterjesztés elfogadásához is a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosító javaslatot az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 328 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3120. számú országgyűlési határozati javaslatot a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 325 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2909. számon, az egységes javaslatot T/2909/133. számon kapták kézhez.

Az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, most záróvitára kerül sor. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az alkotmányügyi bizottság T/2909/137. számú ajánlásának 1-13. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkező nincs. A záróvitát lezárom.

Kérdezem Baja Ferenc államtitkár urat, kíván-e szólni. (Nincs jelzés.) Nem.

Most módosító javaslatokról határozunk. Előtte felhívom figyelmüket, hogy ezek közül az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontjainak elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról két részletben döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 329 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a további, előterjesztő által támogatott, egyszerű többséget igénylő módosító javaslatokról döntünk az ajánlás 10., 11., 12. és 13. pontjai szerint. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 328 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A Házszabály rendelkezéseire figyelemmel még egy módosító javaslatról kell döntenünk. Az ajánlás 1. pontjában Semjén Zsolt és Lukács Tamás a 23. § módosítását javasolják. Az alkotmányügyi bizottságban a javaslat nem kapta meg a támogatást, a KDNP képviselőcsoportja kérte a határozathozatalt. Ennek a módosításnak az elfogadásához is minősített többségre van szükség. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(17.30)

Most a zárószavazás következik. Előtte bejelentem, hogy az előterjesztő az alkotmányügyi bizottság ülésén pontosította az egységes javaslat 26. § (1) bekezdése zárómondatát. Ezt az ajánlás II. része tartalmazza. Kérem, hogy a határozathozatal során ezt is vegyék figyelembe.

Felhívom figyelmüket, hogy az egységes javaslat 4. § (2) és (3) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 9., 23. és 24., valamint 30. pontja, 6. § (1) és (2) bekezdése, 8. § (1), (2), (4) és (7) bekezdése, 10. §-a, 11. §-a, 21-24. §-ai, 25. § (1)-(5) bekezdései, valamint (7), (8) és (9) bekezdése, 26. §-a, 30. § (5) bekezdése, 33. §-a, 38. § (3) bekezdése, 39-44. §-ai, 45. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, 46. §-a, 47. § (4) bekezdése, valamint 52. §-a elfogadásához az alkotmány 61. § (4) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2909. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 305 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2909. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szerint 318 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvényjavaslat sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől, 321 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül.

Soron következik a műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és zárószavazása. Jánosi György, Cser-Palkovics András, Pető Iván és Herényi Károly képviselők önálló indítványát H/3119. számon, a bizottságok együttes ajánlását H/3119/4. számon kapták kézhez.

Az előterjesztők jelezték, hogy nem kívánnak válaszolni a vitában elhangzottakra.

Bejelentem, hogy az előterjesztők az ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjait támogatják. Az erről szóló tájékoztatást valamennyi frakció megkapta.

Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 332 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Az elfogadott, Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/3119. számú országgyűlési határozati javaslatot annak imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 333 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2908. számon kapták kézhez. A módosító javaslatok közül egyet sem fogadott el az Országgyűlés, most az előterjesztés eredeti szövegéről kell határoznunk.

Felhívom figyelmüket, hogy a törvényjavaslat 2., 3., 4. és 6. §-ának elfogadásához az alkotmány 61. § (4) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2908. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő rendelkezéseket 334 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2908. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 334 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szerint elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 337 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Az Országgyűlés korábbi döntésével eseti bizottság létrehozásáról döntött. A házbizottság a H/3352. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság elnökévé Jánosi Györgyöt, alelnökévé Deutsch-Für Tamást, tagjaivá pedig Pető Ivánt, Lukács Tamást és Herényi Károlyt válassza meg.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a személyi javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a személyi javaslatot 337 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta.

Mindnyájunk nevében az eseti bizottság tagjainak eredményes munkát kívánunk. (Taps.)

Soron következik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2911. számon, az egységes javaslatot T/2911/26. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást T/2911/28. számon kapták kézhez.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás egyetlen pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Nincs jelentkező, a záróvitát lezárom.

Megadom a szót Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter asszonynak, és felkérem, hogy zárszavában tájékoztassa az Országgyűlést a módosító javaslatról kialakított előterjesztői álláspontról.

(17.40)
Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai