Készült: 2020.08.08.05:50:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

112. ülésnap (1999.12.21.), 20. felszólalás
Felszólaló Steinerné Vasvári Éva (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Környezetvédelmi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:13


Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

STEINERNÉ VASVÁRI ÉVA, a környezetvédelmi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! A környezetvédelmi bizottság mint elsőként kijelölt bizottság az 1999. november 24-ei ülésén az Egészségügyi Minisztérium és a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézetének képviselői részvételével megtárgyalta a T/1802. számú, a kémiai biztonságról szóló törvényjavaslatot. A lefolytatott vita alapján a fenti törvényjavaslatot bizottságunk 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül általános vitára alkalmasnak találta az alábbi észrevételekkel és kiegészítésekkel.

A törvényjavaslat benyújtását és megtárgyalását szükségesnek és időszerűnek tartjuk mind az egészség- és környezetvédelem, mind pedig az Európai Unióhoz való csatlakozásunk jogharmonizációs feladatainak részeként. A kémiai biztonság jelenlegi szabályozása széttagolt, 163 jogtárgy foglalkozik e terület valamely szegmensével. Jelenleg hiányzik az egységes törvényi szintű szabályozás. Úgy véljük, hogy a kémiai biztonságról szóló törvényjavaslat elválaszthatatlan a hulladékgazdálkodásról és a növényvédelemről szóló törvénytervezetektől, ezért nagyon fontosnak tartjuk a majdani törvényi szabályozások összehangolását.

Véleményünk szerint egyes lényegi kérdések szabályozása hiányzik a törvénytervezetből. A törvény hatálya nem terjed ki a vámterületekre, illetőleg a veszélyes anyagok és készítmények telephelyen kívüli szállítására. Jóllehet, ezeket a kérdéseket kormány- és minisztériumi rendeletek már szabályozzák, mégis, mivel egy ernyő jellegű törvényről van szó, célszerű lenne az egységes szabályozás szellemében e törvény hatályát ezekre a kémiai biztonság szempontjából nagyon fontos területekre is kiterjeszteni.

Bizottságunk a törvénytervezet hiányosságaként érzékeli az export szabályozásának a hiányát. Bár az Európai Unióban már 1992-től szabályozott az úgynevezett PIC-listás anyagok exportja, e törvényjavaslatban e terület nem kap megfelelő hangsúlyt. Nem vagyunk arról sem meggyőződve, hogy a törvénytervezet által a törzskönyveztetőre hárított információszerzési és -továbbítási kötelezettség megfelelően tud-e majd működni, mivel a forgalmazó, illetőleg a gyártó esetleg ellenérdekelt lehet az új információ közlésében. Elvárható-e tőle, hogy mindent megtegyen a számára esetleg hátrányos következményekkel járó új információk megszerzéséért? Gyakorlatilag ellenőrizhetetlen, hogy mindent megtett-e a legújabb kutatási eredmények megismeréséért.

Bizottságunk a vita során hiányolta a törvényjavaslat végrehajtásiutasítás-tervezeteit. Ezek ismerete a törvényjavaslat ernyő jellege miatt nélkülözhetetlen az érdemi döntéshez. A környezetvédelmi bizottság a lehető leggyorsabban meg kívánja ismerni a végrehajtási utasításokat, és aktív részt vállalunk a felmerült javaslatok, általunk szükségesnek ítélt korrekciók tárgyában lefolytatott egyeztetésekben.

Úgy érezzük, hogy a felmerült hiányosságok és javaslatok alapján a törvénytervezet néhány ponton kiegészítésre, felülvizsgálatra szorul. Ezen pontosítások megtörténtével a törvénytervezet a hatályos hazai törvényekkel és az uniós jogszabályokkal összhangban lesz, és minden tekintetben alkalmassá válik a kémiai biztonság kérdésének körültekintő, kellő részletezettségű szabályozására.

Tisztelt Országgyűlés! A környezetvédelmi bizottság - az ismertetett észrevételek és kiegészítések mellett - a kémiai biztonságról szóló törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak tartja, és javasolja az Országgyűlésnek a törvénytervezet megtárgyalását.

Köszönöm. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai