Készült: 2021.06.20.23:12:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

145. ülésnap (2020.07.02.), 212. felszólalás
Felszólaló Hadházy Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 8:32


Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HADHÁZY SÁNDOR, a Gazdasági bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Szeretném megköszönni Domokos László úrnak, az Állami Számvevőszék elnökének a 2019. évi tájékoztatóról szóló expozéját, és az előbb elhangzottak és a beszámolóban olvasottak alapján elismeréssel szólhatunk arról, hogy az Állami Számvevőszék évről évre magas színvonalú precizitással és szakmai tudással végzi a törvényben meghatározott feladatait. Köszönjük szépen a munkát.Külön szeretném kiemelni, hogy az Állami Számvevőszék az egészségügyi veszélyhelyzet időszakában is folyamatosan ellátta a törvényben előírt feladatait, biztosította az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerepét, hozzájárulva a közpénzügyi, jogállami keretek fenntartásához.

Tisztelt Országgyűlés! Az Állami Számvevőszék 2019-ben is teljesítette a törvényi kötelezettségeit, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte, és az erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette. Ezenfelül szeretném kiemelni, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési és elemzési tevékenysége támogatja, illetve erősíti a teljesítményen és az annak mérésén alapuló, az Alaptörvénynek megfelelő gazdálkodást és közpénzfelhasználást.

Ezzel kapcsolatban idézném is az Alaptörvény erre vonatkozó bekezdését, mely szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. Ez a három kulcsszó tehát központi szerepet játszik az Állami Számvevőszék tevékenységében. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a hazai tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységükkel hatással vannak a lakosság életminőségére és jólétére, ezért a legmagasabb színvonalon kell ellátniuk a közfeladatokat a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása mellett.

Az ÁSZ ellenőrzései így többek között abban segítenek, hogy rámutatnak a társaságok gazdálkodási tevékenységével, valamint az államháztartásból származó források felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságokra és természetesen a jó gyakorlatokra is. Az egyes közpénzből gazdálkodó szervezetek feladatellátása célszerűségének, eredményességének és hatékonyságának vizsgálata az ÁSZ ellenőrzéseinek fókuszában áll, mely a 2019-es tájékoztatóból is kirajzolódik.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy vélem, hogy az Állami Számvevőszék a hiányosságokat és a jó gyakorlatokat is feltáró ellenőrzéseivel katalizátor szerepet vállal a közszféra szervezetei teljesítménymenedzsmentjének fejlesztésében. A korrupció ellen védettséget biztosító integritásszemlélet elterjesztése után az ÁSZ a teljesítmény kultúrájának élére is odaállt, amit az Országgyűlés Gazdasági bizottsága teljes mértékben támogat és elismer. Az eddigi ÁSZ-ellenőrzések tapasztalatai alapján ugyanis meg kell állapítanunk, hogy a teljesítményalapú közpénzfelhasználás kérdéskörében még van tere a fejlődésnek. A feltételek kialakításának és mérésének fejlesztése előtt tehát még további kihívások állnak az értékelések megalapozásának erősítéséhez.

Hasonlóan az előző évekhez, az ÁSZ a 2019-es tájékoztatójában is tett konkrét felvetéseket az Országgyűlés számára a felelős közpénzügyi gazdálkodás további fejlesztése érdekében. Ennek kapcsán szeretném megemlíteni azt az ÁSZ-felvetést, miszerint a közpénzzel és a közvagyonnal való gazdálkodás érdekében célszerű a teljesítménymérést tudatosan alkalmazó szervezetek számának növelése, a teljesítménykritériumok meghatározásának erősítése. Ennek pedig fő oka, hogy az ÁSZ az ellenőrzései során az ellenőrzött szervezetek döntő többségénél még a teljesítménymérés feltételeinek a kialakítását sem találta meg.

Ahogyan az Állami Számvevőszék ellenőrzései és elemzései is rávilágítanak, én is azt hangsúlyozom, hogy a teljesítmény mérése elsősorban magának a közfeladatot ellátó szervezetnek, illetve a fenntartójának a kötelessége. E területen viszont sikeres előrelépésről beszélhetünk. 2020-tól kormányrendelet rögzíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok egy részére a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó szabályokat. Ennek keretében tehát a társaságok első számú vezetőinek teljesítménymérési rendszert kell kialakítani és működtetni a gazdasági társaság tevékenységére vonatkozóan.

Az új jogszabály által kizárhatóak a személyfüggő vezetés kockázatai, illetve a kormányrendelet erősíti a társaságok integritásalapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználását, a korrupciómentes gazdálkodását, emellett a követelmények teljesítéséhez a felkészülését a jogszabályi rendelkezések gyakorlati megvalósításához kapcsolódó útmutatót is tartalmazó miniszteri irányelv segíti.

Tisztelt Országgyűlés! Domokos László elnök úrnak a Gazdasági bizottság ülésén elhangzott szavait idézve hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy a jól teljesítő állam nem kerülheti meg a közfeladat-ellátás teljesítményének, eredményességének mérését, illetve folyamatos monitorozását, értékelését és ellenőrzését. Az Alaptörvényben foglaltak szerint a közpénzt, a közvagyont nemcsak szabályosan, hanem eredményesen kell használni. Ehhez tehát nélkülözhetetlen a teljesítmény mérése annak érdekében, hogy a stratégiai célok megfelelően előkészítettek és megalapozottak legyenek, a célkitűzések teljesítése mérhető legyen, szükség esetén pedig lehetővé váljon a célok elérését biztosító eszközök korrekciója az elvárt eredmény érdekében.

Az Állami Számvevőszék munkatársainak ezúton is köszönöm az elmúlt évben végzett kimagasló szakmai tevékenységüket, illetve a veszélyhelyzet idején tanúsított folyamatos proaktív és segítő munkájukat. A Gazdasági bizottság határozati javaslata szerint az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve az erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a szervezet 2019. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadását javasolom.

A határozati javaslat 2. pontja szerint az Országgyűlés felhívja a közpénzből gazdálkodó szervezetek figyelmét az Alaptörvényben foglalt, a közpénzek felhasználására vonatkozó alapelvek érvényesítésére és a teljesítményalapú közpénzfelhasználásra vonatkozó törvényi előírások alkalmazására. Ezért támogatja az Állami Számvevőszék minden olyan ellenőrzési és elemzési tevékenységét, amely a teljesítményen és annak mérésén alapuló, az Alaptörvénynek megfelelő felelős gazdálkodást erősíti. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai