Készült: 2020.09.18.15:22:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

261. ülésnap, 27. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:50

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát az Országgyűlést, egyetért‑e azzal, hogy az előterjesztést a jegyző által ismertetett és a Jobbik kérése alapján módosított időkeretben tárgyaljuk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház az időkeretben történő tárgyalást 130 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend mó­do­sítására tett indítványokról döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés keddi ülésnapján a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/18566. számú törvényjavaslat általános vitájára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános sza­bá­lyairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény mó­do­sí­tá­sá­ról szóló T/18530. számú törvényjavaslat általános vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszö­nöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható több­sége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságának kiter­jesztéséről szóló T/18533. számú törvényjavaslat ál­ta­lános vitájára az Országgyűlés hétfőn kezdődő ülé­sén ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, szin­tén kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kö­szö­nöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége ezt a javaslatot is elfogadta.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett na­pi­ren­di javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Or­szággyűlést, hogy elfogadja‑e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kéz­felemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Ház! Házbizottsági egyetértés hiá­nyá­ban most előterjesztés bizottsági megtár­gya­lá­sá­ról és döntéshozataláról határozunk. Kér­de­zem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri‑e a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottságot a honvédelmi feladatok 2016. évi megvalósításáról, a Magyar Hon­véd­ség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) szóló B/18524. számú, titkos minősítésű előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavaz­za­nak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 139 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot a határozathozatalra felkérte.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 5 perckor áttérünk az interpellációk és az azonnali kérdések tárgyalására.

Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés elnökeként a határozati házszabályi rendelkezések 121. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörömmel élve Mesterházy Attila képviselő úr K/18190., K/18191., K/18193., K/18195., K/18197., K/18199., K/18201. és K/18204. számokon a nemzetgazdasági miniszterhez benyújtott írásbeli kérdéseit visszautasítottam, mivel az indítványok nem tartoznak a kormány feladatkörébe.

Tisztelt Országgyűlés! Hiller István, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „A gimnáziumokról és a magyar oktatásról” címmel. Parancsoljon, képviselő úr!

Felszólalások:  <<  27  >>    Ülésnap adatai