Készült: 2020.07.10.19:09:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

194. ülésnap (2012.05.24.), 24. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 10:07


Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A törvényjavaslat a Magyary-program egyszerűsítési programjának részeként került benyújtásra. A javaslat egészének célja a polgárok és a cégek ügyintézésének, az adminisztratív eljárások polgárokra és cégekre nehezedő terheinek a csökkentése. Ezen a nagy célon belül a törvényjavaslat több területen kíván ilyen irányú egyszerűsítést hozni az eljárásokba. Ennek egyik eleme az örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos eljárások egyszerűsítése.

Ami az örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos eljárások egyszerűsítését érinti, a javaslat e körben túlmegy a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentésén, és érdemi jogkiterjesztést is megvalósít. A javaslat első ezzel kapcsolatos eleme a származás megismeréséhez való jog kiterjesztése. Természetes dolog, hogy az örökbefogadottak nagy része szeretne tájékoztatást kapni testvérei adatairól, találkozni velük. Erre eddig csak a vér szerinti szülőn keresztül volt lehetőség, aki ha elhalálozott, ismeretlen helyen tartózkodott vagy elzárkózott az örökbe fogadott gyermekkel történő találkozástól, nem adhatott, illetve nem adott a testvérekről információt. A javaslat a vér szerinti szülő közreműködése nélkül is lehetővé teszi, elősegíti a testvér felkutatását.

Ugyancsak a származás megismeréséhez, annak egészségügyi vetületeihez kapcsolódik a javaslat következő eleme. Jelenleg az örökbe fogadott gyermek a vér szerinti szülő felkutathatatlansága vagy elzárkózása esetén nem juthat hozzá az egészsége szempontjából fontos olyan adatokhoz, mint például az örökletes betegségek. A javaslat szerint a gyámhatóság - a vér szerinti szülő közreműködése nélkül - az adatkezelőtől való adatlekérést követően anonimizáltan, de átadhatja az adatokat a gyermeknek, illetve törvényes képviselőjének.

Az örökbefogadással összefüggő harmadik elem a felbontást követő helyzet egyszerűsítését célozza. Az örökbefogadás felbontása a javaslat értelmében nem érinti a vér szerinti szülők felügyeleti jogát, az tehát nem áll vissza. Ezzel a pontosítással azonnal lehetőség nyílik a gyermek újabb örökbe fogadó családba helyezésére, elkerülve így az újabb nyolc-tíz hónapnyi gyermekvédelmi szakellátásba helyezést. Ezen egyszerűsítéseket a javaslat a családjogi törvény módosításával hajtja végre. A tervek szerint ezek a polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslatban is majd a későbbiekben tükröződni fognak.

Tisztelt Ház! Az örökbefogadás joghatásaival összefüggő lényeges kérdés a külföldön történt örökbefogadás elismerése. A javaslat ennek kiterjesztésére irányul, a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendeletet módosítja a törvény. Azokban az esetekben, amikor magyar örökbefogadó külföldön fogad örökbe kiskorú külföldi állampolgárt, az elismerés kérdése megoldott. Nem biztosított, illetve nehézkes az elismerés jelenleg akkor, ha a magyar örökbefogadó külföldön fogad örökbe kiskorú magyar állampolgárt, és a kiskorú magyar állampolgár már nagykorúként Magyarországon kéri a külföldön történt örökbefogadás elismerését.

Ugyancsak nem rendezett az a kérdés, ha a külföldi örökbefogadó külföldön fogad örökbe kiskorú magyar állampolgárt, és a kiskorú magyar állampolgár már nagykorúként Magyarországon kéri a külföldön történt örökbefogadás elismerését. A javaslat kiterjesztené, illetve egyszerűsítené az elismerés lehetőségét e két problémás esetben is, amelyek egyre gyakrabban fordultak elő, és nyilván a jövőben is egyre gyakrabban fognak előfordulni a nemzetközi viszonyoknak az egyre inkább sűrűbbé válása miatt.

Az egyszerűsítés másik területe a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás egyszerűsítése. Ez az eljárás az emberek életének egyik leglényegesebb elemét, a családot határozza meg, a családi jogállás rendezésére szolgál. Tekintettel ennek a jognyilatkozatnak és az ahhoz fűződő jogkövetkezményeknek az egész életet végigkísérő, alapvető jelentőségű hatásaira, kötelességünk gondoskodni arról, hogy annak megtétele indokolatlan akadályba ne ütközzék, ilyen akadályok ne állják útját a család kialakulásának, ne nehezítsék meg indokolatlanul az apai jogállás betöltésére irányuló nyilatkozat megtételét.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a hatályos jogszabályok szerint a hatóságok meghatározott köre és a bíróság előtt lehet megtenni. A törvényjavaslat a nyilatkozat megtételének könnyítése érdekében bővíti azon hatóságok számát, amelyek előtt külföldön a nyilatkozat megtehető, kiterjesztve ezt a lehetőséget a tiszteletbeli konzulok körére. Ez a módosítás jelentős könnyebbséget jelent azoknak a külföldön élő családoknak a számára, amelyek tagjai rendkívül nagy utat kénytelenek megtenni a nyilatkozat elfogadására jogosult hatóság elé járulás érdekében, mivel a módosulással a könnyebben elérhető tiszteletbeli konzulokat kell csak felkeresniük.

A hatályos szabályozás alapján a gyakorlatban problémaként jelentkezett, hogy a jogszabályi környezet széttagoltsága miatt a különböző szervek és hatóságok eltérő tartalommal vették fel a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, így a hiányok pótlása érdekében gyakran volt szükséges az ügyfél ismételt megkeresése vagy újbóli megjelenése a hatóság előtt. Ennek elkerülése érdekében a törvényjavaslat törvényi szinten kívánja rögzíteni, hogy a gyermek nevére a nyilatkozattételkor kell mindig kitérni, mert ennek hiányában a későbbiekben nem lesz anyakönyvezhető a nyilatkozat tartalma szerint, és mindenképpen szükségessé válik az ügyfél újabb megkeresése.

Ezekkel az intézkedésekkel egyszerűbbé, könnyebbé és biztonságosabbá tehető a nyilatkozat megtétele úgy, hogy azzal ugyanakkor a közigazgatás terhei sem nőnek, az ügyfél elégedettsége azonban igen.

Tisztelt Ház! Az egyszerűsítési csomag másik fő célja a cégek nyilvántartásba-vételének és képviseletének igazolására vonatkozó szabályok egyszerűsítése a hatósági eljárások során. A cégek adminisztratív terheinek csökkentése kiemelten fontos, a versenyképességet növelő tényező.

(10.30)

A cégek általában cégkivonattal és a képviseletre jogosult aláírási címpéldányával kötelesek igazolni jogképességüket. A fenti iratok beszerzése jelentős időt és költséget jelent a cégek számára. Az állami nyilvántartások közötti kommunikáció erősítését, az állam által nyilvántartott adatok hatékony felhasználását szolgálja a törvényjavaslat ezen eleme, amely a szolgáltató állam megvalósítása felé vezető úton mérföldkőnek is tekinthető.

A törvényjavaslat egyrészt egy 2007-ben elfogadott, adminisztratív teher csökkentése eredményeként létrejött jogintézmény, az aláírásminta körül kialakult bizonytalanságot rendezi. A törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a cégtörvény rendelkezéseinek megfelelően készített és a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta egyaránt igazolja a cégjegyzési joggal rendelkező személy aláírás-képességét.

Az ügyvédi aláírásminta bevezetése jelentős előrelépés volt az adminisztratív terhek csökkentésében, így mindenképpen szükséges annak elősegítése, hogy a gyakorlatban e két okirat között a felhasználhatóság tekintetében ne legyen különbség, ha azok megfelelnek a törvényi előírásoknak.

A törvényjavaslat az ügyvédi aláírásminta megerősítése mellett közigazgatási hatósági eljárásokban mentesíti a cégeket a cégkivonat csatolásának kötelezettsége alól. A cégeknek tehát a jövőben hatósági eljárásaik során nem kell a cégbíróságnál vagy a céginformációs szolgálatnál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot beszerezniük, mivel a hatóság azt saját maga fogja elektronikus úton a cégnyilvántartásból lekérdezni.

Emellett a cégek mentesülhetnek az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta csatolásának kötelezettsége alól is. A cégtörvény nem teszi lehetővé a cégek számára az aláírási címpéldány benyújtását a cégbírósághoz, amennyiben azonban az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta a cégbírósághoz megfelelő módon benyújtásra került, úgy a hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be azt.

Az egyszerűsítés eredményeként a cégjegyzékből közvetlenül elérhetővé válik a cég képviselőjének aláírásmintája vagy a cégbírósághoz benyújtott aláírási címpéldánya, így bárki, aki online hozzáféréssel rendelkezik a cégnyilvántartáshoz, a cég képviseletére jogosult adatai között található hivatkozással maga is megismerheti az aláírási címpéldányt vagy az aláírásmintát.

Az egyszerűsítés eredményeként a cégnyilvántartási rendszerből automata segítségével, elektronikus közokirat formában kérhető le a cégkivonat. Az aláírási címpéldány és az aláírásminta is elektronikus okirat formájában ismerhető meg.

Tisztelt Országgyűlés! Az egyszerűsítési intézkedések valamennyi területen jelentős előrelépést jelentenek az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentésének megvalósításában. Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a fenti célokkal egyetértve fogadja el a törvénymódosító javaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai