Készült: 2020.10.01.22:25:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

234. ülésnap (2012.11.06.), 253. felszólalás
Felszólaló Tállai András (Fidesz)
Beosztás Belügyminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 9:10


Felszólalások:  Előző  253  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÁLLAI ANDRÁS belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat több, tárgyát tekintve egymással összefüggő szabályozási területre vonatkozik. Egyrészt rendelkezik a fővárosi kerületi ingatlanoknak a Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásáról, másrészt pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt egészíti ki a közös önkormányzati hivatalokra vonatkozó rendelkezések 2013. január 1-jei hatálybalépéséhez szükséges átmeneti szabályokkal. Emellett más, az önkormányzatokat érintő törvények módosítására vonatkozó javaslatot is tartalmaz annak érdekében, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokkal való összhangot megteremtse.

Szeretném a javaslat bemutatását az általánosabb, az új önkormányzati törvény hatálybalépésével összefüggő rendelkezésekkel kezdeni. Az új szabályok döntő többsége 2013. január 1-jén lép életbe. Ezen időponttól jelentős változás következik be az önkormányzatok hivatali feladatainak ellátásában. A körjegyzőségeket felváltják a közös önkormányzati hivatalok, fő szabályként a 2 ezer fő alatti lakosságszámú községek önkormányzatai nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. Tekintettel a törvény elfogadása óta eltelt időszakra, elegendő idő állt rendelkezésre az érintett önkormányzatok képviselő-testületei számára ahhoz, hogy a közös önkormányzati hivatalok megalakítására vonatkozó szabályokat megismerjék.

(21.20)

Sőt, arra is megvolt, és természetesen ezentúl is megvan a lehetőségük, hogy döntésüket akár már ebben az évben meghozzák, természetesen olyan formában, hogy az 2013. január 1-jén lépjen érvénybe. A törvény azt írja elő, hogy a közös önkormányzati hivatalok alakítására kötelezett önkormányzatok 2013. január 1-jét követő 60 napon belül kötelesek a közös önkormányzati hivatalokat megalakítani. Amennyiben erre valamilyen okból nem kerülne sor, akkor az illetékes kormányhivatal vezetője dönt a közös hivatalhoz tartozó települések kijelöléséről.

Az önkormányzatok többsége remélhetőleg már a fenti időponttól képes működtetni az új hivatalokat, azonban fontos, hogy a törvényben biztosított határidőn belül megállapodó vagy a kijelöléssel érintett önkormányzatok számára az átmeneti időszakban is zavartalan legyen a hivatali feladatellátás. Ezért a javaslat meghatározza, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakításáig hogyan történik a hivatali teendők ellátása. A szabályozás lehetővé teszi, hogy egyes polgármesteri hivatalok, illetőleg körjegyzőségek tovább működjenek a közös önkormányzati hivatal megalakulásáig. A létrejövő új polgármesteri, illetve közös önkormányzati hivatalok számára pedig előírja, hogy az átalakításból kimaradó települések számára is biztosítsák a hivatali teendők ellátását az átmeneti időszakban.

A javaslat a közös önkormányzati hivatalok megalakításával összefüggésben rendelkezik a körjegyzőség, illetve a törvényi feltételeknek meg nem felelő önálló polgármesteri hivatal megszűnéséről, valamint a jogutódlás kérdéséről. A hivatalok a törvény erejénél fogva szűnnek meg, de az átmeneti rendelkezéseknek megfelelően erre különböző időpontokban kerülhet sor. A fő szabály a 2012. december 31-i megszűnési időpont, de az átmeneti időszakban tovább működő körjegyzőségek, polgármesteri hivatalok a közös önkormányzati hivatal megalakulásáig működnek.

Az előbbiekhez igazodik a jegyzői, aljegyzői, körjegyzői megbízatás megszűnése is. A javaslat rugalmas megoldásként lehetővé teszi, hogy a megszűnő körjegyzőség, polgármesteri hivatal körjegyzőjét, jegyzőjét vagy aljegyzőjét pályázat kiírása nélkül jegyzőként vagy aljegyzőként foglalkoztathassák tovább azon közös önkormányzati hivatalnál, amelynek létrehozásában a megszűnő önálló polgármesteri hivatalt, körjegyzőséget működtető település részt vesz. Az aljegyző kinevezésére vonatkozó szabályokat költséghatékonysági és gazdaságossági szempontokra is tekintettel kívánja módosítani a javaslat. Ennek alapján a 10 ezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a 10 ezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál csupán lehetőség, míg más önkormányzatok esetében továbbra is kötelező marad az aljegyző kinevezése.

A javaslat a hatályos önkormányzati törvény egyes rendelkezései közötti összhang biztosítása érdekében pontosítja továbbá a főállású polgármester összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezéseket.

Tisztelt Országgyűlés! A javaslat másik része arra irányul, hogy a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, a budai és pesti alsó rakparton lévő, a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra 2013. január 1-jével ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat használatába kerüljön. A Duna partjának Budapest közigazgatási határán belüli egységes szempontú hasznosítása, az idegenforgalmi értékek kiaknázása, az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése, valamint az árvizek elleni védekezés hatékonyságának fokozása érdekében született meg ez a javaslat.

Fontos kiemelni, hogy a javaslat az érintett ingatlanoknak a fővárosi önkormányzat ingyenes használatba adásáról rendelkezik, ami tulajdonosi változást nem eredményez, azonban biztosítja a fentiekben megjelölt célok elérését. Ugyanakkor, tekintettel az európai uniós szabályozásra, az általános forgalmi adó megfizetése alóli kötelezettséget kizárni nem lehet, ezért az átadó önkormányzat által fizetendő áfa összegének megfelelő összeget a központi költségvetés utólag megtéríti. A javaslat az érintett terület területfejlesztési koncepciójának és építési szabályainak meghatározását a Fővárosi Önkormányzat feladatává teszi, ezért szükséges az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása is.

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításával az előbbiekkel összhangban a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat feladatává válik a vízi közlekedés alapvető feltételeinek és fejlesztésének biztosítása. A főváros által ellátandó feladatok egységes szemléletű szabályozása érdekében szerepelnek a javaslatban a főváros egész területét illetően a járdaszegély egységes kialakítására vonatkozó követelmények megállapítását biztosító rendelkezések. A főváros területén lévő közutak járdaszegélyének kialakítása és fenntartása a főváros egészét érintő helyi közügy. A Fővárosi Közgyűlés e feladata keretén belül meghatározza a járdaszegélyek egységes kialakításának követelményeit, amely a közlekedésbiztonságot és egyben a helyi közbiztonságot is szolgálja. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatokat, ezért e törvény kiegészítése a Fővárosi Önkormányzat rendszerének sajátosságai miatt is indokolt.

A javaslat tartalmazza továbbá a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítását, amelynek célja a végrehajtási rendeletek kidolgozása során felmerült kérdések egyértelmű rendezése, a megfelelő felhatalmazás megteremtése, az új közszolgáltatói feladatok bevezetésének összehangolása, a közszolgáltatói díjra vonatkozó szabályozással.

Tisztelt Országgyűlés! Mindezekre tekintettel, természetesen a törvényjavaslat megismerését követően, tisztelettel kérem önöket, hogy vitassák meg a törvényjavaslat tartalmát, módosító javaslataikkal azt erősítsék, és természetesen szavazataikkal támogassák. Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  253  Következő    Ülésnap adatai