Készült: 2021.03.03.05:56:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

116. ülésnap (2020.04.06.), 48. felszólalás
Felszólaló Vécsey László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:39


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a 2020. április 2-án tartott ülésén megtárgyalta az egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/9677. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslat két célkitűzést fogalmaz meg. Egyrészt biztosítani kívánja a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvény maximális mértékű jogrendszerbeli koherenciáját, másrészt pedig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény módosításán keresztül növelni kívánja a Gazdasági Versenyhivatal eljárásának és jogérvényesítésének hatékonyságát.

Tisztelt Képviselőtársaim! A javaslat jogtechnikai jellegű módosításai az idézett törvény 2. §-ában felsorolt különleges jogállású szervek szabályozását rendező speciális törvényeket érintik. A módosítási szándékok nemcsak a Küt. jogrendszerbeli, hanem magának a törvénynek a belső koherenciáját is igyekeznek biztosítani. Mindez a jogalkalmazás szempontjából igen fontos, hiszen a törvény rendelkezéseinek pontosításán keresztül azok értelmezését segítik elő.

A versenyjogi eljárásokat szabályozó normák módosítására az ECN+ névvel fémjelzett európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai jogba való átültetése szolgáltat indokot. A módosítás elsődlegesen a nemzeti versenyhatóság rendelkezésére álló eszközöket pontosítja vagy terjeszti ki hatékonyabb és reményeink szerint eredményesebb jogérvényesítés céljára, valamint az ECN+ irányelvben megfogalmazottakra is tekintettel.

Az irányelv átültetése következtében a hazai jogi szabályozásban megjelenő változások főként a jogérvényesítés eszközeinek erősítését szándékoznak elérni, de mindemellett az eljárás alá vont vállalkozások és a Gazdasági Versenyhivatal közötti együttműködést és a tagállami versenyhatóságok között nyújtható jogsegélyek köreinek kiszélesítését is még hatékonyabbá kívánják tenni.

Tisztelt Országgyűlés! A Ház asztalán fekvő törvényjavaslat egyaránt megfelel a hazai jogrend koherenciájának biztosítása, valamint az uniós tagságunkból fakadó jogharmonizációs kötelezettségünk teljesítése szempontjainak, ily módon pedig joggal számíthat képviselőtársaim támogató szavazataira. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai