Készült: 2019.10.23.00:52:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

40. ülésnap (2018.11.14.), 178. felszólalás
Felszólaló Hadházy Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:32


Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HADHÁZY SÁNDOR, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Országgyűlés által meghatározott törvényi keretek között a kormány, a kormány tagjai, valamint a kormány tagjainak irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a kormány tagjainak tulajdonosijog-gyakorlása alá tartozó szervezetek látják el. Az önök előtt fekvő törvényjavaslatban foglaltak is az említett szervek hatáskörébe tartoznak.Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló T/3369. számú törvényjavaslat több lényeges módosítást tartalmaz. Vezérszónoki felszólalásomban szeretnék néhány fontos pontot kiemelni a törvényjavaslatból, és szeretném ismertetni a javaslat főbb célkitűzéseit.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat egyik alapvető célja a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fejlesztési banki tevékenységi kereteinek kiszélesítése annak érdekében, hogy az MFB Zrt. hatékonyabban láthassa el a kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítását.

Az indítvány a nemzeti vagyonnal és a nemzeti vagyongazdálkodással kapcsolatos módosításokat tartalmaz, amelyek célja az egységes jogértelmezés érdekében szükséges módosító rendelkezések megalkotása, valamint az elmúlt időszakban a nemzeti vagyont, a vagyongazdálkodás szereplőit érintő, bekövetkezett változások jogszabályi átvezetése.

A törvényjavaslatban kiegészítésre, pontosításra kerül a postai tevékenységet végzők és a postai szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége. Az indítvány alapján a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. számú törvény kiegészül a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló 2018. április 18-i 2018/644. számú európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezésekkel.

Az egyházak az oktatás, szociális ellátás, család-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a kultúra közvetítése terén biztosítják az állam és az önkormányzatok részére előírt feladatok ellátását és az ehhez szükséges erőforrásokat. Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó szabályok kiegészítése az állami és önkormányzati vagyon ingyenes juttatására vonatkozó szabályozás egységesítését szolgálják.

Tisztelt Országgyűlés! A javaslat további célja, hogy a szövetkezeti hitelintézetek integrációs feladatait hatékonyabban láthassa el a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjainak ellenőrző befolyása alatt álló szervezetek tekintetében is, így a javaslat biztosítja az integrációs szervezet részére a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozóan is az irányelvi szabályozói kompetenciát a prudens működés biztosítása érdekében.

Az indítvánnyal az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a új bekezdéssel egészül ki, amely a miniszteri rendelettel kijelölt tulajdonosijog-gyakorlók jogosítványát pontosítja. Ennek értelmében a társasági részesedés tulajdonosijog-gyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során. A rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy egyértelműen kimondásra kerüljön, a miniszteri rendelettel kijelölt tulajdonosijog-gyakorló a tulajdonosijog-gyakorlása alatt álló társasági részesedés tekintetében más személy részére a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására meghatalmazást nem adhat.

A helyi önkormányzatokat érintően a magyarországi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás önkormányzati vagyon ingyenes átruházására vonatkozó szabályait egészíti ki. A módosítás bővíti az ingyenes vagyonátruházás kedvezményezettjeinek körét az egyházzal, egyházi jogi személlyel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a Magyar Művészeti Akadémiával, továbbá a közhasznú szervezetekkel az állami vagyon ingyenes átruházására vonatkozó szabályokkal összhangban. A módosító rendelkezések a fentiek mellett azt is tartalmazzák, hogy az önkormányzati vagyon ingyenes átruházására vonatkozó döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a képviselő-testület e tárgyban döntését minősített többséggel hozza meg.

A javaslat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt kiegészíti az állam és az önkormányzat közös tulajdonában álló, azonban funkcióját tekintve kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonú vagyonelemek tulajdonjogi helyzetének rendezését a közös tulajdon megszüntetését elősegítő rendelkezéssel. A közös tulajdon megszüntetésére kizárólag úgy kerülhet sor, ha az állam vagy az önkormányzat a másik tulajdonostárs javára tulajdoni hányadát ingyen átruházza az Nvtv. fogalomrendszere szerinti kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonú vagyonelem tekintetében. Általános feltételként az is előírásra kerül, hogy az ilyen vagyonátadás az állami vagy önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország Alaptörvénye szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. Az Alaptörvény mindemellett rendelkezik a nemzeti vagyon megőrzéséről, kezeléséről, valamint az azzal való gazdálkodás főbb szabályairól és követelményeiről is. Az Alaptörvény a nemzeti vagyon kezelésére és védelmére vonatkozóan kiemeli, hogy annak célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.

A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány ezen törvényjavaslattal hatékonyabbá teszi a vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatások egyes részeit, illetve szabályozásokat tartalmaz az önkormányzati és nemzeti vagyon kezelésében. Köszönöm figyelmüket. (Dr. Fónagy János tapsol.)

(20.10)
Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai