Készült: 2020.09.24.07:17:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap, 189. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 36:10

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a bizottsági álláspontok ismertetésére kerül sor, a napirendi pontunknak megfelelően elfogadott 5-5 perces időkeretekben. Kérdezem, hogy az érintett bizottságok kívánnak-e álláspontot ismertetni. Kérem, gombnyomással jelezze az a képviselő, aki ezt tenné. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs ilyen.

Akkor a képviselői felszólalások fognak következni, 6-6 perces időkeretben. Kérdezem, hogy kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel. Szintén gombnyomással jelentkezzen! (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő.

Így, tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatokról fogunk dönteni. Ennek során nem határozunk az ajánlás 15. pontjában szereplő indítványról, mert azt a benyújtója visszavonta.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 4., 6., 7., 9., 10., 12., 13., 14. és 16. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 3., 5., 8. és 11. pontjait. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a támogatott indítványokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító indítványokat 204 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvényt az iménti módosításokkal együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 206 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Önök az előterjesztést T/9400. számon, az egységes javaslatot pedig T/9400/18. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Az ezekről készült bizottsági ajánlást T/9400/20. számon valamennyien megkapták.

Indítványozom, hogy az ajánlásban szereplő pontokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés az 1. pont kivételével, amely nem tekinthető zárószavazás előtti módosító javaslatnak, mivel megegyezik az egységes javaslat szövegével. Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a látható többség a javaslatot elfogadta.

Ennek megfelelően megnyitom a záróvitát, az ajánlás 2-10. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Gombnyomással jelezze! (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő. Köszönöm szépen. Így a záróvitát le is zárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról fogunk dönteni. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e az előterjesztő által benyújtott és az alkotmányügyi bizottság által támogatott indítványokat az ajánlás 2-10. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 204 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/9400. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 207 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

(18.20)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9355. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/9355/11. és T/9355/15. számokon kapták kézhez. A határozathozatalt segítő főtitkári tájékoztatót megkapták, amely T/9355/17. számon az informatikai hálózatunkon mindenki számára elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! Az államtitkári zárszó a részletes vita után már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek.

Először az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határozunk, azok kivételével, amelyekről külön szavazást kértek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a tájékoztatóban felsorolt, a frakciók számára előzetesen kiadott, az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat, azok kivételével, amelyekről a frakciók külön szavazást kértek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 209 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért módosító javaslatokról és azok alternatíváiról határozunk.

Az ajánlás 15. pontjában Kovács Zoltán a törvényjavaslatot a tájékoztatási kötelezettség szabályaival kívánja kiegészíteni. Ennek alternatívája szerepel a kiegészítő ajánlás 8. pontjában.

Először az ajánlás 15. pontjáról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 16 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az alkotmányügyi bizottság indítványáról döntünk a kiegészítő ajánlás 8. pontja szerint. Az előterjesztő támogatja, de a KDNP-képviselőcsoport kérésére külön szavazunk róla.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 202 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel a támogatott javaslatokról történő határozathozatal után még további indítványokról is döntenünk kell.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a honvédelmi bizottság javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 13 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 3. és 5. pontokban Kovács Zoltán javaslata következik, ennek alternatívája szerepel az ajánlás 2. pontjában. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 2. pontban Kovács Zoltán javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs ilyen.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9354. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9354/54. és T/9354/76. számokon kapták kézhez. A határozathozatalt segítő főtitkári tájékoztatót megkapták, amely T/9354/78. számon az informatikai hálózaton is elérhető. Az államtitkári zárszó a részletes vita után már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Először az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határozunk, azok kivételével, amelyekről külön szavazást kértek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a tájékoztatóban felsorolt, a frakciók számára előzetesen kiadott, az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat, azok kivételével, amelyekről a frakciók külön szavazást kértek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 209 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért módosító javaslatokról határozunk.

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában az alkotmányügyi bizottság a 78. § (1) és (2) bekezdéseiben a munkavédelmi törvény 82/B. és 83. §-aiban a szakértőként igénybe vehető személyi kört bővíti. A Fidesz képviselőcsoportja kérte a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 206 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában az alkotmányügyi bizottság a 114. § (2) bekezdésében a légiközlekedési törvény 20/A. § (1)-(3) bekezdéseiben szereplő bejelentési kötelezettséget módosítja. A Fidesz képviselőcsoportja kérte a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 206 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában az alkotmányügyi bizottság a 122. §-t új bekezdéssel egészíti ki. A KDNP képviselőcsoportja kérte a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 205 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 24. pontjában az alkotmányügyi bizottság a 223. § (2) bekezdésében a víziközlekedési törvény 6/A. § (1)-(3) bekezdéseiben szereplő bejelentési kötelezettséget módosítja. A KDNP képviselőcsoportja kérte a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 207 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 38. pontjában az alkotmányügyi bizottság a 286. § (4) bekezdésében a hírközlési törvény 163/A. § (1)-(3) bekezdéseiben szereplő bejelentési kötelezettséget módosítja. A KDNP képviselőcsoportja kérte a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 207 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 110. pontjában Pósán László a 411. § második mondatának nyelvtani módosítását kezdeményezi. A Fidesz képviselőcsoportja kérte a külön szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 209 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(18.30)

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról az indítványokról döntünk, amelyekről a támogatott javaslatok elfogadása után még egyáltalán szavazni lehet.

A 8. pontban Halász János javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 18 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 18. pontban Kovács Zoltán javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 48. pontban Kovács Zoltán javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az 50. pontban Kovács Zoltán javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 72. pontban Kovács Zoltán javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A 73. pontban Tóth Ferenc javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 198 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A 74. pontban Halász János javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 77. pontban Tóth Ferenc javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 82. pontban Tóth Ferenc javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 200 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A 83. pontban Hankó Faragó Miklós javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 183 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. Kérem, gombnyomással jelentkezzen! (Nincs jelzés.) Nincs ilyen képviselő.

Tisztelt Országgyűlés! Zárószavazásra a következő ülésünkön kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Font Sándor, Fidesz; Szirbik Imre, Bedő Tamás, Balogh László, MSZP, képviselők önálló indítványát T/9194. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/9194/5. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztői zárszó a részletes vita után már elhangzott, most a határozathozatal következik. Az előterjesztők a beérkezett módosító javaslatot nem támogatják, de arra figyelemmel, hogy az megkapta a szükséges bizottsági támogatást, az Országgyűlésnek szavaznia kell róla.

Az ajánlás 1. pontjában Orosz Sándor és Józsa István javaslatáról fogunk dönteni. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 205 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Elfogadott módosító javaslat hiányában most a zárószavazásra is sor kerülhet. Döntéshozatal előtt kérdezem, a kormány nevében kíván-e valaki szólni. (Nincs jelentkező.) Jelzik, hogy nem kívánnak szólni.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/9194. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 195 igen szavazattal, 17 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Hagyó Miklós, MSZP, képviselő önálló indítványát H/9386. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/9386/6. és H/9386/9. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó a részletes vita után már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 1. pontjáról, mert azt a benyújtója visszavonta.

Az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1-6. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6. és 7. pontjait.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 210 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A támogatott javaslatokról történő határozathozatal után még két indítványról kell döntenünk.

Az ajánlás 8. pontjában Vidorné Szabó Györgyi és Juhászné Lévai Katalin képviselő asszonyok javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 9. pontjában Hirt Ferenc és Iván László javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. Kérem, az gombnyomással jelentkezzen! (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs ilyen képviselő.

Tisztelt Országgyűlés! Zárószavazásra következő ülésünkön kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Önök az előterjesztést T/9637. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/9637/30. és T/9637/66. számon kapták kézhez.

(18.40)

A határozathozatalt segítő főtitkári tájékozatót megkapták, amely T/9637/68. számon az informatikai hálózaton is elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! Az államtitkári zárszó a részletes vita után már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek.

Először az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a tájékoztatóban felsorolt, a frakciók számára előzetesen kiadott, az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 207 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most azokról az indítványokról szavazunk, amelyekről a támogatott indítványok elfogadása után még dönteni lehet.

A kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjában Szűcs Lajos javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 16 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 6., 43., illetve 46. pontjaiban Szűcs Lajos javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 194 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 7. és 36. pontjaiban Szűcs Lajos javaslata következik.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 8. és 37. pontjában Szűcs Lajos javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 197 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A 8. pontban Bebes István javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 201 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 10. pontban Bencsik János javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 201 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 27. pontjában a gazdasági bizottság javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 204 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 28. pontjában a gazdasági bizottság javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 170 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Zaj. - Az elnök csenget.)

A 13., 21. és 23. pontokban Bencsik János javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 13 igen szavazattal, 194 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A 15. pontban Bencsik János javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 39. pontjában a gazdasági bizottság javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 199 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A 17. és 18. pontban Nagy Sándor javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 20. pontban Bencsik János javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. Kérem, gombnyomással jelentkezzék! (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül majd sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a Soros Fund Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája és zárószavazása. Ágh Péter önálló indítványát H/9435. számon, az egységes javaslatot pedig H/9435/5. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az erről készült bizottsági ajánlást H/9435/7. számon valamennyien megkapták.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni ebben a vitában. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő, így a záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatot az ajánlás 1. pontja szerint, amelyet az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 184 igen szavazattal, 21 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/9435. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A múlt heti ülésünkön elfogadott, Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most soron következik a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája, valamint a határozathozatalok. Az előterjesztést T/9876. számon kapták kézhez a képviselők. A benyújtott módosító javaslatokról készült bizottsági ajánlás T/9876/14. számon az informatikai hálózaton valamennyiük számára elérhető.

(18.50)

Megadom a szót Katona Tamás pénzügyminisztériumi államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának, 6 perces időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai