Készült: 2021.06.15.17:01:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

119. ülésnap (2000.02.10.), 74. felszólalás
Felszólaló Pallag László (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:51


Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PALLAG LÁSZLÓ, az FKGP képviselőcsoportja részéről: Elnök Úr! Miniszter Úr! Képviselőtársaim! A vízi közlekedésről szóló törvény megalkotását nemcsak az a tény igazolja, hogy a szabályozás elavult, hanem a hajózás kézzelfogható előnyei is, amelyek a következők: alacsony fajlagos energiafelhasználás, környezetkímélés, a szállítási pálya kiépítése viszonylag kevés műszaki beruházást igényel, az egy tonnára vetített fajlagos szállítási költség viszonylag alacsony.

A nemzetközi belvízi forgalom alapvetően a Dunán bonyolódik le, amely a Duna-Rajna-csatorna '92-es megnyitásával az Északi-tengerig bővült, de az egyéb vizeink is hajózási lehetőségeket kínálnak.

A Tiszának mint vízi útnak a nemzetközi vízi úttá történő nyilvánítása még a mai napig nem fejeződött be. Erre a tényre a képviselőtársaim is felhívták a figyelmet. Sajnálatos tény, hogy a magyar Alföldnek a Constant án át történő agrár-külkereskedelmében fontos tényezőt jelentő Tisza nemzetközi forgalmára vonatkozóan még mindig csak az 1955-ben megkötött jugoszláv-magyar hajózási egyezmény létezik. Ez a kétoldalú megállapodás ellentétes az 1921. évi barcelonai egyezménnyel, mert kizárja harmadik ország lobogóját a Tiszáról.

Fontos, hogy az előttünk álló törvényalkotás során különös tekintettel legyünk a vízi közlekedés fejlesztésének pénzügyi alapjaira is. Jogi kereteket kellene meghatározni ahhoz, hogy évről évre eldönthesse a társadalom képviseletében eljáró parlament, hogy milyen mértékben szükséges támogatni a magyar gazdaság szempontjából fontos külkereskedelmet, ezen belül konkrétan a vízi utakon bonyolítható külkereskedelmet, valamint a belkereskedelem szállítási lehetőségeinek vízi úton történő kihasználtságát. Nem konkrét pénzösszegekre gondolok, hanem olyan jogi keretekre, amelyek létrehozzák az új vízijármű-beruházás és a kikötőfejlesztés állami támogatási és preferencia-rendszerét, beleértve e jogi eszközök közé a hitelkamat-támogatási rendszer keretfeltételeit is.

Természetesen az, hogy a fentebb vázolt keretek egy adott gazdasági évben milyen konkrét pénzügyi tartalommal kerülnek megtöltésre, függ a köztársaság tárgyévi költségvetési törvényétől, az e törvényben fogalmazott pénzügyi lehetőségektől is. A társadalomnak azonban fel kell ismernie, hogy hazánk viszonylag kis területű ország, ennélfogva olyan gazdasági méretekkel rendelkezik, amelyből következik a nyitott külkereskedelmi szerkezet, és ennélfogva fontos a termelők piacra jutása.

Nem rendezett az agrártermelők piaca. A piacra jutás során pedig nem közömbös a külkereskedelmi értékesítés önköltsége sem, valamint a belkereskedelem vízi úton történő szállítási lehetőségeinek megteremtése.

 

(13.00)

A GATT-megállapodások a külkereskedelem közvetlen támogatását szigorúan tiltják, de más a helyzet a külkereskedelem önköltségének csökkentésekor, ahol is közvetett támogatással, a vízi közlekedés támogatásával a saját külgazdasági esélyeinket növeljük. Igény van a vízi úton történő szállítás megteremtésére, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ennek megvalósítása, a központi költségvetés támogatása elengedhetetlen. Megint más szempont a vízi út fejlesztésének, a közforgalmú kikötőhálózatnak a kialakításában vállalt állami szerepvállalás mértéke. Fontos a közforgalmú kikötőhálózat csatlakozó logisztikai kapcsolódásai kiépítésében vállalt állami szerepvállalás is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a vízi közlekedéshez szükséges támogatás vajon hosszú távon milyen költségvetési megtakarításokat hoz a költségvetésnek. A hosszú távú befektetések jelentősége rendszerint elsikkad a költségvetési számarányok meghatározásánál.

 

(Herényi Károly helyét a jegyzői székben
dr. Szabó Erika foglalja el.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a vízi közlekedés és a hajózás jelenlegi helyzetéről. Szomorúan vesszük tudomásul, hogy a magyar tengerhajózás hova jutott. A korábbi években a hajók nagy részét értékesítették, a hajók nagy részét szinte ócskavasárban vásárolták fel; noha ezek koros hajók voltak, de üzemképesek, és komoly hasznot hoztak az országnak. Az utóbbi években értékesítettek három-négy hajót valóságos áron, ami hozott a költségvetésnek. Nagy gond a délszláv válság okozta akadályok a Dunán. De nem figyeltünk kellőképpen arra, hogy a tiszai hajózás beindításával a Dunába robbantott hidak kikerülhetők, és így a kereskedelmünk vízi úton történő mozgatása megoldható és a tengeri kikötők megközelíthetők lettek volna.

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a Tisza hajózásának a valós beindításához kapcsolhassuk a Körösök hajózhatóságát. A külföldi vízi utak nyilvántartásában egészen Békésig szerepel például a Körösök hajózhatósága. Nem figyelünk, nem fordítunk kellő gondot arra, hogy a meglévő kikötők - például a Körösök mentén meglévő kikötők, amelyek hosszú évtizedek óta az iszapban hevernek, például Békésnél is - újrabeállítása és a vízi úton történő kereskedelem beindítása, a közutak tehermentesítése, a vízi utak mentén lévő, környezetében lévő közutak oly állapotban vannak, hogy mindenféleképpen szükséges gondolni a kormányzatnak arra is, hogy a vízi utak beállításával tehermentesíteni tudjuk ezeket a tönkrement úthálózatokat. Nagyon fontos odafigyelni az önkormányzati lehetőségekre. A vizek mentén lévő önkormányzatok lehetőségeinek a támogatása a vízi szállítás beállításával szintén rendkívül fontos. Nagyon fontos odafigyelnünk a turizmusra, a vízi turizmusra, a vízi sport adta lehetőségekre.

Tehát mindezeken keresztül módosító indítványok elkészítésével és beadásával támogatja a Független Kisgazdapárt a vízi közlekedésről szóló törvényt; de szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy az európai uniós csatlakozás jegyében, a jogharmonizáció keretében egyeztetve, támogatja a Független Kisgazdapárt ezeket a kérdéseket, a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai