Készült: 2021.06.20.17:21:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

119. ülésnap (2000.02.10.), 2. felszólalás
Felszólaló Dr. Torgyán József (FKGP)
Beosztás földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 8:48


Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TORGYÁN JÓZSEF földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök asszony. Igen tisztelt Képviselőtársaim! Előre jelzem, hogy távolról sem kívánom a lehetséges időkeretet kimeríteni, hiszen egy olyan beterjesztett törvényjavaslatról van szó, amellyel lényegileg mindenki egyetért, és az ország európai uniós törekvéseit tekintve elengedhetetlen, hogy ezt a törvényt a tisztelt Ház elfogadja.

Az elmúlt évtized társadalmi és gazdasági változásai alapvetően megváltoztatták a mezőgazdasági termelési struktúrát és ezzel összefüggésben a növényvédelmi gyakorlatot. Hazánkban ismét létrejöttek a kis- és középbirtokok. Emiatt szükségessé vált a mezőgazdasági termelési gyakorlat felülvizsgálata, korszerűsítése és az ennek megfelelő jogszabályi háttér megteremtése. A növényvédelemről szóló törvényjavaslat is része annak az átfogó szakmai, kodifikációs munkának, melynek során a növény-egészségügyi szakigazgatás szabályait a megváltozott társadalmi-gazdasági követelményeknek, valamint a közösségi jogszabályoknak megfelelően módosítjuk.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatokból eredő alapvető érdekeinken túlmenően az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítése is szükségessé teszi, hogy már a csatlakozási tárgyalások időszakában olyan szabályozás érvényesüljön, amely megfelel a közösségi jog feltételrendszerének. A jogharmonizációt a nemzetközi növényvédelmi, valamint más egyezményekben előírt kötelezettségek szerint kell megvalósítani.

Mindjárt hozzáteszem, igen tisztelt képviselőtársaim, hogy miután Magyarország nemcsak a Nyugat, hanem a Kelet kapuja is, és Magyarország gazdasági érdekei egyértelműen megkövetelik, hogy a növényvédelem területén is olyan helyzetet teremtsünk, hogy a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban ezek bázisként szolgáljanak Magyarország számára, így felhívnám a figyelmet arra, hogy mindazok, akik a vegyesvállalatok révén kívánnak olyan helyzetbe kerülni, hogy Magyarország európai uniós tagságára építsenek, ez csak úgy lehetséges, ha a növényvédelmi megoldásokat mi nemcsak a nyugati világ vonatkozásában történő jogharmonizációs kötelezettségeink miatt helyezzük előtérbe, hanem a keleti irányban történő kereskedés és gazdasági alapok lefektetése is szükségessé teszi ezt. Ez Magyarország vállalkozói számára kiváló lehetőséget teremt ahhoz, hogy a Keletről Nyugatra történő kereskedés bázisországává tegyük Magyarországot. Ennek a törvényjavaslatnak a valóságos hatása tehát lényegesen nagyobb, mint amire bárki is gondolhatna akkor, amikor a növényvédelemről szóló törvényjavaslat szakmai részét kíséri figyelemmel.

A százéves múltra visszatekintő, a nemzetközi követelményekhez folyamatosan igazodó hazai növény-egészségügyi szabályozás megfelelő alapot ad a közösségi jogszabályokkal való harmonizációs kötelezettségeink teljesítéséhez. A magyar növényvédelmi szabályozás és gyakorlat - színvonalát tekintve - nemzetközi viszonylatokban is mindig élenjáró volt, ilyennek tekintették a magyar növényvédelmet a külországok képviselői is.

Tisztelt Képviselőtársaim! A növényvédelemről szóló törvényjavaslat meghatározza a termelők növényvédelmi kötelezettségeit, a kötelezettségek megszegése esetén elrendelhető közérdekű, valamint állami védekezés szabályait. A növények, növényi termékek kereskedelmi forgalmazásához a törvényjavaslatban előírt növény-egészségügyi vizsgálatok és bizonyítványok szükségesek. A törvényjavaslat átfogóan szabályozza a növényvédőszerek, valamint a termésnövelő anyagok engedélyezését, a növényvédőszerek felhasználását és a növényvédelmi szakigazgatás szervezetét. A törvényjavaslat szigorú szankciókat ír elő a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetére.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvényjavaslat nem egyszerűen az agrárium értékeinek védelmére készült. A normaszöveg rendelkezései legalább ilyen súllyal esnek latba a környezet- és természetvédelem, valamint az emberi egészség megóvását illetően. A növényvédelemről szóló törvényjavaslat alapvetően érinti európai uniós tagságunkat, valamint külkapcsolatainkat és szinte valamennyi nemzetgazdasági szakágazatunkat. A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a növényvédőszerek használatából eredő kockázat a minimálisra csökkenjen, egyben a fogyasztók, a felhasználók és ezen keresztül az egész társadalom egészségügyi és környezetvédelmi biztonságára vonatkozó jogos igényeinek is eleget teszünk.

Az előttünk fekvő joganyag kodifikálásánál rendkívül jelentősnek minősíthető munkálatokat folytattunk. Számos alkalommal került sor a szövegtervezet egyeztetésére; a felvetett javaslatokat a tervezet véglegesítése során érvényesítettük. Ennek is szerepe lehetett abban, hogy az Országos Környezetvédelmi Tanács is egyetértett a törvényjavaslattal.

Tisztelt Képviselőtársaim! Rendkívül fontos a növényvédelemmel kapcsolatos tudatformálás is. Ezt a felvilágosító tevékenységet eddig is folytattuk, és ezt a feladatot a jövőben is kiemelten kezeljük. Egyetértek azokkal, akik szerint ezt már iskoláskorban el kell kezdeni. A szakmai képzésen túl ezért is indítunk programokat oktató-tájékoztató filmek elkészítésére iskolás korú gyermekek számára is. A tájékoztatáshoz felhasználjuk a legkorszerűbb eszközöket. 2000-ben a növényvédelmi technológiákra vonatkozó minden fontosabb információ elérhető lesz interneten is.

A növényvédelmi szakigazgatás során eddig is kiemelt feladatnak tartottuk a növényvédőszerek forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos ellenőrző tevékenységet.

(9.10)

Folyamatosan vizsgáljuk a forgalomba kerülő növényvédőszerek minőségét, a tárolás, a felhasználás körülményeit, az élelmiszerek, a környezet, a természet, a felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a talaj növényvédőszer-szennyezettségét.

A hazai növényvédelmi monitoringrendszer beépül a nemzetközi növényvédelmi vizsgálatok struktúrájába. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a költséges vizsgálatok pénzügyi feltételei biztosítva legyenek. E területen a következő években jelentősebb mértékű költségvetési szerepvállalás szükséges.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Figyelemmel arra is, hogy a törvényjavaslatot valamennyi országgyűlési bizottság általános vitára alkalmasnak ítélte, kérem, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot fogadja el.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai