Tartalom Előző Következő

DR. GÁL ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Országgyűlés! Elnök Úr! Természetesen - és gondolom, ezzel nem árulok el titkot - a szocialista frakció is foglalkozott a kialakult politikai helyzettel, és erre, valamint az őszi ülésszak megkezdésére tekintettel egyfajta állásfoglalást alakított ki. Ez az állásfoglalás a mai frakcióülésen készült, ahol természetesen számítottunk arra - és elvártuk -, hogy a miniszterelnök úré lesz az első szó ezen az ülésszakon. De természetesen nem tudtuk, hogy mi lesz ennek a beszédnek a tartalma. Tehát ez az állásfoglalás a miniszterelnök úr beszédének ismerete nélkül készült. Amíg hallgattam a miniszterelnök urat és más frakciók véleményét is, valóban gondolkoztam azon, hogy ez az állásfoglalás ezek után időszerű-e. Úgy gondolom, hogy igen. Én tisztelettel kérem az Országgyűlést, hogy hallgassa meg; döntse el, hogy az itt eddig elhangzottak ismeretében - különös tekintettel Kónya Imre rövid felszólalására -, ez a helyzetértékelés - amit ez az állásfoglalás takar - helytálló-e. Kérem, figyeljék meg. "Tisztelt Országgyűlés! Elnök Úr! A Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciója arra készült, hogy az Országgyűlés őszi ülésszakának megnyitásával felelősségteljes munkához kezdünk, és hozzáfogunk olyan fontos, mindenkit érintő kérdések megtárgyalásához, mint az állam és a társadalombiztosítás költségvetése, az abortusztörvény, a médiatörvény, az oktatási és kulturális életet szabályozó, valamint a kisebbségeket érintő törvények." És azt hiszem, az itt ülők előtt, mindnyájunk előtt ismert, hogy hosszan sorolhatnám a hasonló fontosságú témákat tovább. "Meggyőződésünk, hogy ezt várták el választóink, de joggal érezzük, hogy az Országgyűlés egészétől ezt várja az ország. A közelmúltban azonban befolyásos politikusoktól olyan szélsőséges nézetek láttak napvilágot, s történtek olyan konkrét cselekedetek, amelyek magában hordják annak veszélyét, hogy ezt a munkát nem tudjuk elvégezni. Erre tekintettel a szocialista frakció az alábbi állásfoglalást teszi. A Szocialista Párt képviselőcsoportja a leghatározottabban elítéli azokat a nézeteket, amelyek az ország figyelmét elterelik a valós problémákról, vélt pártérdekeiket a nemzet érdekei elé helyezik, és a célok miatt nem riadnak vissza alkotmányellenes, antidemokratikus kijelentésektől és ezek végrehajtásához szükséges tervek megfogalmazásától sem. Az ilyen jellegű törekvések kényszerpályára terelhetik a Kormány tevékenységét, fenyegetik az ország ügyeinek normális intézését, a politikai életben anarchikus állapotokat idézhetnek elő. Magukban hordják egy diktatórikus kormányzás reális veszélyét, végső soron pedig polgárháborúba sodorhatják az országot, veszélyeztetve az átmenet békés jellegét, a társadalmi megbékélés lehetőségeit, a demokrácia és a jogállamiság eddig elért eredményeit. Mindez konkrétan sérti az alkotmányosság és a törvényesség normáit." Úgy vélem, világos mindenki előtt, hogy meggátolják a Kormány és az ellenzék közötti kapcsolatok rendezését. "Ezek után az alternatíva a következő. A Kormány a jóhiszemű párbeszéd híve-e, vagy az erőfitogtatás útjára kíván-e lépni? Az eddigi tapasztalatok alapján nem teljesen kizárt, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a második utat választja, vagy erre a második útra kényszerítik. Pedig tisztában kell lenni azzal is, hogy mindezek bizonytalanságot keltenek az amúgy is bizonytalanságban lévő és súlyos konfliktusokkal terhes Közép- és Kelet- Európában. Az általános európai demokratikus értékek és normák megkérdőjelezése továbbá kétségessé teszi a magyar politika legfőbb stratégiai törekvését, a Nyugat-Európába való minél szervesebb tagozódást. Mindezekre figyelemmel kijelentjük, a Magyar Szocialista Párt a társadalom döntő többségének támogatásában bízva a leghatározottabban fellép minden ilyen nézet és törekvés ellen. Minden törvényes és alkotmányos eszközzel gátat szabunk érvényesülésüknek. Ennek jegyében szövetségesei vagyunk mindazoknak, bárhol is politizáljanak - és ilyenek nincsenek kevesen -, akik a szavak mellett hajlandók tettekkel is fellépni. Közösen kell szembeszálljunk minden olyan törekvéssel, fenyegetéssel vagy megfélemlítéssel, amely faji, vallási, illetve világnézeti alapon a nemzet egészéből bárkit is ki akar rekeszteni. Ezek a veszélyek, amelyekről szóltunk, a társadalom becsületes, jóérzésű embereiben félelmet keltenek. Még minden lehetséges. Ma még joggal feltételezzük, hogy az itt ülők többsége, bármely párthoz tartozzon is, bármilyen politikai törekvéshez kötődjön is, az ország javáért kíván dolgozni. A Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciója kijelenti, miként eddig is, minden tőle telhetőt kész megtenni a parlamenti demokrácia, a jogállamiság normáinak és elveinek érvényesítése, az átmenet békés jellegének megőrzése érdekében. Mi dolgozni akarunk, azt akarjuk, hogy ideológiai megfontolások ne helyettesítsék a szakmai érveket és szempontokat. Készek vagyunk együttműködni azokkal, akik a gazdasági, szociális válság enyhítéséért, az átalakulás terheinek igazságosabb viseléséért, illetve az új gazdasági és szociális szerkezetek kialakításáért tevékenykednek." Köszönöm a figyelmüket. (Taps a bal oldalon.)