Tartalom Előző Következő

ELNÖK: Köszönöm szépen. Indítványozom tehát, hogy Országgyűlésünk igazolja Keleti György képviselői mandátumát. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 314 szavazattal, 4 tartózkodás mellett Keleti György képviselőtársunk mandátumát igazolta. Felkérem Keleti György képviselőtársunkat, foglalja el képviselői helyét. (Megtörténik. - Nagy taps.) (15.10) Magam és képviselőtársaim nevében köszöntöm Keleti György képviselőtársunkat; eredményes munkát kívánok neki törvényhozói tevékenysége során. Egyben kérem, hogy a délutáni szünetben irodámban - eskütétel végett - szíveskedjék felkeresni. Tisztelt Országgyűlés! Ezzel az igazolt képviselők száma 384-re emelkedett, így a határozatképességhez immár 193 szavazatra van szükség. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy valamennyiünk nevében tisztelettel köszöntsem a díszpáholyban most helyet foglaló Szakuraucsi Josio urat, a japán parlament képviselőháza elnökét és az általa vezetett delegációt. (A Ház lelkes tapsát a vendégek felállva, mély meghajlással köszönik meg.) Tisztelettel köszöntve őket, hadd fejezzem ki reményemet, hogy a ma reggel megkezdett tárgyalásaik sikeresnek bizonyulnak, és jól fogják érezni magukat hazánkban. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy mielőtt folytatnánk tárgyalásunkat, kifejezzem azt a reményemet, hogy a magyar törvényhozás még ebben az évben, erejét megfeszítve, közös erőfeszítés eredményeként, a lehető legtöbbet teszi Magyarország politikai, gazdasági és erkölcsi súlyának megerősítése érdekében. Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy Alkotmányunkkal összhangban, biztosítandónak tartom és - meg vagyok győződve - biztosítandónak tartjuk minden kivétel és minden megkülönböztetés nélkül minden honfitársunknak az emberi, a polgári és a politikai jogok teljességét, továbbá, hogy Alkotmányunknak és törvényeinknek a betartását és betartatását minden honfitársunktól valamennyien megkívánjuk: a legkisebb állásúaktól és a legmagasabb hivatalt betöltőktől egyaránt. Így biztosíthatjuk, hogy Magyarország a térség legstabilabb és legbecsültebb jogállama legyen, mintaképe a parlamentáris demokráciának ebben a jobboldali és baloldali diktatúráktól a múltban oly sokat szenvedett régióban. Úgy gondolom, ezzel tehetjük a legnagyobb szolgálatot minden magyarnak, a határokon innen és a határokon túl. Köszönöm a figyelmüket. (Általános taps.) Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy Ugrin Emese képviselőtársunk jelezte: a sajnálatos halálesetek következtében a Független Kisgazdapárt 10 fős képviselőcsoportja a házszabályban előírt létszám alá csökkent, így e frakció szabályszerű működése véget ért. Ugyancsak írásban tájékoztatott arról, hogy személy szerint munkáját az egységesülő kisgazdafrakcióban kívánja folytatni. Tisztelt Országgyűlés! Az elnöki emelvényre lépve kaptam kezemhez Győriványi képviselőtársunk kezéből azt a bejelentést, miszerint Győriványi Sándor vezetésével egy öttagú képviselőcsoport alakult meg. Az ezzel kapcsolatos további bejelentésekre sor kerül. (Zaj.) Tisztelt Országgyűlés! (Zaj, élénkség.) Kérem szépen - értem a jelzéseket: a Házszabály különbséget tesz "frakció" és "csoport" között. A frakció megszűnését jelentette be Ugrin Emese, egy képviselői csoport alakításának a szándékát jelentette be Győriványi Sándor. Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalások következnek. Elsőként Antall József miniszterelnök úr kért szót.