TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm. A felsoroltak szóbeli elõterjesztésére szokásosan kedden 14 óra után kerülhet sor. Tisztelt Országgyûlés! Ezek után javaslatot teszek ma kezdõdõ ülésünk tárgysorozatára: 1. a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésérõl és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló törvényjavaslat, mely az Állami Számvevõszék IV. negyedévi költségvetésére tartalmaz javaslatot a 2983- as számon; 2. a befektetési alapokról szóló javaslat a 2696-os számon; 3. a pénzintézetekrõl és a pénzintézeti tevékenységrõl, illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat a 2657-es és a 2670-es számon; 4. a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló jelentés a 2534-es számon; 5. a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, illetve az Állami Számvevõszék jelentése a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl, továbbá az Állami Számvevõszék országgyûlési határozati javaslata a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl a 2537-es, a 2914-es és a 2932-es számon; továbbá 6. az államháztartásról szóló törvényjavaslat és az államháztartási törvény hatálybalépésével kapcsolatos feladatokról szóló határozati javaslat a 2672/1- 2-es számon, a 2936-os számon, valamint az Állami Számvevõszék állásfoglalása a 2933-as számon; 7. a Magyar Nemzeti Bankról szóló, illetve a Magyar Köztársaság Alkotmányának 32/D §-a hatálybaléptetésével foglalkozó törvényjavaslat, illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításával foglalkozó javaslat a 2338-as, a 2399-es és a 2340-es számon; 8. az Országgyûlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegérõl szóló 8/1989. számú országgyûlési határozat módosítását indítványozó országgyûlési határozati javaslat a 2971-es számon; 9. a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvényjavaslat a 2344-es számon; 10. interpellációk; 11. kérdések; 12. személyi javaslatok a bizottsági témakörben. Ezek képezik a tárgysorozati elõterjesztést. Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, elfogadja-e az ülés tárgysorozatára tett javaslatomat. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyûlés 5 államtitkári szavazattal, 203 szavazattal 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett a tárgysorozatra tett javaslatot elfogadta. Tisztelt Képviselõtársaim! Az egyes napirendi pontok megtárgyalására lehetõség szerint a napirend mellékletét képezõ ütemezésnek megfelelõen igyekszünk sort keríteni. Tájékoztatom az Országgyûlést, hogy a szociális bizottság úgy foglalt állást, hogy a társadalombiztosítási önkormányzati igazgatásról szóló törvényjavaslat általános vitáját az Országgyûlés további egyeztetésig még ne zárja le. Erre figyelemmel e napirendi pont tárgysorozatba vételére csak késõbbi ülésünkön teszünk javaslatot. Tisztelt Országgyûlés! Soron következik tehát a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésérõl, s az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló törvényjavaslat megtárgyalása, mely az Állami Számvevõszék IV. negyedévi költségvetésére tartalmaz javaslatot. Az elõterjesztést a 2983- as számon kapták kézhez. Elsõként megadom a szót Fekete Gyulának, a költségvetési bizottság elõadójának, a napirendi pont elõadójának.

Homepage