Tartalom Előző Következő

DR. ORBÁN VIKTOR (FIDESZ): Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Szabó Iván képviselőtársam előző hozzászólására vagyok kénytelen - és igyekszem két percben - reagálni. Hozzászólásomat az erkölcstelen és hit nélküli szakbarbárok nevében szeretném megtenni, akiket, szemben a közhiedelemmel, nem a hit nélküliség különböztet meg leginkább a hittel és hozzáértéssel nem rendelkező emberektől, hanem az, hogy ők értenek valamihez - szemben az előbb mondottakkal. (Derültség, szórványos taps.) Nem szokásom sem nekem, sem a FIDESZ-frakciónak, hogy a bolsevizmusra való utalgatással intézzük el a velünk szemben fölhozott tartalmi érveket. Én sem kívánok ezek sorába lépni, nem fogom ezt tenni. Soha nem állítottam és nem is merném azt állítani Szabó Ivánról - akit egyébként tisztelek -, hogy valaha is ehhez az eszmeáramlathoz tartozott volna. Mégis, föl kell hívnom a figyelmét valamire, ami kísérteties hasonlóságot mutatott az Ön felszólalásában a bolsevik jogfelfogás kiindulópontjával. Mindannyian tudhatjuk azt, hogy a bolsevizmus társadalomfölfogásának egyik sarokköve volt, hogy a jogra mint olyanra nincsen szükség, mert a becsületes, hittel teli szocialista embertípus tagjainak, az ahhoz tartozók egymás közötti viszonyainak szabályozására semmiféle jogszabályra nincsen szükség. Erre a legjobb példa egyébiránt, ami jelenleg is uralkodik Kínában: nincsen polgári törvénykönyv, mondván, hogy a becsületes, hittel teli kínai emberek nem válnak, következésképpen a lakóközösségek intézik a válópereket, illetve a válóügyeket. Remélem, hogy Szabó Iván beadványai között - ha voltak ilyenek a módosító indítványokban - nem szerepel ugyanezen logikai kiindulópontból a nyílt szavazás melletti érvelés, ami hasonló eredményre vezet, ha végiggondolom az Ön érvelését. Ugyancsak fontosnak tartom elmondani azt is, hogy bizony a reneszánsz óta Nyugat-Európában az a meggyőződés erősödött meg, miszerint a mindenkori hatalmon lévőkkel szemben egyedül a bizalmatlanság jogosult: nem elegendő, ha bízunk a hatalmon lévőkben, hanem velük szemben a hatalmon nem lévőknek mindenkor teljes körű jogi garanciákkal kell rendelkezniük. Erre épül, és ebből a célból is építették föl az egész nyugat-európai politikai intézményrendszert. Úgy gondolom, még egy kérdésre feltétlenül reagálnom kell, ez pedig a Rákosi-féle jogrendszer állítólagos garanciái. Nem óhajtok semmiféle jogfilozófiai és jogelméleti vitába szállni Szabó Ivánnal - ha lesz rá időnk, szívesen megteszem -, most csak egy apróságra szeretném felhívni a figyelmét: arra, hogy a garanciák kérdésénél mindig azt kell vizsgálni a FIDESZ meggyőződése szerint: kiknek és mire ad garanciát? A Rákosi-rendszer újjáteremtett garanciái a mindenkor hatalmon lévő bolsevikok számára adtak garanciát a hatalmon nem lévő polgárok ellenében. Ezzel szemben a FIDESZ minden egyes hozzászólása és módosító indítványa annak érdekében született, hogy a polgároknak adjanak garanciát a mindenkor hatalmon lévőkkel szemben. Ez nem elhanyagolható különbség. Egyébiránt pedig, befejezésképpen, úgy gondolom, amit Szabó Iván képviselőtársunk mondott, az valójában dicséret a FIDESZ frakciójára nézve - én így is tekintem. Hiszen ha szakmai érvekkel szemben nem szakmai érveket hoznak föl, hanem az irracionalitás mezsgyéjére terelik a vitát, az valójában nem más, mint szakmai elismerés, amit ezúttal köszönünk szépen. (Nagy taps a jobb oldalon.)